XI. Fizikai Tudományok Osztálya

MTA30 – Az MTA XI. Fizikai Tudományok Osztályához tartozó tudományágak áttekintése

A tudomány és technika fejlődése egyre gyorsul. Az emberiség felhalmozott tudásanyaga hatalmas, ehhez országunk saját erejéhez mérten hozzájárult. A jelen összeállítás felidézi a fizika területén az utóbbi 30 évben Magyarországon elért legfontosabb eredményeket. Csak egy töredékét mutathatjuk be a hazai fizikai kutatásoknak. A kiválasztott eredmények jelentős nemzetközi visszhangot váltottak ki, ugyanakkor viszonylag egyszerűen, közérthetően megfogalmazhatók. A válogatás nem tartalmazza az utóbbi évek néhány jelentős hazai eredményét, amelyek visszhangja még nem számszerűsíthető.

A természettudományi kutatások célja a természet alapvető törvényszerűségeinek feltárása, a természeti törvények megértése. Erre a tudásra épülnek az olyan gyakorlati megoldások, innovációk, amelyek hozzájárulnak az emberiség életkörülményeinek javításához. Az anyag különböző szerveződési szintjeit követve különültek el az egyes diszciplínák, mint pl. a fizika, kémia, biológia, orvostudomány. A fizika az anyag legalapvetőbb tulajdonságainak megértését célozza meg, és megalapozza az anyag magasabb szerveződési formáinak vizsgálatát, amely a többi természettudományos diszciplína területe. Fontos megemlíteni, hogy minden kutatás számára elengedhetetlen eszköz a matematika, amely lehetővé teszi a megismert törvényszerűségek pontos leírását, absztrakt módon való megfogalmazását.

A fizika az anyagi világ teljes méret- és időskáláját vizsgálja az atommagok alatti legkisebb méretektől a Világegyetem legtávolabbi objektumainak megfelelő távolságokig, illetve a nagyon rövid időintervallumoktól a Világegyetem teljes életkoráig. Jelen bemutatóban az eredményeket a méretskálák szerint csoportosítva mutatjuk be (lásd Tartalom).

A fizikában általában a természeti jelenségek megfigyelő megismerését, majd szabályozott körülmények közötti reprodukálását célzó, kíváncsiságvezérelt kutatásokat végzünk. A kutatások vezérelve az a törekvés, hogy a természetet alapelveiben egységesen és ellentmondásmentesen írjuk le. A mindennapos gyakorlatban a kutató a fizikatörténet eredményeivel folyamatosan szembesítve tanulmányozza, figyeli a kortárs kutatók eredményeit, igyekszik ezeket teljesen új, még fel nem fedezett ismeretekkel, szabályokkal kiegészíteni, és saját alkotását a fizika felhalmozott ismeretanyagával összhangba hozni. A természet törvényszerűségeinek egyre jobb megismerésével, természetes és teremtett környezetünk egyre több folyamatát tudjuk követni, változásait előre jelezni, új eszközöket alkotva szabályozottan befolyásolni.

A kíváncsiság- és megismerésvezérelt kutatások általában hosszú távon és nem mindig közvetlenül a gazdasági szférában térülnek meg. Egy adott eredményről gyakran nem lehet előre megmondani, hogy mikor kerül hasznosításra, egy kreatív ötlet milyen innovációt alapoz meg. Mindemellett, szeretnénk kiemelni a fizikai kutatásoknak a gazdaságra gyakorolt hatását. Az Európai Fizikai Társulat megbízásából végzett felmérésekből kiderül, hogy az Európai Unió gazdaságának 16%-a „fizikaalapú iparon” nyugszik. Ennek a ténynek az a társadalmi üzenete, hogy a gazdasági haladáshoz, ipari innovációhoz is elengedhetetlen a fizika és általában a természettudományok oktatása, a kutatások támogatása.

A tartalomjegyzék a fizikának azokhoz a nagy kutatási területeihez vezetik el az Olvasót, amelyeken a hazai kutatók és kutatóműhelyek az elmúlt három évtizedben kiemelkedő eredményeket értek el. Függelék jellegű kiegészítő fejezetben emlékezünk meg ezen időszak történeti fontosságú intézmény- és iskolateremtő személyiségeiről. A hazai fizikusok szellemi teljesítményének fontos aspektusaként megadjuk az egy-egy kutatási terület egészét átfogó, összefoglaló monográfiák és tankönyvek jegyzékét is.

Az MTA XI. Fizikai Tudományok Osztályának részletes összeállítása fejezetenként ide kattintva közvetlenül elérhetők.
A tanulmány ide kattintva egyben is letölthető a Fizikai Tudományok Osztálya honlapjáról.