MTA Kiválósági Intézetek

AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

Budapest, Martonvásár | www.agrar.mta.hu

Állatorvos-tudományi Intézet
Budapest
Kutatási terület: haszonállatok, díszállatok, vadállatok, halak baktériumos, vírusos és parazitás betegségeinek tanulmányozása a molekuláris biológia klasszikus és modern eszközeivel; mikroorganizmusok molekuláris és genetikai jellemzése; diagnosztikai és oltási módszerek fejlesztésében való részvétel.

Mezőgazdasági Intézet
Martonvásár
Kutatási terület: nemzetközileg kiemelkedő jelentőségű növényi génállomány felhasználásával, valamint korszerű genetikai, élettani, sejt- és szaporodásbiológiai, funkcionális genomikai, biotechnológiai, növénynemesítési és növénytermesztési módszerekkel a jövő társadalmi elvárásait kielégítő, új, generikus növényi genotípusok létrehozása, azok termesztési eljárásainak és környezetének kutatása; génbanki kutatások; „prebreeding” tevékenység.

Növényvédelmi Intézet
Budapest
Kutatási terület: növénykórtan, rovartan, ökotoxikológia, növényvédő szerek kémiája, növénytan, gabonanövények betegségekkel szembeni ellenállóképessége.

Talajtani és Agrokémiai Intézet
Budapest
Kutatási terület: talajtan; agrokémia; talajbiológia.

ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
Debrecen | www.atomki.mta.hu
Kutatási terület: alapkutatások a kísérleti és elméleti atom-, mag- és részecskefizikára, valamint a fizikai módszerek és tudás alkalmazására vonatkozóan más tudományterületeken, pl. az anyagkutatásban, a környezet- és földtudományokban, a biológiai és orvosi kutatásban.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Budapest | www.btk.mta.hu

Filozófiai Intézet
Kutatási terület:
az intézet küldetése, hogy az MTA alapítójának szellemiségét követve ápolja a magyar filozófiai kultúrát és nyelvet, ennek részeként kutatásokat végezzen az egyetemes filozófiatörténet és a filozófia különböző diszciplinái terén, azok eredményeit a nemzetközi szakma számára hozzáférhetővé tegye; a filozófia nemzetközi eredményeit magyar nyelvű filozófiai alkotásokkal, a klasszikus és jelentősebb kortárs filozófiai művek lefordításával közvetítse a magyar kultúra számára.

Irodalomtudományi Intézet
Kutatási terület:
a magyar irodalom története a kezdetektől napjainkig; irodalomelmélet; az irodalmi kritika története; Közép- és Kelet-Európa irodalma; textológia: klasszikus magyar irodalmi életművek kritikai kiadása, a magyar irodalmi kritika története.

Művészettörténeti Intézet
Kutatási terület:
a magyar művészet története, emlékanyaga és dokumentumai; Magyarország művészete a kezdetektől napjainkig.

  • MTA Pszichiátriai Gyűjtemény
    2008-tól az MTA tulajdonába került a bezárt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet „Pszichiátriai Betegek Művészeti Alkotásainak Muzeális Gyűjteménye”, amelynek gondozását az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete vállalta el.

Néprajztudományi Intézet
Kutatási terület:
népi kultúra az európai (különösen a magyar) társadalmakban; ázsiai és afrikai kultúrák; a vidéki népesség aktuális problémái; a magyar néprajzi kutatások eredményeinek kiadása.

Régészeti Intézet
Kutatási terület:
a Kárpát-medence és a vele történelmileg kapcsolatban álló területek, valamint a történelmi Magyarország régészete; kutatások a neolit kortól a késő középkorig; kutatások Közép-Európában (minden időszak), Délkelet-Európában (neolit és középkor) és Kelet-Európában (a vándorlások és a honfoglalás kora).

Történettudományi Intézet
Kutatási terület:
a magyar történelem regionális, európai és globális kontextusban.

Zenetudományi Intézet
Kutatási terület:
magyar zenetörténet, általános zenetörténet; népzenetudomány és néptánctudomány; magyar és európai népzene és néptánc.

CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUMOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Budapest, Sopron | www.csfk.mta.hu

Földrajztudományi Intézet
Budapest
Kutatási terület: természet-, társadalom- és regionális földrajz, térbeli folyamatok és kölcsönhatásaik kutatása; az ember és környezete kapcsolatának idő- és térbeli vizsgálata.

Földtani és Geokémiai Intézet
Budapest
Kutatási terület: ásvány- és kőzetképződés, izotóp-, szerves és környezeti geokémia; bioesszenciális és egészségre káros elemek ciklusa.

Geodéziai és Geofizikai Intézet
Sopron
Kutatási terület: geodéziai és geofizikai alapkutatások; geofizikai obszervatóriumok telepítése és működtetése szeizmológiai területeken; geodinamika, geomagnetika, az ionoszféra és légköri elektromosság, Föld körüli jelenségek.

Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
Budapest
Kutatási terület: megfigyelő csillagászat: változócsillagok fizikája, galaktikus struktúra és naptevékenység; az elmúlt három évtizedben kifejlesztett, nemzetközileg elismert megfigyelőhálózat működtetése.

ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Budapest | www.energia.mta.hu

Atomenergia-kutató Intézet
Kutatási terület:
az atomerőművek hatásfokának és biztonságának a növelése, az élettartam hosszabbítás és a negyedik generációs atomerőművek fejlesztésére létrejött nemzetközi együttműködésekben való részvétel.

Energia- és Környezetbiztonsági Intézet
Kutatási terület:
megújuló energia; az energiaátalakítás környezeti hatásai; környezetbarát kémiai folyamatok.

Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
Kutatási terület:
komplex funkcionális anyagok és nanoszerkezetek, alkalmazásuk az integrált mikro- és nanorendszerekben, valamint a jellemzési technikák fejlesztésében.

KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET
Budapest | www.koki.hu
Kutatási terület: idegtudomány; neurotranszmisszió, a tanulási és memóriafolyamatok, a szorongás, a depresszió, az epilepszia, valamint az endokrin és immunrendszer idegi szabályozása; génrendszerek, molekuláris és celluláris rendszerek, farmakológia, endokrinológia, celluláris és hálózat-neurobiológia, fejlődés- és magatartás-neurobiológia.

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Budapest, Pécs | www.krtk.mta.hu

Közgazdaság-tudományi Intézet
Budapest
Kutatási terület: közgazdasági alapkutatás és alkalmazott kutatás; a modern piacgazdaság, valamint a magyar gazdaság átalakulásának elemzése.

Regionális Kutatások Intézete
Pécs
Kutatási terület: regionális és helyi fejlesztés – hogyan lehet versenyképesebb Európa?

Világgazdasági Intézet
Budapest
Kutatási terület: a világgazdaság általános kérdései; az európai integrációs folyamat; Közép-, Délkelet- és Kelet-Európa: EU-integráció, modernizáció, felzárkózás és beszabályozás.

NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
Budapest | www.nytud.mta.hu
Kutatási terület: Az MTA Nyelvtudományi Intézetének alapfeladata a magyar, az uráli, az általános és alkalmazott nyelvészet, továbbá a fonetika területén kutatásokat végezni; a magyar nyelv nagyszótárát elkészíteni, archív anyagát gondozni; a magyar nyelv változatait, kisebbségi nyelveket, és az európai integráción belüli nyelvpolitikai kérdéseket vizsgálni.

Kiegészítő feladatai: nyelvi korpuszok és adatbázisok létrehozása, számítógépes alkalmazások nyelvészeti alapjainak megalkotása, közönségszolgálat, szakértői vélemények készítése. Az ELTE-MTA Elméleti Nyelvészet Kihelyezett Tanszék révén részt vesz a felsőoktatásban is.

ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Budapest, Tihany, Vácrátót | www.okologia.mta.hu

Ökológiai és Botanikai Intézet
Kutatási terület: a terresztris ökológia, botanika, ezen belül különösen élőlényközösségek szerveződése és dinamikája, tájökológia, funkcionális ökológia, klíma- és tájhasználat változás ökológiai hatásai, ökoszisztéma szolgáltatások kutatása, konzervációbiológia és restaurációs ökológia, erdőökológia; a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert fenntartása.

Duna-kutató Intézet
Kutatási terület: a Duna és vízrendszere (főág – beömlő vizek – ártér) hidrológiai, környezetkémiai, hidrobiológiai és ökológiai kutatása; az élőlényközösségek (a mikrobiótától a halakig) és környezetük, valamint a közöttük levő kölcsönhatások feltárása. Az intézet kiemelten foglalkozik az élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség monitorozásával és védelmével, az akvatikus ökoszisztémák elemzésével, valamint a kapcsolódó nemzetközi egyezményekkel összefüggő alap- és alkalmazott kutatásokkal.

Balatoni Limnológiai Intézet
Kutatási terület: tavaink, kiemelten a Balaton élővilágával kapcsolatos hidrobiológiai, anyagforgalmi, táplálkozásbiológiai és produkcióbiológiai kutatások, beleértve az idegenhonos inváziós gerinctelen állatok és halak terjedését is; a természetes vizeket terhelő humán eredetű hormon- és gyógyszermaradványok neuronális szabályozásra gyakorolt hatásának kutatása és más kémiai ökológiai és élettani kutatások gerinctelen állatokon és halakon, a természeti és emberi hatások előrejelzése és modellezése a vizes élőhelyek biodiverzitására és a vízi ökoszisztémák működésére.

RÉNYI ALFRÉD MATEMATIKAI KUTATÓINTÉZET
Budapest | www.renyi.mta.hu
Kutatási terület: elméleti kutatások, melyeket részben a matematika belső fejlődése, részben a matematika más tudományágakban való alkalmazása inspirál; alkalmazott kutatás ipari vállalatokkal való együttműködésben.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
Budapest | www.sztaki.mta.hu
Kutatási terület: információtechnológia, számítástudomány és rokon területei; az informatika alapkérdéseihez kapcsolódó műszaki-tudományos, valamint matematikai kutatások.

SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Szeged | www.brc.mta.hu

Biofizikai Intézet
Kutatási terület:
biológiai rendszerek működésének magyarázata fizikai alapon; a biológiai energiaátalakítás, a membrán-biofizika és neurobiológia folyamatait középpontba állító, modern fizikai, kémiai és biológiai módszereket alkalmazó kutatások; az élő anyag szabályozási folyamatai elsősorban fizikai módszerekkel.

Biokémiai Intézet
Kutatási terület:
nukleinsavak, fehérjék és lipidek, továbbá különböző szerveződési szinten álló komplexeik kutatása annak érdekében, hogy pontosabban érthető legyen az élő anyag kémiai és fizikokémiai természete, változásai, az élő anyagban zajló folyamatok szabályozása és az életjelenségeket irányító törvények; orvosi és biotechnológiai alkalmazások.

Genetikai Intézet
Kutatási terület:
az öröklődés mechanizmusait, az örökletes tulajdonságok megnyilvánulását szabályozó és befolyásoló folyamatokat molekuláris és egyéb szerveződési szinteken a funkcionális genomika módszereinek segítségével vizsgáló kutatások.

Növénybiológiai Intézet
Kutatási terület:
a növények fejlődését, fényérzékelését és fényhasznosítását meghatározó gének és molekuláris mechanizmusok, valamint a környezeti stresszre adott válaszaik azonosítása; biotechnikai megoldások vizsgálata magasabb mezőgazdasági értékű növények termesztése érdekében.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Budapest | www.tk.mta.hu

Jogtudományi Intézet
Kutatási terület:
az európai jog és a magyar jogrendszer; az üzleti és magánjog aktuális kérdései; a környezetvédelmi jog a 21. század elején; joguralom és a magyar jogrend; emberi jogok és nemzetközi viszonyok egy globalizálódó világban; a jogrendszer elméletének általános kérdései.

Kisebbségkutató Intézet
Kutatási terület:
a Magyarországon élő kisebbségek; magyar kisebbségek a szomszédos országokban; a magyar diaszpóra Európában és a tengeren túl; roma lakosság a régióban; judaisztika, migrációs kutatások.

Politikatudományi Intézet
Kutatási terület:
politikatudomány és kapcsolódó társadalomtudományok (filozófia, társadalomelmélet, szociológia, antropológia); a fő társadalmi és politikai trendek leírása és értelmezése.

Szociológiai Intézet
Kutatási terület:
társadalmi folyamatok empirikus vizsgálata; törekvés szociológiai elméletek és módszertan kidolgozására; a társadalompolitika és a gazdaság szociológiai kontextusai különböző reformelgondolások tükrében, valamint kritikai elemzésük.


TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Budapest | www.ttk.mta.hu

Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Kutatási terület:
anyagkémia; környezetkémia; a műanyag hulladék pirolitikus és kémiai újrahasznosítása, a biomassza termikus hasznosítása; környezetvédelmi technológiák kutatása; a napenergia hatékonyabb kiaknázásának kutatása; veszélyes hulladékok termikus plazmával történő feldolgozása.

Enzimológiai Intézet
Kutatási terület:
alapkutatás az enzimek és egyéb fehérjék biológiai folyamatokban játszott szerepének tisztázására; e folyamatok molekuláris szinten történő szabályozása; fehérjék szerkezet-funkció összefüggése; kísérleti és elméleti technikák fejlesztése a molekuláris tevékenység és a fehérjék szerkezetének vizsgálatára.

Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Kutatási terület:
pszichológiai alapkutatás, mely hozzájárul a tudomány fejlődéséhez, és közvetlen vagy közvetett módon alkalmazható; komplex, interdiszciplináris pszichológiai kutatások; fMRI-vel végzett kutatások.

Szerves Kémiai Intézet
Kutatási terület:
heterociklusos vegyületek, szénhidrátok, polimerek; újszerű metodikák kidolgozása (pl. organokatalízis, szupramolekuláris szintézis); NMR-spektroszkópiás, tömegspektrometriás és egykristály-diffrakciós kutatások.

Agyi Képalkotó Központ
Kutatási terület:
a magasabb szintű ép és kóros agyi funkciók neurális alapjainak feltárása, az agyi szerkezet és funkció megismerését segítő új módszerek fejlesztése; a neuropszichiátriai betegségekkel kapcsolatos gyógyszerkutatásban alkalmazható, agyi képalkotó eljárásokon alapuló biomarkerek fejlesztése; az agyi képalkotásra támaszkodó, eltérő tudományterületeken képzés alatt álló egyetemi hallgatók oktatása, fiatal kutatók képzése.

WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT
Budapest | www.wigner.mta.hu

Részecske- és Magfizikai Intézet
Kutatási terület:
nagyenergiás részecske- és magfizika, nehézion-fizika, plazmafizika, termonukleáris fúzió, hideg atomok fizikája, űrfizika, nukleáris szilárdtestfizika, anyagtudomány, komputációs idegtudomány, a fizika biológiai alkalmazása; lézeres technikák, fúziós technológia, ionnyaláb-mikroanalitika, űrelektronika, nagy sebességű adatfeldolgozás, optikai és röntgenspektroszkópia.

Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Kutatási terület:
szilárdtestfizika, azon belül kondenzált anyagok fizikája; nanoszerkezetek, vékonyrétegek; elméleti és kísérleti optikai témák (optikai kristályok fizikája, nemlineáris és kvantumoptika, lézerfizika); új anyagok, kísérleti módszerek, új optikai kristályok, vékonyréteg-eszközök és -lézerek.