II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

A Filozófiai és Történettudományok Osztályának 2/2019. (IV. 25.) határozata az MTA átalakításával kapcsolatban

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya — figyelemmel az MTA elnöki titkársága vezetőjének a tudományos osztályok elnökeihez intézett és az MTA Elnökének kérését tolmácsoló, 2019. április 12-én kelt elektronikus levelében foglaltakra — 2019. április 25-én tartott ülésén az Elnökség írott határozati javaslata hiányában is megtárgyalta az MTA 191. Közgyűlésének napirendjén szereplő, az akadémiai kutatóhálózatnak jövőjére és irányítása esetleges átalakítására vonatkozó elképzeléseket. Az Osztály a lefolytatott vita eredményeként döntő szótöbbséggel (egy ellenszavazat ellenében) az alábbi határozatot ajánlja a közgyűlésnek megfontolásra.

  1. A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése egyetértően fogadja, hogy az elnök és megbízottai a kormány képviselőivel folytatott tárgyalások során konzekvensen ragaszkodtak ahhoz, hogy a főhivatású kutatóhálózat maradjon a történeti – és a rendszerváltás után megerősített – előzményeknek megfelelően az MTA szervezeti és költségvetési kereteiben.
  2. A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése megállapítja, hogy az MTA kutatóhálózat – nemzetközi szakértők bevonásával folytatott – újabb teljesítményvizsgálata ismételten alátámasztotta, hogy ez az intézményrendszer sikeresen működik, különösen ha minden nemzetközi és hazai (miniszteriális felügyelet alatt álló és alapítványi) összehasonlításban tekintetbe vesszük még a költségvetési ráfordítások volumenét is. Ugyanakkor a tárgyalások során az is nyilvánvalóvá vált, hogy a kutatóhálózat az alaptámogatáson felüli, célirányos pályázatok biztosítása esetén képes és kész innovatív kutatási tervek kidolgozására és kivitelezésére. A Magyar Tudományos Akadémia a kormányzati igény figyelembevételével az akadémiai irányítási struktúra felelősségi viszonyait, résztvevőit és egyeztetési fórumait szükség szerint továbbfejleszti.
  3. Az MTA – mint tudományos érdemekre építő, meritokratikus és a tudomány művelőinek demokratikus képviseletet biztosító köztestület – alkotmányos pozíciója szilárd, közbizalmat élvez és tudományos munkatársai számára identitást nyújt. Az ezt elvitató kormányzati szándék, miszerint az MTA kereteiből a kutatóhálózat szakmai felügyelete kikerüljön és közvetlen vagy közvetett irányítása politikai logikát kövessen, helyrehozhatatlan károk veszélyét rejti magában.
  4. A Magyar Tudományos Akadémia önként nem adja fel sem a magyar tudományosság alkotmányosan biztosított autonómiáját, sem a főhivatású kutatóhálózat feletti szakmai és szervezeti felügyeletet, sem (materiális és szellemi) vagyonának a kutatóhálózat által használt részét. Amennyiben a kormány kezdeményezésére a jogalkotó a kutatóhálózatot elszakítja az Akadémiától, az MTA – tagjai és munkatársai aktivitását nem gátolva – az új szervezeti keretek kialakításának és működtetésének történelmi felelősségében nem tud és nem kíván osztozni.