Doktori Tanács

Tájékoztató az MTA doktora tudományos cím megszerzésére irányuló pályázat benyújtásához

Szabályzati háttér

Az MTA doktora cím megszerzésével kapcsolatos szabályokat a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, az MTA Alapszabálya, Ügyrendje, az MTA Doktori Szabályzata és az MTA Doktori Tanácsának Eljárási Szabályzata és Ügyrendje tartalmazza.

A jelenleg hatályos Doktori Szabályzatot az MTA 189. Közgyűlése a 2018. május 7-ei ülésnapján fogadta el, rendelkezéseit 2018. május 8. napjától kell alkalmazni. A hozzá tartozó Eljárási Szabályzat és Ügyrend, melyet a Doktori Tanács dolgozott ki és az MTA Elnöksége fogadott el, 2019. január 1-től hatályos. Az új Doktori Szabályzat hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyeket - a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény rendelkezéseivel is összhangban - az eljárás megindításakor hatályos, az MTA 185. Közgyűlésének 2014. május 6-ai ülésnapján elfogadott, 2014. május 7. napjától hatályba lépett Doktori Szabályzat 2014 és a hozzá tartozó Eljárási Szabályzat és Ügyrend 2015 alapján kell lefolytatni.

A doktori eljárást az MTA tudományos osztályai készítik elő. Az érintett tudományágak és szakterületek sajátosságainak megfelelő érdemi követelményeiket maguk állapítják meg, melyeket a Doktori Tanács jóváhagyása után a Doktori Minimumkövetelmények Tára tartalmaz. A tudományos osztályok doktori eljárásra vonatkozó minimumkövetelményei és ügyrendjei az alábbi linkekről tölthetők le:

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Filozófia és Történettudományok Osztálya
III. Matematikai Tudományok Osztálya
IV. Agrártudományok Osztálya
V. Orvosi Tudományok Osztálya
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
IX. Gazdaság- és Jogtudomány Osztálya
X. Földtudományok Osztálya
XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Gyakorlati információk

A pályázatot a doktori eljárás internetes rendszerével, a publikációs tevékenységet és hivatkozásokat összegző mellékleteket pedig a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) rendszerével kell elkészíteni.
Tájékoztató ITT található.
A benyújtandó papír alapú pályázati anyagokat az elektronikusan elkészített pályázat lezárása után kell a pályázati rendszerből kinyomtatni. Takarékossági és környezetvédelmi okokból kérjük az értekezést kétoldalasan sokszorosítani.

Belépés a pályázati rendszerbe

A doktori pályázat benyújtására az MTMT által ellenőrzött, véglegesített és feltöltött publikációs és hivatkozási lista, valamint tudománymetriai táblázat elhelyezése után kerülhet sor. A pályázat személyesen, az MTA Doktori Tanács Titkárságára nyújtható be (1051 Budapest, Nádor u. 7.).

A doktori habitusvizsgálathoz benyújtandó dokumentumok jegyzéke (amennyiben az illetékes tudományos osztály máshogy nem rendelkezett) a következő:

Az irat megnevezése

Benyújtáskor beadandó

Használandó formanyomtatványok

1.

Kérelem (1. sz. adatlap)

1 példány aláírva

Minden osztályon azonos, az internetes rendszer állítja elő

2.

Egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolata

Eredeti oklevél bemutatása, 1 példány másolat

3.

Tudományos fokozatot igazoló oklevél másolata

Eredeti oklevél bemutatása, 1 példány másolat

4.

Tudományos önéletrajz

1 példány aláírva

5.

A doktori mű

4 kemény kötésű példány

A doktori művet 2 oldalas formátumban kérjük benyújtani.

6.

A doktori mű rövid összefoglalója (tézis)

6 példány

7.

Tudományos munkásság összefoglalása

(2. sz. adatlap)

1 példány aláírva

Minden osztályon azonos adatlap

8.

Öt jelentős publikáció listával

Lista 1 példány, könyv 1 példány

A cikkeket kérjük az internetes rendszerbe a lista után fűzve feltölteni.

9.

Tudományos közéleti adatlap
(4. sz. adatlap)

1 példány aláírva

Osztályspecifikus adatlap

10.

Igazolás az eljárási díj befizetéséről

1 példány

11.

Az osztály/bizottság által kért egyéb adatlapok

1 példány

aláírva

12.

MTMT által csatolt tudománymetriai táblázat

1 példány aláírva

13.

MTMT által csatolt publikációs lista a rövid idézőkkel (Kivéve II. Osztály: részletes idézőkkel)

1 példány aláírva

14.

3. sz. adatlap (Kivétel IV. Osztály)

1 példány aláírva

Osztályspecifikus adatlap

15.

Idegen nyelvű értekezés benyújtásához a tudományos osztály engedélye

1 példány

16.

Társszerzői nyilatkozat (Osztályspecifikus)

1 példány

Osztályspecifikus adatlap

17.

Doktori Szabályzat szerinti
3 nyilatkozat

1 példány

A nyilatkozatokat kérjük az internetes rendszerbe a 3. sz. adatlap után fűzve feltölteni.

Kérjük a pályázókat, hogy részletesen tanulmányozzák annak a tudományos osztálynak, illetve bizottságnak a követelményrendszerét, ahová a pályázatukat benyújtani kívánják.

Ha a kérelem hiányos – nem felel meg a fentiekben felsorolt valamennyi követelménynek –, a Doktori Tanács Titkársága a kérelmet nem veszi át. Hiánypótlásra kizárólag a 2. és 3. pontban megjelölt mellékletek esetében van lehetőség. Ha e hiányok pótlására irányuló felhívásnak a kérelmező a felhívás kézbesítésétől számított három hónapon belül nem tesz eleget, az eljárást meg kell szüntetni. E formai okból hozott megszüntető határozat nem akadálya annak, hogy a kérelmező bármikor új doktori eljárás lefolytatását kérje, azonban az új eljárás díját be kell fizetnie, a korábbiét pedig nem igényelheti vissza.

Amennyiben a pályázó a művét nem magyar nyelven kívánja benyújtani, kérelemmel kell megkeresnie az illetékes osztályt, melyben megjelöli a használni kívánt nyelvet. Az osztály engedélyét a doktori pályázat benyújtásakor a pályázati anyaghoz csatolni kell.

Az eljárási díj

Az eljárás díja 2024. január 1-től 180 000 Ft + ÁFA, melynek befizetését előzetes számlaigény nyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni. Amennyiben a pályázó módosítani kívánja az MTMT rendszerébe korábban feltöltött és már lezárt közleményjegyzékét, és ezt követően újabb ellenőrzést kér, akkor a doktori eljárási díj 50 ezer forinttal emelkedik.

Az eljárási díj befizethető

  1. Készpénz átutalási megbízás (csekk) segítségével. Beszerezhető az MTA Doktori Tanács Titkárságán (1051 V., Nádor u. 7.).

  2. Átutalással a 10032000-01447224-00000000 számú, MTA Titkárság Igazgatása, Tiszteletdíjak és Köztestületi feladatok nevű számlára.

Budapest, 2024. április

Doktori Tanács Titkársága