Közgyűlés

A Közgyűlés az MTA legfőbb döntéshozó testülete. Tagjait a hazai akadémikusok és a nem akadémikus közgyűlési képviselők alkotják. Az Akadémia évente legalább egyszer közgyűlést tart.

A Közgyűlés egyebek mellett dönt az Akadémia működésével kapcsolatos stratégiai elvekről, és szabályzatot alkot az Akadémia szervezetéről és működéséről: az Alapszabályt. Elfogadja az Akadémia vagyongazdálkodásával kapcsolatos szabályokat, és dönt az Akadémia tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítésének, megterhelésének, alapítványba vagy gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként való bevitelének, valamint használatba adásának elveiről. Megvitatja és elfogadja az Országgyűlés számára készülő beszámoló koncepcióját. Szakmai testületek előterjesztése alapján véleményt nyilvánít a hazai tudomány és a társadalom alapvető fontosságú kérdéseiről. Az Akadémia elnökének előterjesztése alapján jóváhagyja a következő évi akadémiai költségvetés irányelveit. Megválasztja az elnököt, az alelnököket, a főtitkárt és a főtitkárhelyettest, valamint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben (MTAtv.) és az Alapszabályban meghatározott más tisztségviselőket.

A legutóbbi közgyűlések oldalai az mta.hu-n: 187.188.189.190. (rendkívüli)191.192. (rendkívüli)193.


Az MTAtv. szerint a Közgyűlés a köztestület legfőbb döntéshozó testülete, amely

a) elfogadja az Akadémia működésével kapcsolatos stratégiai elveket, és az Akadémia szervezetéről és működéséről szabályzatot alkot: az Alapszabályt;

b) elfogadja az Akadémia vagyongazdálkodásával kapcsolatos szabályokat, és dönt az Akadémia tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítésének, megterhelésének, alapítványba vagy gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként való bevitelének, valamint használatba adásának elveiről;

c) megvitatja és elfogadja az Országgyűlés számára készülő beszámoló koncepcióját;

d) szakmai testületek előterjesztése alapján véleményt nyilvánít a hazai tudomány és a társadalom alapvető fontosságú kérdéseiről;

e) az Akadémia elnökének előterjesztése alapján jóváhagyja a következő évi akadémiai költségvetés irányelveit;

f) a Felügyelő Testület jelentése alapján jóváhagyja az előző évről szóló éves költségvetési beszámolót;

g) megválasztja az elnököt, az alelnököket, a főtitkárt és a főtitkárhelyettest, valamint az e törvényben és az Alapszabályban meghatározott más tisztségviselőket;

h) megválasztja az Akadémia Vagyonkezelő Testületének, Doktori Tanácsának, Felügyelő Testületének, Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának és Tudományetikai Bizottságának a tagjait;

i) megválasztja az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának (a továbbiakban: AKT) és az Akadémia Elnökségének a Közgyűlés által választandó tagjait;

j) a külön jogszabály szerinti alapítói jogkörében dönt költségvetési szervek és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (a továbbiakban: TKI) megalapításáról, átszervezéséről, átsorolásáról, megszüntetéséről.

Közgyűlési bizottságok, testületek

Áttekintés


Doktori Tanács

A Doktori Tanács honlapja részletes információkkal itt érhető el.

Vissza az áttekintéshez.

Felügyelő Testület

Elnök:
Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagja

Tagok:
Bélyácz Iván, az MTA rendes tagja
Czigány Tibor, az MTA rendes tagja
Frank Tibor, az MTA rendes tagja
Kovács L. Gábor, az MTA rendes tagja
Paládi-Kovács Attila, az MTA rendes tagja
Pap László, az MTA rendes tagja
Szász Domokos, az MTA rendes tagja

Póttagok:
Karádi István, az MTA rendes tagja
Nyulászi László, az MTA levelező tagja

A testület titkára:
Vörös József, az MTA levelező tagja

A Magyar Tudományos Akadémia Felügyelő Testületének Ügyrendje

A Felügyelő Testületről az MTA Alapszabálya 30. § rendelkezik

(1) A Felügyelő Testület feladata az akadémiai gazdálkodás szabályszerűségének és ésszerűségének ellenőrzése, az Akadémia éves költségvetési irányelveinek, az éves költségvetési beszámolónak a vizsgálata. Állásfoglalásairól és véleménynyilvánításairól a Közgyűlés számára jelentést készít.

(2) Az Akadémia elnöke és főtitkára a döntések előkészítéséhez előzetes állásfoglalást és véleményt kérhet a Felügyelő Testülettől.

(3) A Felügyelő Testületnek 7, a gazdálkodásban, a pénzügyekben és a tudományszervezésben jelentős szakismerettel, tapasztalattal rendelkező választott tagja van, akik közül legalább 4 a köztestület tagja. A tagokat – a jelölőbizottság ajánlása alapján – három évre választják, és a tag legfeljebb egy alkalommal újraválasztható. A Felügyelő Testület maga választja meg elnökét a köztestületi tagok közül.

(4) A Felügyelő Testületnek nem lehet tagja:
a) az Akadémia tisztségviselője,
b) aki az Akadémiával vagy az Akadémia intézetei, intézményei közül bármelyikkel közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll,
c) aki a Vagyonkezelő Testület tagja,
d) aki az AKT vagy az AKT szakbizottságának tagja.

(5) A Felügyelő Testület feladatainak ellátása érdekében az Akadémia tisztségviselőitől és vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, az Akadémia és az akadémiai intézmények pénzügyi és számviteli nyilvántartásait és iratait megvizsgálhatja, vagy – az Akadémia költségén – szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelő Testület a költségvetési terv és az éves költségvetési beszámoló tartalmára vonatkozóan szempontokat dolgozhat ki az Akadémia számára.

(6) Ha az Akadémia alapvető vagyoni érdekei ezt megkövetelik, a Felügyelő Testület javasolhatja az elnöknek az Elnökség vagy a Közgyűlés összehívását. Amennyiben e javaslat megtétele után hat héten belül az elnök nem hívja össze az Elnökséget vagy a Közgyűlést, a Felügyelő Testület a napirend megjelölésével összehívhatja az Elnökséget vagy a Közgyűlést.

(7) A Felügyelő Testület saját működési szabályzatot és ügyrendet dolgoz ki.

(8) A Felügyelő Testület szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik.

(9) A Felügyelő Testület titkársági feladatainak ellátásáról az MTA Titkársága gondoskodik.

Vissza az áttekintéshez.

Jelölőbizottság

Elnök:
Vörös József, az MTA rendes tagja

Tagok:
Ádám József, az MTA rendes tagja
Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora
Bogár Lajos, az MTA doktora
Csurgay Árpád István, az MTA rendes tagja
Fésüs László, az MTA rendes tagja
Hodúr Cecilia, az MTA doktora
Horvai György, az MTA rendes tagja
Hunyady György, az MTA rendes tagja
Király Miklós, PhD
Kiss Rita, az MTA doktora
Kóspál Ágnes, az MTA doktora
Kulcsár Szabó Ernő, az MTA rendes tagja
Oborni Teréz, a történelemtudomány kandidátusa
Ódor Péter, az MTA doktora
Ormos Pál, az MTA rendes tagja
Pintz János, az MTA rendes tagja
Salma Imre, az MTA doktora
Simonyi Gábor, az MTA doktora
Solti László, az MTA rendes tagja
Sótonyi Péter, az MTA rendes tagja
Szabó Szilárd, az MTA doktora

Póttagok:
Bársony István, az MTA rendes tagja
Balla György, az MTA rendes tagja
Bertóti Edgár, az MTA doktora
Bondár István, az MTA doktora
Csordás András, az MTA doktora
Felinger Attila, az MTA levelező tagja
Füredi Zoltán, az MTA rendes tagja
Galavics Géza, az MTA rendes tagja
Gerencsér László, az MTA doktora
Harrach Balázs, az MTA levelező tagja
Kovács Mihály, az MTA doktora
Kurtán Tibor, az MTA doktora
Lehoczky Éva, az MTA doktora
Palánkai Tibor, az MTA rendes tagja
Podani János, az MTA rendes tagja
Pusztai Gabriella, az MTA doktora
Rostoványi Zsolt, az MTA doktora
S. Varga Pál, az MTA rendes tagja
Séllei Nóra, az MTA doktora
Várnai Péter, az MTA doktora
Vörös Attila, az MTA rendes tagja
Zaránd Gergely Attila, az MTA levelező tagja

A Jelölőbizottságról az Ügyrend 21. § rendelkezik

(1) Az Akadémia elnökének, alelnökeinek, főtitkárának, főtitkárhelyettesének (a továbbiakban: tisztségviselők), a választott akadémikus elnökségi tagoknak és a közgyűlési állandó bizottságok választott tagjainak a megválasztását előkészítő Jelölőbizottság megbízatása a Közgyűlés által meghatározott időtartamra szól.

(2) A Jelölőbizottság a tisztségviselők és tagok jelölését a különböző megbízások időrendjének figyelembevételével, az alábbiak szerint készíti elő:
a) A tisztségviselők, a három tudományterületet képviselő akadémikus elnökségi tagok és a Közgyűlés állandó bizottságaiba kerülő akadémikus tagok megbízatásának kezdő időpontja egybeesik.
b) A nem akadémikus közgyűlési képviselők közül választott elnökségi tagok és közgyűlési állandó bizottsági tagok megbízatásának kezdő időpontja a megválasztásuk időpontjával egyezik meg.

(3) A Jelölőbizottság a tisztségviselőket és az elnökségi tagokat megválasztó Közgyűlés előtt hat héttel körlevélben közli javaslatait a Közgyűlés tagjaival. A közgyűlés tagjai a körlevélben foglaltakkal kapcsolatban a kézhezvételtől számított két héten belül írásban, legalább negyven olyan közgyűlési tag aláírásával közölhetik észrevételeiket a jelölőbizottsággal, akik közül legalább húsz akadémikus.

(4) Az egyes tisztségek betöltésére többes jelölést lehet alkalmazni.

(5) Ha a Közgyűlés a jelölőbizottság valamelyik javaslatával nem ért egyet, akár aznapi, akár későbbi határidő megjelölésével a kifogásolt javaslat helyett új javaslat megtételére szólíthatja fel a Jelölőbizottságot.

A Jelölőbizottság eljárási szabályzata ide kattintva megtekinthető.

Vissza az áttekintéshez.

Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság

Elnök:
Madas Edit, az MTA rendes tagja

Titkár:
Véber János Balázs, PhD

Tagok:
Debreczeni Attila, az MTA levelező tagja
Füredi Zoltán, az MTA rendes tagja
Harrach Balázs, az MTA levelező tagja
Kovács Zoltán, az MTA levelező tagja
Kun Ferenc, az MTA levelező tagja
Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja
Podani János, az MTA rendes tagja
Rainer M. János, az MTA levelező tagja
Sperlágh Beáta, az MTA levelező tagja
Tarnai Tibor, az MTA rendes tagja
Varga Attila, az MTA levelező tagja

Póttagok:
Bálint Csanád, az MTA rendes tagja
Bayer József, az MTA rendes tagja
Bitskey István, az MTA rendes tagja
Insperger Tamás, az MTA levelező tagja
Makara B. Gábor, az MTA rendes tagja
Mesterházy Ákos, az MTA rendes tagja
Miklósi Ádám, az MTA levelező tagja
Nyulászi László, az MTA levelező tagja
Pálfy József, az MTA rendes tagja
Patkós András, az MTA rendes tagja
Ruzsa Z. Imre, az MTA rendes tagja

Tanácskozási jogú tagok

Kisteleki Károly főosztályvezető, MTA Titkárság Testületi Titkárság

Mizsei Zsuzsanna főosztályvezető, MTA Titkárság Költségvetési és Pénzügyi Főosztály

Balla Andrea titkárságvezető, MTA Titkárság Elnöki Titkárság

Vékás Lajos, az MTA rendes tagja, az Akadémia alelnöke

Monok István, az MTA doktora, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója

Dr. Pomázi Gyöngyi szerkesztőségvezető, Akadémiai Kiadó

A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságról az MTA Alapszabálya 33. § rendelkezik

(1) A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság feladata az Akadémia és intézményei kiadói politikájának összehangolása, a könyv- és folyóiratkiadás támogatására elkülönített költségvetési forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése.

(2) Az Akadémia által alapított magyar és idegen nyelvű folyóiratok alapítói jogát – a bizottság véleményének meghallgatásával – az Akadémia elnöke gyakorolja.

(3) A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságnak tizenhat tagja van. Elnökét és – az egyes tudományos osztályok által jelölt – 11 akadémikus-könyvfelelőst a Közgyűlés választja meg. Az Akadémia Elnöki Titkárságának vezetője, az Akadémiai Könyvtár főigazgatója, az MTA Titkárság Pénzügyi Főosztályának vezetője, az Akadémiai Kiadó Zrt. képviselője tanácskozási joggal vesz részt a bizottság munkájában. A bizottság titkársági feladatait az MTA Titkársága látja el.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának ügyrendje egységes szerkezetben itt olvasható.

Vissza az áttekintéshez.

Tudományetikai Bizottság

A Tudományetikai Bizottságról itt olvashatunk részletesebben.

Vissza az áttekintéshez.

Vagyonkezelő Testület

Elnök:
Korinek László, az MTA rendes tagja

Tagok:
Bragyova András, az MTA doktora
Györfi László, az MTA rendes tagja
Hornok László, az MTA rendes tagja
Kövér György, az MTA levelező tagja
Németh Tamás, az MTA rendes tagja
Szerb László, az MTA doktora
Török Ákos, az MTA doktora

Póttagok:
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Tulassay Zsolt, az MTA rendes tagja

A testület titkára:
Nyerges Éva, osztályvezető, MTA Titkárság Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály

A Vagyonkezelő Testületről az MTA Alapszabálya 31. § rendelkezik

(1) A testület feladata az Akadémia vagyoni érdekeinek hatékony érvényesítését szolgáló gazdálkodás elősegítése. Ennek keretében a Vagyonkezelő Testület különösen a következő feladatokat látja el:

a) a Közgyűlés által elfogadott Vagyongazdálkodási Irányelvek alapján kidolgozza és karbantartja az Akadémia Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzatát,
b) a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kidolgozza az akadémiai intézmények vagyonhasználatának és vagyonhasznosításának szabályait,
c) a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzatban rögzített elvek és hatáskörök keretei között – az Akadémia elnökének a vagyon értékesítésével kapcsolatban jogszabályban, és jelen Alapszabályban rögzített jogosítványait nem érintve – véleményezi az Akadémia vagyonát érintő eladásra, beszerzésre vagy cserére vonatkozó, a Közgyűlés által meghatározott értékhatár feletti előterjesztéseket,
d) véleményezi a szellemi vagyon kezelésére vonatkozó eljárásokat.

(2) A Vagyonkezelő Testületnek 7 tagja van. A testület tagjának olyan személy választható, aki a vagyonkezeléshez megfelelő képzettséggel, végzettséggel és szakismerettel, tapasztalattal rendelkezik. A megválasztásnak nem feltétele a köztestületi tagság. A megbízás három évre szól. A testület tagjai egy alkalommal újraválaszthatók. A Vagyonkezelő Testület tagjai maguk közül választják meg a testület elnökét.

(3) A Vagyonkezelő Testület saját működési szabályzatot és ügyrendet dolgoz ki. A Vagyonkezelő Testület szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. A Vagyonkezelő Testület titkársági feladatainak ellátásáról az MTA Titkársága gondoskodik.

(4) A Vagyonkezelő Testület szükség esetén külső szakértőt is igénybe vesz.

(5) A Vagyonkezelő Testület évente köteles beszámolni tevékenységéről a Közgyűlésnek.

A Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkezelő Testületének Eljárási Szabályzata és Ügyrendje ide kattintva megtekinthető.

Vissza az áttekintéshez.