Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-DE Korai Természettudomány-tanulás Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Revákné Markóczy Ibolya

Kutatócsoport elnevezése angolul:
MTA-DE Early Science Learning Research Group

Revákné Markóczi Ibolya 1986-ban középiskolai biológia-kémia szakos tanárként végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1997-ig középiskolai tanár, majd a KLTE- később Debreceni Egyetem-Biológia Szakmódszertani Részlegének oktatója, 2003 óta vezetője, jelenleg egyetemi docense. Közel 30 éve biológia tanárszakosok szakmódszertani felkészítője, biológus és biomérnök hallgatók alapozó biológia tárgyainak tantárgyfelelőse, magyar és angol nyelvű tárgyainak oktatója. A DE Neveléstudományi Doktori Program és a Juhász-Nagy Pál Doktori iskola oktatója és témavezetője. A természetismeret és természettudomány-környezettan osztatlan és rövid ciklusú tanárszakok szakfelelőse, a biológia MSc levelező illetve rövid ciklusú képzés szakkordinátora. 5 PhD hallgató témavezetője, akik közül kettő már doktori fokozatot szerzett. Vezetésével közel 180 szakdolgozat és 6 TDK dolgozat született. PhD fokozatot 2003-ban szerzett pedagógiai pszichológia területen, majd 2014-ben habilitált neveléstudományi témában. Kutatás területe: a természettudományos problémamegoldás vizsgálata közép- és kisiskolás korban, projektmódszer hatásvizsgálata ön- és peer értékeléssel, tanulók és hallgatók környezeti attitüdjének és energiatudatosságának vizsgálata az oktatás különböző szintjein. Hazai és nemzetközi kutatások résztvevője, a kisiskolások természettudományos fogalmi tudását és gondolkodását vizsgáló MÖB-DAAD magyar –német kutatócsere program- 2004-2008 hazai vezetője, kutatója. Több oktatással, környezeti neveléssel és tanárképzéssel kapcsolatos pályázat, program tagja, csoportvezetője, szakmai megvalósítója. Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottságának tagja, majd 2015 óta alelnöke. A Pedagógusképzés folyóírat szerkesztőbizottságának tagja.

Kutatási téma

A kutatócsoport célja a hazai általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló kisdiákok integrált természettudományos tudását és szemléletét megalapozó és befolyásoló kognitív, non-kognitív és szocioökonómiai tényezők vizsgálata, valamint a vizsgálatok eredményeit beépítő fejlesztőprogram kidolgozása, alkalmazása és hatásvizsgálata. A vizsgálatokban tantárgy-pedagógiát oktatók és kutatók, a pedagógiai pszichológia kutatói, PhD hallgatók valamint általános iskolai tanítók vesznek részt. A kutatás eredményeit összefoglaló publikációk, az ismeretszerzési folyamatot segítő módszereket magába foglaló oktatási segédanyagok és dokumentumok a tanár-és tanítóképzésben valamint az általános iskolai oktató és nevelő munka gyakorlatában hasznosulhatnak.

A kutatócsoport saját honlapja itt érhető el.

Első éves beszámoló (2023)