Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

Kibővített szakmódszertani pályázat – 2016

Az MTA elnöke pályázatot hirdet a szakmódszertan tudományos megalapozását és megújítását segítő interdiszciplináris kutatások és azok gyakorlati alkalmazásának támogatására.

A nagy érdeklődés és a kutatók visszajelzései miatt április 20-ával kiterjeszti szakmódszertani pályázatát a Magyar Tudományos Akadémia, és május 9-ig meghosszabbítja a jelentkezési határidőt. Részletek az alábbi, megújított pályázati kiírásban és annak kísérő anyagaiban láthatók (az új elemeket külön jelöltük).

A támogatás célja

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke – a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján – nyílt jellegű pályázatot hirdet olyan, 4 éven át (2016. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.) történő kutatások támogatására, amelyeknek célja alapvetően új vagy a hazai módszertani hagyományokra építő, megújuló eljárások és segédeszközök által alkotott komplex tanítási módszerek tudományos igényű megalapozása, illetve a tudásátadás pedagógiai szemléletének és módszereinek megújítását célzó kutatások gyakorlati megvalósítása.

Az MTA jelen pályázat kiírásával azoknak az önállóan működő vagy konzorciális formában továbbfejlesztendő, illetve újonnan kialakítandó műhelyeknek kíván támogatást nyújtani, amelyek a pályázat elnyerése esetén vállalják a személyi és tárgyi feltételek feltárását, a szükséges feladatok felmérését és ezek alapján a szakmai fejlesztés koncepciójának kidolgozását, segédletek (e-tananyag, vizualizált tanegységek, tankönyvek, IKT-eszközök, -rendszerek) megírását, valamint az újonnan kidolgozott, illetve továbbfejlesztett szakmódszertani program kísérleti helyeken történő bevezetését és a gyakorlati megvalósítás hatékonyságának és eredményességének vizsgálatát.

A támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be felsőoktatási intézményben foglalkoztatott főállású oktatók vagy az MTA irányítása alatt álló kutatóközpontok/önálló jogi személy kutatóintézetek által foglalkoztatott kutatók, akik a kutatási pályázatban bemutatott szakterületen jelentős szakmai eredményeket értek el. A pályázatot benyújtó személyeknek legalább 3 évvel korábban megszerzett PhD-fokozattal, illetve művészeti tárgyak esetében DLA-fokozattal kell rendelkezniük. A pályázónak (munkacsoport-vezetőnek) munkacsoportot kell létrehoznia és a munkacsoport munkájába a közoktatásban oktató, gyakorló pedagógust kell bevonnia.

A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az, aki

 1. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 2. a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a jelen pályázati kiírásban és a vonatkozó államháztartási jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

A pályázat nyílt jellegű, a vissza nem térítendő támogatás folyósítására egy összegben, időarányosan vagy teljesítésarányosan kerülhet sor. A megítélt összeg kizárólag a pályázat dologi kiadásaira, a kutatáshoz szükséghez tárgyi eszközök beszerzésére; a kutatásban részt vevő, az MTA irányítása alatt álló kutatóközpontok/önálló jogi személy kutatóintézetek által foglalkoztatott kutatók, felsőoktatási intézményben foglalkoztatott főállású oktatók, és a kutatásba bevont, a közoktatásban foglalkoztatott pedagógusok megbízási díjaira és járulékaira, valamint rezsiköltségre (max. 10 %) használható fel.

Az éves pályázati keret összege: 200 millió Ft.

A pályázatonként kiosztható maximális összeg: évi 20 millió Ft.

A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje

A pályázathoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok:

 1. az újonnan kidolgozott szakmódszertani koncepció bemutatása (maximum 20 oldal), melynek tartalmaznia kell:
  • az elérendő célok konkrét megnevezését;
  • a kísérleti bevezetés tervezett helyének megnevezését; a szükséges eszközök és személyi feltételek felvázolását;
  • a tervezett feladatoknak a kutatási időszakra történő ütemezését;
  • a kísérlet várható hasznosulásának, eredményességének körvonalazását;
 2. a pályázat költségterve 4 évre (2. számú melléklet);
 3. a pályázó (munkacsoport-vezető) szakmai-tudományos önéletrajza (3. számú melléklet);
 4. a kutatásba bevonásra kerülő és a kísérleti bevezetésben részt vevő személyek maximum 2 oldalas szakmai-tudományos önéletrajza (4. számú melléklet);
 5. az MTA elnökének címzett kísérőlevél:
  • Ha a befogadó intézmény MTA kutatóközpont/intézet, akkor a főigazgató/igazgató írja alá a kísérőlevelet.
  • Ha a befogadó felsőoktatási intézmény, akkor az aláíró nem annak vezetője, hanem az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájának (TKI) igazgatója.
 6. befogadó nyilatkozat,
  • Ha a befogadó intézmény MTA kutatóközpont/intézet, akkor a főigazgató/igazgató írja alá a nyilatkozatot.
  • Ha a befogadó felsőoktatási intézmény, akkor az aláíró a felsőoktatási intézmény vezetője.
 7. pályázati adatlap a pályázat minden résztvevőjének aláírásával ellátva (1. számú melléklet).

A pályázati anyagokat magyar nyelven elektronikus úton 2016. május 9-ig kell e-mailben elküldeni a szakmodszertan [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre (a pályázati adatlapot doc(x) és pdf-formátumban; a mellékleteket, illetve az aláírt dokumentumok szkennelt példányát pdf formátumban kérjük).

A pályázat érvényessége

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadása előtt vizsgálni kell, hogy

 1. a pályázó a kiírásban meghatározott támogatás lehetséges igénylőinek körébe tartozik-e,
 2. beérkeztek-e határidőre a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva,
 3. nem áll-e fenn a pályázóval szemben kizáró ok.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha

 1. a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek,
 2. a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be,
 3. a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

Ha a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtották be, a Kutatóintézeti Főosztály hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további, érdemi vizsgálat nélkül elutasítható. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

A pályázat elbírálása, a támogatói döntés

A pályázatok szakmai bírálat alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra, melynek főbb szempontjai a következők:

 • a szakdidaktikai módszerek tudományos megalapozottsága;
 • a pályázat céljának, tervezett feladatainak újdonságtartalma, megvalósíthatósága, várható eredményessége és társadalmi hasznosíthatósága;
 • a munkacsoport vezetőjének szakmai/tudományos teljesítménye;
 • a pályázat résztvevőinek szakmai/tudományos teljesítménye.

A pályázati támogatás odaítéléséről a szakmai bírálatok alapján az MTA elnöke által felkért kuratórium dönt. A pályázók a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben kapnak tájékoztatást a döntésről. A nyertes pályázók névsorát és a nyertes pályaművek címét az Akadémia honlapján teszik közzé.

A támogatási szerződés megkötése, a támogatás folyósítása, beszámolás

A sikeres pályázatot követően az MTA Titkárság az MTA- kutatóközponttal/-intézettel támogatási szerződést köt, amennyiben MTA-kutatóközpont/-intézet a befogadó intézmény. Amennyiben a befogadó intézmény felsőoktatási intézmény, úgy az MTA Titkárság az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájával köt támogatási szerződést. Abban az esetben, ha MTA-kutatóközpont/-intézet a befogadó intézmény, akkor az elnyert támogatási összeg rendelkezésre bocsátására az MTA-kutatóközponton/-intézeten keresztül kerül sor. Abban az esetben, ha felsőoktatási intézmény a befogadó intézmény, akkor az elnyert támogatási összeg rendelkezésre bocsátására az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodáján keresztül kerül sor.

A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett, valamint a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az összeg – a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint – késedelmi kamattal növelt mértékben fizetendő vissza. A visszafizetés ütemezését külön megállapodás rögzíti.

A támogatás felhasználásáról az MTA elnöke számára minden év augusztus 31-ig tevékenységi jelentést és pénzügyi beszámolót; 2018. július 15-ig pedig félidős szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni.

A kutatócsoport-vezetőnek a szerződésben rögzített 4 éves támogatási időszak lejártát követő egy hónapon belül, 2020. szeptember 30-ig az MTA Titkárságára elektronikusan és papíralapon is el kell juttatnia a záróbeszámolót, amelyet szakmai konferencia keretében is be kell mutatnia. A záróbeszámoló tartalmazza a szakmai és pénzügyi beszámolót, valamint mellékletként az újonnan kidolgozott segédleteket (e-tananyag, vizualizált tanegységek, tankönyvek, IKT-eszközök, -rendszerek).

A félidős és a záróbeszámolókat az MTA elnöke által felkért kuratórium véleményezi az MTA elnöke által beszámolónként 3-3 felkért anonim szakértő véleménye alapján. E beszámolók jelzés értékű minősítése „eredményes” vagy „nem eredményes” lehet. A félidős beszámoló „nem eredményes” minősítése esetén a további támogatás megvonható.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az MTA elnökénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést –, melyekre tekintettel a kifogást emelő kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra.

Egyéb, pályázattal kapcsolatos információk

 • a támogatási intenzitás mértéke 100%,
 • a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg,
 • pályázati díj nincs.

Támogató tájékoztatja a pályázókat,

 1. hogy a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható. A támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről,
 2. a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
 3. hogy közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
 4. hogy a támogató a támogatás felhasználását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályán Horányi Krisztina szakreferens (tel: 06 (1) 411-6105; e-mail: szakmodszertan [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu) áll rendelkezésre.

Budapest, 2016. április 20.

Lovász László,
az MTA elnöke


Melléklet:

1. Pályázati űrlap

2. Részletes költségterv