Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

A program célja

A Magyar Tudományos Akadémia küldetésében megfogalmazza, hogy a nemzet tanácsadójaként kíván részt venni a hazai közoktatásfejlesztésben, különös tekintettel a kutatói utánpótlás biztosítására. A Magyar Tudományos Akadémia hosszú távú stratégiai feladatának tekinti a közoktatás-fejlesztési kutatási program működtetését és népszerűsítését. A pályázati rendszerrel segíteni kívánja a hazai közoktatási módszerek nemzetközi szintre való emelését és be kívánja vezetni a szakmódszertani fejlesztések gyakorlatába azt a bizonyítékokon alapuló szemléletet, miszerint csak olyan oktatási módszereket vezetnek be a közoktatásba, amelyek hatékonysága tudományos módszerekkel (mérésekkel és késéletekkel) hitelt érdemlően bizonyított.

A Magyar Tudományos Akadémia– a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján – nyílt jellegű pályázatot hirdet olyan, 4 éven át (2021. szeptember 1. – 2025. augusztus 31.) történő kutatások támogatására, amelyeknek célja a nevelés és az oktatás fejlesztésének új tudományos eredményekkel való megalapozása, a tudásátadás és az értékközvetítés pedagógiai szemléletének és módszereinek megújítását célzó kutatások megvalósítása.

Az MTA jelen pályázat kiírásával olyan nemzetközi mércével mérve kiemelkedő, a magyar közoktatás problémáinak megoldása szempontjából releváns kutatómunkához kíván támogatást nyújtani, amely

- bővíti a terület kutatási kapacitását;

- felgyorsítja a legújabb nemzetközi kutatási eredmények hazai megismertetését és alkalmazását;

- segíti fiatal kutatók képzését és pályára állását;

- erősíti a magyar kutatóműhelyek nemzetközi beágyazottságát;

- továbbá hozzájárul az oktatási intézmények és a kutatóhelyek közötti kapcsolatrendszer kiépítéséhez.

A kiválóság tekintetében mérvadó az MTA és az EU kutatási pályázatainak követelményrendszere, mindenekelőtt publikációk megjelentetése a szakterület vezető folyóirataiban.

A relevancia megítélésében mérvadó az MTA Elnökségének határozatában (57/2019. X. 22.) megjelölt prioritásokkal való összhang:

- az olvasás-szövegértés, a matematika és a természettudomány terén a nemzetközi felmérések által hangsúlyosan jelzett problémák okainak feltárása és a megoldást elősegítő, a gondolkodást hatékonyan fejlesztő, a megértést és a tudás alkalmazását segítő tanulási és tanítási módszerek kidolgozása és hatékonyság-vizsgálata;

- az iskolai kudarcok és a lemorzsolódás kutatása, a korai prevenciót szolgáló módszerek kidolgozása és hatékonyság-vizsgálata;

- a fiatalok történelmi tudatának fejlődésében, az idegen nyelvek, a művészeti kultúra és az egészséges életmód aktív elsajátításában a hazai közoktatás sajátos hiányosságainak feltárása és a megoldásukat elősegítő módszerek kidolgozása és hatékonyság-vizsgálata;

- a speciális helyzetű tanulók integrálására, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatására irányuló programok kidolgozása és hatásvizsgálata;

- továbbá az oktatás átfogó digitalizációjával kapcsolatos problémák megoldására irányuló kutatások.