Lendület Program

Lendület program 2020. évi pályázati felhívása

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása új Lendület-kutatócsoportok létrehozására 2020-2025

2020. február 17.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a különleges helyzetre való tekintettel, az eredetileg postán bekért, a befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt intézményi befogadó nyilatkozat helyett elegendő, ha egy elektronikus levél formában megírt befogadó nyilatkozat készül az intézményvezető aláírásával, amelyet a kutató feltölt az elektronikus pályázati rendszerbe, vagy elküldik közvetlenül a lendület [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre. A befogadó intézmény kiállíthat olyan befogadó nyilatkozatot, amelyen több pályázó neve is szerepel egyszerre.

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke a Lendület program keretében A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)pályázati felhívást tesz közzé 2020-ban induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja a kutatóintézetekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyekben új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást. A Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága között 2019. augusztus 28-án létrejött együttműködési megállapodás, valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága által 2020. február 12-én nyújtott pénzügyi fedezetigazolás alapján 300 M Ft fordítható a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Kiválósági ösztöndíjak alcím előirányzat keretből az új Lendület-kutatócsoportok támogatására, amelyből 7-8 új kutatócsoport indítására van lehetőség 2020. szeptember 1. és 2020. december 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati felhívásban és a támogatói okiratban foglaltak szerint – maximum 5 év. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a Lendület program céljára megállapított keret a for english version please click here (pdf)Lendület-kutatócsoportok további támogatásához szükséges mértékben rendelkezésére álljon.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

1. Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

Lendület I. – Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására.

Lendület II. – Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában, vagy egyéb nemzetközi pályázat keretében nyernek el a Lendület támogatással összemérhető, a támogatási periódus utáni időszakra a csoport fenntartásához szükséges finanszírozást.

Mindkét kategóriában, kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a pályázati korhatár gyermekenként két-két évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményét.

Az a kutató, aki már az egyik kategóriában nyertes pályázóként támogatást kapott, ugyanabban a kategóriában nem nyújthat be újabb pályázatot.

2. A Lendület program keretében pályázni az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága irányítása alá tartozó kutatóhelyeken, és hazai felsőoktatási intézményekben (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) folytatandó kutatási tevékenységre lehet. A felhívásra történő jelentkezést a kutatócsoportot befogadó intézmény vezetője vagy a befogadó felsőoktatási intézmény rektora a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutatóval közösen nyújtja be. A Lendület kategóriák közötti választást a pályázóknak a befogadó kutatóhely vezetőjével egyeztetve kell mérlegelniük.

A pályázatban kizárólag új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 5 éve kiemelkedő eredménnyel művelt kutatási témára lehet támogatást kérni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója - nemzetközi értékelés szerint - kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a pályázatban külön ki kell térni.

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor a befogadó kutatóhely alkalmazásában áll, a Lendület programban pályázatot kizárólag új kutatási téma elindítására nyújthat be.

3. A támogatás vissza nem térítendő, minimális összege évi 25 millió Ft, maximális összege a Lendület I. kategóriában évi 50 millió Ft, a Lendület II. kategóriában évi 60 millió Ft lehet. A pályázat kiírója és a pénzügyi támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

4. A pályázatban vállalt tevékenység a bölcsészet- és társadalomtudományi területeken – indokolt esetben – magában foglalhat legfeljebb 1 éves külföldi tanulmányutat, munkavégzést is.

5. A leendő kutatócsoport-vezetőkkel szemben elvárás, hogy az elkövetkező 10–15 évben aktív kutatói és kutatásvezetői munkát végezzenek, és a Lendület-támogatás ideje alatt vagy annak végén ERC (esetleg más nemzetközi) kiválósági pályázatot nyerjenek el vagy nyertes pályázatban bizonyíthatóan meghatározó szerepű partnernek kell lenniük. Ugyancsak elvárás, hogy a tervezett kutatás mind tudományos, mind pályázati szempontból növelje a befogadó kutatóhely versenyképességét.

6. A Lendület II. kategóriában kötelező, a Lendület I. kategóriában előnyt jelentő pályázati feltételek:
a) A pályázó szakterületének nemzetközileg elismert tudományos műhelyeiben szerzett tudományos fokozat, posztdoktori kutatási tapasztalat és kutatói vagy oktatói állás.
b) A pályázó önálló tudományos eredményeit szakterülete vezető tudományos folyóirataiban folyamatosan közölte és közli, több alkalommal volt tudományos konferenciák meghívott előadója, és már nyert el saját jogon kutatási pályázatot.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatokat angol (a bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatok esetén indokolt esetben csak magyar) nyelven lehet benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/lendulet_2020). A pályázati anyagok feltöltésének határideje

2020. március 30. 16:00 (közép-európai idő szerint).

A befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt, a pályázati weboldalról letölthető nyilatkozatot egy példányban postán is kérjük elküldeni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a fent megadott feltöltési határidő napja lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Lendület-pályázat 2020”. A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársai adnak tájékoztatást a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve az alábbi telefonszámokon:

+36 1 411 6336 (bölcsészet- és társadalomtudományok)
+36 1 411 6100/626 (élettudományok)
+36 1 411 6287 (matematika és természettudományok).

A pályázati weboldalra az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer az AAT-ben tárolt adatokat átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében kérjük a pályázókat, hogy szükség esetén az AAT-ben tárolt adataikat frissítsék.

Amennyiben a pályázónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben a pályázónak van AAT-azonosítója (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 4. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A Lendület program weboldalán a pályázat elkészítését a 2. sz. útmutató segíti.

Az MTA Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvény (a továbbiakban: MTA tv.) 19. § (1) alapján látja el a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

Weblapra történő feltöltéssel:

1. a pályázat adatait (pályázat címe, tudományterülete, befogadó kutatóhely neve, kutatócsoport neve);
2. a kutatócsoport vezetőjének adatait (név, születési dátum, biológiai nem, állampolgárság, elérhetőség, munkahely neve);
3. a tervezett projekt rövid összefoglalóját (a weboldalon található sablon szerint);
4. az ötéves futamidejű kutatási program rövid leírását (a weboldalon található sablon szerint), továbbá a bölcsészet és társadalomtudományi területen pályázók esetében a pályázó esetleges javaslatait a kutatási beszámolók főbb elbírálási szempontjaira (részleteket lásd „A nyertes pályázók támogatási feltételei”-nél);
5. az első három évre vonatkozó feladatok megoldásának részletes munkatervét éves bontásban (a weboldalon található sablon szerint);
6. a teljes támogatási időszakra összesített költségtervet éves bontásban, szöveges indoklással ellátva (a weboldalon található sablon szerint);
7. a kutatási terv személyi és kutatóhelyi előzményeit:
a) a kutatás vezetőjének és meghatározó résztvevőinek szakmai önéletrajzát, publikációinak listáját, a pályázó kutató publikációs és tudománymetriai adatait;
b) a befogadó kutatóhely állásfoglalását (a weboldalon található sablon szerint) arra vonatkozóan, hogy a tervezett kutatás hogyan illeszkedik a kutatóhely stratégiai terveibe, miért ezt az irányt támogatják. Helyben maradásra történő pályázat esetén itt kérjük annak indoklását, hogy a pályázó miért jelenlegi kutatóhelyén végzendő Lendület-projektre nyújt be pályázatot, pályázata miben különbözik más (pl. NKFIH) kutatási témapályázatoktól;
c) a befogadó kutatóhely felszereltségének, tudományos kapacitásának, valamint annak bemutatását, hogy a befogadó kutatóhely mivel járul hozzá a tervezett kutatás eredményes végrehajtásához (amennyiben a befogadó kutatóhely a témára anyagi erőforrásokat csoportosít át, annak pontos bemutatását);
8. a pályázó benyújtott ERC-pályázatának megnevezését, a pályázat benyújtásának évét és a minősítést és/vagy már elnyert ERC-pályázatának témáját, kezdési és befejezési évét, amennyiben ezekkel rendelkezik;
9. legalább öt – lehetőleg külföldi vagy külföldön élő magyar – kutató megnevezését, akik a pályázat értékelését szakmailag magas színvonalon el tudják végezni, és esetükben összeférhetetlenségre utaló körülmény nem merülhet fel. Emellett a pályázó olyan személyeket is megnevezhet, akiktől megítélése szerint nem várható el pályázatának elfogulatlan bírálata.

Eredeti dokumentum benyújtásával:

10. postai úton: a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt befogadó nyilatkozatot (a nyilatkozat a pályázati weboldalról is letölthető);
11. három olyan elismert kutató ajánlását, akik nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban a befogadó kutatóhellyel. A pályázat nyelvén megírt ajánlásokat az ajánlók közvetlenül juttatják el az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztályának postai vagy elektronikus címére (1051 Budapest, Nádor utca 7, illetve lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu).

A benyújtott pályázati anyagot az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya ellenőrzi. A pályázati felhívásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Pályázatok Főosztálya a benyújtást követő 7. nap 24.00 óráig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, (2) a felhívásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további, érdemi vizsgálat nélkül elutasítható. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó kutató az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.) Amennyiben a kifogás támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozik, úgy az MTA Titkársága haladéktalanul továbbítja a hozzá megküldött kifogást az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságához 15 napon belül az MTA elnöke számára kibocsátandó véleményezés céljából. A kifogást – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el az MTA elnöke. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

A benyújtott pályázatok elbírálása

Az elbírálás során előnyt élveznek a jelenleg külföldön élő és külföldi munkájuk során már nemzetközileg elismert, jelentős eredményeket elért, hazatelepülni kívánó kutatók.

Az értékelés két szakaszban történik. Az első szakaszban a formailag érvényes pályázatokról legalább három, az MTA elnöke által felkért (hazai vagy külföldi) szakember anonim bírálatot készít. A bírálók szövegesen értékelik és megadott szempontok szerint pontozzák a beadott pályázatokat. A szöveges értékelésben a bírálónak egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot, és reálisnak tartja-e a kért támogatási összeget. Ha a kért összeg a bíráló véleménye szerint nem reális, javaslatot tehet az összeg megváltoztatására. A pályázati kiírásban előnyt jelentő feltételeket a bírálók (majd a zsűri is) érvényesítik.

Pontozásos értékelés

A) A kutatási program átfogó szakértői értékelése, a téma fontossága, újszerűsége, nemzetközi jelentősége, valamint a várható eredményesség és megvalósíthatóság szempontjai alapján (ld. részvételi feltételek 2. pontja). Itt lehet figyelembe venni a kutatás gazdasági hasznosíthatóságát, fejlesztési lehetőségeit / a kutatások relevanciáját a jelen társadalmi viszonyok között / a kutatások hozzájárulását a nemzeti kulturális örökség megőrzéséhez. A három megközelítés közül értelemszerűen az adott pályázatra vonatkozót kell figyelembe venni. (maximum 30 pont)

B) A pályázó utolsó 5 kutatási éve tudományos teljesítményének értékelése. A tudományos tevékenység értékelésénél a pályázó legjelentősebb tudományos eredményét, hivatkozásainak számát, publikációs tevékenységének szerkezetét és publikációinak számát az itt felsorolt fontossági sorrendben kell figyelembe venni. (maximum 30 pont)

C) A pályázó eddigi teljes tudományos tevékenységének B) pont szerinti értékelése. (maximum 20 pont)

D) A pályázó önálló pályázati tevékenysége az utolsó 5 kutatási évében. (maximum 10 pont)

E) A befogadó kutatóhely felszereltségének, tudományos kapacitásának és annak megítélése, hogy a befogadó kutatóhely kötelezettségvállalásában leírt, a pályázat céljaira átcsoportosítandó emberi és/vagy anyagi erőforrásai milyen mértékben segítik elő a pályázati tervben leírt kutatás eredményes megvalósítását. (maximum 10 pont)

A maximális pontszámot a bírálók minden bírálati szempont esetében külön indokolják.
Összesen maximum: 100 pont

Szöveges értékelés:

F) A fenti A)–E) pontok szöveges értékelése (egyenként – szóközökkel – átlagosan legfeljebb 1500 karakter terjedelemben).

G) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló támogatandónak tartja-e a pályázatot (igen/nem).

H) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló reálisnak tartja-e a pályázat benyújtott költségtervét. Amennyiben nem, de a pályázat egyébként támogatásra méltó, a bíráló javaslatot tesz a felvázolt kutatási program megvalósításához szükséges, általa reálisnak tartott támogatási összegre.

A bírálati eredmények összesítését követően az értékelés második szakaszában az MTA elnöke által felkért értékelő zsűri – az anonim bírálók által adott szöveges értékelések, pontszámok, a pontszámok közötti eltérések és az előnyt jelentő pályázati feltételek figyelembevételével – értékeli és rangsorolja a pályázatokat, majd mindezek alapján az MTA elnöke számára javaslatot tesz a támogatandó pályázatokról és sorrendjükről.

A zsűri a Lendület programra rendelkezésre álló forrásból támogatásban részesíthető pályázatok számánál 30%-kal több pályázatot rangsorol. A zsűrinek lehetősége van a Lendület II. kategóriában induló pályázókat átsorolni a Lendület I. kategóriába.

A támogatási intenzitás mértéke 60–100%, azaz egy adott pályázat esetén a megvalósítandó feladat ennyi százalékát fedezi az elnyert támogatás.

A pályázat nyerteseiről az MTA elnöke - mint a Lendület pályázat kiírójának és szakmai bírálójának elnöke - dönt a beadási határidőtől számított 90 naptári napon belül.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázókat a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya. Az eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül a pályázati felületen megtekinthetik a pályázók a pályázatukról készült anonim bírálatokat is. A díjazottak névsorát és a nyertes kutatási témákat az MTA a honlapján közzéteszi.

A nyertes pályázók támogatásának feltételei

A támogatói okirat feltételeinek teljesítése esetén a pályázati támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására éves ütemezésben kerül sor. Az éves költségvetési támogatási összegek a Lendület program céljára szolgáló tárgyévi költségvetési keret ismeretében kerülnek meghatározásra.

A költségvetési támogatás folyósításának és felhasználásának részletes szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről támogatói okirat rendelkezik, amelyet az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága a befogadó kutatóhely részére bocsát ki az MTA elnökének az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságához címzett, a pályázati bírálatról szóló, egyoldalú írásbeli rendelkezése alapján. A támogatói okirat kibocsátására az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.

A Lendület kutatócsoport-vezető a támogatói okirat hatályba lépését követően köteles lemondani a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról, ha azzal rendelkezik.

A támogatás személyi, dologi és beruházási költségekre egyaránt felhasználható. A támogatás tartalmazza a kutatócsoport vezetőjének illetményét és annak járulékait. A sikerrel pályázó kutatócsoport-vezető (amennyiben korábban a befogadó kutatóhelynél nem állt alkalmazásban) határozott idejű és teljes munkaidejű foglalkoztatásra szóló közalkalmazotti kinevezést kap. Az a sikerrel pályázó kutatócsoport-vezető, aki a Lendület támogatási időszakban a befogadó kutatóhelynél alkalmazásban áll, kereset-kiegészítésben részesülhet a támogatás terhére.

Elvárás, hogy a kutatócsoport-vezető a Lendület támogatás időszakában teljes munkaidejű közalkalmazotti jogviszonyban legyen a befogadó kutatóhelynél és munkaideje legalább 50%-át (legalább 0,5 FTE értéket) a Lendület-projekt megvalósítására kell fordítania. Más pályázati és projekt részvételeinek beszámításával az együttes FTE-érték a Lendület-projekt egyetlen időszakában sem haladhatja meg az 1-et.

A kutatócsoport vezetőjének illetménye a Lendület I. kategóriában a tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének másfélszerese (bruttó 831 600 Ft/hó), a Lendület II. kategóriában a tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének kétszerese (bruttó 1 108 800 Ft/hó). A befogadó kutatóhely állományába tartozó nyertes pályázó esetén a kutatóhely csak a pályázó kinevezése szerinti, valamint a pályázatban megjelölt illetmény és járulékai különbségét kapja meg a többletfeladatok teljesítésének ösztönzésére határozott időre megállapított havi kereset-kiegészítésként.

A támogatás a pályázat alapján magában foglalhatja ezen felül egy vagy több kutató illetményét és annak járulékait, a kutatás dologi és rezsikiadásait, továbbá a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésének fedezetét. A projekt terhére foglalkoztatási jogviszony keretében alkalmazott kutatók a befogadó kutatóhelynél kapnak közalkalmazotti kinevezést. A kutatócsoport tagja és vezetője a nyertes pályázati projekttel azonos kutatási tevékenységet más jogviszonyában nem végezhet.

A kutatócsoport munkájáról a kutatócsoport-vezető köteles évente szakmai beszámolót készíteni az MTA elnöke számára, aki a beszámolót szakértőkkel és az arra kijelölt tudományértékelő bizottsággal értékelteti.

Az éves (1. évi, 2. évi és 4. évi) beszámolók az elvégzett munka és az eredmények rövid összefoglalói. A beszámolók véleményezésére az MTA elnöke beszámolónként 1-1 szakértőt kér fel.

A hároméves beszámoló a kutatócsoport három év alatt elvégzett munkájának részletes összefoglalása a legfontosabb nemzetközi színvonalú eredmények kiemelésével és szóbeli előadással kiegészítve. Az 5. támogatási év 6. hónapját követően benyújtott záróbeszámoló a kutatócsoport teljesítményének átfogó szakmai összefoglalása, kiegészítve szóbeli előadás megtartásával. A hároméves beszámoló és a záróbeszámoló értékelésére az MTA elnöke beszámolónként 3-3 szakértőt jelöl ki. A kutatócsoport-vezetők szóbeli előadásait a szakmailag illetékes szakbizottságok hallgatják meg.

A bölcsészet- és társadalomtudományi területen pályázó kutatók a pályázati anyagban javaslatot tehetnek arra, hogy a harmadik évtől a projekt főbb elbírálási szempontjai mely eljárásrend szerint érvényesüljenek, ezen azonban a későbbiekben nem változtathat:
- az „A” értékelési eljárás esetén az értékelés alapját eredeti saját felfedezések, elméletek, értelmezések, fejlesztések, illetve elnyert pályázati pénzek összege szolgáltatja,
- a „B” értékelési eljárás esetén az értékelés szempontjai a kutatás újdonsága, publikációk, konferenciaelőadások, nemzetközi beágyazottság, utánpótlás-nevelés, nyilvánosság előtti jelenlét.

Az „A” értékelési eljárás alkalmazhatósága a társadalomtudományokban, a „B” értékelési eljárás a bölcsészettudományokban jellemző.

A beszámolók és az értékelések alapján a tudományterületi szakbizottságok javaslatot tesznek a beszámolók elfogadására, valamint minősítésére. Az MTA elnöke által felkért tudományértékelő bizottság a szakbizottsági javaslatok és a beszámolók ismeretében alakítja ki véleményét, melynek ismeretében az MTA elnöke dönt a minősítésről és döntéséről értesíti az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságának elnökét, a kutatócsoport vezetőjét és a befogadó kutatóhely vezetőjét.

Amennyiben a kutatócsoport első 3 évben elért tudományos teljesítménye „nem eredményes”, az MTA elnöke döntésének hatályba lépésétől a 4. projektév végéig terjedő időszakra vonatkozó támogatási összegnek csak azon része használható fel, amely a kutatócsoport megszüntetéséhez szükséges.

A támogatási időszak vége előtt három hónappal az MTA elnöke dönt a kutatócsoportok eredményességéről annak érdekében, hogy az eredményes kutatócsoportok további működtetéséről gondoskodhassanak a befogadó kutatóhelyek.

Elvárás, hogy a kutatócsoportok a támogatás időtartama alatt kidolgozzák önálló tudományos programjukat, részt vegyenek TDK-dolgozatot készítő hallgatók témavezetésében, PhD-hallgatók képzésében, valamint mindent megtegyenek annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljenek magyar és nemzetközi pályázatokon.

Amennyiben a Lendület-kutatócsoport vezetője időközben ERC-pályázatot nyer, lehetőség van a Lendület-projekt támogatói okiratának módosítására.

További információk

Az MTA tájékoztatja a pályázókat, hogy
a) a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.
b) Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy az MTA által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
- a pályázati kiírást előkészítő,
- a pályázatot kiíró,
- a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
- a döntéshozó személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.
d) Az MTA és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja, és jogalapja

a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Főosztálya kezeli, az Akadémia Egységes Pályázati Keretrendszerében.
Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
A nyertes pályázók személyes adatait a befogadó kutatóhely a foglalkoztatási szerződés megkötése céljából, valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága a támogatói okirat kibocsátása és támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli.
b) A személyes adatkezelés jogalapja, az MTA tv.-ben és a tudományos kutatásról, fejleszsről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben meghatározott közfeladat ellátása.
c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.
d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal „Hasznos információk” cím alatt, az „Adatkezelési tájékoztató”-ra kattintva érhető el. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága adatkezelési tájékoztatója a www.elkh.org weboldalon, az „Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató”-ra kattintva érhető el.

Budapest, 2020. február 17.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke