Közérdekű adatok

Az MTA Titkárságának tevékenységére, működésére vonatkozó adatok

Áttekintés


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az MTA Titkársága feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, és titkársági (akadémiai) szabályozások

Jogszabályok jegyzéke

MTA Titkárságának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben (2020. április 11-től hatályos változat)

Az MTA Titkárság Alapító Okirata

Vagyongazdálkodási irányelvek

Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzat

A Magyar Tudományos Akadémia és az MTA Titkárság Adatvédelmi szabályzata

Az MTA Titkárságának tevékenységéről szóló tájékoztató szövege

  • Az MTA Titkársága az Akadémia köztestületi feladatait szervező, az Akadémia kutatóhálózatának és más intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait ellátó, önállóan működő és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv.
  • Az MTA Titkársága jogi személy, amely saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az MTA Titkársága költségvetésének előirányzatai tekintetében ellátja a gazdálkodással, a könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá elláthatja az üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.
  • Az MTA Titkársága ellátja a fejezetet irányító szerv feladatai közül azokat, amelyekkel a fejezetet irányító szerv vezetője (elnök) megbízza, különösen:
  • Az MTA választott vezetőinek és köztestületi szerveinek munkáját támogatva elősegíti az MTAtv.-ben megfogalmazott akadémiai feladatok megvalósítását; Ellátja az MTA nemzetközi kapcsolataiból eredő adminisztratív feladatokat;Ellátja az MTA testületeinek működéséhez szükséges döntéseket előkészítő, szervező, összehangoló, végrehajtó és ellenőrző tevékenységet, biztosítja a köztestületi tagok részére tagságukból eredő jogaik gyakorlásának feltételeit;Köztestületi adatbázisokat működtet;Végrehajtja a Közgyűlés, a közgyűlési bizottságok; az Elnökség, a Vezetői Kollégium, annak állandó bizottságai, a Doktori Tanács, a tudományos osztályok és bizottságok, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium működésével kapcsolatos feladatokat;Biztosítja az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa és szakbizottságainak működési feltételeit, előkészíti döntéseit és gondoskodik végrehajtásukról, kapcsolatot tart a kutatóhálózattal, és figyelemmel kíséri a kutatási feltételek meglétét;Elvégzi az akadémiai költségvetés operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fejezeti gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, átruházott hatáskörben ellátja az MTA vagyonának kezeléséből adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat;Segíti, irányítja és ellenőrzi az akadémiai intézmények pénzügyi, gazdasági munkáját;Közreműködik az MTA részére felajánlott adományok elfogadásában, hagyatékok kezelésében;Végzi a Magyarország költségvetése XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 2. alcím MTA Doktori Tanács Titkársága és a Bolyai Ösztöndíjak, 3. alcím Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások, valamint a 4. alcím MTA köztestületi feladatok fejezeti előirányzatokkal kapcsolatos operatív pénzügyi-gazdasági, számviteli tevékenységet;Ellátja az MTA és a titkársági szervezet számítástechnikai hálózatának üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat; Ellátja az MTA nemzetközi együttműködést szolgáló feladataiból a kétoldalú nemzetközi tudományos megállapodások, tudományos szervezetekben való részvétel szervezését, előkészítését és végrehajtását; a nem kormányzati tudományos szervezetek tevékenységében való részvételt; az MTA tisztségviselői, tagjai, doktorai, az MTA Titkárság köztisztviselői ideiglenes külföldi kiküldetéseinek, hivatalos utazásaina, rendezvényeken való részvételének lebonyolításához szükséges operatív tevékenységet, hazai nemzetközi rendezvények szervezését, lebonyolítását, a külföldi kutatók magyarországi fogadásával kapcsolatos feladatokat; ellátja továbbá az MTA nemzetközi tevékenységével összefüggő protokoll feladatait.

Az ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Nincs hatósági ügyintézés.

Közszolgáltatások

Nincsenek közszolgáltatások.

A szerv nyilvántartásai

Az MTA Titkársága saját fenntartású nyilvántartásai

Az MTA Titkársága ellátja az Akadémiai Adattár adatbázisának kezelésével, valamint a doktori eljárás során keletkezett adatok és a Doktori Tanács döntéseinek nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelői feladatokat.

Akadémiai Adattár

Az MTA Titkársága az érintettek Az Akadémiai Adattár saját honlapjaAkadémiai Adattár adatbázisban tárolt személyes adatait a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben és a Polgári Törvénykönyvben, valamint az akadémiai Alapszabályban és Ügyrendjében meghatározott nyilvántartások vezetése céljából (így különösen köztestületi tagok nyilvántartása) kezeli. Az Akadémia közgyűlése által elfogadott Ügyrend 12. §-a alapján a köztestületi nyilvántartás nyilvános adatbázis.

Az érintettekre vonatkozó, az Akadémiai Adattár adatbázisában tárolt adatok köre: név (személyi igazolványban szereplő módon), születési név, tudományos tevékenység során használt (publikációs) név, anyja neve, születési hely, születési idő, állandó lakcím, aktív elérhetőség (levelezési és/vagy e-mail cím), ha az az állandó lakóhellyel nem egyezik meg, tudományos fokozat, tudományos fokozat megszerzésének éve, tudományos fokozat szakterülete, tudományos osztály, tudományos bizottság, MTA testületi tagság/tisztség, székfoglaló (cím, dátum, szöveg), akadémikusi jelöltség, nem, állampolgárság, munkahely, munkahelyi cím, egyéb cím (pl. tartózkodási cím), magyar és külföldi tudományos szervezeti tagság/tisztség, kitüntetések, adományozott címek, szerkesztői tevékenység, személyes honlap, tudományos életrajz, diplomák (egyetem megnevezése, szak, megszerzés éve, másolata), kutatási területek, kutatási témák, tudományos eredmények, fénykép.

Doktori Tanács döntéseinek nyilvántartása

A Doktori Tanács Titkársága az Akadémia Adattárnál felsorolt jogszabályok figyelembevételével kezeli a Doktori Tanács döntéseinek nyilvántartását. Az alapnyilvántartás nem nyilvános. Azonban azok a doktori adatok, amelyek az Akadémiai Adattár részét is képezik az Akadémiai Adattáron keresztül nyilvánosak, azon információk pedig, amelyek az MTA doktora eljárásban az MTA Doktori Tanácsának Eljárási Szabályzata és Ügyrendje alapján nyilvánosságra hozandók elérhetők az MTA Doktori Tanács honlapján a „Folyamatban lévő doktori eljárások" menüpont alatt.

Az Akadémiai Adattárnál felsorolt releváns adatok mellett a doktori nyilvántartás tartalmazza a doktori eljárással kapcsolatos összes adatot, valamint az MTA doktora címet elnyert személyek esetében a tiszteletdíjra vonatkozó finanszírozási cselekményeket is.

Vonatkozó szabályzatok

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökének 35/2013. (IX. 30.) számú határozata az Akadémiai Adattárban kezelt személyes adatok védelméről

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Szabályzata

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának Eljárási Szabályzata és Ügyrendje

Nyilvános kiadványok

Nincsenek nyilvános kiadványok. A Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapjával kapcsolatos információkat itt érheti el.

Döntéshozatal, ülések

Az MTA Titkárság szervezetének vezetője az MTA elnöke. Az MTA főtitkára - a Közgyűlés határozataival és az elnök iránymutatásával összhangban - az akadémiai Alapszabályban meghatározott módon működteti az MTA Titkárságát.

Az MTA Titkárságának döntéshozó testületi szerve nincsen; az MTA köztestület döntéshozó testületeinek határozatait működése során köteles figyelembe venni.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Nincsenek adatok

Pályázatok

2017-es pályázati kiírások

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Lendület program

MTA Vendégkutatói program

Prémium posztdoktori kutatói program

Támogatott kutatócsoporti pályázat

2017-es nyertesek

• Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

• Lendület program

• MTA Vendégkutatói program

• Prémium posztdoktori kutatói program

• Támogatott kutatócsoporti pályázat

2016-os pályázati kiírások

2016-os nyertesek

2015-ös pályázati kiírások


2015-ös pályázatok nyertesei

2014-es pályázati kiírások

2014-es pályázatok nyertesei

2013-as pályázati kiírások

2013-es pályázatok nyertesei

2012-es pályázatok

2012 pályázati kiírások

2012-es pályázatok nyertesei

Hirdetmények

Ösztöndíjak

Felhívjuk a tisztelt olvasók figyelmét, hogy az ösztöndíjakat azok határideje szerint tartjuk nyilván, nem a beérkezési dátum szerint.

Folyamatosan beadható ösztöndíjak:

  • A Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatásról ide kattintva olvashat.

Az akadémiai ösztöndíjak nyerteseiről ide kattintva olvashat.

Az aktuális álláspályázatok ide kattintva tekinthetők meg.

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Illetékes szervezeti egység

Kommunikációs Főosztály

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: 411-6321
E-mail: info [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy

MTA Titkárság adatvédelmi tisztviselője

SBGK Ügyvédi Iroda, dr. György András
1062 Budapest, Andrássy út 113.
telefon: +36-1-391-1400
e-mail: andras [dot] gyorgy [at] sbgk [dot] hu

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A MTA Titkárságánál nincsenek általános szerződési feltételek.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A MTA Titkárságánál nincs ilyen megkötött szerződés.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

Nincsenek ilyen adatok.

Közzétételi listák

Nincsenek közzétételi listák.