Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-ELTE Digitális Írástudás és Irodalomtanítás Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Molnár Gábor Tamás

Az oldal tartalma jelnyelven

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-ELTE Digital Literacy and the Teaching of Literature Research Group

Molnár Gábor Tamás

Molnár Gábor Tamás az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének munkatársa, 2007 óta az Irodalomtanítási Szakmódszertani Munkacsoport vezetője, emellett a McDaniel College Budapest oktatója. Korábban hosszú éveken át dolgozott nyelvoktatóként és magyartanárként is. Irodalomtanítási szemléletét mindenekelőtt a befogadó-központú, tanulói aktivitásra és interaktivitásra építő felfogás határozza meg. Érdeklődési területei közé tartozik az irodalomértés feltételrendszerét alkotó kompetenciák meghatározhatósága, valamint az interpretációs készségek és a kritikai gondolkodás összefüggései.

Kutatási téma

A projekt célja a középiskolai magyartanítás és bölcsészképzés aktív-interaktív szemléletének érvényesítése a korszerű infotechnológiák médiumában. Ezzel az irodalom és az írásos kultúra korszerű közvetítésének lehetőségeit tervezzük kipróbálni, vagyis igyekszünk kapcsolatot teremteni a humán területeken működőképes oktatási módszertan és a korszerű technológiai környezet adta lehetőségek között. Ehhez a tanulás aktív és interaktív felfogásából indulunk ki, a tanulók és a szövegek kapcsolatát mindenekelőtt gyakorlati-filológiai tevékenységeken (közös kommentálás, annotáció, tezaurusz előkészítése) keresztül alapozzuk meg.

Célunk továbbá annak tudatosítása az érintett csoportokkal és a döntéshozókkal, hogy az infokommunikációs technológiák médiumának szövegkezelése, ennek ismerete és kreatív használata nélkül a bölcsészettudományi kutatás éppen úgy képtelen az európai és világtrendekhez kapcsolódni, mint ahogy a középiskolások majdan a munkaerőpiacon érvényesülni. A projekt keretei között aktív segítséget kívánunk nyújtani mindazoknak, akik a digitális kompetencia fejlesztésére törekszenek – akár a középiskolai oktatásban, akár a tanárképzésben vagy a bölcsészettudományok bármely területén.

A fenti célok megvalósítására olyan e-tananyagot fejlesztünk, amely az IKT médiumának különféle gyakorlatait alkalmazza, olyanokat tehát, amelyekkel a diák a leendő munkahelyén, a kutató a nemzetközi projektek során találkozik. A tananyag felépítése tematikai csomópontokhoz igazodik, és mindegyik tartalmaz általános leírásokat, ismertetőket és célzottan az egyes csoportok (egyetemi oktatók, tanárjelöltek/tanárok, diákok) igényeihez és felkészültségéhez igazított interaktív modulokat. Az e-tananyag formája a wiki, a tutorial és a gamification trendjeit követi, és szabványos formában (SCORM) ágyazódik be az alkalmazott eLearning keretrendszerekbe.
A kidolgozandó tananyagot a projektben részt vevő tanárok és diákok aktív közreműködésével fejlesztjük ki.

Befogadó intézet

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

A kutatatócsoport tagjai

Győri János (ELTE PPK)
Kovács László (MTA SZTAKI)
Kugler Nóra (ELTE BTK)
Micsik András (MTA SZTAKI)
Palkó Gábor (PIM)
Salga Imre (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium)

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

diio.hu

Elérhetőség

E-mail: gamolnar [at] gmail [dot] com

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Kutatási téma