Akadémiai szabályozások

Hazánkban a tudományos kutatás szabadságát magas szintű jogszabályok garantálják. A Magyar Tudományos Akadémiára és a tudományra vonatkozó legfontosabb jogszabályok és belső szabályzatok az alábbiakban olvashatók.
Emellett elérhetőek az MTA és az MTA Titkárságának egyéb, mindenkor hatályos szabályzatai kereshető, másolható és nyomtatható verzióban a Netjogtár felületén, IDE KATTINTVA.

A történelem kiemelkedő személyisége nevének használatának engedélyezése – tovább az ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatóhoz

Magyarország Alaptörvénye

(hatályos 2012. január 1-jétől)

„X. cikk

(1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá - a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.

(2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

(3) Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti szabadságát. A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket és gazdálkodásukat törvény szabályozza."

 1. cikk 3. § l) pont
  "A köztársasági elnök megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét."

Archívum:
A Magyar Köztársaság Alkotmánya
(hatálytalan 2012. január 1-jétől)

 • III.Fej, 30/A. § i, A köztársasági elnök külön törvényben meghatározott személy vagy szervek javaslatára kinevezi és felmenti a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit és az egyetemi tanárokat; megbízza és felmenti az egyetemek rektorait; kinevezi és előlépteti a tábornokokat; megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét.
 • VII.Fej, 35. § (1) f, A kormány meghatározza a tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatait, és biztosítja az ezek megvalósulásához szükséges feltételeket
 • XII. Fej., 70/G. §
  (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát.
  (2) Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak.)

Akadémiai törvény, Alapszabály, Ügyrend

Archívum:

Doktori szabályzatok

A 2013. szeptember elsején hatályba lépett, a doktori eljárásra vonatkozó teljes szabályrendszer ide kattintva tölthető le pdf formátumban.

Az MTA 2014. évi, 185. közgyűlése a Doktori Szabályzat módosításait szavazta meg. A jelenleg hatályos szabályzat egységes szerkezetben letölthető innen. Valamennyi módosítás 2014. május 7-én lépett hatályba azzal, hogy a módosított Doktori Szabályzat rendelkezéseit a 2014. május 7-ét követően indított doktori eljárásokban kell alkalmazni.

Az MTA 2018. évi, 189. közgyűlése a 2018. május 7-ei ülésnapján fogadta el a jelenleg hatályos Doktori Szabályzatot, melynek rendelkezéseit 2018. május 8. napjától kell alkalmazni. A szabályzat hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyeket - a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény rendelkezéseivel is összhangban - az eljárás megindításakor hatályos Doktori Szabályzat alapján kell lefolytatni.

Kormányrendelet


Archívum:

 • 350/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
  Részletek
  (hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V.8.) Korm. rendelet)

Az MTA Titkárságának működésére vonatkozó jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei

Archívum:

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény

2014. évi LXXVI. törvény

A kutatás-fejlesztésről és a technikai innovációról szóló törvény

 1. évi CXXXIV. törvény

A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló Kormány rendelet

156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet

Az Akadémia működésével kapcsolatos belső szabályozások az Akadémiai Értesítőben és az Akadémiai Intraneten kerülnek közzétételre, illetve az érintettek számára közvetlenül kerülnek kiküldésre.

A Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai kódexe

A Közgyűlés elfogadta a Magyar Tudományos Akadémia első Tudományetikai kódexét, amely a többi közt azt tartalmazza, hogy az MTA felelősséget vállal a hazai tudományos kutatások erkölcsösségének és hitelének megőrzésért. A kódex Memoranduma kimondja, hogy a Tudományetikai Bizottság (TeB) fellebbezési fórum lehet a kutatóintézetek, felsőoktatási és más intézmények, szervezetek kutatásetikai bizottságaiban született döntések kifogásolásakor. A Tudományetikai kódex értelmében egy kutatóval szemben elvárható a tisztességes magatartás, a megbízhatóság, az objektivitás, a pártatlanság és függetlenség, a nyitottság, a gondosság, az elfogulatlanság, valamint felelősség az eljövendő tudományos nemzedékek iránt.

A Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Bizottságának Ügyrendje

A Tudományetikai Bizottság döntése elleni jogorvoslati eljárásról

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének határozatai

 • A Középiskolai MTA Alumni Program működési rendjéről szóló 7/2022. (IV.12.) számú elnöki határozat

  A 7/2022. (IV. 12.) számú határozat egységes szerkezetben az 1/2023. (I.30.) számú és a 8/2024 (IV.22.) számú elnöki határozatok módosításaival ide kattintva megtekinthető.

 • A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának gazdálkodási szabályzatáról szóló 20/2021. (VI. 15.) számú elnöki határozat módosításáról

  17/2023. (XI. 6.) számú módosító elnöki határozat ide kattintva elérhető.
 • A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 12/2023. (VI. 8.) számú határozata a Tudományértékelési Elnöki Bizottságról szóló 16/2022. (V. 27.) számú elnöki határozat módosításáról

  12/2023. (VI. 08.) számú módosító elnöki határozat ide kattintva elérhető.
 • A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 11/2023. (VI. 05.) számú határozata a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Programjairól szóló 22/2022. (07. 14.) számú elnöki határozat módosításáról

  A 11/2023. (VI. 05.) számú módosító elnöki határozat ide kattintva elérhető.
 • A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 10/2023. (V. 22.) számú határozata a a Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási irányelveinek közzétételéről

  10/2023. (V. 22.) számú elnöki határozat ide kattintva elérhető.
 • A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 9/2023. (V. 22.) számú határozata a Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzatának közzétételéről

  A 9/2023. (V. 22.) számú elnöki határozat ide kattintva elérhető.

 • A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 31/2022. (X. 28.) számú határozata a tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételéről (2022. 11. 01-jétől hatályos változat)

  A 31/2022. (X. 28.) számú elnöki határozat ide kattintva elérhető.
 • A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 22/2022. (07. 14.) számú határozata a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Programjairól

  A 22/2022. (07. 14.) számú módosító elnöki határozat ide kattintva elérhető.

 • A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 16/2022. (V. 27.) számú határozata a Tudományértékelési Elnöki Bizottságról

  A 16/2022. (V. 27.) számú módosító elnöki határozat ide kattintva elérhető.
 • A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 35/2021. (XII.21.) számú határozata, a Magyar Tudományos Akadémia központi épületeiben tartandó rendezvények engedélyezéséről és rendezvényekkel összefüggő teremhasználat rendjéről (2022. január 1-től hatályos változat)

  A 35/2021. (XII. 21.) számú elnök határozat ide kattintva letölthető.

 • A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 26/2021. (X.15.) számú határozata a pályázati bírálat, döntés, valamint díjadományozás összeférhetetlenségi szabályairól

  A 26/2021. (X.15.) számú elnök határozat ide kattintva letölthető.
 • A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 15/2021. (IV.23.) számú határozata a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságára, illetve a Magyar Tudományos Akadémia költségvetési szerveinek intézményvezetőire előírt vagyonnyilatkozattételi eljárás rendjéről

  A 15/2021. (IV.23.) számú elnöki határozat ide kattintva elérhető.
 • A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 25/2020. (XI. 27.) számú határozata a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága által használt elektronikus aláírások alkalmazásáról, az elektronikus hitelesítéssel ellátott iratok ellenőrzéséről és a másolatok készítésének szabályairól

  A 25/2020. (XI.27.) számú elnöki határozat ide kattintva elérhető.

 • A Magyar Tudományos Akadémia döntéshozó szerveinek elektronikus eszköz útján való tanácskozása és döntéshozatala szabályairól II.

  A 15/2020. számú elnöki határozat ide kattintva letölthető.
 • A Magyar Tudományos Akadémia Székházának üléstermeiben tartandó rendezvényekkel összefüggő teremhasználat rendjéről járványügyi készültségi helyzet idején

  A 16/2020. számú elnöki határozat ide kattintva letölthető.
 • A nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetésének rendjéről szóló

  3/2017. (II.24.) számú elnöki határozat ide kattintva letölthető.
 • A történelem kiemelkedő személyisége nevének civil szervezet neveként való névhasználata engedélyezésének szabályairól

  Az 1/2020. (I.16.) számú elnöki határozat ide kattintva letölthető.
 • A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában való történő betöltéséről

  A 40/2013. (XII.17) számú elnöki határozat ide kattintva letölthető.
 • Az Akadémiai Adattárban kezelt személyes adatok védelméről

  A 35/2013. (XII. 17.) számú elnöki határozat ide kattintva letölthető.
 • A Magyar Tudományos Akadémia központi épületeiben tartandó rendezvényekkel összefüggő teremhasználat rendjéről

  A 17/2011. (VII.1.) számú elnöki határozat ide kattintva letölthető.
 • A tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételének irányelveiről

  A 24/2016. (VII. 15.) számú elnöki határozat ide kattintva letölthető.
 • A köztestületi feladatok ellátásával összefüggő utazási költségtérítések szabályairól

  A 38/2012. (XII.1.) számú elnöki határozat ide kattintva letölthető.
 • A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmának való megfelelőség vizsgálata szabályairól

  A 2/2020. (I.16.) számú elnöki határozat ide kattintva letölthető.
 • A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíja, továbbá a hozzátartozói ellátások felfüggesztésének szabályairól

  A 14/2015.(VII. 1.) számú elnöki határozat ide kattintva letölthető

  A Magyar Tudományos Akadémia Szellemitulajdon-kezelési szabályzatának közzétételéről

  A 1/2013. (II.18.) számú elnöki határozat ide kattintva letölthető

A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésekkel összefüggő szakmai vizsgálatról szóló összefoglalót itt tekintheti meg.

Részletes tájékoztató a történelem kiemelkedő személyisége nevének használatának engedélyezéséről