Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-SZTE Iskolai Kudarcok Megelőzése Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Kasik László

Kutatócsoport elnevezése angolul:
MTA-SZTE School Failure Prevention Research Group

Kasik László

Kasik László a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) Neveléstudományi Intézetének habilitált egyetemi docense és a Neveléstudományi Doktori Iskola témavezetője. Fő kutatási területe a társas problémák megoldásának gyermek- és serdülőkori változása – főként a problémákhoz való negatív viszonyulás és az elkerülés alakulása –, valamint a problémamegoldás óvodai és iskolai fejlesztése. E témában 2015-ben jelent meg Társas problémák és megoldásaik című könyve a Gondolat Kiadónál. Számos ösztöndíj, pályázat és kutatási program (pl. Deák Ferenc predoktori, Magyary Zoltán posztdoktori, Bolyai, ÚNKP/Bolyai+, OTKA) nyertese, melyek keretében – az alapkutatások elvégzése mellett – igen sok iskolai programot és pedagógusoknak szánt módszertani segédanyagot dolgozott ki és valósított meg kollégáival. 2019-ben elnyerte az Év Fiatal Kutatója díjat az SZTE-n. Több hazai és nemzetközi szervezet (pl. International Society for the Study of Behavioural Development) tagja, számos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (pl. International Journal of School and Educational Psychology, Iskolakultúra) és rendszeres bírálója. 2017 óta az SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsoport vezetője, 2020-tól a BTK oktatási dékánhelyettese. 2021 őszétől az idén elnyert MTA Közoktatás-fejlesztési kutatási pályázat keretében megalakult MTA-SZTE Iskolai Kudarc Kutatócsoport (IKUKU) vezetője.

Kutatási téma

Az iskolai kudarccal kapcsolatos eddigi, főként külföldi vizsgálatok eredményei rámutattak arra, hogy egy igen komplex (kognitív, érzelmi, motivációs, társas, szociokulturális) jelenségről van szó, melynek egyéni és rendszerszintű kezelése kizárólag e komplexitás figyelembevételével lehet hatékony és eredményes. Az MTA-SZTE Iskolai Kudarc Kutatócsoport (IKUKU) egyik célja a kudarcok okainak, kialakulásának, megjelenési formáinak és más jelenségekkel (pl. megküzdés, kiégés, tanulmányi teljesítmény) való kapcsolatának feltárása általános iskolai (7–14 éves) tanulók körében négyéves longitudinális vizsgálat keretében. Az iskolai lemorzsolódás egyik fő okának tekintett iskolai kudarc természetének vizsgálata mellett cél a tanulói erősségek, erőforrások feltárása is egyéni és társas szinten egyaránt. A mindezekről szerzett – gyerekektől és pedagógusoktól származó – információk nagymértékben segítik majd a kudarcok csökkentéséhez és megszüntetéséhez segítséget nyújtó iskolai fejlesztőprogram kidolgozását és megvalósítását, valamint egy pedagógus-továbbképzés és egy pedagógusoknak szánt módszertani segédanyag létrehozását.

A kutatócsoport saját honlapja

Első éves szakmai beszámoló

Félidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)