Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság

A Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság

Előzmények

A Magyar Tudományos Akadémia 2016 májusában, a 187. Közgyűlésén foglalkozott a kutatónők tudományos előmenetelének kérdésével, és fogadta el 5/2016. (V. 2.) számú határozatát, melynek értelmében még azon év november 16-án, a Magyar Tudomány Ünnepe égisze alatt, kerekasztal-beszélgetést rendeztek „Nők a tudományban” címmel. Ezt követően, 2017 elején alakult meg a Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság, melynek feladatai már túlmutatnak a közgyűlési határozatban foglaltakon.

Célok, feladatok

Az MTA Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottsága egyik fő feladatának tekinti, hogy a női akadémikusok alacsony számával összefüggő problémákra megoldást találjon. Fontosnak tartjuk a kutatói és az egyetemi oktatói életpályát választó nők szakmai előmenetelének segítését, minek érdekében középgenerációs mentorprogramot is indítunk. Ifjúságmotivációs projektünkkel arra törekszünk, hogy növeljük az általános és középiskolás lányok érdeklődését a kutatómunka és a tudományok iránt.

Szorgalmazzuk, hogy az egyes szakmai programokon (konferenciák, kerekasztal-beszélgetések stb.) minél nagyobb arányban vegyenek részt nők előadóként, vitavezetőként, szekcióelnökként, illetve más, a tudományos eredmények bemutatását lehetővé tevő funkciókban. Utóbbival kapcsolatban a Bizottság ajánlást fogalmazott meg, valamint arról is közzétette ajánlását, hogy milyen irányelvek alapján lenne célszerű kialakítani a megfelelő (emberséges, empatikus) munkahelyi légkört.

Az MTA női pályázóira külön figyelmet szeretnénk fordítani, amihez hozzátartozik, hogy egyfelől a pályázati rendszerrel kapcsolatos javaslatainkat megosztjuk a döntéshozókkal, másfelől külön szakmai és adminisztratív segítség megadását is kérjük.

A Lamm Vanda akadémikus asszony elnöklete alatti időszakban, a Bizottság működésének eredményeként, sikerült elérni, hogy az akadémikusválasztásnál a levelező tagságra jelölt nők száma növekedjen, valamint létrejött egy olyan ösztöndíjprogram is – melyet immár több éve meghirdet az MTA –, amely kisgyermekes anyák és a gyermeküket egyedül nevelő apák számára biztosít anyagi támogatást, ezzel is segítve az MTA doktora cím megszerzését.

Célunk továbbá a sikeres női kutatói életpályák bemutatása, s ezzel összefüggésben nemcsak tudományos rendezvények szervezésére, hanem publikációk, kiadványok megjelentetésére is vállalkozunk. Ennek megfelelően magyar és angol nyelvű köteteket jelentetünk meg, melyek a leginkább kiemelkedőnek tekinthető magyar női tudósok munkásságát mutatják majd be. Míg a magyar változatot Palasik Mária, Hay Diána és Schadt Mária szerkesztik, a két angol kiadvány szerkesztői feladatait Cristian Réka Mónika és Kérchy Anna végzik.

Kapcsolatok

A Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság törekszik arra, hogy a tudományos kutatással foglalkozó nők minél szélesebb körével kerüljön közvetlen kapcsolatba. Célunk nemcsak megismerni a problémáikat, megosztani a közös tapasztalatokat, hanem meghallgatni az esetleges javaslatokat is.

Mindemellett kapcsolatot ápolunk a tudományos osztályokkal, illetve azok elnökeivel is: míg korábban a női akadémikusok jelölése okán folytak egyeztetések, jelenleg olyan együttműködésekre is törekszünk, mint például egy, a női kutatókat bemutató kiadvány összeállításához köthető konzultációk.

Az MTA Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság profiljához hasonló célokkal létrehozott szervezetekkel ugyancsak elengedhetetlennek tartjuk, hogy kölcsönösen gyümölcsöző partnerséget alakítsunk ki. Ennek tükrében Balázsi Katalin révén a „Nők a Tudományban” szervezetével, Solymosi Katalin és Toldy Andrea közreműködésével pedig a Fiatal Kutatók Akadémiájával törekszünk az együttműködésre.

Bizottságunk munkájához a szükséges technikai segítséget (ideértve honlapunk informatikai hátterét is) mind a korábbi években, mind jelenleg az MTA Elnöki Titkársága biztosította/biztosítja.

Tagság (2023-2026)

Elnök

Bollobás Enikő az MTA levelező tagja, Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet

Bizottsági tagok

Acsády Judit PhD, tudományos főmunkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet

Ambrusné Kéri Katalin DSc, egyetemi tanár, Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet

Balázsi Katalin PhD, Energiatudományi Kutatóközpont,
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

Csákiné Michéli Erika az MTA levelező tagja, tanszékvezető egyetemi tanár, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Környezettudományi Intézet

Gábor Csilla az irodalomtudomány doktora, az MTA külső tagja, egyetemi tanár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Irodalomtudományi Intézet

Horváth Kinga PhD, egyetemi docens, dékán, Kommenius Egyetem Pozsony/Selye János Egyetem, Komárom, Tanárképző Kar, Neveléstudományi Tanszék

Kiss Rita Mária az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

Kérchy Anna PhD, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet

Kurdi Mária az MTA doktora, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Anglisztika Intézet

Kurutzné Kovács Márta az MTA rendes tagja, professzor emeritus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

Palasik Mária kandidátus, tudományos főmunkatárs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár

Péley Bernadette PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Fejlődés és Klinikai Pszichológia Tanszék

Solymosi Katalin PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet

Toldy Andrea az MTA doktora, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék

Varga Zsuzsanna az MTA doktora, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

Titkár

Máté Hajnalka (MTA Elnöki és Alelnöki Titkárság)
E-mail: mate [dot] hajnalka [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu
Telefon: +36 1 411 6379

Tagság (2020-2023)

Elnök

Bollobás Enikő irodalomtörténész, amerikanista, az MTA levelező tagja, az ELTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára

Kutatási területei: amerikai és magyar irodalomtörténet, irodalomelmélet, líraelmélet. Tíz megjelent könyve között említhető a Charles Olsonról és Emily Dickinsonról írt monográfiája (Twayne, 1992; Balassi, 2015), két amerikai irodalomtörténete (Osiris, 2005; Osiris, 2015), a performatív alanyképzéssel foglalkozó két elméleti munkája (They Aren’t, Until I Call Them – Performing the Subject in American Literature [Peter Lang, 2010]; Egy képlet nyomában – Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból [Balassi, 2015]), valamint a nem alanyi költészetről írt kismonográfiája (Ami szép, az nehéz – A nem alanyi költészetről [Akadémiai Kiadó, 2021]). Tanulmányai magyar és nemzetközi tudományos folyóiratokban láttak napvilágot (pl. American Quarterly, Arcade, Emily Dickinson Journal, Estetica, Journal of Pragmatics, Language and Style, Modern Philology, Paideuma, Word and Image).

E-mail: bollobas [dot] eniko [at] btk [dot] elte [dot] hu

Bizottsági tagok

Balázsi Katalin anyagmérnök, az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa és laboratóriumvezetője

Kutatási területei: anyagtudomány, biokerámiák és vékonyrétegek, transzmissziós elektronmikroszkópia. Megjelent 78 közleménye rangos nemzetközi folyóiratokban (pl. Ceramics International, Journal of Alloys and Compounds, Journal of the European Ceramic Society, Vacuum), melyekre 960 független hivatkozást kapott. H-indexe: 18.

E-mail: balazsi [dot] katalin [at] ek-cer [dot] hu

Cristian Réka Mónika irodalomtörténész, amerikanista, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának tanszékvezető habilitált egyetemi docense, az SZTE BTK Amerika-közi Kutatócsoport társvezetője, valamint az AMERICANA E-Journal of American Studies in Hungary című online folyóirat és az AMERICANA eBooks alapító főszerkesztője

Kutatási területei: amerikai irodalom és kultúra, modern amerikai dráma, filmelmélet és az amerikai film. Megjelent kötetei: Cultural Vistas and Sites of Identity: Literature, Film and American Studies (Americana eBooks, 2011); Encounters of the Filmic Kind: Guidebook to Film Theories (társszerző: Dragon Zoltán; JATEPress, 2008). Ezenkívül több mint harminc angol és magyar nyelvű szerkesztett kötete látott napvilágot, tanulmányai pedig magyar és nemzetközi tudományos folyóiratokban és kötetekben jelennek meg Magyarországon, az Amerikai Egyesült Államokban, Mexikóban, Indiában, Romániában, a Cseh Köztársaságban, Szerbiában és Lengyelországban (pl. Ad Americam, American Literary Scholarship, Americana, Caietele Echinox, Estudios Sobre las Culturas Contemporaneas, Hungarian Cultural Studies, Negotiations, Symbolon).

E-mail: cristian [at] lit [dot] u-szeged [dot] hu

Dalos Anna zenetörténész, az MTA doktora, Lendület-nyertes kutató, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum vezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának habilitált oktatója

Kutatási területei: 20. századi magyar zeneszerzés- és zenetudománytörténet, Kodály Zoltán életműve. Megjelent fontosabb monográfiái: Forma, harmónia, ellenpont – Vázlatok Kodály Zoltán poétikájához (Rózsavölgyi, 2007); Kodály és a történelem (Rózsavölgyi, 2015); Ajtón lakattal – Zeneszerzés a Kádár-kori Magyarországon (Rózsavölgyi, 2020); Zoltán Kodály’s World of Music (University of California Press, 2020). Tanulmányai magyar és nemzetközi folyóiratokban (pl. European Journal of Musicology, Magyar Zene, Musicology, Österreische Musikzeitschrift, Perspectives of New Music, Studia Musicologica, Zenetudományi Dolgozatok), valamint tanulmánykötetekben látnak napvilágot.

E-mail: dalos [dot] anna [at] abtk [dot] hu

Frank András Széchenyi-díjas matematikus, az MTA rendes tagja, az ELTE Természettudományi Karának professor emeritusa

Kutatási területei: Diszkrét optimalizálás, hatékony algoritmusok, min-max tételek. Megjelent munkái között említendő Connections in Combinatorial Optimization (Oxford University Press, 2011) című könyve, valamint több mint száz dolgozatot publikált nemzetközi folyóiratokban (pl. Combinatorica, Journal of Combinatorial Theory, Mathematical Programming, Mathematics of Operations Research, SIAM Journal on Discrete Mathematics).

E-mail: frank [at] cs [dot] elte [dot] hu

Kamarás Katalin vegyész, az MTA rendes tagja (Fizikai Osztály), a Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóprofesszora

Kutatási területei: szilárdtestfizika, rezgési spektroszkópiák. Ezen a területen több mint 200 publikációja jelent meg, többek között a Nature Communications, Nature Materials, Science, Science Advances című folyóiratokban.

E-mail: kamaras [dot] katalin [at] wigner [dot] hu

Kérchy Anna irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának habilitált egyetemi docense, az Angol nyelvű irodalmak és kultúrák doktori program vezetője, a Társadalmi Nemek Tudománya kutatócsoport tagja, a TNTef interdiszciplináris e-folyóirat szerkesztője

Kutatási területei: angol nyelvű irodalmak és kultúrák, posztstrukturalista irodalomelmélet, szubjektumszemiotika, testtudományok, 19–21. századi nőírók, fantasztikus irodalom, gyermekirodalom, a viktoriánus és a posztmodern képzelet metszéspontjai, kulturális reprezentációk intermediális és transzmediális aspektusai. Publikációi között szerepel három monográfia (Alice in Transmedia Wonderland [McFarland, 2016]; Body-Texts in the Novels of Angela Carter – Writing from a Corporeagraphic Point of View [Edwin Mellen, 2008]; A nő nyelvet ölt – Feminista narratológiai, esztétikai, testelméleti tanulmányok [JatePress, 2018]), tizenegy (társ)szerkesztett tanulmánykötet (köztük Translating and Transmediating Children’s Literature [társszerk.: Björn Sundmark; Palgrave Macmillan, 2020]; The Fairy-Tale Vanguard – Literary Self Consciousness in a Marvellous Genre [társszerk.: Stijn Praet; Cambridge Scholars, 2019]; Feminist Interventions in Intermedial Studies, EJES [társszerk.: Catriona McAra; Taylor&Francis, 2017]), és több mint 100 tanulmány, melyek nemzetközi és hazai tanulmánykötetekben és folyóiratokban láttak napvilágot (pl. Cahiers Victoriens et Édouardiens, European Journal of English Literature, Filológiai Közlöny, Hungarian Journal of English and American Studies, International Research in Children’s Literature, Marvels&Tales, Studia Litteraria, The Routledge Companion to Transmedia Studies, The Routledge Companion to Media and Fairy-Tale Cultures).

E-mail: akerchy [at] ieas-szeged [dot] hu

Kurdi Mária irodalomtörténész, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának professor emeritája

Kutatási területei: angol nyelvű irodalmak, elsősorban a 19–21. századi ír irodalom és színház, valamint komparatisztika. Megjelent hét saját önálló kötete, közöttük: Nemzeti önszemlélet a mai ír drámában 1960–1990 (Akadémiai, 1999); Codes and Masks: Aspects of Identity in Contemporary Irish Plays in an Intercultural Context (Peter Lang, 2000); Representations of Gender and Female Subjectivity in Contemporary Irish Drama by Women (Edwin Mellen, 2010); John Millington Synge – Az ír modernség drámaírója (Kronosz, 2021). Emellett napvilágot látott tizenkét egyedül vagy társzerkesztőkkel szerkesztett kötete, közöttük az Arthur Miller öröksége: centenáriumi írások műveiről (AMERICANA eBooks, 2015); a Radical Contemporary Theatre Practices by Women in Ireland (társszerk.: Miriam Haughton; Carysfort, 2015); 'I Love Craft, I Love the Word': The Theatre of Deirdre Kinahan (társzerk.: Lisa Fitzpatrick; Peter Lang - Carysfort, 2022). Tanulmányai magyar és nemzetközi gyűjteményes kötetekben, hazai és külföldi tudományos folyóiratokban látnak napvilágot (pl. Comparative Drama, Filológiai Közlöny, Hungarian Journal of English and American Studies, Irish Literary Supplement, Irish Studies Review, Irodalmi Szemle, Jelenkor, Kalligram, Literatura, Litteraria Pragensia, Magyar Napló, Neohelicon, New Hibernia Review, Nordic Irish Studies).

E-mail: kurdi [dot] maria [at] pte [dot] hu

Ligeti Erzsébet Széchenyi-díjas kutatóorvos, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára

Kutatási területei: sejtélettan, immunológia. Megjelent 90 tudományos közleménye nemzetközi szakfolyóiratokban (pl. Blood, Journal of Experimental Medicine, Journal of Extracellular Vesicles, Journal of Immunology, Journal of Physiology, Science), közreműködött 10 szak- és tankönyv írásában.

E-mail: ligeti [dot] erzsebet [at] med.semmelweis-univ.hu

Müller Veronika a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára, a Pulmonológiai Klinika igazgatója

Kutatási területei: pulmonológia, interstitialis tüdőbetegségek, tüdőonkológia. Több, mint 400 publikációja látott napvilágot különböző hazai és nemzetközi folyóiratokban (pl. Advances in Therapy, Journal of Sleep Research, Journal of Thoracic Oncology, Magyar Onkológia, Medicina Thoracalis, Phyisology International), valamint Pulmonológia címmel szerkesztett kötete is megjelent (társszerk.: Horváth Gábor, Losonczy György, Tamási Lilla; Medicina, 2020).

E-mail: muller [dot] veronika [at] med [dot] semmelweis-univ [dot] hu

Nagy Beáta közgazdász-szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ igazgatója

Kutatási területei: nemek szociológiája, munka-magánélet egyensúlya, nők a munkaerőpiacon, a vezetésben és az akadémiai pályán. Megjelent az alábbi nemzetközi folyóiratokban: Gender, Work and Organization, Evaluation and Program Planning, Intersections – East European Journal of Society and Politics, European Management Review. Könyvei: Női menedzserek (Aula, 2001), Háttérben – Kísérlet egy szervezeti nemi rend feltárására (L’Harmattan, 2014), illetve Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában címmel szerkesztett kötet (társszerk.: Géring Zsuzsanna, Király Gábor; L’Harmattan, 2018). A Magyar Szociológiai Társaság elnöke, továbbá a European Consortium for Sociological Research elnökségi tagja.

E-mail: beata [dot] nagy [at] uni-corvinus [dot] hu

Pető Andrea történész, az MTA doktora, a Közép-Európai Egyetem (Central European University) egyetemi tanára, a CEU Demokrácia Intézet kutatója

Kutatási területei: 20. századi társadalomtörténet, kultúrtörténet, társadalmi nemek története, oral history, háborús tudományok, a holokauszt története. Hét monográfiája, 32 szerkesztett kötete és 316 tanulmánya 23 nyelven jelent meg. Kitüntetései: Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (2005), MTA Bolyai Plakett (2006). 2018-ban az Európai Akadémiák (ALLEA) Madame de Staël Díját kapta munkássága elismeréséül. 2020-ban a svéd Södertörn Egyetem díszdoktori címet adományozott neki.

E-mail: petoa [at] ceu [dot] edu

Solymosi Katalin biológus, a Fiatal Kutatók Akadémiája társelnöke és a Young Academy of Europe vezetőségi tagja, az ELTE Természettudományi Karának egyetemi adjunktusa

Kutatási területei: növényi sejtbiológia, növényszervezettan, növényélettan, biofizika. Megjelent 56 tudományos közleménye nemzetközi szakfolyóiratokban (pl. Agronomy for Sustainable Development, Annals of Botany, Journal of Experimental Botany, Nature Communications, Plant Molecular Biology, Plant Physiology, Planta, Frontiers in Plant Science, Traffic), több ismeretterjesztő cikke, továbbá közreműködött hat szakkönyv és egy jegyzet írásában. Műveire 1175 független hivatkozást kapott, H-indexe: 25.

E-mail: katalin [dot] solymosi [at] ttk [dot] elte [dot] hu

Varga Zsuzsanna történész, az MTA doktora, egyetemi tanár, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék és a Modernkori Magyar Történeti Doktori Program vezetője, az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság elnöke és a European Rural History Organisation (EURHO) alelnöke

Kutatási területei: a mezőgazdaság és a vidéki társadalom 20. századi története Magyarországon; a vidéki nők életviszonyainak és munkakörülményeinek átalakulása a 20. század második felében. Öt megjelent könyve közül említendő a Harvard University „Cold War History Studies” sorozatban megjelent monográfiája (The Hungarian Agricultural Miracle? Sovietization and Americanization in a Communist Country [Rowman & Littlefield, 2021]). Magyar és idegen nyelven publikált könyvfejezeteinek és folyóiratcikkeinek száma meghaladja a 120-at.

E-mail: varga [dot] zsuzsanna [at] btk [dot] elte [dot] hu

Vértessy Beáta biológus, az MTA levelező tagja, a Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének tudományos tanácsadója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának tanszékvezető egyetemi tanára

Kutatási területei: molekuláris biológia, biokémia.

E-mail: vertessy [at] mail [dot] bme [dot] hu; vertessy [dot] beata [at] ttk [dot] elte [dot] hu

Titkár

Máté Hajnalka (MTA Elnöki és Alelnöki Titkárság)
E-mail: mate [dot] hajnalka [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu
Telefon: +36 1 411 6379

Tagság (2017–2020)

Elnök

Lamm Vanda, az MTA rendes tagja, társadalomtudományi alelnök (2020–) (MTA TK Jogtudományi Intézet)

Bizottsági tagok

Dalos Anna PhD (MTA–ELKH BTK Zenetudományi Intézet)

Frank András, az MTA levelező tagja (ELTE TTK Matematikai Intézet)

Groó Dóra kandidátus (Nők a Tudományban Egyesület)

Horváth Ákos PhD (MTA–ELKH Energiatudományi Kutatóközpont)

Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja (MTA–ELKH Wigner FK Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet)

Kóspál Ágnes, az MTA doktora (ELKH CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet)

Ligeti Erzsébet, az MTA rendes tagja (Semmelweis Egyetem ÁOK, Élettani Intézet)

Müller Veronika, az MTA doktora (Semmelweis Egyetem ÁOK, Pulmonológiai Klinika)

Nagy Beáta kandidátus (Budapesti Corvinus Egyetem TK Szociológiai és Társadalompolitika Tanszék)

Pető Andrea, az MTA doktora (Közép-európai Egyetem – CEU)

Szabó-Morvai Ágnes PhD (MTA–ELKH KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet)

Vértessy Beáta, az MTA doktora (ELKH TTK Enzimológiai Intézet)

Titkár

Máté Hajnalka (MTA Elnöki és Alelnöki Titkárság)