Közérdekű adatok

Az MTA Köztestületének tevékenységére, működésére vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az MTA mint köztestület feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok és akadémiai szabályozások

Jogszabályok jegyzéke

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben (2023. május 15-től hatályos változat)

Vagyongazdálkodási irányelvek

Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzat

A Magyar Tudományos Akadémia és az MTA Titkárság Adatvédelmi szabályzata

Archívum:

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben (2021. május 17-től hatályos változat)

A Magyar Tudományos Akadémia, mint köztestület feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) önkormányzati elven alapuló, jogi személyként működő köztestület, amely a tudomány művelésével, támogatásával és képviseletével kapcsolatos országos közfeladatokat lát el.

Az Akadémia az e törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából közfinanszírozású kutatóhálózatot, kiszolgáló és egyéb intézményeket létesít és működtet, amelyek felett irányítási jogot gyakorol, valamint gazdasági társaságokat létesíthet, amelyek tulajdonosi jogát gyakorolja. Az Akadémia a tudományért, művészetért tevékenykedő más szervezeteket is támogathat.

Az Akadémia a központi költségvetésben önálló fejezetet alkot, amely tartalmazza az Akadémia, mint köztestület által - nem gazdasági társaságként - működtetett szervezetek költségvetését is.

Az Akadémia elnöke kétévenként beszámol az Országgyűlésnek az Akadémia munkájáról, valamint a magyar tudomány általános helyzetéről.

Az Akadémia elnöke évente tájékoztatja a Kormányt az Akadémia munkájáról, valamint a magyar társadalom és gazdaság fellendítése érdekében elért eredményeiről.

Az Akadémia közfeladatai a következők:

a) támogatja a tudományok művelését és a tudományos kutatások végzését, támogatja a tudományos könyv- és folyóirat-kiadást;

b) tudományos kutatások folytatása céljából, a központi költségvetésből támogatott főhivatású kutatóhálózatot tart fenn, megalkotja működési szabályait, és hatékonyan működteti azt;

c) tudományos minősítési rendszert működtet, melynek keretében a Magyar Tudományos Akadémia doktora, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia levelező és rendes tagja címet adományoz. Az adományozás szabályait az Akadémia szabályzatba foglalja;

d) a világban folyó és a hazai tudományos kutatások eredményeit és irányait rendszeresen értékeli, és ezzel kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg;

e) az Országgyűlés vagy a Kormány kérésére a kompetenciájába tartozó kérdésekben - főleg a tudomány, az oktatás, a társadalom, a környezet és a gazdaság kérdéseiben - kinyilvánítja szakmai véleményét;

f) segíti a magyar nyelv fejlődését és a tudomány magyar nyelven történő művelését;

g) őrködik a tudományos közélet tisztaságán, a tudományos kutatás és a tudományos véleménynyilvánítás szabadságán;

h) megállapodásokat köt és kapcsolatokat tart fenn hazai, külföldi és nemzetközi tudományos intézményekkel és szervezetekkel, különösen akadémiákkal, felsőoktatási intézményekkel és az Európai Unió tudományos szervezeteivel;

i) kapcsolatot tart a külföldön élő magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot;

j) tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;

k) szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;

l) felsőoktatási intézményekkel és közgyűjteményekkel kötött megállapodás alapján ezen intézményekben tudományos kutatócsoportokat tarthat fenn, valamint közreműködhet az oktatásban és a felsőoktatási intézményekben folyó doktori (PhD) képzésben;

m) a tudományos utánpótlást ösztöndíjrendszer fenntartásával segíti, amelynek fedezete az Akadémia költségvetésében elkülönítetten szerepel; kiemelkedő tudományos eredményeket elérő kutatók részére - saját forrásaiból vagy egyetemleges közérdekű kötelezettségvállalás alapján - határozott időre tudományos ösztöndíjat, díjakat alapíthat, díjkitűzést tehet, amelynek feltételeit és részletes rendjét az Akadémia szabályzatban állapítja meg;

n) tudományos osztályokat alakít, amelyek a tudományos szakmai autonómia alapegységei, és az Alapszabályban meghatározott módon egyéb testületeket (tudományos bizottságokat, területi bizottságokat stb.) hoz létre.

Az ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Nincs hatósági ügyintézés.

Igazolások, állásfoglalások, szakvélemények adása, központi nyilvántartás vezetése

Közszolgáltatások

Nincsenek közszolgáltatások.

A szerv nyilvántartásai

Az MTA Titkársága saját fenntartású nyilvántartásai

Az MTA Titkársága ellátja az Akadémiai Adattár adatbázisának kezelésével, valamint a doktori eljárás során keletkezett adatok és a Doktori Tanács döntéseinek nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelői feladatokat.

Akadémiai Adattár

Az MTA Titkársága az érintettek Az Akadémiai Adattár saját honlapjaAkadémiai Adattár adatbázisban tárolt személyes adatait a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben és a Polgári Törvénykönyvben, valamint az akadémiai Alapszabályban és Ügyrendjében meghatározott nyilvántartások vezetése céljából (így különösen köztestületi tagok nyilvántartása) kezeli. Az Akadémia közgyűlése által elfogadott Ügyrend 12. §-a alapján a köztestületi nyilvántartás nyilvános adatbázis.

Az érintettekre vonatkozó, az Akadémiai Adattár adatbázisában tárolt adatok köre: név (személyi igazolványban szereplő módon), születési név, tudományos tevékenység során használt (publikációs) név, anyja neve, születési hely, születési idő, állandó lakcím, aktív elérhetőség (levelezési és/vagy e-mail cím), ha az az állandó lakóhellyel nem egyezik meg, tudományos fokozat, tudományos fokozat megszerzésének éve, tudományos fokozat szakterülete, tudományos osztály, tudományos bizottság, MTA testületi tagság/tisztség, székfoglaló (cím, dátum, szöveg), akadémikusi jelöltség, nem, állampolgárság, munkahely, munkahelyi cím, egyéb cím (pl. tartózkodási cím), magyar és külföldi tudományos szervezeti tagság/tisztség, kitüntetések, adományozott címek, szerkesztői tevékenység, személyes honlap, tudományos életrajz, diplomák (egyetem megnevezése, szak, megszerzés éve, másolata), kutatási területek, kutatási témák, tudományos eredmények, fénykép.

Doktori Tanács döntéseinek nyilvántartása

A Doktori Tanács Titkársága az Akadémia Adattárnál felsorolt jogszabályok figyelembevételével kezeli a Doktori Tanács döntéseinek nyilvántartását. Az alapnyilvántartás nem nyilvános. Azonban azok a doktori adatok, amelyek az Akadémiai Adattár részét is képezik az Akadémiai Adattáron keresztül nyilvánosak, azon információk pedig, amelyek az MTA doktora eljárásban az MTA Doktori Tanácsának Eljárási Szabályzata és Ügyrendje alapján nyilvánosságra hozandók elérhetők az MTA Doktori Tanács honlapján a „Folyamatban lévő doktori eljárások" menüpont alatt.

Az Akadémiai Adattárnál felsorolt releváns adatok mellett a doktori nyilvántartás tartalmazza a doktori eljárással kapcsolatos összes adatot, valamint az MTA doktora címet elnyert személyek esetében a tiszteletdíjra vonatkozó finanszírozási cselekményeket is.

Vonatkozó szabályzatok

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökének 35/2013. (IX. 30.) számú határozata az Akadémiai Adattárban kezelt személyes adatok védelméről

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Szabályzata

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának Eljárási szabályzata és ügyrendje

Nyilvános kiadványok

Akadémiai Almanach

Az Akadémiai Almanach a Magyar Tudományos Akadémia kiadványa, amely könyv formátumban 3 évente jelenik meg. Tartalmazza az MTA tagjainak (rendes, levelező, külső és tiszteleti) nyilvános személyes, testületi tagsági és díjakra vonatkozó adatait, illetve elérhetőségeit és fotóit. A kiadvány ugyanezen adatokat tartalmazza a nem akadémikus közgyűlési képviselőkről is.

A személyes adatok mellett az Almanach tartalmazza továbbá az MTA vezető szerveinek, testületeinek, költségvetési szerveinek és kutatóhálózatának fontosabb adatait. Megjelennek benne a hatályos akadémiai szabályozások, az előző időszak akadémiai díjazottjainak névsora.

A kiadvány jelenleg ingyenes, az Akadémia belső terjesztésében elérhető.

Stratégiai kiadványok

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége határozatban 2008 szeptemberében indította el Köztestületi Stratégiai Programjait. Mint az elnökségi határozat indoklásban szerepelt, az Akadémia szakmai elismertsége és hagyományai lehetővé teszik, hogy stratégiai célokat fogalmazzon meg, s ezek megvalósítása érdekében érvényesítse befolyását, mozgósítsa az előttünk álló kihívások megválaszolásához nélkülözhetetlen szellemi kapacitásokat, fórumot teremtsen a különféle meggyőződések és szakterületek képviselői között zajló szakmai párbeszédhez.

Az MTA köztestülete 9 kérdéskörben indított stratégiai programalkotó munkát

1. Magyarország hosszú távú energia-stratégiája;

2. Vízgazdálkodás

3. Környezeti jövőkép - környezet- és klímabiztonság;

4. Élelmiszerbiztonság;

5. Nyugdíjfinanszírozás - demográfiai folyamatok;

6. Oktatásügy;

7. Társadalmi közérzet - az állam és a közélet intézményes kereteinek stabilitása és életképessége.

8. Informatikai stratégia

9.Egészségügy

A lezárult programokról az MTA könyv alakban jelentette meg a kiadványokat, amelyek belső terjesztésében jelennek meg, elektronikusan elérhetőek az mta.hu-n.

Döntéshozatal, ülések

Testületi szervek, a testületi szervek döntései előkészítésének rendje

Közgyűlés
a köztestület legfőbb döntéshozó testülete.

Elnökség
két Közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete.

Vezetői Kollégium
az Akadémia operatív működését irányító választott testület.

Tudományos osztályok
az Akadémiának egy tudományág vagy egymáshoz közel álló több tudományág képviselőit magában foglaló egységei.

Doktori Tanács
a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím megszerzésére vonatkozó eljárás lefolytatására, a cím odaítélésére jogosult testület

Az akadémiai testületi szervek működésében állampolgári közreműködés

Nem jellemző.

A testületi szervek döntéshozatalának eljárási szabályait meghatározó dokumentumok

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben (2021. május 17-től hatályos változat)
AKT Ügyrendje
AKVT Ügyrendje
A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Szabályzata
A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának Eljárási Szabályzata és Ügyrendje
Tudományos osztályok ügyrendjei

A testületi szerv ülésének helye

Magyar Tudományos Akadémia székháza (1051 Budapest, Széchenyi tér 9.)

A testületi szerv megtartott és tervezett üléseinek ideje

Közgyűlés
Évente egy alkalommal, jellemzően május hónapban

Elnökség
Havonta

Vezetői Kollégium
Havonta

Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT)
Havonta

Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (AKVT)
Eseti összehívás szerint

Tudományos osztályok
Havonta

Doktori Tanács
Havonta

A testületi szerv üléseinek látogathatósági rendje

A testületi ülések konkrét időpontja ülésenként kerül meghatározásra. Az ülések főszabályként nem nyilvánosak.

Az ülések napirendje

Esetenként kerül meghatározásra.

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

- közgyűlési határozatok
- elnökségi határozatok
- vezetői kollégiumi határozatok
- AKT állásfoglalásai
- AKVT állásfoglalásai

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Elnökségi határozatok

A határozatok megtalálhatók az MTA Dokumentumtárában, ide kattintva elérhetők.

VK határozatok

A határozatok megtalálhatók az MTA Dokumentumtárában, ide kattintva elérhetők.

AKT állásfoglalások

Az állásfoglalások megtalálhatók az MTA Dokumentumtárában, ide kattintva elérhetők.

A Doktori Tanács határozatai

A határozatok megtalálhatók az MTA Dokumentumtárában, ide kattintva elérhetők.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium határozatai

A határozatok megtalálhatók az MTA Dokumentumtárában, ide kattintva elérhetők.

Pályázatok

A pályázatokkal kapcsolatos közérdekű adatokat lásd a Titkárság oldalán.

Hirdetmények

A hirdetményekkel kapcsolatos közérdekű adatokat lásd a Titkárság oldalán.

Állások

Az aktuális álláspályázatok ide kattintva tekinthetők meg.

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Illetékes szervezeti egység

Kommunikációs Főosztály

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: 411-6321
E-mail: info [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy

MTA Titkársága, Jogi és Igazgatási Főosztály

E-mail: jog [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Magyar Tudományos Akadémiánál nincsenek általános szerződési feltételek.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Magyar Tudományos Akadémiánál nincs ilyen megkötött szerződés.

Közzétételi listák

Nincsenek közzétételi listák.