Női elnök is van a tudományos osztályok új vezetői között az Akadémián

Negyedszázad után ismét jogász elnöke van a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Lamm Vanda személyében. Megválasztásával hosszú idő után lett újra női akadémikus egy tudományos osztály elnöke. Rajta kívül hat új elnököt – Zsoldos Attilát, Laczkovich Miklóst, Kollár László Pétert, Fülöp Ferencet, Bozó Lászlót és Rácz Zoltánt – választottak a tisztújítás során.

2017. június 23.

A tudományos osztály az MTA köztestületi struktúrájának alapegysége, amely egy tudományág vagy egymáshoz közel álló több tudományág képviselőit foglalja magában. Tagjai az adott osztály tudományterületén megválasztott akadémikusok és nem akadémikus közgyűlési képviselők.

A tudományos osztály ellátja az Akadémia feladataiból a tudományágazatára háruló teendőket. Ennek keretében egyebek között figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágazat körében folyó tudományos tevékenységet. Számon tartja a tudományágazat tudományos kutatóhelyeit, egyetemi és más tudományos műhelyeit, továbbá az azokon kívül működő kutatókat. Tudományos üléseket szervez, valamint állást foglal a tudományágazata körébe tartozó vagy a tudományágazat szempontjából jelentős tudományos, tudománypolitikai, kutatásszervezési és személyi kérdésekben.

Az MTA Alapszabálya szerint a tudományos osztályok a hazai akadémikus tagok közül három évre osztályelnököt és osztályelnök-helyettes(eke)t választanak. A megbízatás idejének lejártával a tisztséget betöltők egy alkalommal újraválaszthatók.

Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Az osztályelnök hívja össze az osztályülést, ő elnököl, illetve képviseli a tudományos osztályt. Összehangolja az osztályhoz tartozó tudományos bizottságok munkáját. Beszámol az osztálynak az elnökségi ülések napirendjére kerülő kérdésekről és az Elnökség határozatairól, valamint a két osztályülés között megtett intézkedésekről. Megküldi jóváhagyásra az Elnökségnek az osztályügyrendet, illetőleg annak módosításait, tájékoztatja az Akadémia elnökét vagy illetékes alelnökét az osztálynak a más osztályok vagy az Akadémia egésze szempontjából is jelentős tevékenységéről és állásfoglalásairól.

Az MTA 188. közgyűlését követő tisztújítások a tudományos osztályokon lezárultak.

A Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályainak elnökei a következő három évben

I. Nyelv- és Irodalomtudományok OsztályaKertész András
II. Filozófiai és Történettudományok OsztályaZsoldos Attila
III. Matematikai Tudományok OsztályaLaczkovich Miklós
IV. Agrártudományok OsztályaNémeth Tamás
V. Orvosi Tudományok OsztályaKosztolányi György
VI. Műszaki Tudományok OsztályaKollár László Péter
VII. Kémiai Tudományok OsztályaFülöp Ferenc
VIII.Biológiai Tudományok OsztályaFésüs László
IX. Gazdaság- és Jogtudományok OsztályaLamm Vanda
X. Földtudományok OsztályaBozó László
XI. Fizikai Tudományok OsztályaRácz Zoltán

Az MTA Elnöksége júniusi, a nyári szünet előtti utolsó ülésén immár az új, illetve újraválasztott elnökök képviselik a tudományos osztályokat.