Doktori Tanács

Tudományági nómenklatúra

2017. október 17.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA

ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA
III. Osztály
03 00 00MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK
03 01 00Halmazelmélet és matematikai logika
03 02 00Algebra és algebrai geometria
03 03 00Számelmélet
03 04 00Geometria, differenciálgeometria és Lie-csoportok
03 05 00Topológia
03 06 00Analízis és funkcionálanalízis
03 07 00Dinamikai rendszerek és matematikai fizika
03 08 00Differenciálegyenletek
03 09 00Valószínűségelmélet és matematikai statisztika
03 10 00Kombinatorika
03 11 00Számítástudomány és numerikus matematika
03 12 00Információ- és kommunikációelmélet
03 13 00Operációkutatás, rendszer- és irányításelmélet
03 14 00A matematika alkalmazásai más tudományokban
06 15 00A matematika története és szakmódszertana
VI. Osztály
06 00 00MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
06 01 00Anyagtudomány és technológia
06 02 00Áramlás- és hőtechnika
06 03 00Automatizálás és számítástechnika
06 04 00Elektronikus eszközök és technológiák
06 05 00Elektrotechnika
06 06 00Energetika
06 07 00Építészet
06 08 00Gépszerkezettan
06 09 00Informatika
06 10 00Közlekedés- és járműtudomány
06 11 00Metallurgia
06 12 00Szál- és kompozittechnológia
06 13 00Szilárd testek mechanikája
06 14 00Távközlés
06 15 00Vízgazdálkodás-tudomány
VII. Osztály
07 00 00KÉMIAI TUDOMÁNYOK
07 01 00Szervetlen kémia
07 02 00Szerves kémia
07 03 00Analitikai kémia
07 04 00Fizikai kémia
07 05 00Elméleti Kémia
07 06 00Anyagtudomány
07 07 00Elemorganikus vegyületek kémiája
07 08 00Makromolekuláris Kémia
07 09 00Polimerkémia és -fizika
07 10 00Környezetkémia
07 11 00A világűr kémiája
07 12 00Radiokémia
07 13 00Kristálykémia
07 14 00Kémiai technológia
07 15 00Gyógyszertudomány
07 16 00 Élelmiszertudomány
X. Osztály
10 00 00FÖLDTUDOMÁNYOK
10 01 00Bányászat
10 02 00Földtan
10 03 00Geodézia
10 04 00Geoinformatika
10 05 00Geofizika
10 06 00Geokémia
10 07 00Ásványtan
10 08 00Kőzettan
10 09 00Meteorológia
10 10 00Paleontológia
10 11 00Társadalomföldrajz
10 12 00Természetföldrajz
XI. Osztály
11 00 00FIZIKAI ÉS CSILLAGÁSZATI TUDOMÁNYOK
11 01 00Részecskefizika
11 02 00Magfizika
11 03 00Atom- és molekulafizika
11 04 00Elektromágnesség
11 05 00Gázok és plazmák fizikája
11 06 00Kondenzált anyagok fizikája
11 07 00Űrfizika és csillagászat
11 08 00Általános fizika
11 08 01Statisztikus fizika
11 08 02Termodinamika
11 08 03Nemlineáris dinamikai és komplex rendszerek
11 08 04Klasszikus mechanika
11 08 05Kvantummechanika és térelmélet
11 08 06Általános és speciális relativitáselmélet
11 08 07Matematikai fizika
11 08 08Metrológia, mérési eszközök és eljárások
11 08 09Tudománytörténet, tudományfilozófia, fizika tanítása
11 09 00Biológiai és orvosi fizika
ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNY
IV. Osztály
04 00 00AGRÁRTUDOMÁNYOK
04 01 00Agrár-közgazdaságtan
04 02 00Agrár-bioműszaki
04 02 01Növénytermesztés gépesítése
04 02 02Kertészet gépesítése
04 02 03 Erdőgazdálkodás gépesítése
04 02 04Öntözés, talajvédelem, talajerő visszapótlás
04 02 05Terepjárás elmélet, talajmechanika
04 02 06Agrárinformatika, precíziós növénytermesztés
04 02 07Állattenyésztési- és állattartási technika
04 02 08Élelmiszeripari műveletek, folyamatok és berendezések
04 03 00Állatnemesítés,-tenyésztés, takarmányozás és gyepgazdálkodás
04 04 00Állatorvos-tudomány
04 04 01Állatorvosi anatómia, fejlődéstan és szövettan
04 04 02Állatorvosi élettan és biokémia
04 04 03Állatorvosi járványtan, mikrobiológia és immunitástan
04 04 04Állatorvosi gyógyszertan és méregtan
04 04 05Állatorvosi patológia és onkológia
04 04 06Parazitológia, hal- és méhegészségügy
04 04 07Állatorvosi szülészet és szaporodásbiológia
04 04 08Állatorvosi belgyógyászat, laboratóriumi diagnosztika és kórélettan
04 04 09Állatorvosi sebészet és szemészet
04 04 10Állathigiénia, állatvédelem, állomány egészségtan és állatorvosi etológia
04 04 11Egzotikus és vadonélő állatok egészségtana
04 04 12Élelmiszerhigiénia, élelmiszerlánc-biztonság
04 04 13Háziállatok fertőző betegségei
04 04 14Állat-egészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági igazgatás
04 05 00Erdő-, vad- és faanyag-gazdálkodás
04 05 01Erdőgazdálkodás
04 05 02Vadgazdálkodás
04 05 03Faanyag-gazdálkodás
04 06 00Kertészet-és élelmiszer-tudomány
04 06 01Dísznövénytermesztés és dendrológia
04 06 02Gyógy- és aromanövények
04 06 03Gyümölcsészet
04 06 04Szőlészet és borászat
04 06 05Zöldség- és gombatermesztés
04 06 06Kertészeti biológia
04 06 07Kertészeti ökológia
04 06 08Kertészeti technológia
04 06 09Élelmiszeripari alapanyagok
04 06 10Élelmiszer-minőség és -biztonság
04 06 11Élelmiszer-technológia
04 06 12Tájépítészet és zöldfelület-gazdálkodás
04 07 00Mezőgazdasági biotechnológia
04 08 00Növénynemesítés
04 09 00Növényvédelem
04 10 00Talajtan, vízgazdálkodás és növénytermesztés
V. Osztály
05 00 00ORVOSI TUDOMÁNYOK
05 01 00Orvostudomány, egészségtudomány
05 01 01Az ember anatómiája, morfológiája
05 01 02Patológia
05 01 03Élettan és kórélettan
05 01 04Immunológia
05 01 05Gyógyszertan
05 01 06Mikrobiológia, virológia
05 01 07Orvosi genetika
05 01 08Laboratóriumi orvostan
05 01 09Járványtan, fertőző betegségek
05 01 10Megelőző orvostan, társadalomegészségtan
05 01 11Igazságügyi orvostan
05 01 12Transzplantáció
05 01 13Onkológia
05 01 14Haematológia és vérátömlesztés
05 01 15Belgyógyászat, általános orvostan
05 01 16Szülészet és nőgyógyászat
05 01 17Bőr és nemi betegségek
05 01 18Sebészet
05 01 19Aneszteziológia, sürgősségi orvostan
05 01 20Orthopédia
05 01 21Fogorvostan, sztomatológia, szájsebészet
05 01 22Orr-, fül-, gégészet
05 01 23Szív és érbetegségek
05 01 24Pulmonológia
05 01 25Gasztroenterológia
05 01 26Nephrológia, urológia
05 01 27Rheumatológia
05 01 28Foglalkozási betegségek
05 01 29Endokrinológia és anyagcserebetegségek
05 01 30Gyermekgyógyászat
05 01 31Geriátria
05 01 32Röntgenológia, nukleáris orvostan, orvosi képalkotás
05 01 33Szemészet
05 01 34Idegbetegségek
05 01 35Elmekórtan
05 01 36Klinikai toxikológia
05 01 37Repülőorvostan, űrorvostan
05 01 38Egészségtudományok
05 01 39Sportorvostan
05 02 00Gyógyszerészet
05 02 01Farmakoökonómia
05 02 02Farmakoepidemiológia
05 02 03Gyógyszerészi biotechnológia
05 02 04Kórházi-klinikai gyógyszerészet
05 02 05Gyógyszerügyi szervezés és management
05 02 06Gyógyszerészi gondozás
VIII. Osztály
08 00 00BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK
08 01 00Antropológia
08 02 00Biofizika
08 03 00Biokémiai és molekuláris biológia
08 04 00Bioinformatika
08 05 00Botanika
08 06 00Elméleti biológia
08 07 00Etológia
08 08 00Evolúcióbiológia
08 09 00Genetika
08 10 00Hidrobiológia
08 11 00Immunológia
08 12 00Környezet és egészség
08 13 00Mikrobiológia
08 14 00Neurobiológia
08 15 00Növényélettan
08 16 00Ökológia
08 17 00Sejt- és fejlődésbiológia
08 18 00Természetvédelem és konzervációbiológia
08 19 00Zoológia

HUMÁN- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
I. Osztály
01 00 00NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK
01 01 00Irodalom-és kultúratudományok
01 01 01Irodalom- és kultúratudomány
01 01 02Színház- és filmtudomány
01 01 03Kommunikáció- és médiatudomány
01 01 04Művelődéstörténet
01 02 00Klasszika-filológia
01 03 00Néprajztudomány
01 03 01Etnográfia
01 03 02Folklorisztika
01 03 03Kulturális és szociálantropológia
01 04 00Nyelvtudomány
01 05 00Orientalisztika
01 05 01Közel- és közép-keleti nyelvek és kultúrák
01 05 02Belső-ázsiai nyelvek és kultúrák
01 05 03Távol-keleti nyelvek és kultúrák
01 05 04Dél-ázsiai nyelvek és kultúrák
01 05 05Délkelet-ázsiai nyelvek és kultúrák
01 06 00Zenetudomány
II. Osztály
02 00 00FILOZÓFIA ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK
02 01 00Filozófia
02 01 01Filozófiatörténet
02 01 02Metafizika és ismeretelmélet
02 01 03Etika, politikai és társadalomfilozófia
02 01 04Esztétika
02 01 05Vallásfilozófia
02 01 06Logika és tudományfilozófia
02 02 00Történettudományok
02 02 01A történetírás elmélete és módszertana
02 02 02A történetírás története
02 02 03Őstörténet
02 02 04Ókori történelem
02 02 05A középkor története
02 02 06A kora újkor története
02 02 07Az új-és jelenkor története
02 02 08Társadalomtörténet
02 02 09Technikatörténet
02 02 10Tudománytörténet
02 02 11Hadtörténet
02 02 12Gazdaságtörténet
02 02 13Nemzetközi kapcsolatok története
02 02 14Művelődéstörténet
02 02 15Egyháztörténet
02 02 16Településtörténet
02 02 17Történeti ökológia
02 02 18A történelem segédtudományai
02 03 00Régészet
02 03 01 A régészeti kutatás története és elméleti kérdései
02 03 02 A régészeti kutatás korszakok szerint
02 03 03 Régészeti elméleti problémakörök
02 03 04 Speciális módszertanú régészeti területek
02 03 05 Természettudományos módszerek a régészetben
02 03 06 Régészeti muzeológia és örökségvédelem
02 04 00Művészettörténet
02 04 01A képzőművészetek és az iparművészet történetének elmélete, története és módszerei
02 04 02Muzeológia
02 04 03Műemléki épületkutatás, műemlékvédelem
02 04 04Műkritika
02 04 05Művészettörténet korszakok szerint
02 04 06Jelenkori művészet, új médiumok, speciális módszerek
02 05 00Pszichológia
02 05 01Kognitív pszichológia és kognitív idegtudomány és pszichofiziológia
02 05 02Affektív pszichológia és affektív idegtudomány és pszichofiziológia
02 05 03 Fejlődéspszichológia
02 05 04Gyógypedagógiai pszichológia
02 05 05Klinikai pszichológia, egészségpszichológia és addiktológia
02 05 06Neuropszichológia
02 05 07Munka- és szervezetpszichológia
02 05 08Nevelés- és pedagógiai pszichológia
02 05 09Összehasonlító pszichológia
02 05 10Személyiségpszichológia
02 05 11Szociálpszichológia, kulturális pszichológia, környezetpszichológia
02 05 12Sportpszichológia
02 05 13Pszichológiai módszertan
02 06 00Neveléstudomány
02 06 01Oktatáselmélet (didaktika)
02 06 02Tantárgypedagógia és oktatástechnológia (IKT)
02 06 03Pedagógiatörténet és összehasonlító pedagógia
02 06 04Neveléselmélet és nevelésfilozófia
02 06 05Nevelés-, oktatáslélektan és nevelésszociológia
02 06 06Oktatáspolitika, -igazgatás, -jog és -gazdaságtan
02 06 07Felsőoktatás- és pedagóguskutatás
02 06 08Szakképzés és felnőttoktatás kutatás
02 06 09Gyógypedagógia
IX. Osztály
09 00 00GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK
09 01 00Állam- és jogtudomány
09 01 01Jog- és állambölcselet
09 01 02Alkotmány- és jogtörténet
09 01 03Római jog és európai magánjog fejlődése
09 01 04Alkotmányjog
09 01 05Közigazgatási jog, közigazgatás-tudomány
09 01 06Közigazgatási eljárásjog
09 01 07Rendészettudomány
09 01 08Pénzügyi jog
09 01 09Polgári jog
09 01 10Polgári eljárásjog
09 01 11Családjog
09 01 12Versenyjog
09 01 13Büntetőjog
09 01 14Büntető eljárási jog
09 01 15Büntetés-végrehajtási jog
09 01 16Kriminológia
09 01 17Kriminalisztika
09 01 18Munkajog és szociális jog
09 01 19Agrárjog
09 01 20Környezetvédelmi jog
09 01 21Fogyasztóvédelmi jog
09 01 22Nemzetközi közjog
09 01 23Nemzetközi magánjog
09 01 24Európai jog
09 01 25Összehasonlító jog
09 01 26Egyházjog
09 01 27Jogszociológia
09 02 00Gazdaságtudomány
09 02 01Alternatív közgazdaságtani irányzatok
09 02 02Gazdasági rendszerek
09 02 03Közgazdasági elméletek története és metodológiája
09 02 04Közösségi gazdaságtan és gazdálkodás
09 02 05Makroökonómia, makrogazdasági elemzések
09 02 06Matematikai közgazdaságtan és pénzügytan
09 02 07Mikroökonómia, piacszerkezetek
09 02 08Nemzetközi és világgazdaságtan
09 02 09Növekedés- és fejlődésgazdaságtan
09 02 10Ágazati (iparági) gazdaságtanok
09 02 11Egészségügyi, oktatási és jóléti gazdaságtan
09 02 12Környezetgazdaságtan, természeti erőforrások gazdaságtana
09 02 13Makrogazdasági pénzügyek
09 02 14Munkagazdaságtan
09 02 15Marketing
09 02 16Számvitel
09 02 17Termelés- és ellátásmenedzsment
09 02 18Vállalatgazdaságtan és üzletpolitika
09 02 19Üzleti pénzügyek
09 02 20Vezetés és szervezés
09 02 21Gazdasági operációkutatás és döntéselmélet
09 02 22Statisztika és ökonometria
09 02 23Jövőkutatás
(Demográfia, ha a gazdasági vetület dominál)
09 03 00Szociológia
09 03 01Szociológiaelmélet
09 03 02Társadalmi struktúra szociológiája
09 03 03Társadalmi alrendszerek szociológiája
09 03 04Kultúra, társadalmi értékek és életmód szociológiája
09 03 05Térbeli társadalmi rendszerek és környezet szociológiája
09 03 06Gazdaság- és szervezetszociológia
09 03 07Szociológiai kutatás módszertana
09 03 08Demográfia (ha a szociológiai vetület dominál)
09 04 00Hadtudomány
09 04 01Hadművészet
09 04 02Katonai kiképzés és felkészítés
09 04 03Katonai műszaki építés
09 04 04Katonai biztonság és biztonságpolitika
09 04 05Hadijog
09 04 06Katonai logisztika és védelemgazdaságtan
09 04 07Katonai szociológia
09 04 08Hadtörténet, hadművészet története
09 04 09Katonai egészségügy
09 04 10Haditechnika
09 04 11Katonai földrajz és térképészet
09 05 00Nemzetközi és fejlődés-tanulmányok
09 05 01Globalizációs és nemzetközi regionális tanulmányok
09 05 02A fejlődés gazdaságtana, összehasonlító fejlesztés-stratégiák
09 05 03Integrációs tanulmányok
09 05 04Európa-tanulmányok
09 05 05Nemzetközi összehasonlító rendszertanulmányok
09 05 06Nemzetközi kapcsolatok és külpolitika
09 05 07Nemzetközi szervezetek, politikák és kormányzás
09 05 08Nemzetközi biztonsági és konfliktuskezelési tanulmányok
09 06 00Politikatudomány
09 06 01Politikaelmélet, politikai eszmék, politikatörténet
09 06 02Politikai rendszer-, folyamat- és kontextuális elemzés
09 06 03Összehasonlító politika
09 06 04Közpolitika, közigazgatás, közszolgálat
09 06 05Helyi, önkormányzati politika
09 06 06Politikai kommunikáció, politikai kultúra
09 07 00 Regionális tudományok
09 07 01Térelméletek
09 07 02Regionális és városgazdaságtan
09 07 03Terület- és településfejlődés gazdasági és társadalmi folyamatai
09 07 04Terület- és vidékfejlesztési politika, tervezés és kormányzás
09 07 05Területi statisztika és elemzési módszerek