Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság

A Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság

Előzmények

A Magyar Tudományos Akadémia 2016 májusában, a 187. Közgyűlésén foglalkozott a kutatónők tudományos előmenetelének kérdésével, és fogadta el 5/2016. (V. 2.) számú határozatát, melynek értelmében még azon év november 16-án, a Magyar Tudomány Ünnepe égisze alatt, kerekasztal-beszélgetést rendeztek „Nők a tudományban” címmel. Ezt követően, 2017 elején alakult meg a Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság, melynek feladatai már túlmutatnak a közgyűlési határozatban foglaltakon.

Célok, feladatok

Az MTA Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottsága egyik fő feladatának tekinti, hogy a női akadémikusok alacsony számával összefüggő problémákra megoldást találjon. Fontosnak tartjuk a kutatói és az egyetemi oktatói életpályát választó nők szakmai előmenetelének segítését, minek érdekében középgenerációs mentorprogramot is indítunk. Ifjúságmotivációs projektünkkel arra törekszünk, hogy növeljük az általános és középiskolás lányok érdeklődését a kutatómunka és a tudományok iránt.

Szorgalmazzuk, hogy az egyes szakmai programokon (konferenciák, kerekasztal-beszélgetések stb.) minél nagyobb arányban vegyenek részt nők előadóként, vitavezetőként, szekcióelnökként, illetve más, a tudományos eredmények bemutatását lehetővé tevő funkciókban. Utóbbival kapcsolatban a Bizottság ajánlást fogalmazott meg, valamint arról is közzétette ajánlását, hogy milyen irányelvek alapján lenne célszerű kialakítani a megfelelő (emberséges, empatikus) munkahelyi légkört.

Az MTA női pályázóira külön figyelmet szeretnénk fordítani, amihez hozzátartozik, hogy egyfelől a pályázati rendszerrel kapcsolatos javaslatainkat megosztjuk a döntéshozókkal, másfelől külön szakmai és adminisztratív segítség megadását is kérjük.

A Lamm Vanda akadémikus asszony elnöklete alatti időszakban, a Bizottság működésének eredményeként, sikerült elérni, hogy az akadémikusválasztásnál a levelező tagságra jelölt nők száma növekedjen, valamint létrejött egy olyan ösztöndíjprogram is – melyet immár több éve meghirdet az MTA –, amely kisgyermekes anyák és a gyermeküket egyedül nevelő apák számára biztosít anyagi támogatást, ezzel is segítve az MTA doktora cím megszerzését.

Célunk továbbá a sikeres női kutatói életpályák bemutatása, s ezzel összefüggésben nemcsak tudományos rendezvények szervezésére, hanem publikációk, kiadványok megjelentetésére is vállalkozunk. Ennek megfelelően magyar és angol nyelvű köteteket jelentetünk meg, melyek a leginkább kiemelkedőnek tekinthető magyar női tudósok munkásságát mutatják majd be. Míg a magyar változatot Palasik Mária, Hay Diána és Schadt Mária szerkesztik, a két angol kiadvány szerkesztői feladatait Cristian Réka Mónika és Kérchy Anna végzik.

Kapcsolatok

A Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság törekszik arra, hogy a tudományos kutatással foglalkozó nők minél szélesebb körével kerüljön közvetlen kapcsolatba. Célunk nemcsak megismerni a problémáikat, megosztani a közös tapasztalatokat, hanem meghallgatni az esetleges javaslatokat is.

Mindemellett kapcsolatot ápolunk a tudományos osztályokkal, illetve azok elnökeivel is: míg korábban a női akadémikusok jelölése okán folytak egyeztetések, jelenleg olyan együttműködésekre is törekszünk, mint például egy, a női kutatókat bemutató kiadvány összeállításához köthető konzultációk.

Az MTA Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság profiljához hasonló célokkal létrehozott szervezetekkel ugyancsak elengedhetetlennek tartjuk, hogy kölcsönösen gyümölcsöző partnerséget alakítsunk ki. Ennek tükrében Balázsi Katalin révén a „Nők a Tudományban” szervezetével, Solymosi Katalin és Toldy Andrea közreműködésével pedig a Fiatal Kutatók Akadémiájával törekszünk az együttműködésre.

Bizottságunk munkájához a szükséges technikai segítséget (ideértve honlapunk informatikai hátterét is) mind a korábbi években, mind jelenleg az MTA Elnöki Titkársága biztosította/biztosítja.

Tagság (2023-2026)

Elnök

Bollobás Enikő irodalomtörténész, amerikanista, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudomány főszerkesztője, a Magyar Kutatási Hálózat Irányító Testületének tagja

Kutatási területei: az amerikai és magyar irodalomtörténet, irodalomelmélet, líraelmélet. Tíz megjelent könyve közül említhető a Charles Olsonról és Emily Dickinsonról írt monográfiája (Twayne, 1992; Balassi, 2015), két amerikai irodalomtörténete (Osiris, 2005; Osiris, 2015), a performatív alanyképzéssel foglalkozó két elméleti munkája (They Aren’t, Until I Call Them – Performing the Subject in American Literature [Peter Lang, 2010]; Egy képlet nyomában – Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból [Balassi, 2015]), valamint a nem alanyi költészetről írt kismonográfiája (Ami szép, az nehéz – A nem alanyi költészetről [Akadémiai Kiadó, 2021]). Tanulmányai magyar és nemzetközi tudományos folyóiratokban láttak napvilágot (pl. American Quarterly, Arcade, Emily Dickinson Journal, Estetica, Journal of Pragmatics, Language and Style, Modern Philology, Paideuma, Word and Image).

E-mail: bollobas [dot] eniko [at] btk [dot] elte [dot] hu

Bizottsági tagok

Acsády Judit szociológus, PhD, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa (Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály), az MTA Nőtörténeti Munkabizottságának, valamint A Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat szerkesztőbizottságának tagja

Kutatási területei: a nőemancipáció társadalomtörténeti vizsgálata, a hazai feminizmus története, a nők helyzete az államszocializmusban és a rendszerváltozás után, a gondoskodás szociológiája; továbbá újabban a klímaváltozás társadalmi aspektusai, a nemek és a fenntarthatóság. Óraadóként az ELTE-n, a Corvinus Egyetemen és a szegedi JGYTFK-n oktatott. Számos nemzetközi együttműködésben vett részt, és eredményeit hazai és nemzetközi folyóiratokban és szakkönyvekben publikálja.

E-mail: acsady [dot] judit [at] tk [dot] hu

Ambrusné Kéri Katalin nevelés- és művelődéstörténész, a Selye János Egyetem és a Soproni Egyetem egyetemi tanára; 2016 óta az MTA doktora a neveléstudomány területén

Fő kutatási területei: nőtörténet a 18–19. században; nevelés- és gyermekkortörténet; művelődés- és nevelésügy a középkori iszlámban. 9 kötet és 55 könyvfejezet szerzője, könyvei közül a legjelentősebbek: Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon: nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással (Kronosz, Pécs, 2018); Női élet, leánynevelés az újkorban (Gondolat, Bp., 2015); Allah bölcsessége: Bevezetés az iszlám nevelés- és művelődéstörténetébe (Pro Pannonia, Pécs, 2010); Nevelés és művelődés Hispániában (SZTE – PTE, Szeged – Pécs, 2010); Hölgyek napernyővel: Nők a dualizmus kori Magyarországon 1867–1914 (Pro Pannonia, Pécs, 2008); Holdarcú, karcsú ciprusok. Nők a középkori iszlámban (Terebess, Bp., 2003). Több mint száz tanulmánya jelent már meg magyar és nemzetközi tudományos folyóiratokban, például a következőkben: Historiografias – Revista de Historia y Teória; Sodobna Pedagogika; Acta Polytechnica; Revista Historia de las Mujeres.

E-mail: kerik [at] ujs [dot] sk; keri [dot] katalin [at] uni-sopron [dot] hu

Balázsi Katalin anyagmérnök, PhD, az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa és laboratóriumvezetője

Kutatási területei: anyagtudomány, műszaki és biokerámiák, vékonyrétegek, transzmissziós elektronmikroszkópia. Megjelent 102 közleménye rangos nemzetközi folyóiratokban (pl. Ceramics International, Journal of Alloys and Compounds, Journal of the European Ceramic Society, Vacuum), melyekre 1350 független hivatkozást kapott. H-indexe: 21.

E-mail: balazsi [dot] katalin [at] ek-cer [dot] hu

Csákiné Michéli Erika okleveles agrármérnök, az MTA levelező tagja, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), Környezettudományi Intézet, Talajtani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Környezettudományi Doktori Iskola vezetője

Kutatási területei: a talajképződés és a talajosztályozás. Nevéhez fűződik a diagnosztikus szemlélet, a numerikus alkalmazások és az osztályozó kulcs bevezetése a hazai talajosztályozásba. Nemzetközi elismertségét a világ különböző országaiban eltérő módszerekkel jellemzett és osztályozott talajok hasonlíthatóságát, egységes térképi és adatrendszerbe foglalását biztosító módszerek és útmutatók kidolgozásának köszönheti. Részt vett Európa, Afrika és Ázsia Talaj Atlaszának kidolgozásában. A MATE és jogelődjei mellett több évet tevékenykedett oktatásban és kutatásban az USA Indiana Állambeli Purdue Egyetem Agronómiai Tanszékén és az Európai Unió Közös Kutató Központ (Joint Research Center) olaszországi Talajtani részlegében.

E-mail: micheli [dot] erika [at] uni-mate [dot] hu

Gábor Csilla irodalomtörténész, az MTA külső tagja, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Magyar Irodalomtudományi Intézet egyetemi tanára

Kutatási területei: kora újkori magyar és európai irodalom- és művelődéstörténet, történeti retorika, hagiográfia. Fontosabb kötetei: Káldi György prédikációi: Források, teológia, retorika (Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001), Religió és retorika: Tanulmányok a középkori, reneszánsz, barokk irodalomról (Kolozsvár, Komp–Press, 2002), Doctrine – Virtue – Memory: Seventeenth-century Hungarian Devotional Literature in European Context (Kolozsvár, Egyetemi Kiadó, 2007), Laus et polemia: Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban (Debrecen–Kolozsvár, Egyetemi Kiadó – Egyetemi Műhely Kiadó, 2015) Több mint húsz tanulmány- és konferenciakötet szerkesztője, tanulmányai magyar és nemzetközi tudományos folyóiratokban és kötetekben jelentek meg.

E-mail: csilla [dot] gabor [at] ubbcluj [dot] ro

Horváth Kinga PhD, habilitált egyetemi docens, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának egyetemi tanára

Tudományos tevékenysége során foglalkozik az iskolavezetés kérdéseivel (Horváth, K. Oktatásmenedzsment. SJE. 2015), a tanári interakció kutatásával (Tóth, P., Horváth, K. Tanári interakció az osztályteremben. Budapest: BME, 2022). A kisebbségi iskola oktatási terében kutatja a pedagógusok identitásának, a sztereotípiáknak a társadalmi hálóknak a kialakulását (Huszár, Zs., Tóth, P., Horváth, K. et al. Szlovákiai magyar pedagógusok véleménye a foglalkozásukhoz kapcsolódó néhány kérdésben In: A Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzés és neveléstudományi kutatás aktuális és történeti tárházának értékei. PTE, 2022). Kutatja a pedagógusok/jelöltek induktív gondolkodását (Tóth, P., Horváth, K. Pedagógushallgatók induktív gondolkodási képességének vizsgálata In: A természettudományos és matematikai tárgyak tanításának és tanulásának helyzete Magyarországon és Szlovákiában. SJE. 2021).

Email: horvathki [at] ujs [dot] sk

Kiss Rita Mária okleveles építőmérnök, biomechanikus, az MTA levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont igazgatója

Kutatási területe: a biomechanika, ezen belül a humán és állati mozgások elemzése, biológiai szövetek szilárdsági vizsgálata. Kutatásaiban meghatározó az interdiszciplinaritás, kutatócsoportjában orvosok, gyógytornászok és mérnökök kutatnak együtt. A mozgás- és egyensúlyvizsgálatok területén munkatársaival új mérési módszereket dolgozott ki, új paramétereket vezetett be, amelyek az ortopédiai, neurológiai és sporttudományi mozgásvizsgálatokban új szemléletmódot hoztak. Kutatásait hazai és nemzetközi folyóirat- és konferenciacikkekben foglalja össze.

Email: kiss [dot] rita [at] gpk [dot] bme [dot] hu

Kérchy Anna irodalomtörténész, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára, az Angol nyelvű irodalmak és kultúrák doktori program vezetője, a Társadalmi Nemek Tudománya kutatócsoport, illetve az SZTE IKDI Gyerek- és Ifjúsági Irodalom és Kultúra Kutatóközpont vezetője, a TNTef interdiszciplináris e-folyóirat szerkesztője

Kutatási területei: angol nyelvű irodalmak és kultúrák, irodalomelmélet, szubjektumszemiotika, testtudományok, 19–21. századi nőírók, fantasztikus irodalom, gyerekirodalom, a viktoriánus és a posztmodern képzelet metszéspontjai, kulturális reprezentációk inter- és transzmediális aspektusai. Könyvei: Alice in Transmedia Wonderland (McFarland, 2016), Body-Texts in the Novels of Angela Carter (Edwin Mellen, 2008), A nő nyelvet ölt. Feminista narratológiai, esztétikai, testelméleti tanulmányok (JatePress, 2018). 11 tanulmánykötet (társ)szerkesztője. Több mint 100 tanulmánya jelent meg hazai és nemzetközi publikációkban (pl. Cahiers Victoriens et Édouardiens, European Journal of English Studies, International Research in Children’s Literature, Marvels&Tales, Studia Litteraria, Routledge Companion to Transmedia Studies).

E-mail: akerchy [at] ieas-szeged [dot] hu

Kurdi Mária irodalomtörténész, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának professor emeritusa

Kutatási területei: angol nyelvű irodalmak, elsősorban a 19–21. századi ír irodalom és színház, valamint komparatisztika. Megjelent hét saját önálló kötete, közöttük: Nemzeti önszemlélet a mai ír drámában 1960–1990 (Akadémiai, 1999); Codes and Masks: Aspects of Identity in Contemporary Irish Plays in an Intercultural Context (Peter Lang, 2000); Representations of Gender and Female Subjectivity in Contemporary Irish Drama by Women (Edwin Mellen, 2010); John Millington Synge – Az ír modernség drámaírója (Kronosz, 2021). Emellett napvilágot látott tizenhárom egyedül vagy társszerkesztőkkel szerkesztett kötete, közöttük az Arthur Miller öröksége: centenáriumi írások műveiről (AMERICANA eBooks, 2015); a Radical Contemporary Theatre Practices by Women in Ireland (társszerk.: Miriam Haughton; Carysfort, 2015); a Negotiating Age: Aging and Ageism in Contemporary Literature and Theatre (Debrecen University Press – Sciendo, 2023). Tanulmányai magyar és nemzetközi gyűjteményes kötetekben, hazai és külföldi tudományos folyóiratokban látnak napvilágot (pl. Comparative Drama, Filológiai Közlöny, Hungarian Journal of English and American Studies, Irish Literary Supplement, Irish Studies Review, Irodalmi Szemle, Jelenkor, Kalligram, Literatura, Litteraria Pragensia, Magyar Napló, Neohelicon, New Hibernia Review, Nordic Irish Studies).

E-mail: kurdi [dot] maria [at] pte [dot] hu

Kurutzné Kovács Márta Széchenyi-díjas építőmérnök, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszékének volt tanszékvezetője, professor emeritusa

Kutatási területei: Tartószerkezetek nemlineáris vizsgálata, szerkezetek nemsima analízise, variációs egyenlőtlenségek, szubdifferenciális kapcsolatú szerkezetek állapotváltozás-vizsgálata, anyagi instabilitás, károsodás-vizsgálatok, nemsima és nemkonvex potenciálfüggvényű szerkezetek stabilitás-vizsgálata. A lumbális gerinc nyúlásának meghatározása súlyfürdőben, rugalmas és viszkoelasztikus tulajdonságok, a terápia numerikus szimulációja. A súlyfürdő és a csontritkulás kölcsönhatása. A csont-protézis kapcsolat kilazulásának elemzése nemsima analízissel. Osteoporotikus csigolyák regionális csontszilárdságának meghatározása. A lumbális gerinc degenerációs folyamatainak numerikus vizsgálata. A szomszédos szegmentum szindróma vizsgálata végeselem-módszerrel. Csontcement és PEEK távtartóval stabilizált szegmentumok elemzése kísérlettel és végeselem-módszerrel. A vertebroplastica és a kyphoplastica összehasonlító mechanikai vizsgálata.

E-mail: kurutzm [at] eik [dot] bme [dot] hu

Palasik Mária a történelemtudomány kandidátusa, habilitált doktor, az Európai Bizottság Jean Monnet professzora, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos főmunkatársa

Kutatási területe a második világháború utáni magyar politika- és társadalomtörténet. Számos könyv szerzője, társszerzője, tudományos konferenciák előadója, hazai és nemzetközi tudományos projektek koordinátora. A Chess Game for Democracy: Hungary between East and West in 1944-47 (McGill-Queen’s University Press, 2011) című könyve a második világháború utáni drámai hatalmi harcról szól Magyarországon. További fontos monográfiái: A Parlamentarizmustól a diktatúráig (1944–1949), Országgyűlés Hivatala, 2017; Félelembe zárt múlt. Politikai gyilkosságok Gyömrőn és környékén 1945-ben. Napvilág Kiadó, 2010; Kovács Béla 1908–1958. Occidental Press – Századvég Kiadó, 2002. A Gyarmati Györggyel közösen szerkesztett Honukban otthontalanok. Tanulmányok az 1951. évi budapesti kitelepítések történetéből (ÁBTL – Kronosz, 2018) című könyv az 1950-es évek eleji magyarországi tömeges belföldi deportálásokról szól. A Nők a magyar tudományban (Napvilág Kiadó, 2010) című kötet szerkesztője Balogh Margittal közösen.

E-mail: palasik [at] abtl [dot] hu

Péley Bernadette pszichológus, klinikai szakpszichológus, PhD, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Fejlődés és Klinikai Pszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, PTE Pszichológia Doktori Iskola törzstagja, a Fejlődés – és Klinikai Pszichológia Doktori Program vezetője

Kutatási területei elsősorban klinikai pszichológiai témákhoz kapcsolódnak: korai tapasztalatok mintázata élettörténeti elbeszélésekben; élettörténeti elbeszélések narratív pszichológiai vizsgálata, identitásfejlődés. Hazai és nemzetközi folyóiratokban megjelent tudományos közleményeinek száma 95, (Magyar Pszichológiai Szemle, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, Orvosi Hetilap, Frontiers in Psychiatry, Identity – An International Journal of Theory and Research). A Narratív Pszichológia Kutatócsoport alapító tagja, az automatizált narratív pszichológia tartalomelemzés egyik kidolgozója (Narrative Language as an Expression of Individual and Group Identity: The Narrative Categorical Content Analysis, 2013, Sage Open).

Email: peley [dot] bernadette [at] pte [dot] hu

Solymosi Katalin növénybiológus, PhD, a Young Academy of Europe alelnöke, a Fiatal Kutatók Akadémiája alumnusa, volt társelnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának egyetemi adjunktusa

Kutatási területei: növényi sejtbiológia, növényszervezettan, növényélettan, növényi stressz, biofizika. L’ORÉAL-UNESCO Nőkért és a Tudományért Ösztöndíjas, a Magyar Biofizikai Társaság Fotobiológiai Szekciójának elnöke. Megjelent 61 tudományos közleménye nemzetközi szakfolyóiratokban (pl. Agronomy for Sustainable Development, Annals of Botany, Journal of Experimental Botany, Nature Communications, Plant Molecular Biology, Plant Physiology, Planta, Frontiers in Plant Science, Traffic), több ismeretterjesztő és tudománypolitikai cikke, továbbá közreműködött hat szakkönyv és egy jegyzet írásában. Műveire 1564 független hivatkozást kapott, H-indexe: 26.

E-mail: katalin [dot] solymosi [at] ttk [dot] elte [dot] hu

Toldy Andrea vegyészmérnök, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszékének egyetemi tanára, MTA-BME Lendület Fenntartható Polimerek Kutatócsoport vezetője

Fő kutatási területei: környezetbarát égésgátolt polimer rendszerek fejlesztése, megújuló forrásból származó kompozitok előállítása, polimerek értéknövelő újrahasznosítása. L’ORÉAL-UNESCO Nőkért és a Tudományért Ösztöndíjas és Gábor Dénes-díjas. A Fiatal Kutatók Akadémiájának tagja. A Magyar Műanyagipari Szövetség ipar és felsőoktatás kapcsolatáért felelős alelnöke.

E-mail: atoldy [at] edu [dot] bme [dot] hu

Varga Zsuzsanna történész, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az ELTE Modernkori Magyar Történeti Doktori Program vezetője, az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság elnöke és a European Rural History Organisation (EURHO) alelnöke

Kutatási területei: a mezőgazdaság és a vidéki társadalom 20. századi története Magyarországon; a vidéki nők életviszonyainak és munkakörülményeinek átalakulása a 20. század második felében. Öt megjelent könyve közül említendő a Harvard University „Cold War History Studies” sorozatban megjelent monográfiája (The Hungarian Agricultural Miracle? Sovietization and Americanization in a Communist Country [Rowman & Littlefield, 2021]). Magyar és idegen nyelven publikált könyvfejezeteinek és folyóiratcikkeinek száma meghaladja a 150-et.

E-mail: varga [dot] zsuzsanna [at] btk [dot] elte [dot] hu

Titkár

Máté Hajnalka (MTA Elnöki és Alelnöki Titkárság)
E-mail: mate [dot] hajnalka [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu
Telefon: +36 1 411 6379

Tagság (2020-2023)

Elnök

Bollobás Enikő irodalomtörténész, amerikanista, az MTA levelező tagja, az ELTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára

Kutatási területei: amerikai és magyar irodalomtörténet, irodalomelmélet, líraelmélet. Tíz megjelent könyve között említhető a Charles Olsonról és Emily Dickinsonról írt monográfiája (Twayne, 1992; Balassi, 2015), két amerikai irodalomtörténete (Osiris, 2005; Osiris, 2015), a performatív alanyképzéssel foglalkozó két elméleti munkája (They Aren’t, Until I Call Them – Performing the Subject in American Literature [Peter Lang, 2010]; Egy képlet nyomában – Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból [Balassi, 2015]), valamint a nem alanyi költészetről írt kismonográfiája (Ami szép, az nehéz – A nem alanyi költészetről [Akadémiai Kiadó, 2021]). Tanulmányai magyar és nemzetközi tudományos folyóiratokban láttak napvilágot (pl. American Quarterly, Arcade, Emily Dickinson Journal, Estetica, Journal of Pragmatics, Language and Style, Modern Philology, Paideuma, Word and Image).

E-mail: bollobas [dot] eniko [at] btk [dot] elte [dot] hu

Bizottsági tagok

Balázsi Katalin anyagmérnök, az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa és laboratóriumvezetője

Kutatási területei: anyagtudomány, biokerámiák és vékonyrétegek, transzmissziós elektronmikroszkópia. Megjelent 78 közleménye rangos nemzetközi folyóiratokban (pl. Ceramics International, Journal of Alloys and Compounds, Journal of the European Ceramic Society, Vacuum), melyekre 960 független hivatkozást kapott. H-indexe: 18.

E-mail: balazsi [dot] katalin [at] ek-cer [dot] hu

Cristian Réka Mónika irodalomtörténész, amerikanista, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának tanszékvezető habilitált egyetemi docense, az SZTE BTK Amerika-közi Kutatócsoport társvezetője, valamint az AMERICANA E-Journal of American Studies in Hungary című online folyóirat és az AMERICANA eBooks alapító főszerkesztője

Kutatási területei: amerikai irodalom és kultúra, modern amerikai dráma, filmelmélet és az amerikai film. Megjelent kötetei: Cultural Vistas and Sites of Identity: Literature, Film and American Studies (Americana eBooks, 2011); Encounters of the Filmic Kind: Guidebook to Film Theories (társszerző: Dragon Zoltán; JATEPress, 2008). Ezenkívül több mint harminc angol és magyar nyelvű szerkesztett kötete látott napvilágot, tanulmányai pedig magyar és nemzetközi tudományos folyóiratokban és kötetekben jelennek meg Magyarországon, az Amerikai Egyesült Államokban, Mexikóban, Indiában, Romániában, a Cseh Köztársaságban, Szerbiában és Lengyelországban (pl. Ad Americam, American Literary Scholarship, Americana, Caietele Echinox, Estudios Sobre las Culturas Contemporaneas, Hungarian Cultural Studies, Negotiations, Symbolon).

E-mail: cristian [at] lit [dot] u-szeged [dot] hu

Dalos Anna zenetörténész, az MTA doktora, Lendület-nyertes kutató, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum vezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának habilitált oktatója

Kutatási területei: 20. századi magyar zeneszerzés- és zenetudománytörténet, Kodály Zoltán életműve. Megjelent fontosabb monográfiái: Forma, harmónia, ellenpont – Vázlatok Kodály Zoltán poétikájához (Rózsavölgyi, 2007); Kodály és a történelem (Rózsavölgyi, 2015); Ajtón lakattal – Zeneszerzés a Kádár-kori Magyarországon (Rózsavölgyi, 2020); Zoltán Kodály’s World of Music (University of California Press, 2020). Tanulmányai magyar és nemzetközi folyóiratokban (pl. European Journal of Musicology, Magyar Zene, Musicology, Österreische Musikzeitschrift, Perspectives of New Music, Studia Musicologica, Zenetudományi Dolgozatok), valamint tanulmánykötetekben látnak napvilágot.

E-mail: dalos [dot] anna [at] abtk [dot] hu

Frank András Széchenyi-díjas matematikus, az MTA rendes tagja, az ELTE Természettudományi Karának professor emeritusa

Kutatási területei: Diszkrét optimalizálás, hatékony algoritmusok, min-max tételek. Megjelent munkái között említendő Connections in Combinatorial Optimization (Oxford University Press, 2011) című könyve, valamint több mint száz dolgozatot publikált nemzetközi folyóiratokban (pl. Combinatorica, Journal of Combinatorial Theory, Mathematical Programming, Mathematics of Operations Research, SIAM Journal on Discrete Mathematics).

E-mail: frank [at] cs [dot] elte [dot] hu

Kamarás Katalin vegyész, az MTA rendes tagja (Fizikai Osztály), a Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóprofesszora

Kutatási területei: szilárdtestfizika, rezgési spektroszkópiák. Ezen a területen több mint 200 publikációja jelent meg, többek között a Nature Communications, Nature Materials, Science, Science Advances című folyóiratokban.

E-mail: kamaras [dot] katalin [at] wigner [dot] hu

Kérchy Anna irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának habilitált egyetemi docense, az Angol nyelvű irodalmak és kultúrák doktori program vezetője, a Társadalmi Nemek Tudománya kutatócsoport tagja, a TNTef interdiszciplináris e-folyóirat szerkesztője

Kutatási területei: angol nyelvű irodalmak és kultúrák, posztstrukturalista irodalomelmélet, szubjektumszemiotika, testtudományok, 19–21. századi nőírók, fantasztikus irodalom, gyermekirodalom, a viktoriánus és a posztmodern képzelet metszéspontjai, kulturális reprezentációk intermediális és transzmediális aspektusai. Publikációi között szerepel három monográfia (Alice in Transmedia Wonderland [McFarland, 2016]; Body-Texts in the Novels of Angela Carter – Writing from a Corporeagraphic Point of View [Edwin Mellen, 2008]; A nő nyelvet ölt – Feminista narratológiai, esztétikai, testelméleti tanulmányok [JatePress, 2018]), tizenegy (társ)szerkesztett tanulmánykötet (köztük Translating and Transmediating Children’s Literature [társszerk.: Björn Sundmark; Palgrave Macmillan, 2020]; The Fairy-Tale Vanguard – Literary Self Consciousness in a Marvellous Genre [társszerk.: Stijn Praet; Cambridge Scholars, 2019]; Feminist Interventions in Intermedial Studies, EJES [társszerk.: Catriona McAra; Taylor&Francis, 2017]), és több mint 100 tanulmány, melyek nemzetközi és hazai tanulmánykötetekben és folyóiratokban láttak napvilágot (pl. Cahiers Victoriens et Édouardiens, European Journal of English Literature, Filológiai Közlöny, Hungarian Journal of English and American Studies, International Research in Children’s Literature, Marvels&Tales, Studia Litteraria, The Routledge Companion to Transmedia Studies, The Routledge Companion to Media and Fairy-Tale Cultures).

E-mail: akerchy [at] ieas-szeged [dot] hu

Kurdi Mária irodalomtörténész, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának professor emeritusa

Kutatási területei: angol nyelvű irodalmak, elsősorban a 19–21. századi ír irodalom és színház, valamint komparatisztika. Megjelent hét saját önálló kötete, közöttük: Nemzeti önszemlélet a mai ír drámában 1960–1990 (Akadémiai, 1999); Codes and Masks: Aspects of Identity in Contemporary Irish Plays in an Intercultural Context (Peter Lang, 2000); Representations of Gender and Female Subjectivity in Contemporary Irish Drama by Women (Edwin Mellen, 2010); John Millington Synge – Az ír modernség drámaírója (Kronosz, 2021). Emellett napvilágot látott tizenkét egyedül vagy társszerkesztőkkel szerkesztett kötete, közöttük az Arthur Miller öröksége: centenáriumi írások műveiről (AMERICANA eBooks, 2015); a Radical Contemporary Theatre Practices by Women in Ireland (társszerk.: Miriam Haughton; Carysfort, 2015); 'I Love Craft, I Love the Word': The Theatre of Deirdre Kinahan (társszerk.: Lisa Fitzpatrick; Peter Lang - Carysfort, 2022). Tanulmányai magyar és nemzetközi gyűjteményes kötetekben, hazai és külföldi tudományos folyóiratokban látnak napvilágot (pl. Comparative Drama, Filológiai Közlöny, Hungarian Journal of English and American Studies, Irish Literary Supplement, Irish Studies Review, Irodalmi Szemle, Jelenkor, Kalligram, Literatura, Litteraria Pragensia, Magyar Napló, Neohelicon, New Hibernia Review, Nordic Irish Studies).

E-mail: kurdi [dot] maria [at] pte [dot] hu

Ligeti Erzsébet Széchenyi-díjas kutatóorvos, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára

Kutatási területei: sejtélettan, immunológia. Megjelent 90 tudományos közleménye nemzetközi szakfolyóiratokban (pl. Blood, Journal of Experimental Medicine, Journal of Extracellular Vesicles, Journal of Immunology, Journal of Physiology, Science), közreműködött 10 szak- és tankönyv írásában.

E-mail: ligeti [dot] erzsebet [at] med.semmelweis-univ.hu

Müller Veronika a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára, a Pulmonológiai Klinika igazgatója

Kutatási területei: pulmonológia, interstitialis tüdőbetegségek, tüdőonkológia. Több, mint 400 publikációja látott napvilágot különböző hazai és nemzetközi folyóiratokban (pl. Advances in Therapy, Journal of Sleep Research, Journal of Thoracic Oncology, Magyar Onkológia, Medicina Thoracalis, Phyisology International), valamint Pulmonológia címmel szerkesztett kötete is megjelent (társszerk.: Horváth Gábor, Losonczy György, Tamási Lilla; Medicina, 2020).

E-mail: muller [dot] veronika [at] med [dot] semmelweis-univ [dot] hu

Nagy Beáta közgazdász-szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ igazgatója

Kutatási területei: nemek szociológiája, munka-magánélet egyensúlya, nők a munkaerőpiacon, a vezetésben és az akadémiai pályán. Megjelent az alábbi nemzetközi folyóiratokban: Gender, Work and Organization, Evaluation and Program Planning, Intersections – East European Journal of Society and Politics, European Management Review. Könyvei: Női menedzserek (Aula, 2001), Háttérben – Kísérlet egy szervezeti nemi rend feltárására (L’Harmattan, 2014), illetve Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában címmel szerkesztett kötet (társszerk.: Géring Zsuzsanna, Király Gábor; L’Harmattan, 2018). A Magyar Szociológiai Társaság elnöke, továbbá a European Consortium for Sociological Research elnökségi tagja.

E-mail: beata [dot] nagy [at] uni-corvinus [dot] hu

Pető Andrea történész, az MTA doktora, a Közép-Európai Egyetem (Central European University) egyetemi tanára, a CEU Demokrácia Intézet kutatója

Kutatási területei: 20. századi társadalomtörténet, kultúrtörténet, társadalmi nemek története, oral history, háborús tudományok, a holokauszt története. Hét monográfiája, 32 szerkesztett kötete és 316 tanulmánya 23 nyelven jelent meg. Kitüntetései: Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (2005), MTA Bolyai Plakett (2006). 2018-ban az Európai Akadémiák (ALLEA) Madame de Staël Díját kapta munkássága elismeréséül. 2020-ban a svéd Södertörn Egyetem díszdoktori címet adományozott neki.

E-mail: petoa [at] ceu [dot] edu

Solymosi Katalin biológus, a Fiatal Kutatók Akadémiája társelnöke és a Young Academy of Europe vezetőségi tagja, az ELTE Természettudományi Karának egyetemi adjunktusa

Kutatási területei: növényi sejtbiológia, növényszervezettan, növényélettan, biofizika. Megjelent 56 tudományos közleménye nemzetközi szakfolyóiratokban (pl. Agronomy for Sustainable Development, Annals of Botany, Journal of Experimental Botany, Nature Communications, Plant Molecular Biology, Plant Physiology, Planta, Frontiers in Plant Science, Traffic), több ismeretterjesztő cikke, továbbá közreműködött hat szakkönyv és egy jegyzet írásában. Műveire 1175 független hivatkozást kapott, H-indexe: 25.

E-mail: katalin [dot] solymosi [at] ttk [dot] elte [dot] hu

Varga Zsuzsanna történész, az MTA doktora, egyetemi tanár, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék és a Modernkori Magyar Történeti Doktori Program vezetője, az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság elnöke és a European Rural History Organisation (EURHO) alelnöke

Kutatási területei: a mezőgazdaság és a vidéki társadalom 20. századi története Magyarországon; a vidéki nők életviszonyainak és munkakörülményeinek átalakulása a 20. század második felében. Öt megjelent könyve közül említendő a Harvard University „Cold War History Studies” sorozatban megjelent monográfiája (The Hungarian Agricultural Miracle? Sovietization and Americanization in a Communist Country [Rowman & Littlefield, 2021]). Magyar és idegen nyelven publikált könyvfejezeteinek és folyóiratcikkeinek száma meghaladja a 120-at.

E-mail: varga [dot] zsuzsanna [at] btk [dot] elte [dot] hu

Vértessy Beáta biológus, az MTA levelező tagja, a Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének tudományos tanácsadója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának tanszékvezető egyetemi tanára

Kutatási területei: molekuláris biológia, biokémia.

E-mail: vertessy [at] mail [dot] bme [dot] hu; vertessy [dot] beata [at] ttk [dot] elte [dot] hu

Titkár

Máté Hajnalka (MTA Elnöki és Alelnöki Titkárság)
E-mail: mate [dot] hajnalka [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu
Telefon: +36 1 411 6379

Tagság (2017–2020)

Elnök

Lamm Vanda, az MTA rendes tagja, társadalomtudományi alelnök (2020–) (MTA TK Jogtudományi Intézet)

Bizottsági tagok

Dalos Anna, PhD (MTA–ELKH BTK Zenetudományi Intézet)

Frank András, az MTA levelező tagja (ELTE TTK Matematikai Intézet)

Groó Dóra, kandidátus (Nők a Tudományban Egyesület)

Horváth Ákos, PhD (MTA–ELKH Energiatudományi Kutatóközpont)

Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja (MTA–ELKH Wigner FK Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet)

Kóspál Ágnes, az MTA doktora (ELKH CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet)

Ligeti Erzsébet, az MTA rendes tagja (Semmelweis Egyetem ÁOK, Élettani Intézet)

Müller Veronika, az MTA doktora (Semmelweis Egyetem ÁOK, Pulmonológiai Klinika)

Nagy Beáta, kandidátus (Budapesti Corvinus Egyetem TK Szociológiai és Társadalompolitika Tanszék)

Pető Andrea, az MTA doktora (Közép-európai Egyetem – CEU)

Szabó-Morvai Ágnes, PhD (MTA–ELKH KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet)

Vértessy Beáta, az MTA doktora (ELKH TTK Enzimológiai Intézet)

Titkár

Máté Hajnalka (MTA Elnöki és Alelnöki Titkárság)