IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Bemutatkozik a IX. osztály

Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya eredetileg e két nagy tudományterület akadémikus tagjainak testületeként jött létre. A későbbiekben újabb diszciplínák és szubdiszciplínák csatoltattak az osztályhoz: a szociológia, a politikatudomány, a statisztika, a demográfia, a hadtudományok, továbbá (a Földtudományok Osztályától átsorolva) a regionális tanulmányok tudományterülete is. Mindezeken felül, illetve a nagyobb diszciplínákon belül vagy interdiszciplináris jelleggel még több más tudományterület is (mint pl. a gazdálkozástudomány, a közigazgatás-tudomány, a vezetés- és szervezéstudomány, a munkatudomány, a jövőkutatás, a nemzetközi tanulmányok, a fejlődésgazdaságtan stb.) az osztály által gondozottakhoz tartozik. Így ma már a társadalomtudományok széles körét öleli fel az osztály tevékenysége. Akadémikus tagjai sorában a jogász és közgazdász akadémikusokon kívül szociológusok is vannak. Az Akadémiai törvény, illetve az Akadémai Alapszabálya életbe lépését követően ennek az osztálynak a tagsága is kiegészült tanácskozási jogú nem akadémikus tagokkal.

Az osztály az Akadémiai törvény és az Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje szerint működik. Általában havonta tart (nyári hónapok kivételével) osztályüléseket.

Az osztály – tagjainak és bizottságainak közreműködésével – figyelemmel kíséri és rendszeresen értékeli az illetékességéhez tartozó tudományterületek hazai fejlődését, az azok művelésében közreműködő akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok, valamint más kutatóhelyek tevékenységét és eredményeit, vizsgálja azok problémáit, a hazai tudományos utánpótlás helyzetét, jelentéseket készít az MTA vezetése számára, illetve az MTA elnöke által az országgyűlésnek előterjesztendő beszámolója céljából a vonatkozó hazai társadalomtudományoknak a nemzetközi tudományos életben elért és annak fejlődéséhez mért eredményeiről és a megoldásra váró feladatairól.

Az osztály és annak tudományos bizottságai (diszciplínák szerinti tagozódásban és ennek megfelelő összevonásokkal) közreműködnek – az Akadémia Doktori Szabályzatában meghatározottak szerint – az MTA doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos tudományos minősítési eljárásban. Az osztály javaslatot tesz, illetve szavazással is véleményt nyilvánít más tudományos elismerések és díjak (így a Széchenyi-díj, az Akadémiai Díj, az Eötvös-koszorú, stb.) adományozását illetően, továbbá állást foglal az illetékességéhez tartozó könyv- és folyóiratkiadás támogatásáról és annak évenkénti tervéről, albizottsága révén a vonatkozó tudományterületek kutatói, illetve kutatóhelyei által benyújtottt támogatási kérelmekről, illetve a kutatóhelyek akadémiai támogatására fordított összegek elosztásáról, továbbá egy-egy neves külföldi tudós meghívásával, illetve az osztálytagok külföldi tudományos rendezvényekre való kiutazásával kapcsolatos támogatási kérelmekről, a hazánkban rendezett nemzetközi konferenciáknak, illetve hazai kutatók külföldi konferenciákon való részvételének támogatásáról stb.

Az osztály – tagjainak és bizottságainak közreműködésével – rendszeresen tart tudományos üléseket, megszervezi az akadémikusok székfoglaló előadásait, valamint felolvasóüléseken tartott előadásait, emlékbeszédeit, emléküléseket és tudományos vitákat rendez, valamint aktívan részt vesz nemzetközi tudományos konferenciák megtartásában is. Rendszeres kapcsolatot tart az Akadémia külső és tiszteleti tagjaival, és segíti a hazai kutatók, illetve kutatóhelyek nemzetközi kapcsolatainak ápolását is. Az osztály véleményt nyilvánít általános tudománypolitikai és tudományszervezési, valamint a tudományos utánpótlást érintő kérdésekben is.

Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának ügyrendjét itt töltheti le az MTA honlapjának dokumentumtárából.

Cím:
1051 Budapest, Nádor u. 7. I. em. 140.

Levelezési cím:
1245 Budapest, Pf. 1000

Telefon:
+36 1 411 6333

Osztályelnök:
Halmai Péter, az MTA rendes tagja

Osztályelnök-helyettes:
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja
Kovách Imre, az MTA levelező tagja

A Társadalomtudományi Titkárság osztályvezetője:
Kisteleki Károly PhD

Az IX. osztály szakreferense:
Kisteleki Károly PhD

E-mail:
gazdasagesjog [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu