Közérdekű adatok

II. A Magyar Tudományos Akadémia tevékenységére, működésére vonatkozó adatok

Áttekintés

II/1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az MTA mint köztestület feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok és akadémiai szabályozások

Jogszabályok jegyzéke

Akadémiai szabályozástár

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben
(2024. január 1-től hatályos változat)

A Magyar Tudományos Akadémia és az MTA Titkárság Adatvédelmi szabályzata


II/2. A Magyar Tudományos Akadémia, mint köztestület feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) önkormányzati elven alapuló, jogi személyként működő köztestület, amely a tudomány művelésével, támogatásával és képviseletével kapcsolatos országos közfeladatokat lát el.

Az Akadémia az e törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából közfinanszírozású intézményeket létesít és működtet, amelyek felett irányítási jogot gyakorol, valamint gazdasági társaságokat létesíthet, amelyek tulajdonosi jogát gyakorolja. Az Akadémia a tudományért, művészetért tevékenykedő más szervezeteket is támogathat.

Az Akadémia a központi költségvetésben önálló fejezetet alkot, amely tartalmazza az Akadémia, mint köztestület által - nem gazdasági társaságként - működtetett szervezetek költségvetését is.

Az Akadémia elnöke kétévenként beszámol az Országgyűlésnek az Akadémia munkájáról, valamint a magyar tudomány általános helyzetéről.

Az Akadémia elnöke évente tájékoztatja a Kormányt az Akadémia munkájáról, valamint a magyar társadalom és gazdaság fellendítése érdekében elért eredményeiről.

Az Akadémia közfeladatai a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) szerint

a) támogatja a tudományok művelését és a tudományos kutatások végzését, támogatja a tudományos könyv- és folyóirat-kiadást;

b) *

c) * tudományos minősítési rendszert működtet, melynek keretében a Magyar Tudományos Akadémia doktora (a továbbiakban: az MTA doktora) továbbá a Magyar Tudományos Akadémia levelező és rendes tagja címet adományoz, valamint felkérésre tudományos tevékenységet végző intézményt értékel. A címadományozás és értékelés szabályait az Akadémia szabályzatba foglalja;

d) a világban folyó és a hazai tudományos kutatások eredményeit és irányait rendszeresen értékeli, és ezzel kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg;

e) az Országgyűlés vagy a Kormány kérésére a kompetenciájába tartozó kérdésekben – főleg a tudomány, az oktatás, a társadalom, a környezet és a gazdaság kérdéseiben – kinyilvánítja szakmai véleményét;

f) segíti a magyar nyelv fejlődését és a tudomány magyar nyelven történő művelését;

g) őrködik a tudományos közélet tisztaságán, a tudományos kutatás és a tudományos véleménynyilvánítás szabadságán;

h) megállapodásokat köt és kapcsolatokat tart fenn hazai, külföldi és nemzetközi tudományos intézményekkel és szervezetekkel, különösen akadémiákkal, felsőoktatási intézményekkel és az Európai Unió tudományos szervezeteivel;

i) kapcsolatot tart a külföldön élő magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot;

j) tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;

k) szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;

l) felsőoktatási intézményekkel és közgyűjteményekkel kötött megállapodás alapján ezen intézményekben tudományos kutatócsoportokat tarthat fenn, valamint közreműködhet az oktatásban és a felsőoktatási intézményekben folyó doktori (PhD) képzésben;

m) a tudományos utánpótlást ösztöndíjrendszer fenntartásával segíti, amelynek fedezete az Akadémia költségvetésében elkülönítetten szerepel; kiemelkedő tudományos eredményeket elérő kutatók részére – saját forrásaiból vagy egyetemleges közérdekű kötelezettségvállalás alapján – határozott időre tudományos ösztöndíjat, díjakat alapíthat, díjkitűzést tehet, amelynek feltételeit és részletes rendjét az Akadémia szabályzatban állapítja meg;

n) tudományos osztályokat alakít, amelyek a tudományos szakmai autonómia alapegységei, és az Alapszabályban meghatározott módon egyéb testületeket (tudományos bizottságokat, területi bizottságokat stb.) hoz létre;

o) * az e tevékenységet alapfeladatként ellátó, az MTA Könyvtár és Információs Központ mint akadémiai költségvetési szerv (a továbbiakban: Könyvtár és Információs Központ) közreműködésével tudományos művek (tudományos alkotás, tudományos publikáció, doktori értekezés és annak tézisei, MTA doktora értekezés és annak tézisei) adatait tartalmazó nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázist (a továbbiakban e törvény alkalmazásában: Adatbázis) működtet, amely bibliográfiai hitelesség szempontjából ellenőrzött módon tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak által a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. § (7) bekezdésében meghatározott jogviszonyuk keretei között megalkotott és nyilvánosságra hozott tudományos művekkel, valamint a költségvetési forrásból tudományos mű megírására, létrehozására irányuló szerződés alapján támogatásban részesülő személyek által megjelentetett tudományos művekkel kapcsolatos, e törvény 19/A. §-ában meghatározott adatokat; valamint alkalmas a más személyek által megalkotott és nyilvánosságra hozott tudományos művek önkéntesen közzétenni kívánt adatainak befogadására;

p) * elősegíti a fiatal kutatók tudományos életpályájának kialakítását;

q) * közreműködik a kutatók és a társadalom közötti kapcsolat erősítésében.

II/3. Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nincs ilyen feladat.

II/4. Az ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Nincs hatósági ügyintézés.

II/5. Közszolgáltatások

Nincsenek közszolgáltatások.

II/6. A szerv nyilvántartásai, adatbázisai

Az MTA Titkársága saját fenntartású nyilvántartásai

Az MTA Titkársága ellátja az Akadémiai Adattár adatbázisának kezelésével, valamint a doktori eljárás során keletkezett adatok és a Doktori Tanács döntéseinek nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelői feladatokat.

Akadémiai Adattár

Az MTA Titkársága az érintettek adatbázisban tárolt személyes adatait a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben és a Polgári Törvénykönyvben, valamint az akadémiai Alapszabályban és Ügyrendjében meghatározott nyilvántartások vezetése céljából (így különösen köztestületi tagok nyilvántartása) kezeli. Az Akadémia közgyűlése által elfogadott Ügyrend 12. §-a alapján a köztestületi nyilvántartás nyilvános adatbázis.

Az érintettekre vonatkozó, az Akadémiai Adattár adatbázisában tárolt adatok köre: név (személyi igazolványban szereplő módon), születési név, tudományos tevékenység során használt (publikációs) név, anyja neve, születési hely, születési idő, állandó lakcím, aktív elérhetőség (levelezési és/vagy e-mail cím), ha az az állandó lakóhellyel nem egyezik meg, tudományos fokozat, tudományos fokozat megszerzésének éve, tudományos fokozat szakterülete, tudományos osztály, tudományos bizottság, MTA testületi tagság/tisztség, székfoglaló (cím, dátum, szöveg), akadémikusi jelöltség, nem, állampolgárság, munkahely, munkahelyi cím, egyéb cím (pl. tartózkodási cím), magyar és külföldi tudományos szervezeti tagság/tisztség, kitüntetések, adományozott címek, szerkesztői tevékenység, személyes honlap, tudományos életrajz, diplomák (egyetem megnevezése, szak, megszerzés éve, másolata), kutatási területek, kutatási témák, tudományos eredmények, fénykép.

Doktori Tanács döntéseinek nyilvántartása

A Doktori Tanács Titkársága az Akadémia Adattárnál felsorolt jogszabályok figyelembevételével kezeli a Doktori Tanács döntéseinek nyilvántartását. Az alapnyilvántartás nem nyilvános. Azonban azok a doktori adatok, amelyek az Akadémiai Adattár részét is képezik az Akadémiai Adattáron keresztül nyilvánosak, azon információk pedig, amelyek az MTA doktora eljárásban az MTA Doktori Tanácsának Eljárási Szabályzata és Ügyrendje alapján nyilvánosságra hozandók elérhetők az MTA Doktori Tanács honlapján a „Folyamatban lévő doktori eljárások" menüpont alatt.

Az Akadémiai Adattárnál felsorolt releváns adatok mellett a doktori nyilvántartás tartalmazza a doktori eljárással kapcsolatos összes adatot, valamint az MTA doktora címet elnyert személyek esetében a tiszteletdíjra vonatkozó finanszírozási cselekményeket is.

Vonatkozó szabályzatok

Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökének határozata az Akadémiai Adattárban kezelt személyes adatok védelméről

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Szabályzata

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának Eljárási szabályzata és ügyrendje

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) a hazai tudományos közleményeket és idézéseiket nyilvántartó bibliográfiai adatbázis. Az MTA-törvény szerint minden költségvetési támogatással született tudományos művet nyilván kell tartani az MTMT-ben. Működésének lényeges feladata a szerzői és intézményi adatszolgáltatás, a teljességre való törekvés, a hazai tudományos kutatást és oktatást végző intézményekben.

Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ)

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) a hazai felsőoktatás, közgyűjteményi szféra és a nonprofit kutatásban résztvevők számára nyújt hozzáférést elektronikus tudományos tartalmakhoz nemzeti licenc vásárlásával.

II/7. Nyilvános kiadványok

Nincs papíralapú nyilvános kiadvány.

II/8. Döntéshozatal, ülések, eljárási szabályok

Testületi szervek, a testületi szervek döntései előkészítésének rendje

Közgyűlés
a Köztestület legfőbb döntéshozó testülete.

Elnökség
két közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete.

Vezetői Kollégium
az Akadémia operatív működését irányító választott testület.

Tudományos osztályok
az Akadémiának egy tudományág vagy egymáshoz közel álló több tudományág képviselőit magában foglaló egységei.

Doktori Tanács
a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím megszerzésére vonatkozó eljárás lefolytatására, a cím odaítélésére jogosult testület

Felügyelő Testület

Jelölőbizottság

Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság

Tudományetikai Bizottság

Vagyonkezelő Testület

Az akadémiai testületi szervek működésében állampolgári közreműködés

Nem jellemző.

A testületi szervek üléseinek helye

Magyar Tudományos Akadémia székháza (1051 Budapest, Széchenyi tér 9.)

A testületi szervek megtartott és tervezett üléseinek ideje

Közgyűlés
Évente egy alkalommal, jellemzően május hónapban

Elnökség
Havonta

Vezetői Kollégium
Havonta

Tudományos osztályok
Havonta

Doktori Tanács
Havonta

Felügyelő Testület
Évente, illetve esetenként

Jelölőbizottság
Alkalmanként

Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság
Évente, illetve esetenként

Tudományetikai Bizottság
Évente, illetve esetenként

Vagyonkezelő Testület
Évente, illetve esetenként

A testületi szerv üléseinek látogathatósági rendje

A testületi ülések konkrét időpontja ülésenként kerül meghatározásra. Az ülések és jegyzőkönyveik főszabályként nem nyilvánosak.

Az ülések napirendje

Esetenként kerül meghatározásra.

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

- közgyűlési határozatok
- elnökségi határozatok
- vezetői kollégiumi határozatok
- egyéb testületi határozatok

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Elnökségi határozatok

A határozatok megtalálhatók az MTA Dokumentumtárában, ide kattintva elérhetők.

VK határozatok

A határozatok megtalálhatók az MTA Dokumentumtárában, ide kattintva elérhetők.


A Doktori Tanács határozatai

A határozatok megtalálhatók az MTA Dokumentumtárában, ide kattintva elérhetők.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium határozatai

A határozatok megtalálhatók az MTA Dokumentumtárában, ide kattintva elérhetők.

II/9. A törvény alapján közzéteendő jogszabályok és dokumentumok.

Nincsenek ilyenek.

II/10. Hirdetmények

Nincsenek ilyenek.

II/11. Pályázatok

A pályázatokkal kapcsolatos közérdekű adatok itt olvashatók.

II/12. Ellenőrzések, vizsgálatok

Nincs ilyen adat.

II/13. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Illetékes szervezeti egység

Kommunikációs Főosztály

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: 411-6321
E-mail: info [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy

MTA adatvédelmi tisztviselője
SBGK Ügyvédi Iroda, dr. György András
1062 Budapest, Andrássy út 113.
telefon: +36-1-391-1400
e-mail: andras [dot] gyorgy [at] sbgk [dot] hu

II/14. Tevékenységre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás

A Magyar Tudományos Akadémia tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Lásd az MTA beszámolóját az Országgyűlés számára a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről

II/15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatlap a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. Infotv.) 30. § (3) bekezdés második fordulata alapján teljesítendő éves jelentéshez (2022)

Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az informácószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 71/D § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez (2023)

II/16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs ilyen adat.

II/17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs ilyen adat.

II. 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nincs ilyen adat.

II/19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nincs ilyen adat.

II/20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs ilyen adat.

II/21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nincs ilyen adat.

II/22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nincs ilyen adat.

II/23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs ilyen adat.

II/24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs ilyen adat.

II/25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs ilyen adat.