Tudományetikai Bizottság

Elnök

Schaff Zsuzsa, az MTA rendes tagja

Titkár: Könyves Rita, osztályvezető

A bizottság tagjai

Ács Pál, az MTA doktora

Bárány Imre, az MTA rendes tagja

Bartholy Judit, az MTA doktora

Bollobás Enikő, az MTA levelező tagja

Borbás Anikó, az MTA doktora

Buzás Edit Irén, az MTA levelező tagja

Csákiné Micheli Erika, az MTA levelező tagja

Dobránszki Judit, az MTA doktora

Fazekas Marianna, kandidátus

Hangody László, az MTA rendes tagja

Hargittai Magdolna, az MTA rendes tagja

Kaptay György, az MTA levelező tagja

Katz Sándor, az MTA levelező tagja

Lakatos István, az MTA rendes tagja

Matolcsi Máté, az MTA doktora

Mikó Irén, kandidátus

Pósfai György, az MTA doktora

Pusztai Gabriella, az MTA doktora

Sulik Béla, az MTA doktora

Török László, az MTA rendes tagja

Vas László Mihály, az MTA doktora

Vörös Imre, az MTA rendes tagja

A bizottság póttagjai

Cser András, az MTA doktora

Donkó Zoltán, az MTA doktora

Dux Mária, PhD

Harcos Gergely, az MTA doktora

Hideg Éva, az MTA doktora

Hohmann Judit, az MTA levelező tagja

Horváth László, az MTA doktora

Imre Sándor, az MTA levelező tagja

Kovács M. Gábor, az MTA doktora

Mihály György, az MTA rendes tagja

Molnár Antal, az MTA doktora

Nusser Zoltán, az MTA rendes tagja

Palánkai Tibor, az MTA rendes tagja

Rajkai Kálmán, az MTA levelező tagja

Schaff Zsuzsa, az MTA rendes tagja

Solymosi László, az MTA rendes tagja

Telek Miklós, az MTA doktora

Tömösköziné Farkas Rita, PhD

Tusnády Gábor, az MTA rendes tagja

Urbányi Béla, az MTA doktora

Vásáry István, az MTA rendes tagja

Vörös Attila, az MTA rendes tagja

A Tudományetikai Bizottságról az MTA Alapszabálya 32. § rendelkezik

(1) A Tudományetikai Bizottság feladata, hogy a tudományos kutatás szabadságának, a tudományos közélet tisztaságának védelmében állást foglaljon tudományetikai elvi kérdésekben.

(2) A Tudományetikai Bizottságnak 22 tagja van. A Tudományetikai Bizottság tagjait a tudományos osztályok jelölik, osztályonként egy főt az Akadémia rendes vagy levelező tagjai közül, egy főt pedig a köztestület nem akadémikus tagjai közül. Ugyanazon személy legfeljebb két alkalommal választható a Tudományetikai Bizottság tagjává.

(3) A Tudományetikai Bizottság konkrét ügyekben is eljárhat, ha mind a panasztevő, mind pedig az a személy, akivel szemben a panaszt benyújtották, írásban kijelenti, hogy aláveti magát a bizottság eljárásának. Az Akadémia köztestületének tagjai, az MTA doktora címre pályázók, a doktori eljárásban közreműködők és a Tudományetikai kódexben meghatározott személyek kötelesek alávetni magukat a bizottság eljárásának. A bizottság ilyen esetekben szakértő véleményét is meghallgathatja, és azt figyelembe veheti.

(4) A Tudományetikai Bizottság titkársági feladatait az MTA Titkárság (külön szabályozás szerint illetékes) szervezeti egysége látja el.

Tudományetikai Kódex

A Tudományetikai Kódex innen tölthető le.