I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

II. SCRIPTORIUM-KONFERENCIA

Kétnapos konferencia a Pannonhalmi Főapátságban 2018. május 7-8-án

Május 7. (hétfő)

10.00: Megnyitó/köszöntő

Elnök: Dénesi Tamás

10.10: S.E.R. Varga Lajos: Két német nyelvű imalap a váci tkápolnához

10.30: Schäffer György: A Váci Székeskáptalan levéltára ún. vegyes iratainak rendezése

10.50: Boros István: Egy pergamenlap sorsa (Gutenberg 42 soros Biblia töredéke)

11.10: Kérdések, hozzászólások

Kávészünet

Elnök: S.E.R. Varga Lajos

11.40: Domokos György: Donato Aretino levelei Esztergomból: 1495-1498

12.00: W. Somogyi Judit: Sifrírozási szabályok késő-középkori rejtjelkulcsok tükrében

12.20: G. Molnár Péter: A budai Erzsébet-rendi apácák első évei néhány eddig ismeretlen levél alapján

12.40: Kérdések, hozzászólások

13.00: Zsolozsma a bazilikában

Ebéd

Elnök: Takács László

14.00: Munding Márta: Egy kódex sajátos életútja: a Metzi Epitomé szövegkiadásainak fontossága az Alexandros kutatásban

14.20: Mércz András: Mardini Mózes és Andreas Masius levelezése

14.40: Lánczky István: Egy pszeudo-avicennai traktátus, az al-Masā’il al-ḥikmiyya

(Metafizikai kérdések) eredetiségének vizsgálata

15.00: Barati András: Uralkodói rendeletek (farmān) a 18. századi Iránban

15.20: Kérdések, hozzászólások

Kávészünet

Elnök: Boros István

16.00: Dénesi Tamás – Kiss Dániel – Takács László: II. Rákóczi Ferenc: Confessio Peccatoris

16.30: Aradi Csenge – Hámori Nagy Zsuzsanna – Tüskés Gábor: A Confessio peccatoris francia fordításkézirataihoz

17.10: Látogatás a Pannonhalmi Főapátsági Levéltárban és a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban

18.30: Vacsora

Május 8. (Kedd)

8.40: Sarkadi Mónika: A Főapátság kulturális kínálata

Elnök: Dömötör Adrienne

9.00: Czagány Zsuzsa: Kottás kódextöredékek a középkori Magyarországról

9.20: Fábián Laura: Nagy Lajos Secretum secretorum-ának kéziratcsoportja és a kódex margináliái

9.40: Gilányi Gabriella: Egy 14. századi erdélyi antifonále töredékei Güssingben

10.00: Szilágyi Csaba: Szántó (Arator) István: Historia anni Jubilaei 1575 […], cui pro exactiori historiae cognitione, praemittitur tractatus de peregrinationibus ad loca sacra, et de antiquitate indulgentiarum, atque anni jubilaei

10.20: Kérdések, hozzászólások

Kávészünet

Elnök: Czagány Zsuzsa

11.00: Lauf Judit: Magyar glosszák egy 16. század eleji pálos misekönyvben

11.20: Nagy László: Pozsonyi kéziratos prédikációk a 17. század közepén

11.40: Sánta Sára: Schönvisner István Inventarium-a az Egyetemi Könyvtár kézirattárában

12.00: Maczák Ibolya: Kelemen Didák ismeretlen prédikációgyűjteménye? (Egy kézirat tanulságai)

12.20: Armando Nuzzo: Szerzői hibák, elírások Coluccio Salutati autográf kancelláriai leveleiben

12.40: Kérdések, hozzászólások

13.00: Zsolozsma a bazilikában

Ebéd

Elnök: Nagy László

14.00: Dömötör Adrienne: Dráma a kódexben – újabb felvonás a kutatásban (A Három körösztyén leány keletkezéstörténetéhez)

14.20: Kocsis Zsuzsanna: A fenyegetők arcai

14.40: Pappné Kocsis Réka: „Azokkal kedig Jézus vacsorálatta vevé a kenyeret…”

Az -atta/-ette képzős határozói igenevek és szinonimáik ómagyar bibliafor-dításokban

15.00: Kérdések, hozzászólások

Kávészünet

Elnök: Szilágyi Csaba

15.30: Szovák Kornél: A zágrábi és a váradi káptalan 14. századi statútumai

15.50: Varga Mónika: Rontás van a szövegen? Az írnoki gyakorlatról boszorkányperekben

16.10: Vass Csongor: Olvasók – Rosaria, Kováts József ex-jezsuita szerző kéziratos kötete, rózsafüzér-gyűjteménye (Székelyudvarhely, 1804.) a Batthyaneum könyvtárból

16.30: Gereben Ferenc: „Hív a harc és hív az élet!” 1960-ban végzett pannonhalmi diákok társadalmi beilleszkedési nehézségei leveleik tükrében

16.50: Kérdések, hozzászólások

Zárszó


A konferencia szervezői:
Pannonhalmi Főapátsági Levéltár
Országos Katolikus Gyűjteményi Központ
PPKE BTK Klasszika Filológia Tanszék

Támogatók:
Pannonhalmi Főapátság
Országos Katolikus Gyűjteményi Központ
Váci Egyházmegye