„Bolyaisok” – Molnár György pedagógus, oktatáskutató, mérnöktanár

Hogyan lehet a tanítási-tanulási folyamatba úgy bevonni a hallgatókat, hogy az előadás alatt használják a mobiltelefonjukat, de a figyelmük végig fennmaradjon? Milyen eszközök és technológiák segítségével motiválhatók a fiatal generációk, a digitális nemzedékhez tartozó diákok? Hogyan tehető hatékonyabbá a tanulás, hogyan érhetünk el jobb eredményeket? Ezekre a kérdésekre keresett választ az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatásával Molnár György, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszékének docense. Kutatásai ismertetésével folytatjuk a legkiválóbb „bolyaisokat” bemutató sorozatunkat.

2021. szeptember 9.

A neveléstudományi szakember stratégiai és taktikai célja egyfelől a digitális pedagógia által biztosított és alkalmazható, a digitális készségeket is fejlesztő, korszerű,

saját eszközhasználatra épülő, élménypedagógián alapuló módszertani megújítás kiterjesztése

volt, másfelől pedig az új pedagógiai módszerekkel a diákok elégedettségi szintjének és tanulási eredményeinek a javítása.

Molnár György Fotó: bme.hu

Ezenfelül szeretett volna hozzájárulni
a pedagógusok módszertani kultúrájának megújításához, illetve digitális készségeik fejlesztéséhez. Mindezek a törekvések egyértelműen kapcsolódnak a digitális kompetencia keretrendszereinek (DigComp.edu, DigComp.org, DigComp2.1.) hazai adaptációjához, amely szervesen beépül a pedagógusok előmeneteli rendszerébe, valamint a digitális iskola és névjegy rendszerébe.

Mobil eszközök a tanórán

„Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjával támogatott kutatásom fókuszpontjában a saját mobil eszköz használatának tanórai, élményalapú alkalmazása állt. Emellett vizsgáltam ennek pedagógiai és módszertani hatásait is. Tapasztalataim szerint a saját mobil eszköz használata jelentősen motiválja a tanulókat, és hatékonyabbá teszi a tanulási folyamatot, ami markánsan tetten érhető a tanulási eredményekben” – mondta Molnár György.

Kutatómunkája során a tanárjelöltek igényeit megismerve konkrét kurzusokon fejlesztette korszerű módszertani és technológiai repertoárjukat, saját mobilkommunikációs eszközeikre és a Web 2.0-s szolgáltatásokra támaszkodva. Kutatási eredményeit hamarosan megjelenő, Pedagógia, innováció, digitális kultúra (a szakképzés új irányai) című monográfiájában foglalta össze, emellett számos publikációja született a témában.

A kutatás három éve alatt jelentősen erősödtek a publikációs mutatói: 341 független hivatkozás, 32 új tanulmány, az impaktfaktora 11,72-es növekedése fémjelzi az időszakot, ezalatt jelent meg továbbá 1 Q1 és 9 Q2 folyóiratcikke is.

A Bolyai-ösztöndíj hozadékának tekinthető 2018-ban elkészített, „Eredmények és lehetőségek a digitális kor pedagógiájában, avagy kételyek és jó gyakorlatok az innovatív és holisztikus szemléletű pedagógiai módszerek útján” című habilitációs dolgozata is, amelynek téziseit sikeresen megvédte, megszerezve
a tudományos címet.

Folytatódó kutatómunka doktoranduszokkal

Molnár György kutatása nem öncélú: fontosnak tartja munkája oktatási, módszertani hasznosíthatóságát is. Ezért arra törekszik, hogy eredményeit más intézményekkel is megismertesse, aminek köszönhetően akár további közös kutatások is indulhatnak.

Az eddig feltérképezett és leírt kutatási nyomvonalon haladva szeretné folytatni kutatómunkáját a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj hároméves periódusa után is. Tervei között szerepel nemzetközi, egységes IKT-alapú keretrendszerek kidolgozása a sztenderdizált tanulási környezetek, a saját eszközhasználat, az alkalmazott élménypedagógiai módszerek, a pedagógusok egységes digitáliskompetencia-rendszere, valamint a készségfejlesztő képzések terén.

A kutatási téma iránt doktoranduszhallgatók is érdeklődnek. Velük az „IKT és BYOD (saját eszközökre) épülő korszerű oktatási módszerek gazdasági/gazdálkodási hatásai”, „A LearningApps használata az oktatásban, hatása a tanulók teljesítményére”, valamint a „Tanulói motiváció és tanulási eredmény mérése a különböző elektronikus tanulási környezetekben” kutatási területeken működik együtt.

Molnár Györgyöt az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja segítheti MTA-doktori disszertációjának elkészítésében is, emellett a támogatásnak köszönhetően több nemzetközi rendezvényen, szakmai konferencián vehetett részt és tarthatott előadást.


Molnár György Bolyai-ösztöndíjasként megjelent legfontosabb publikációi:

http://www.mpt.bme.hu/dr-habil-molnar-gyorgy-publikacioi-bolyai/

Francisti, Jan – Balogh, Zoltán – Reichel, Jaroslav – Magdin, Martin – Koprda, Štefan – Molnár, György (2020): Application Experiences Using IoT Devices in Education. APPLIED SCIENCES-BASEL 10 : 20 p. 7286, DOI WoS Scopus Egyéb URL