Tudományetikai Bizottság

Elnök

Schaff Zsuzsa, az MTA rendes tagja

Titkár: Könyves Rita, osztályvezető

A bizottság tagjai

Bárány Imre, az MTA rendes tagja

Barta Zoltán, az MTA doktora

Bartholy Judit, az MTA doktora

Csákiné Michéli Erika, az MTA doktora

Erdei Anna, az MTA rendes tagja

Fazekas Marianna, állam- és jogtudomány kandidátusa

Hoffmann István, az MTA doktora

Karlinger Kinga, orvostudomány kandidátusa

Katz Sándor, az MTA levelező tagja

Kérchy László, az MTA doktora

Kiss Éva, az MTA doktora

Lakatos István, az MTA rendes tagja

Lamm Vanda, az MTA rendes tagja

Nagy Béla, az MTA rendes tagja

Nyomárkay István, az MTA rendes tagja

Pusztai Gabriella, az MTA doktora

Roósz András, az MTA rendes tagja

Sulik Béla, az MTA doktora

Tánczos Lászlóné, az MTA doktora

Török László, az MTA rendes tagja

Zrínyi Miklós, az MTA rendes tagja

A Tudományetikai Bizottságról az MTA Alapszabálya 32. § rendelkezik

(1) A Tudományetikai Bizottság feladata, hogy a tudományos kutatás szabadságának, a tudományos közélet tisztaságának védelmében állást foglaljon tudományetikai elvi kérdésekben.

(2) A Tudományetikai Bizottságnak 22 tagja van. A Tudományetikai Bizottság tagjait a tudományos osztályok jelölik, osztályonként egy főt az Akadémia rendes vagy levelező tagjai közül, egy főt pedig a köztestület nem akadémikus tagjai közül. Ugyanazon személy legfeljebb két alkalommal választható a Tudományetikai Bizottság tagjává.

(3) A Tudományetikai Bizottság konkrét ügyekben is eljárhat, ha mind a panasztevő, mind pedig az a személy, akivel szemben a panaszt benyújtották, írásban kijelenti, hogy aláveti magát a bizottság eljárásának. Az Akadémia köztestületének tagjai, az MTA doktora címre pályázók, a doktori eljárásban közreműködők és a Tudományetikai kódexben meghatározott személyek kötelesek alávetni magukat a bizottság eljárásának. A bizottság ilyen esetekben szakértő véleményét is meghallgathatja, és azt figyelembe veheti.

(4) A Tudományetikai Bizottság titkársági feladatait az MTA Titkárság (külön szabályozás szerint illetékes) szervezeti egysége látja el.

Tudományetikai Kódex

A Tudományetikai Kódex innen tölthető le.