IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának állásfoglalása a CEU-ról

Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága csatlakozik a Magyar Tudományos Akadémia elnökének és a Gazdaság-és Jogtudományok Osztályának a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényre vonatkozó állásfoglalásához.

Az Alaptörvény szabadság és felelősség című fejezetének X. cikkében egyebek mellett kimondja, hogy Magyarország biztosítja a tudományos kutatás, a tanulás, valamint a törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát. Az Alkotmánybíróság a 18/2014. (V. 30.) AB határozatban hangsúlyozta azt a már 1992-ben kifejtett elvet, hogy a tudományos ismeretek tanításának szabadsága a tágabb értelemben vett véleménynyilvánítási szabadsághoz tartozik ([13] pont). Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 13. cikke is kimondja, hogy a tudományos élet szabadságát tiszteletben kell tartani. A Magna Charta Universitatum alapelvként emeli ki, hogy az egyetem autonóm intézmény, amelynek kutatási és oktatási tevékenységében minden politikai és gazdasági hatalommal szemben erkölcsi és szellemi vonatkozásban függetlennek kell lennie; a kutatás, az oktatás szabadsága az egyetemek életének alapelve.

A CEU-n folyó, tudományterületeinkhez kapcsolódó képzések és kutatások magas szakmai színvonalat képviselnek. A CEU budapesti működése segíti és inspirálja a többi hazai oktató- és kutatóhelyen dolgozó kollégát is. Mindezek alapján azt várjuk, hogy a CEU budapesti működését a jogszabályi környezet továbbra is biztosítsa. A CEU-n dolgozó kollégáinkat biztosítjuk szolidaritásunkról. Azt reméljük, a Köztársasági Elnök úr megfontolja, hogy él az Alaptörvényben biztosított jogaival.

Budapest, 2017. április 5.