I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Előadások tára

Emlékbeszédek

Tudományos ülések

2023

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvbemutatója, 2023.05.10.

Kölcsey Ferenc 200 éves Hymnusa

2022

„Nulla salus bello” vagy jöhet háborúból üdv?

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvbemutatója

A Petőfi-kutatás helyzete: eredmények és feladatok

Múltunk színeváltozásai. Csíksomlyó és az Egri csillagok mint emlékezethely

2021

A történetiség kérdései a bölcsészet- és a társadalomtudományokban

Emlékülés Benkő Loránd születésének 100. évfordulója alkalmából

Szólás és hallgatás: vallástörténeti mozaikok – Thomas Köves-Zulauf professzor köszöntése

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvbemutatója

2020

A szövegértés kérdései

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvbemutatója

2019

Homéros Magyarországon. Egy most megjelent könyv alkalmából

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvbemutatója

Excellence in Arts and Sciences: the Huxley family

Emlékülés Alexander von Humboldt születésének 250., Johann Wolfgang von Goethe születésének 270. évfordulója alkalmából

Az őshonos magyar nyelv és nyelvközösség az ezredforduló utáni világban. Az őshonos nyelvek éve és a magyar nyelv helyzete

2018

Könyvbemutató. Kazinczy Ferenc Művei 10–11.: Költemények

Chomsky 90: konferencia az idén 90 éves Noam Chomsky hatásáról

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvbemutatója, 2018.05.09.

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvbemutatója, 2018.11.26.

Elméletek vonzásában. A „határtalan tudomány” kezdetei a 60-as, 70-es évek humán- és társadalomtudományi kutatásaiban

2017

Narratíva, kánon, fordítás. Újraolvasó konferencia Szegedy-Maszák Mihály emlékére

„… és palota épül a puszta beszédből”. A 200 éves Arany János

Okok és okozat. A magyar nyelv finnugor rokonságával kapcsolatos vélekedések a közgondolkodásban történeti, szociológiai és szociálpszichológiai megközelítésben

A humán tudományok és a gépi intelligencia

2016

A tudós elhagyott terepén. Konferencia Poszler György emlékére

A határok átlépése. Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és természettudományos gondolkodásban

Az ismeretlen klasszikus. Tudományos ülésszak Berzsenyi Dániel életművéről

Emlékezet, Identitás, Kultúra. Kulturális örökség, emlékezethelyek, emlékezettörténet

2015

Fény és sötétség. Profán képzetek, népi hiedelmek és vallási tanítások

Megértés és megértetés. A magyarázat a bölcsészettudományokban

2014

Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban

Erdélyi János-emlékülés

Vargyas Lajos-emlékülés

Tudományos tudásátadás: a tárgytudományos oktatás alapvető kérdései

Orvosi nyelv az Ókorban. Konferencia az ókori keleti és görög orvosi nyelvről

2013

Velünk élő nyelvtudomány

HIST(O)RIOGRÁFIA: színháztörténet-írás a digitális média korában

Kritikai kiadásaink legújabb eredményei

Emlékülés Kálmán Béla születésének centenáriuma alkalmából

Sőtér István-emlékülés

2012

Felfedezések a humán tudományokban

A hazai társadalom- és humán tudományi felsőoktatás helye, szerepe, jövője

2011

Lexikográfia és nyelvtechnológia

Benkő Loránd-emlékülés

100 éves a Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Liszt Ferenc-emlékülés

2010

A kritikai fordítás kérdései és lehetőségei (Az új Ulysses-fordítás tapasztalatai)

Hadrovics László-emlékülés

Kép és szöveg

Bionyelvészet: lehetőségek és kihívások

Kosztolányi Dezső-emlékülés

Magyar néprajztudomány a 20. század derekán

2009

Kazinczy Ferenc-emlékülés

Radnóti Miklós-emlékülés

Regionális néprajzi kutatások a Kárpát-medencében

Vikár Béla-emlékülés

Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében

2008

A Nyugat útjai - centenáriumi emlékülés

A víz kultúrája

Babits Mihály-emlékülés

Monfasani, John: Renaissance Humanism and Language

2007

Írás, vallás, kormányzás. Az írnok szerepe a keleti kultúrákban

A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében – Bécsy Tamás életművéről

2006

Bartók Béla

Ferdinand de Saussure és hatása. Az első száz év

Új eredmények a Babits-kutatás műhelyeiből

A 18. századi magyarországi zene- és tánctörténet kérdései

Papp Ferenc-emlékülés

Szabó T. Attila centenáriumi emlékülés

2005

József Attila-emlékülés

Tudományszakjaink felelőssége

2004

Kiss Lajos-emlékülés

Tamás Lajos-emlékülés

Bajza József-emlékülés

Chomsky, Noam: Biolinguistics and the Human Capacity

Radnóti Miklós-emlékülés

Rétorika az ókorban

2003

"A haza bölcse" - Deák Ferenc élete és munkássága

A magyar nyelv eredetkérdései. Eredmények és kihívások a finnugrisztikában

A magyar őstörténet-kutatás másfél évtizede

Múlt – Jelen – Jövő (A társadalomtudományok szerepe a változó világban)

A Magyarországon kívül élő magyarok néprajzi és antropológiai kutatása

Horváth János-ülésszak

2002

A magyar nyelv és kutatása az ezredfordulón

Illyés Gyula centenáriumi konferencia

Az 1930-as évek falukutató irodalma

2001

Németh László centenáriumi konferencia

Színháztudomány ma

Zenetudomány ma

2000

Nagy kezdeményezések az Akadémián

A magyar művelődés 1000 évének fordulópontjai

Szabó Lőrinc-emlékülés