X. Földtudományok Osztálya

Bemutatkozik a X. osztály

A földtudomány a Föld alakját, méreteit, térképi ábrázolását, erőtereit, felépítését, fejlődését, a bolygó belsejében, felszínén és külső öveiben lejátszódó folyamatokat és ezek kölcsönhatásait vizsgálja, modellezi és jelzi előre. Ezen belül nagy figyelmet szentel az élő és élettelen földi szférák közötti kapcsolatok feltárásának. Jellemzője az időbeliség és térbeliség.

A földtudomány célja megérteni a teljes földi rendszer múlt-, jelen- és jövőbeli viselkedését. Fontos integráló szerepe van nemcsak a társadalomtudományi, valamint az élő és élettelen természettudományi területek között, hanem egyben a fizika, kémia és biológia módszereinek alkalmazása révén az egész Föld és emberiség történetének, jelenének és várható fejlődési irányainak kutatásában is. Feladata a magyar földnek és a hazai környezet állapotának felmérése, értékelése, a tendenciák kimutatása és az eredmények közzététele.

A földtudomány nélkülözhetetlen a kormányzati döntésekhez szükséges alapinformációk megalkotásához is. Ilyenek többek között az energiatermeléssel, nyersanyag-ellátottsággal, időjárási hatásokkal, vízügyi döntésekkel, természeti veszélyforrások elleni védelemmel, az életminőség javításával és a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos döntések is. Fontos tevékenységet fejtenek ki az egyes tudományszakok a természeti adottságaink védelme, turisztikai célú hasznosítása, műemlékvédelmi-, illetve helyreállítási munkálatok terén is, amelyek jelentős hatással vannak az ország gazdasági teljesítőképességére.

Az MTA Földtudományok Osztályának 23 rendes, 6 levelező, 14 külső és 18 tiszteleti akadémikus tagja van. Az osztályhoz tartozó nem akadémikus közgyűlési képviselők száma: 16. Rajtuk kívül az osztályüléseken tanácskozási joggal vesznek részt a tudományos bizottságok elnökei, a földtudományi intézetek igazgatói és főigazgatója, továbbá állandó meghívottak.

Az osztály által gondozott tudományterületek: ásványtan, bányászat, földtan, geodézia, geoinformatika, geofizika, geokémia, kőzettan, meteorológia, paleontológia, társadalomföldrajz, természetföldrajz.

Az osztály ügyrendben szabályozott módon működik, (május, július és augusztus kivételével) havi rendszerességgel tart osztályüléseket. Az évi rendes közgyűléshez és a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva tudományos rendezvényeket szervez. Székfoglalókat, felolvasóüléseket, emléküléseket, ankétokat rendez. Figyelemmel kíséri, segíti és értékeli az osztály területére eső tudományos tevékenységet, állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben.

A szabályzatban meghatározott módon közreműködik az MTA doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban.

Az osztály tudományos és tudománypolitikai munkáját kilenc tudományos és egy osztályközi tudományos, továbbá egy doktori bizottság segíti. A tudományos bizottságokon belül számos al- és munkabizottság működik.

Az osztály kétévente adja ki a Szádeczky-Kardoss Elemér-díjat.

Az osztály tudományos folyóiratok (Acta Geodaetica et Geophysica, Central European Geology, Földrajzi Közlemények, Földtani Közlöny, Hungarian Geographical Bulletin) és könyvek kiadását is támogatja.

Az osztályhoz tartozó köztestületi tagok tíz nem kormányzati nemzetközi tudományos szervezet magyar nemzeti bizottságában tevékenykednek (MTA-tagdíj fizetésével: IUGG, IUGS, IAEG, IGU, IAG, ISC, INQUA; az MTA tagdíjfizetése nélkül: IGCP, CBGA, IAH).

Az osztály kapcsolatot tart külső és tiszteleti tagjaival, meghívott vendégként nemzetközileg elismert külföldi tudósokat kér fel előadások tartására.

Erkölcsi és anyagi támogatást nyújt számos tudományos rendezvényhez, a lehetőségekhez mérten anyagi hozzájárulással segíti az osztály akadémikusainak, bizottsági elnökeinek és tagjainak nemzetközi konferenciákon való részvételét.

A "Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya" az akadémia elnöksége kezdeményezésére jött létre 1965-ben, az elnevezés 1991-ben "X. Földtudományok Osztálya" névre változott. Az osztályelnöki, osztályelnök-helyettesi elnevezés 1970-től él, előtte a tisztség elnevezése osztálytitkár, osztálytitkár-helyettes volt.

Osztályelnökök:

Szádeczky-Kardoss Elemér (1965-1976)
Martos Ferenc (1976-1985)
Nemecz Ernő (1985-1990)
Grasselly Gyula (1990-1991)
Mészáros Ernő (1992-1999)
Pantó György (1999-2005)
Ádám József (2005-2011)
Vörös Attila (2011-2017)
Bozó László (2017-2023)
Haas János (2023-

Osztályelnök-helyettesek:

Fülöp József (1965-1970)
Pécsi Márton (1970-1985)
Mészáros Ernő (1985-1990)
Biró Péter (1990-1996)
Pantó György (1996-1999)
Ádám józsef (1999-2005)
Vörös Attila (2005-2011)
Bozó László (2011-2017)
Pálfy József (2017-2023)
Kovács Zoltán (2023-

Osztályelnök:
Haas János, az MTA rendes tagja

Osztályelnök-helyettes:
Kovács Zoltán, az MTA rendes tagja

Osztálytitkár:
Burján Balázs PhD

Cím:
1051 Budapest, Nádor u. 7. I. em. 114., 106. szoba

Levelezési cím:
1245 Budapest, Pf. 1000

Telefon:
+36 1 411 6350

E-mail:
fold [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu