Javaslatok a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok cikkeinek kezelésére – az MTA ajánlásai az új típusú publikációs visszaélésekkel kapcsolatban

2023. október 16.

Az open access térhódításának pozitív következményei mellett jó néhány új, etikátlan viselkedési forma is megjelent. Ezért a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 2023 tavaszán egy bizottság felállításáról döntött, amelynek fő feladata a megkérdőjelezhető közlési gyakorlattal szembeni cselekvési terv kidolgozása volt a tudomány művelői számára. A bizottság elemezte a visszaélések okait és azt, hogy milyen lépéseket kell tennie a kutatói közösségnek és a tudománypolitikáért felelős szervezeteknek a tudomány hitelességének megőrzése és a tudományba vetett bizalom megerősítése érdekében. A bizottság munkájának eredményeként készült el a „Javaslatok a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok cikkeinek kezelésére” című jelentés, amelyet most az MTA honlapján nyilvánosságra hozunk, megküldjük az egyetemi rektoroknak, a doktori iskolák vezetőinek és a szakpolitikusoknak, valamint digitálisan az MTA 18 ezer köztestületi tagjának is.

A digitalizáció, az online megjelenés, a gyors kommunikáció és az elérhető open access-modellek sok szempontból forradalmasították a tudományos eredmények megjelenítését és a publikációk elfogadásának kritériumrendszerére is hatással voltak. Az új publikálási eljárások kedvező következménye például a tudományos eredmények nagyobb láthatósága, könnyebb elérhetősége, a gyorsabb lektorálás és megjelentetés, a szélesebb bírálói kör bevonása. A változások árnyoldala viszont, hogy jó néhány új etikátlan viselkedési forma is megjelent, amelyek jelentősen torzíthatják az egészséges kutatási körülményeket, a döntően peer-review-ra, azaz szakértői értékelésre alapozott tudományművelést. Az újonnan megjelent torzulások egyike az úgynevezett predátor (vagy parazita) folyóiratok megjelenése és rohamos elterjedése.

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának (DT) elnöke 2022 decemberében levélben fordult a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tudományos osztályaihoz, javasolva, hogy az osztályok tekintsék át a szakterületeikhez tartozó kiadók és folyóiratok gyakorlatát, és osszák meg véleményüket a „predátor” problémával kapcsolatos tapasztalatokról és a szükségesnek ítélt lépésekről. A DT elnöke azt is kérte az osztályoktól, hogy hívják fel a potenciális MTA doktora pályázók figyelmét a predátorgyanús” folyóiratok és kiadók kerülésére, illetve arra, hogy az ilyen folyóiratokban való rendszerszintű megjelenés nem egyeztethető össze az MTA-doktori habitussal. A Doktori Tanács elnöke az Elnökség 2023. április 18-i ülésén számolt be a felmérés eredményeiről.

Az efféle etikátlan gyakorlatok feltárását az InterAcademy Partnership 2020-ban nemzetközi felméréssel célozta meg, amelynek eredményét 2022-ben adta közre (Combatting Predatory Academic Journals and Conferences).

Jelentésükben a predátor folyóiratok és konferenciák elleni lehetséges lépésekről fogalmaztak meg javaslatokat a kutatói közösség, az egyetemek, akadémiák, kutatásfinanszírozók, kiadók, könyvtárak és konferenciaszervezők számára.

A Doktori Tanács elnökének beszámolója, valamint az IAP-tanulmány ajánlásait figyelembe véve az Elnökség 2023. április 18-i ülésén – a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) Tudományos Tanácsának (TT) elnöke kezdeményezésére – egy bizottság felállításáról döntött, amelynek fő feladata a predátor közlési gyakorlattal szembeni cselekvési terv kidolgozása a Magyar Tudományos Akadémia és a tudomány művelői számára. A bizottság az MTMT Koordinációs Testületének (KT) tagjaiból, az MTA Doktori Tanácsának képviselőjéből, a Fiatal Kutatók Akadémiájának delegáltjaiból, illetve további felkért szakértőkből állt, elnöke az MTA főtitkára, az MTMT TT elnöke volt.

A bizottság részletes elemző munkája során egyértelművé vált, hogy a predátor jelenség mögött – nemzetközi szinten – rendszerszintű okok húzódnak meg, és az is, hogy ezen okoknak csak az egyik, de nem egyedüli következménye a predátor jelenség.

A bizottság munkájának eredményként készült el a Javaslatok a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok cikkeinek kezelésére című jelentés, amelyet most a Magyar Tudományos Akadémia honlapján (mta.hu) nyilvánosságra hozunk, megküldjük az egyetemi rektoroknak, a doktori iskolák vezetőinek és a szakpolitikusoknak, valamint digitálisan az MTA 18 ezer köztestületi tagjának is.

A bizottság javaslatokat fogalmazott meg jelentésében, amelyek a predátor jelenség visszaszorítását célozzák. A jelenség elleni fellépésnek alapvetően három, egyformán fontos módja van:

– megfigyelés, ellenőrzés, szankcionálás;

– szcientometriai méréseink felülvizsgálata és finomítása;

– a rendszerszintű okok megszüntetése.

Ezekhez kapcsolódóan a bizottság javaslatai:

(1. javaslat) A kutatók képzésében (elsősorban, de nem kizárólagosan a doktori iskolákban) ismertetni kell a különböző publikációs gyakorlatokat, a kiadói szokásokat, és világosan el kell ítélni a megkérdőjelezhető publikációs gyakorlatot folytató folyóiratokban való megjelentetés gyakorlatát.

(2. javaslat) Fel kell hívni a figyelmet a „predátor” folyóiratokkal kapcsolatos problémákra, a hazai publikációs szokások változására, népszerűsíteni kell az IAP-kiadványt, és ismertetni kell annak fontosabb megállapításait.

(3. javaslat) A Fiatal Kutatók Akadémiája az MTA közreműködésével és támogatásával – a tudományterületi sajátosságokat is figyelembe véve – egy online képzési anyagot állít össze a helyes publikációs gyakorlatokról és a tudományos kutatás etikai kérdéseiről. Igény szerint, de legalább félévente egyszer az anyaggal kapcsolatban konzultációra lesz lehetőség webinárium keretében.

(4. javaslat) Az MTA etikai kódexének minél hamarabbi megújítását feltétlenül szükségesnek tartjuk, vagy javasoljuk az ALLEA etikai kódexének elfogadását. Fontosnak tartjuk az ALLEA új kódexének széles körű ismertetését.

(5. javaslat) A bizottság javaslatai kerüljenek ismertetésre mind az MTA honlapján, mind pedig a Magyar Tudomány egyik őszi/téli számában. Javasoljuk, hogy a Magyar Tudomány ezen túlmenően adjon teret a terjedő új etikai vétségek ismertetésének és az ALLEA által megfogalmazott új etikai elveknek, továbbá az azokra adandó válaszoknak is. A bizottság javaslatait el kell juttatni valamennyi felsőoktatási és kutatást végző intézményhez, tudományfinanszírozóhoz, valamint a tudománypolitikáért felelős döntéshozókhoz.

(6. javaslat) Elő kell segíteni a DORA és a Leideni Kiáltvány elveinek alkalmazását, a kutatók és kutatások értékelése során kommunikálni kell a minőségi vizsgálatok fontosságát és a mennyiségi, szcientometriai vizsgálatok kockázatait; részt kell venni a CoARA kezdeményezéseiben.

(7. javaslat) Meg kell vizsgálni az MTA pályázatait, hogy az elbírálásuknál hogyan érvényesülnek a DORA és a Leideni Kiáltvány elvei, és szükség esetén változtatni kell a kiírásokon és a döntési folyamatokon.

(8. javaslat) Fel kell hívni az osztályok, a kiválósági pályázatokat bíráló bizottságok és a DT figyelmét a fenti elvek alkalmazására díjak, címek, pályázatok stb. megítélésénél.

(9. javaslat) Az MTMT-ben kerüljenek megjelölésre azok a közlemények, amelyek kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratokban jelentek meg, azok listára kerülését követően.

(10. javaslat) Javasoljuk, hogy a megkérdőjelezhető publikációs gyakorlat miatt megjelölt folyóiratokban a megjelölést követően megjelent cikkek ne kapjanak „tudományos” besorolást, így jelenjenek meg az MTMT összefoglaló táblázatában, és ezek ne legyenek figyelembe véve sem az MTA doktora címnél, sem az akadémikusválasztásnál, sem az MTA pályázatainál, sem pedig a díjakra való jelöléseknél. Javasoljuk a hazai tudományos kutatásban és finanszírozásban érintett intézményeknek, hogy hasonlóképpen járjanak el.

A bizottság egyhangúlag támogatta, hogy a nem magyar kiadású folyóiratok esetében a kétséges gyakorlatot folytató folyóiratokban megjelent cikkek azonosítására a Norvégiában használt nyilvántartás folyóirat-besorolását használják a jövőben. Pontosabban a listán „0” besorolású folyóiratokban megjelent cikkeket javasolja figyelmen kívül hagyni a különböző minősítésekben. A bizottság javasolta, hogy a kutatók mindig előzetesen kapjanak tájékoztatást a norvég lista alapján, hogy mely folyóiratokat fognak az MTMT-ben megjelölni, és ezt a jelölést legkorábban két hónap csúszással élesítsék. Azaz, a folyóiratokat egy-egy intervallumban jelölik meg, ami változhat is. Ilyen módon e jelölések nem a szankcionálást, hanem a tájékoztatást és a jobb gyakorlatot szolgálják: a kutatók tartózkodjanak a megjelölt folyóiratokban való jövőbeli publikálástól.

A magyar nyelvű és hazai kiadású publikációk és folyóiratok esetében a bizottság nem támogatta a norvég lista használatát, itt a jelenleg is az MTMT-ben elérhető besorolás használatát támogatják, amely az MTA tudományos osztályainak javaslatára épít.

JAVASLATOK A KIFOGÁSOLHATÓ GYAKORLATOT FOLYTATÓ FOLYÓIRATOK CIKKEINEK KEZELÉSÉRE – a teljes jelentés ide kattintva tölthető le (pdf).

Ajánlott honlapok:

IAP jelentés,
CoARA,
DORA,
Leideni Kiáltvány,
ALLEA


A munka eredményeit, részben a bizottsági jelentés alapján, részben pedig további szakértők tanulmányaival együtt 2023 telén a Magyar Tudomány című folyóiratban is közreadjuk.