Közérdekű adatok

Az MTA Doktori Tanács ügyrendje (archív, a 2009. március 2-ig benyújtott pályázatokra kell alkalmazni)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORI TANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE

A DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSE

1.

A Doktori Tanács ülése

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa (a továbbiakban: Doktori Tanács) hatáskörét általában ülésen gyakorolja. A Doktori Tanács ülésen kívül abban az esetben jár el a jelen ügyrend szabályai szerint, ha a Doktori Tanács képviseletében tisztségviselője, vagy hivatali szervezete jogosult az eljárásra.

2.

(1) A Doktori Tanács ülése, a hatáskörébe tartozó ügyekben döntést hoz, állást foglal, vagy véleményt nyilvánít. (2) A Doktori Tanács ülése a következőkről dönt: - az elnök, társelnök és titkár megválasztása, - az ügyrend elfogadása, - ülése napirendjének megállapítása, - az MTA tudományos osztályai ügyrendjének a doktori eljárásra irányadó rendelkezéseinek jóváhagyása, - a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása, - eseti bizottság létrehozása, - a doktori eljárás megtagadása, - a kérelmező személyi alkalmassága, - a hivatalos bírálók és a bíráló bizottság megbízása, - a doktori vitára bocsátás, - döntéshozatal az MTA doktora cím odaítéléséről, - a tudomány doktora tudományos fokozat megszerzése iránti ügyekben (a D.Sz. 1. sz. melléklete szerint) az eljárás lefolytatásának engedélyezése, a hivatalos bírálók és a bíráló bizottság kijelölése, döntés hozatala a doktori fokozat odaítéléséről, - a tudomány kandidátusa tudományos fokozat megszerzése iránti eljárásban a fokozat odaítélése, - post mortem lefolytatható eljárás engedélyezése, - a tudomány kandidátusa és a tudomány doktora magyar tudományos fokozatnak megfelelő - külföldön szerzett - tudományos fokozat honosítása (a D.Sz. 1. sz. melléklete szerint), - üléseinek időpontja, fél évre megállapítva (3) A Doktori Tanács ülése állást foglal a következőkről: - a doktori szabályzat módosítása, - a Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos címmel kapcsolatos jogi szabályozás tervezete, - a Doktori Tanács hivatali szervezetének átszervezése, - a nevében eljárt tisztségviselő, ill. hivatali szervezet intézkedésének elfogadása. (4) A Doktori Tanács ülése véleményt nyilvánít - az MTA tudományos osztályai tudományos bizottságainak - a doktori eljárásban teljesített tevékenységéről, - a Doktori Tanács hivatali szervezetének tevékenységéről.

3.

A Doktori Tanács tisztségviselői

(1) A Doktori Tanács elnöke tudományos címmel, ill. tudományos teljesítmény elismerésével kapcsolatos érdemi, tudományos ügyekben képviseli a Doktori Tanácsot. Az elnök jogosult tájékoztatást adni a Doktori Tanács munkájáról, s beszámolni az MTA közgyűlésének a Doktori Tanács tevékenységéről. (2) Az elnök hatáskörébe tartozik - a Doktori Tanács ülésének döntései, állásfoglalásai és vélemény-nyilvánításai alapján - a doktori, illetőleg a tudományos minősítési eljárásban részt vevő testületek munkájának figyelemmel kísérése és összehangolása. Ennek érdekében az elnök egyeztető megbeszélést folytathat az MTA tudományos osztályai elnökeivel. (3) Az elnök, a társelnök és a titkár irányítja, illetőleg folyamatosan figyelemmel kíséri a Doktori Tanács hivatali szervezetének az MTA Doktori Tanács Titkárságának (a továbbiakban: Titkárság) munkáját, s azt a Doktori Tanács ülésén évenként értékeli. (4) A Doktori Tanács ülését az elnök hívja össze, a napirendi javaslat előterjesztésével. (5) Az elnök a Titkárság vezetőjét feladat elvégzésére utasíthatja. (6) Az elnök bízza meg az előterjesztőt és a szakértőt. Zárt védést az elnök, vagy a titkár rendelhet el. (7) Tudomány kandidátusa, illetve doktora fokozatért indított eljárásban a nyilvános vita vidéken való megtartását az elnök engedélyezi.

4.

(1) Az elnök akadályoztatása esetén a társelnök jár el. Ilyen esetben az elnök kéri fel a társelnököt feladatainak alkalomszerű, vagy időleges ellátására. (2) Az elnöki teendőket az elnök és a társelnök akadályoztatása esetén a titkár is elláthatja. (3) A doktori cím megszerzéséért indított eljárásban - a Doktori Tanács határozata alapján - a hivatalos bírálót a titkár kéri fel a bírálói vélemény elkészítésére.

5.

A Doktori Tanács tagjai

(1) A Doktori Tanács szakterület szerint illetékes tagja - tanácskozási joggal - részt vehet az MTA illetékes osztálya és tudományos bizottsága, továbbá a doktori ügyben eljáró eseti bizottságok ülésén, ha az doktori cím, ill. tudomány doktora fokozat megszerzése iránti ügyet tárgyal. (2) A Doktori Tanács szakterület szerint illetékes tagja - a kizárás esetét kivéve - tartozik a Doktori Tanács ülésén az előterjesztő feladatait ellátni. Az előterjesztőt - előzetes megbeszélés alapján - a Doktori Tanács másik tagja helyettesítheti. (3) Az előterjesztő a kérelmező tudományos tevékenységét, a nyilvános vita eredményeit szóban adja elő; azt írásban is összefoglalhatja, annak alapján határozatai javaslatot tesz. Javaslatát indokolja, válaszol a feltett kérdésekre. Amennyiben a Doktori Szabályzat a Tanács határozatának indokolását írja elő, s az a szóban elhangzott előterjesztésből nem egyértelmű, az elnök kérelmére az előterjesztő azt 15 napon belül írásban nyújtja be az elnöknek. (4) Bonyolult megítélésű ügyben az előterjesztés írásban történik. Az előterjesztést - a Titkárság közreműködésével - az előterjesztő készíti el. Az írásbeli előterjesztést vagy a tanács ülésére szóló értesítéssel együtt kell előzetesen kézbesíteni, vagy az ülésen kell kiosztani.

6.

7.

Az MTA Doktori Tanács Titkárságának vezetője

(1) A Titkárság vezetője tanácskozási joggal részt vesz a Doktori Tanács ülésén, előterjesztő is lehet. (2) A Titkárság vezetője tartozik a doktori cím megszerzése, vagy külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása érdekében benyújtott pályázat előkészítése során az egyetemi végzettséget és a tudományos fokozatot tanúsító oklevelet megvizsgálni, és annak hitelességéről, illetőleg nemzetközi elismertségéről (ekvivalencia) nyilatkozni. Kétség esetén az érintett egyetem, illetőleg ország illetékes minisztériumának megkeresésével tisztázza a kérdést. (3) A Titkárság vezetője ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Doktori Tanács, illetőleg annak tisztségviselői megbízzák, továbbá, amelyeket az MTA Titkárságának Szervezeti és Működési Szabályzata a főosztályvezetők feladatkörébe utal.

ELJÁRÁS A DOKTORI CÍMÉRT FOLYÓ ÜGYBEN

8.

A kérelem benyújtása

Doktori cím megszerzése iránti kérelmet a Doktori Tanácshoz az év februárjában és szeptemberében lehet benyújtani. A határidő eltelte után postán küldött kérelmeket a Doktori Tanács a következő időszakban vizsgálja meg.

9.

(1) A doktori cím iránti kérelmet a Titkárság illetékes ügyintézője veszi át a kérelmezőtől. Az ügyintéző tartozik megvizsgálni azt, hogy a kérelem formai szempontból kifogástalan-e: megfelel-e a Doktori Szabályzat és az illetékes tudományos osztály doktori ügyrendje előírásainak. Ha azt kifogástalannak tartja, az iraton feljegyzi. Ha kifogásai vannak - a kifogások megjelölésével - az iraton tartozik azt feljegyezni. A feljegyzést keltezéssel és aláírással látja el. (2) Az előzőek értelemszerű alkalmazásával kell eljárni írásbeli értesítéssel, ha a kérelmet postai úton nyújtják be.

10.

(1) Az ügyintéző a benyújtott kérelmet számítógépes nyilvántartásba veszi. (2) A Titkárság vezetője az irathoz tartozó okiratokat köteles megvizsgálni és állást foglalni a bemutatott egyetemi végzettséget és tudományos fokozatot tanúsító okirat valódiságáról és tudományos értékéről (ekvivalencia), és ezt a tényt az iraton keltezéssel és aláírással igazolni.

11.

Hiányos kérelem elutasítása

(1) Ha a kérelem hiányos - a hiányok megjelölésével - az illetékes ügyintéző tartozik azok pótlására a kérelmezőt felhívni. (2) A hiánypótlás elmulasztása miatt a titkárság vezetője hoz elutasító határozatot. (3) Ha a benyújtott iratokból az állapítható meg, hogy a kérelmező egyetemi végzettségét illetőleg tudományos fokozatát tanúsító okirat egyetemi végzettségként, illetőleg tudományos fokozatként nem fogadható el, ennek tisztázása után a kérelmet a Titkárság vezetője nyomban tartozik elutasítani, s ezzel az eljárás megszűnik. (4) A (3) bekezdésben említett esetben a határozat tervezetét a Titkárság vezetője az elnöknek bemutatja. Ha az elnök szükségesnek tartja, a határozattervezethez mellékelni kell a Oktatási Minisztérium felsőoktatási oklevelek és tudományos fokozatok egyenértékűségével foglalkozó szervének állásfoglalását. A határozat tervezetét az elnök kézjegyével látja el.

12.

A kérelem szignálása

(1) Ha a kérelem valamennyi formai követelménynek megfelel, a Titkárság vezetője az ügyet a kérelemben megjelölt tudományszaknak megfelelő titkársági ügyintézőre szignálja. (2) Az ügyintéző elkészíti az illetékes osztályelnöknek szóló megkeresés tervezetét és azt aláírásra az elnöknek bemutatja. Az ügyintéző tartozik gondoskodni arról, hogy e megkeresés az illetékes osztály elnökéhez haladéktalanul megérkezzék.

13.

Intézkedések az MTA tudományos osztályának döntése alapján

(1) Az MTA tudományos osztályától érkező döntést (állásfoglalást) az elnök megvizsgálja. Ha szükséges, egyeztető megbeszélést folytat az érintett osztályelnökökkel (Doktori Szabályzat 34. pont), majd az iratokat az ügyintézőnek továbbítja. (2) A rendelkezésre álló iratok alapján az ügyintéző készíti el e határozat tervezetét, s azt aláírásra bemutatja.

14.

(1) A Doktori Tanács által kijelölt személyeket hivatalos bírálói vélemény elkészítésére kell felkérni. Az erről szóló iratot a titkár írja alá. Előzetesen a kérelmezőt értesíteni kell a hivatalos bírálók személyéről, hogy esetleges kifogását (Doktori Szabályzat 37. pont) megtehesse. Az értesítést a titkár írja alá. (2) Ha felkért hivatalos bíráló bejelenti az ügyben elfogultságát, összeférhetetlenségét, szakmai illetéktelenségét, vagy azt, hogy a bírálói vélemény elkészítését más okból nem vállalja, tartalék bírálót kell felkérni a feladat ellátására. (3) Ha a hivatalos bírálók és tartalék bírálók a feladat ellátását nem vállalják, az elnök újabb határozathozatal előkészítése végett megkeresi az illetékes osztály elnökét új javaslattétel érdekében, amelyet a Doktori Tanács ülésen tárgyal. (4) Ha a kérelmező kifogást jelent be kijelölt bíráló ellen, és az nyilvánvalóan megalapozott, a kérelemnek helyt kell adni, és más kijelölt bírálót kell felkérni. Egyéb esetben a Titkárság vezetője a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottságát keresi meg annak elbírálása érdekében. (5) Ha az ügyben érintett tudományos osztályok illetékességüket egyaránt kizárták, vagy az eljárás a kérelmező által használni kívánt nyelven nem folytatható le, az eljárást meg kell tagadni. Erről az elnök hoz határozatot.

15.

(1) Ha a hivatalos bíráló a megadott határidőn belül véleményét nem nyújtja be, munkája megsürgetéséről a titkár hoz határozatot.

16.

(1) A Doktori Tanács ülésének napirendjére a Titkárság vezetője tesz javaslatot az elnöknek. A napirendre javasolt ügyeket az ülés előtt 3 héttel bemutatja az elnöknek és a titkárnak. A napirendre felvett ügyekről a Doktori Tanács tagjait 14 nappal az ülés előtt írásban kell értesíteni.

17.

(1) A Doktori Tanács üléséről részletes jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a titkárság vezetője írja alá. A tanács döntéseiről szóló határozat írásba foglalásáról - az ülést követően 15 napon belül - a Titkárság vezetője gondoskodik. A határozatot az elnök és a titkár írja alá. (2) A Doktori Tanács határozatát meg kell küldeni - az MTA tudományos osztályainak, - a Doktori Tanács tagjainak. (3) A határozatnak a tudományos fokozat, illetőleg tudományos cím odaítéléséről szóló részét - az Akadémiai Értesítőben való közzététel végett - az MTA Titkársága Igazgatási és Jogi Főosztályának kell megküldeni. (4) Az Akadémiai Értesítőben azt kell közzétenni, hogy ki, milyen című értekezés alapján milyen tudományos fokozatot (akadémiai doktori címet) szerzett.

18.

(1) Azokról az ügyekről, amelyekben a pályázó a tudomány kandidátusa, a tudomány doktora fokozatot, az MTA doktora tudományos címet nem szerezte meg, nyilvántartást kell vezetni a Titkárságon, azonban a negatív eredményt az Akadémiai Értesítőben nem kell közzétenni. (2) Az előző bekezdésben említett tényről és adatokról a Titkárság megkeresésre tájékoztatást ad az MTA tudományos osztályainak, tudományos bizottságainak, az MTA elnökének, főtitkárának és a Magyar Akkreditációs Bizottság elnökének.

19.

Eljárás honosítási ügyekben

A Doktori Tanács jogszabály alapján* hatáskörébe tartozó honosítási ügyben a külföldön szerzett tudományos fokozat honosítását kérelmező a következő iratokat tartozik kérelmével együtt benyújtani a Titkársághoz: - magyar állampolgárság igazolása, - ha a kérelmező nem magyar állampolgár, igazolás arról, hogy Magyarországon letelepedett személy, illetőleg a letelepedés szándékával tartózkodik Magyarországon, - A külföldön szerzett tudományos fokozat megszerzéséről szóló okirat másolata, annak hiteles magyar nyelvű fordítása, - a fokozat megszerzéséhez felhasznált értekezés (mű) egy példányban, - a külföldön szerzett fokozat alapjául szolgáló mű főbb tudományos megállapításáról szóló tézisek magyar nyelven készített összefoglalása, - szakmai önéletrajz, - publikációs jegyzék, - hivatkozások jegyzéke, - az eljárási díj megfizetésének igazolása.

20.

(1) Ha a kérelmező a külföldön szerzett fokozatot tudomány kandidátusa fokozatként kívánja honosíttatni, akkor a Tanács két szakértőt kér fel. A felkért szakértők arról nyilatkoznak, hogy a honosítást kérelmező a magyar kandidátusi fokozattal egyenlő értékű tudományos teljesítményt ért-e el. Az előterjesztő részletesen értékeli a pályázó tudományos eredményeit, és arról foglal állást, hogy a pályázó tudományos teljesítménye a tudomány kandidátusa magyar tudományos fokozattal egyenértékűek-e. A Doktori Tanács az előterjesztő állásfoglalása és a két szakértő nyilatkozata alapján dönt a honosításról. (2) Ha a kérelmező a külföldön szerzett fokozatot tudomány doktora fokozatként kívánja honosíttatni, akkor a Doktori Tanács három szakértőt jelöl ki. A szakértők - egymástól függetlenül - írásban részletesen értékelik a pályázó tudományos eredményeit, és állást foglalnak arról, hogy a pályázó eredményei a tudomány doktora magyar tudományos fokozat követelményeinek megfelelnek-e. A Doktori Tanács a szakértői vélemények, a pályázó publikációs és hivatkozási jegyzéke alapján dönt a honosítási kérelemről.

21.

Oklevél

(1) A tudomány kandidátusa, a tudomány doktora fokozat, illetőleg az MTA doktora tudományos cím megszerzéséről (honosításáról) a Titkárság okiratot állít ki, amelyet az elnök és titkár ír alá. Az oklevelet ünnepélyes keretek között kell átadni. (2) Az előző bekezdésben említett oklevelek formáját az ügyrend melléklete tartalmazza.


* Lásd: 1994. évi XL. tv. a Magyar Tudományos Akadémiáról, 29. ¦ (5) bek., 55/1995. (V. 17.) Korm. rendelet a tudományos továbbképzés befejezésének feltételeiről, a külföldön szerzett tudományos fokozat hazai elismeréséről és a kandidátusi fokozattal járó illetménykiegészítésről, 10. ¦.