Közgyűlés

A Közgyűlés az MTA legfőbb döntéshozó testülete. Tagjait a hazai akadémikusok és a nem akadémikus közgyűlési képviselők alkotják.
Az Akadémia évente legalább egyszer közgyűlést tart.

A Közgyűlés egyebek mellett dönt az Akadémia működésével kapcsolatos stratégiai elvekről, és szabályzatot alkot az Akadémia szervezetéről és működéséről: az Alapszabályt. Elfogadja az Akadémia vagyongazdálkodásával kapcsolatos szabályokat, és dönt az Akadémia tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítésének, megterhelésének, alapítványba vagy gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként való bevitelének, valamint használatba adásának elveiről. Megvitatja és elfogadja az Országgyűlés számára készülő beszámoló koncepcióját. Szakmai testületek előterjesztése alapján véleményt nyilvánít a hazai tudomány és a társadalom alapvető fontosságú kérdéseiről. Az Akadémia elnökének előterjesztése alapján jóváhagyja a következő évi akadémiai költségvetés irányelveit. Megválasztja az elnököt, az alelnököket, a főtitkárt és a főtitkárhelyettest, valamint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben (MTAtv.) és az Alapszabályban meghatározott más tisztségviselőket.


Az MTAtv. szerint a Közgyűlés a köztestület legfőbb döntéshozó testülete, amely

a) elfogadja az Akadémia működésével kapcsolatos stratégiai elveket, és az Akadémia szervezetéről és működéséről szabályzatot alkot: az Alapszabályt;

b) elfogadja az Akadémia vagyongazdálkodásával kapcsolatos szabályokat, és dönt az Akadémia tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítésének, megterhelésének, alapítványba vagy gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként való bevitelének, valamint használatba adásának elveiről;

c) megvitatja és elfogadja az Országgyűlés számára készülő beszámoló koncepcióját;

d) szakmai testületek előterjesztése alapján véleményt nyilvánít a hazai tudomány és a társadalom alapvető fontosságú kérdéseiről;

e) az Akadémia elnökének előterjesztése alapján jóváhagyja a következő évi akadémiai költségvetés irányelveit;

f) a Felügyelő Testület jelentése alapján jóváhagyja az előző évről szóló éves költségvetési beszámolót;

g) megválasztja az elnököt, az alelnököket, a főtitkárt és a főtitkárhelyettest, valamint az e törvényben és az Alapszabályban meghatározott más tisztségviselőket;

h) megválasztja az Akadémia Vagyonkezelő Testületének, Doktori Tanácsának, Felügyelő Testületének, Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának és Tudományetikai Bizottságának a tagjait;

i) megválasztja az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának (a továbbiakban: AKT) és az Akadémia Elnökségének a Közgyűlés által választandó tagjait;

j) a külön jogszabály szerinti alapítói jogkörében dönt költségvetési szervek és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (a továbbiakban: TKI) megalapításáról, átszervezéséről, átsorolásáról, megszüntetéséről.

Közgyűlési bizottságok, testületek

Áttekintés


Doktori Tanács

A Doktori Tanács honlapja részletes információkkal itt érhető el.

Vissza az áttekintéshez.

Felügyelő Testület

Elnök:
Kovács L. Gábor, az MTA rendes tagja

Elnökhelyettes:
Czigány Tibor, az MTA rendes tagja

Tagok:
Barna Balázs, az MTA rendes tagja
Czigány Tibor, az MTA rendes tagja
Karádi István, az MTA rendes tagja
Kovács L. Gábor, az MTA rendes tagja
Kövér György, az MTA rendes tagja
Mihályi Péter, az MTA levelező tagja
Szász Domokos, az MTA rendes tagja

Póttagok:
Balla József, az MTA levelező tagja
Nyulászi László, az MTA levelező tagja

A Magyar Tudományos Akadémia Felügyelő Testületének Ügyrendje

A Felügyelő Testületről az MTA Alapszabálya 30. § rendelkezik

(1) A Felügyelő Testület feladata az akadémiai gazdálkodás szabályszerűségének és ésszerűségének ellenőrzése, az Akadémia éves költségvetési irányelveinek, az éves költségvetési beszámolónak a vizsgálata. Állásfoglalásairól és véleménynyilvánításairól a Közgyűlés számára jelentést készít.

(2) Az Akadémia elnöke és főtitkára a döntések előkészítéséhez előzetes állásfoglalást és véleményt kérhet a Felügyelő Testülettől.

(3) A Felügyelő Testületnek 7, a gazdálkodásban, a pénzügyekben és a tudományszervezésben jelentős szakismerettel, tapasztalattal rendelkező választott tagja és két póttagja van. A tagok közül legalább 4, a póttagok közül egy a köztestület tagja. A tagokat és póttagokat – a Jelölőbizottság ajánlása alapján – három évre választják. A Felügyelő Testület maga választja meg elnökét a Felügyelő Testület köztestületi tagjai közül..

(4) A Felügyelő Testületnek nem lehet tagja:
a) az Akadémia tisztségviselője,
b) aki az Akadémiával vagy az Akadémia intézményei közül bármelyikkel közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll,
c) aki a Vagyonkezelő Testület tagja,
(5) A Felügyelő Testület feladatainak ellátása érdekében az Akadémia tisztségviselőitől és az MTA Titkársága vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, az Akadémia és az akadémiai intézmények pénzügyi és számviteli nyilvántartásait és iratait megvizsgálhatja, vagy – az Akadémia költségén – szakértővel megvizsgáltathatja.

(5a) A Felügyelő Testület további tevékenysége és feladatai:

a) a költségvetési terv és az éves költségvetési beszámoló tartalmára vonatkozóan szempontokat dolgozhat ki az Akadémia számára;

b) az ügyrendjében meghatározott eljárásrend szerint dönt a korábbi főhivatású választott vezetők kutatási támogatásának elveiről és pénzügyi keretéről;

c) ügyrendjében megállapítja a hivatalban lévő főhivatású választott vezetők éves jutalmazásának szempontjait, és évente meghatározza ezen vezetők jutalmazásának kereteit, és az esetenkénti jutalmat;

d) választási ciklusonként, a költségvetés függvényében megállapítja az alelnökök, az osztályelnökök, a területi akadémiai bizottságok elnökeinek, a Doktori Tanács elnökének és társelnökének, valamint a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács elnökének tiszteletdíját, melynek mértéke az Akadémia rendes tagjának mindenkori tiszteletdíjához igazodó, annak százalékos arányában;

e) eljár a főhivatású vezető tisztségviselők hivatali ideje alatt felmerülő összeférhetetlenség esetén, ügyrendje szerint.

(6) Ha az Akadémia alapvető vagyoni érdekei , vagy a jogszabályok, illetve az Alapszabály súlyos megsértése ezt megkövetelik, a Felügyelő Testület javasolhatja az elnöknek az Elnökség vagy a Közgyűlés összehívását. Amennyiben e javaslat megtétele után hat héten belül az elnök nem hívja össze az Elnökséget vagy a Közgyűlést, a Felügyelő Testület elnöke a napirend megjelölésével ezt megteszi.

(7) A Felügyelő Testület saját ügyrendet dolgoz ki.

(8) A Felügyelő Testület szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik.

(9) A Felügyelő Testület titkársági feladatainak ellátásáról az MTA Titkársága gondoskodik.

Vissza az áttekintéshez.

Jelölőbizottság

Elnök:
Bollobás Enikő, az MTA levelező tagja

Tagok:
Bartha Dénes Árpád, az MTA doktora
Bognár Gabriella, az MTA doktora
Bozóki Sándor, PhD
Csordás András, az MTA doktora
Dux Mária, az MTA doktora
Kellermayer Miklós, az MTA doktora
Király Miklós, PhD
Kozma Gábor, az MTA doktora
Láng Benedek, az MTA doktora
Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja
Ormos Pál, az MTA rendes tagja
Pálné Kovács Ilona, az MTA rendes tagja
Péceli Gábor, az MTA rendes tagja
Pintz János, az MTA rendes tagja
Sótonyi Péter, az MTA rendes tagja
Szendrő Zsolt, az MTA rendes tagja
Szöllősi János, az MTA rendes tagja
Tompos András, PhD
Tóth Valéria, az MTA doktora
Vörös Attila, az MTA rendes tagja

Póttagok:
Arató Krisztina, PhD
Balla György, az MTA rendes tagja
Barnabás Beáta Mária, az MTA rendes tagja
Czigány Tibor, az MTA rendes tagja
Dékány Imre, az MTA rendes tagja
Fülöp Márta, az MTA doktora
Greiner István, a kémiai tudomány kandidátusa
Hatvani István Gábor, PhD
Hopp Béla, az MTA doktora
Kiss György, az MTA rendes tagja
Komlósi István, az MTA doktora
Nagy Zoltán, az MTA doktora
Pete Gábor, PhD
Podani János, az MTA rendes tagja
Rainer M. János, az MTA levelező tagja
Tardos Gábor, az MTA levelező tagja
Telek Miklós, az MTA doktora
Ulbert István, az MTA doktora
Várnai Péter, az MTA doktora
Vásáry István, az MTA rendes tagja
Zaránd Gergely Attila, az MTA rendes tagja

A Jelölőbizottságról az Ügyrend 21. § rendelkezik

(1) Az Akadémia elnökének, alelnökeinek, főtitkárának, főtitkárhelyettesének (a továbbiakban: tisztségviselők), a választott akadémikus elnökségi tagoknak és a közgyűlési állandó bizottságok választott tagjainak a megválasztását előkészítő Jelölőbizottság megbízatása a Közgyűlés által meghatározott időtartamra szól.

(2) A Jelölőbizottság a tisztségviselők és tagok jelölését a különböző megbízások időrendjének figyelembevételével, az alábbiak szerint készíti elő:
a) A tisztségviselők, a három tudományterületet képviselő akadémikus elnökségi tagok és a Közgyűlés állandó bizottságaiba kerülő akadémikus tagok megbízatásának kezdő időpontja egybeesik.
b) A nem akadémikus közgyűlési képviselők közül választott elnökségi tagok és közgyűlési állandó bizottsági tagok megbízatásának kezdő időpontja a megválasztásuk időpontjával egyezik meg.

(3) A Jelölőbizottság a tisztségviselőket és az elnökségi tagokat megválasztó Közgyűlés előtt hat héttel körlevélben közli javaslatait a Közgyűlés tagjaival. A közgyűlés tagjai a körlevélben foglaltakkal kapcsolatban a kézhezvételtől számított két héten belül írásban, legalább negyven olyan közgyűlési tag aláírásával közölhetik észrevételeiket a jelölőbizottsággal, akik közül legalább húsz akadémikus.

(4) Az egyes tisztségek betöltésére többes jelölést lehet alkalmazni.

(5) Ha a Közgyűlés a jelölőbizottság valamelyik javaslatával nem ért egyet, akár aznapi, akár későbbi határidő megjelölésével a kifogásolt javaslat helyett új javaslat megtételére szólíthatja fel a Jelölőbizottságot.

A Jelölőbizottság ügyrendje ide kattintva megtekinthető.

Vissza az áttekintéshez.

Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság

Elnök:
Madas Edit, az MTA rendes tagja

Tagok:
Debreczeni Attila, az MTA levelező tagja
Füredi Zoltán, az MTA rendes tagja
Halmai Péter, az MTA rendes tagja
Harrach Balázs, az MTA rendes tagja
Kovács Zoltán, az MTA rendes tagja
Kun Ferenc, az MTA levelező tagja
Nyulászi László, az MTA levelező tagja
Podani János, az MTA rendes tagja
Rainer M. János, az MTA levelező tagja
Sperlágh Beáta, az MTA levelező tagja
Tarnai Tibor, az MTA rendes tagja

Póttagok:
Balla József, az MTA levelező tagja
Insperger Tamás, az MTA levelező tagja
Marosi György, az MTA levelező tagja
Mesterházy Ákos, az MTA rendes tagja
Mihályi Péter, az MTA levelező tagja
Miklósi Ádám, az MTA rendes tagja
Ruzsa Z. Imre, az MTA rendes tagja
S. Varga Pál, az MTA rendes tagja
Szűcs Péter, az MTA levelező tagja
Trócsányi Zoltán, az MTA rendes tagja

A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságról az MTA Alapszabálya 33. § rendelkezik

(1) A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság feladata az Akadémia és intézményei kiadói politikájának összehangolása, a könyv- és folyóiratkiadás támogatására elkülönített költségvetési forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése.

(2) Az Akadémia által alapított magyar és idegen nyelvű folyóiratok alapítói jogát – a bizottság véleményének meghallgatásával – az Akadémia elnöke gyakorolja.

(3) A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságnak tizenhat tagja van. Elnökét és – az egyes tudományos osztályok által jelölt – 11 akadémikus-könyvfelelőst a Közgyűlés választja meg. Az Akadémia Elnöki Titkárságának vezetője, az Akadémiai Könyvtár főigazgatója, az MTA Titkárság Pénzügyi Főosztályának vezetője, az Akadémiai Kiadó Zrt. képviselője tanácskozási joggal vesz részt a bizottság munkájában. A bizottság titkársági feladatait az MTA Titkársága látja el.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának ügyrendje egységes szerkezetben itt olvasható.

Vissza az áttekintéshez.

Tudományetikai Bizottság

A Tudományetikai Bizottságról itt olvashatunk részletesebben.

Vissza az áttekintéshez.

Vagyonkezelő Testület

Elnök:
Szerb László, az MTA doktora

Tagok:
Buday László, az MTA rendes tagja
Fazekas Judit, az állam- és jogtudomány kandidátusa
Hornok László, az MTA rendes tagja
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Török Ákos, az MTA levelező tagja

Póttagok:
Demetrovics Zsolt, az MTA levelező tagja

A testület titkára:
Weltner László
, osztályvezető, MTA Titkárság Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály

A Vagyonkezelő Testületről az MTA Alapszabálya 31. § rendelkezik

(1) A testület feladata az Akadémia vagyoni érdekeinek hatékony érvényesítését szolgáló gazdálkodás elősegítése. Ennek keretében a Vagyonkezelő Testület különösen a következő feladatokat látja el:

  1. a) a Közgyűlés által elfogadott Vagyongazdálkodási irányelvek alapján kezdeményezi és nyomon követi az Akadémia Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzatának kidolgozását; a szabályzat és annak módosítása a Vagyonkezelő Testület véleményével együtt terjeszthető a

Közgyűlés elé elfogadásra.

b) a Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzatban foglaltaknak megfelelően véleményezi az akadémiai intézmények vagyonhasználatának és vagyonhasznosításának szabályait;

c) a Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzatban rögzített elvek és hatáskörök keretei között – az Akadémia elnökének a vagyon értékesítésével kapcsolatban jogszabályban és a jelen Alapszabályban rögzített jogosítványait nem érintve – véleményezi az Akadémia vagyonát érintő eladásra, beszerzésre vagy cserére vonatkozó, a Közgyűlés által meghatározott értékhatár feletti előterjesztéseket;

d) véleményezi a szellemi vagyon kezelésére vonatkozó eljárásokat;

e) kezdeményezően és kiemelt figyelemmel jár el állásfoglalásai és döntés-előkészítő javaslatai kialakításakor az Akadémia vagyoni érdekeinek hatékony érvényesítése érdekében a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvény 3. § (1) a) pontjában meghatározott akadémiai feladat végrehajtása során, az Akadémia irányítása alól kikerült főhivatású kutatóhálózat elhelyezését, valamint a kutatóintézeti hálózat működtetését szolgáló, akadémiai tulajdonban, de ezen intézmények használatában álló vagyonelemek használatával kapcsolatban.

(2) A Vagyonkezelő Testületnek 7 tagja és két póttagja van. A testület tagjának és póttagjának olyan személy választható, aki a vagyonkezeléshez megfelelő képzettséggel, végzettséggel és szakismerettel, valamint tapasztalattal rendelkezik. A testületnek legalább 1 tagja jogász és legalább 1 tagja közgazdász végzettségű. A megválasztásnak nem feltétele a köztestületi tagság. A megbízás

három évre szól. A Vagyonkezelő Testület tagjai maguk közül választják meg a testület elnökét.

(3) A Vagyonkezelő Testület saját ügyrendet dolgoz ki. A Vagyonkezelő Testület szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik.

(4) A Vagyonkezelő Testület szükség esetén külső szakértőt is igénybe vehet.

(5) A Vagyonkezelő Testület évente köteles beszámolni tevékenységéről a Közgyűlésnek.

A Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkezelő Testületének Eljárási Szabályzata és Ügyrendje ide kattintva megtekinthető.

A Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzata ide kattintva megtekinthető.

Vissza az áttekintéshez.

Az MTA elnökének Stratégiai Tanácsadó Testülete

Tagok:

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságának elnöke

Hegyi Lóránd, művészettörténész

Kondorosi Éva molekuláris biológus, az MTA rendes tagja

Kúnos György, a National Institute of Health (NIH), National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism intézetigazgató professzora

Lantos Csaba, a Lantos Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója,

Várkonyi Attila, a Fast Ventures Zrt. vezérigazgatója

MTAtv. 14. § (4) Az elnök döntéshozó munkáját Stratégiai Tanácsadó Testület segíti, amelynek összetételét az Alapszabály rögzíti.

Asz. 43. §

(14) Az elnök munkáját az Akadémia tevékenységét és működését hosszú távon és alapjaiban meghatározó döntések meghozatalában a hattagú Stratégiai Tanácsadó Testület segíti. A Testület tagjai: egy tag a matematikai és természettudományok, egy tag az élettudományok, egy tag a társadalomtudományok szakterületének kiemelkedő hazai vagy külföldi képviselője. A Testület két tagja az iparban jelentős kutatási-fejlesztési tevékenységet végző vállalat (szervezet) elismert vezető munkatársa; egy tagja a pénzügyi-közgazdasági szakterület elismert szakértője.

(15) A Stratégiai Tanácsadó Testület tagjait az elnök kéri fel. Tagságuk az elnöki kinevezéssel keletkezik, megbízatásuk határozott időre, a kinevező elnök mandátumának időtartamára szól. A Testület tagjait munkájukért külön díjazás nem illeti meg.