Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-PTE Olvasási Fluencia és Szövegértés Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Steklács János

Kutatócsoport elnevezése angolul:

MTA-PTE Reading Fluency and Comprehension Research Group

Steklács János a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet Nevelés és Oktatáselmélet Tanszékének oktatója, tanszékvezetője, egyetemi tanár, a PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Oktatáselmélet és Szakmódszertan Doktori Program vezetője. 1996-ban szerzett magyar nyelv és irodalom szakos diplomát a PTE BTK-n, PhD fokozatát és habilitációját is itt, a Nyelvtudományi Doktori Iskolában szerezte. Kutatási területe az olvasástanítás, -tanulás folyamatának, rendszerének vizsgálata, az olvasási stratégiák, a funkcionális írásbeliség, valamint a tanulás folyamatainak, eredményességének vizsgálata a szemkamerás technológia segítségével. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagja, tisztségviselője az elmúlt két évtizedben. Részt vett az Európai Unió oktatáspolitikai alapelveket meghatározó ADORE (Teaching Struggling Adolescent Readers in European Countries) kutatási, fejlesztési programjában, valamint több jelentős nemzetközi, hazai kutatási projektben.

Kutatási téma

A kutatócsoport célja a magyar köznevelési rendszer alsó tagozatán folyó olvasástanítási rendszer, valamint a pedagógusok olvasásról alkotott fogalmi rendszerének, meggyőződésének korszerűsítése, fejlesztése elméleti és gyakorlati, empirikus, osztálytermi kutatások által. A tervezett kutatómunka alapelve, hogy a leghatékonyabb pedagógiai, módszertani vizsgálatok az osztályteremből indulnak és oda is érkeznek meg.

Kutatásaink során számos olyan eljárást alkalmazunk, amelyek a magyar közoktásban még nem honosodtak meg. Vizsgálataink legfontosabb feladata az olvasási fluencia, a szövegértési képesség és az olvasási stratégiák összefüggéseinek feltárása. E három terület integrált értelmezése teszi lehetővé, hogy az olvasás tanítása korszerű elméleti alapokra épüljön, alkalmazkodjon a változó társadalmi igényekhez, így a jelenleginél nagyobb hatékonysággal hozzájáruljon az egyén mindennapi sikerességéhez, boldogulásához és az esélyegyenlőség társadalmi érvényesüléséhez.