Pályázati felhívás a poszt-COVID-jelenségek kutatására irányuló nagy kockázatú pályázatok benyújtására

2021. június 29.

A Magyar Tudományos Akadémia
pályázati felhívása
a poszt-COVID-jelenségek kutatására irányuló
nagy kockázatú pályázatok benyújtására
2021

Meghosszabbodik az MTA post-Covid jelenségek kutatására irányuló nagy kockázatú pályázatok beadási időszaka: a pályázatok benyújtása folyamatosan történhet

2022. január 31-ig

A 2021. október 1. és 2022. január 31. között beadott pályázatok támogatásáról 2022. március 1-ig dönt az MTA.

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnökének döntése alapján az MTA főtitkára A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)pályázati felhívást tesz közzé a poszt-COVID-jelenségekkel kapcsolatos nagy kockázatú kutatások támogatására, tudományterülettől függetlenül. Nagy kockázatú pályázatoknak tekintendők a nemzetközi gyakorlat szerint az olyan tudományos áttöréssel, jelentős, kimagasló eredményekkel kecsegtető kutatások és megoldások, amelyeknél a kutatási célok megvalósítása valamely okoknál fogva komoly kockázatot jelenthet. Ezek a pályázatok, amennyiben a kutatások elindítása mégis célszerűnek látszik, értelemszerűen fokozott szakmai ellenőrzést igényelnek, vagyis a támogatásuk nem folytatható, ha világossá válik, hogy a kitűzött célok nem valósulnak meg. A pályázat célja olyan kutatások támogatása, melyek a koronavírus (COVID-19) okozta poszt-COVID-jelenségek miatt fellépő egészségügyi, gazdasági, társadalmi, kulturális, stb. problémák feltárására és megoldására keresnek válaszokat. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (Kvtv.) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzat 6.3. Szakmai feladatok támogatása alcímen rendelkezésre álló keretből a nagy kockázatú kutatások támogatására 200 M Ft fordítható, 2021. december 1. és 2022. április 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati felhívásban és a támogatói okiratban foglaltak szerint – maximum 2 év, a teljes támogatás két évre tervezetten 400 M Ft, amelyből várhatón 6-12 pályázat támogatható. A második év támogatásának feltétele az első évre ígért kutatási eredmények sikeres teljesítése. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a jelen pályázat céljára megállapított keret a szükséges mértékben rendelkezésére álljon.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

1. Áttörő, eredeti kutatási ötlettel rendelkező kutatók pályázhatnak a tudományok minden területéről tudományos hátterüknek és életkoruknak megfelelő kutatási tervvel. A kutatási témának olyan, a poszt-COVID-jelenségekkel foglalkozó kérdést kell felvetnie, amelynek megoldása szokatlan megközelítést mutat és áttörő, hiánypótló eredményt ígér. Ennek részletezésére a pályázatban külön ki kell térni.

2. A pályázatot benyújtó kutatónak PhD-fokozattal kell rendelkeznie, vagy legyen legalább egy Scopusban, vagy WoS-ban jegyzett tudományos cikk, könyvfejezet, vagy könyv (kutatási témától függetlenül), melyben meghatározó szerzőként szerepel (ennek részletezésére külön ki kell térni a pályázatban).

3. A pályázatra jelentkezhetnek a Magyarországon költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő kutatóközpontokhoz, kutatóintézetekhez, egyetemekhez, alapító okiratuk szerint tudományos kutatási tevékenységet is végző más intézményekhez (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) tartozó kutatók, egyénileg vagy kutatócsoporttal. A felhívásra történő jelentkezést a pályázó kutató, vagy kutatócsoport-vezető a befogadó kutatóhellyel közösen nyújtja be, a kutatóhely vezetőjének nyilatkozatával. A pályázat és az azt támogató befogadó nyilatkozat tartalmazza, hogy a kutató önállóan, vagy kutatócsoport tevékenységével valósítja meg a pályázati célt. A kutató, vagy kutatócsoport esetén minden résztvevő, a befogadó kutatóhellyel foglalkoztatásra irányuló munkajogi vagy a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó vagyoni jogok megszerzését a befogadóhely számára lehetővé tévő polgári jogi jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban áll a pályázat támogatási időtartama alatt.

4. A támogatás vissza nem térítendő. A támogatás maximális összege nem kötött, a kiíró szándéka évente 6–12 pályázat támogatása, amelyre 200 M Ft/év fedezet áll rendelkezésre a mindenkori költségvetési törvény függvényében. A támogatás intenzitás mértéke 100%. A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

5. Egy kutató csak egy pályázatot nyújthat be, egy befogadó kutatóhely több pályázót is befogadhat.

6. A támogatott pályázónak a kutatási tevékenységét, a pályázat elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül meg kell kezdenie, és legfeljebb 2x12 hónapon belüli időre kell terveznie annak befejezését.

7. A támogatás elnyerése esetén a támogatás ideje alatt szüneteltetésre nincs lehetőség.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatoknak a kutatási témát kifejtő részét angol nyelven kell benyújtani az erre a célra létrehozott elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/post-covid_2021). A pályázatok benyújtása folyamatosan történhet a

2021. július 30-tól 2022. január 31-ig

tartó időszakba eső határidőkkel. A pályázatok értékelése és támogatói döntés meghozatala két ciklusban történik: a július 30. és szeptember 30. között benyújtott pályázatokról 2021. október 29-ig, míg az 2021. október 1. és 2022. január 31. között beadott pályázatokról 2022. március 1-ig dönt az MTA főtitkára.

A befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt, a pályázati felületről letölthető befogadó nyilatkozatot egy példányban, valamint ugyancsak a pályázati felületről letölthető, aláírt pályázói nyilatkozatot egy példányban postán is* kérjük elküldeni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Osztálya (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Osztálya) címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a pályázat elektronikus véglegesítésének a dátuma lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Poszt-COVID pályázat 2021”. A pályázat benyújtásának díja nincs.

*Amennyiben a pályázó a Kormány rendeletében meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás) látta el az elektronikusan benyújtott nyilatkozatát, úgy nem szükséges annak papír alapú, aláírt példányát postázni.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben a Kutatási Pályázatok Osztálya munkatársai adnak tájékoztatást a postcovid [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail-címen, illetve a +36 1 411 6334-es telefonszámon.

A pályázati felületre az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer a pályázatot benyújtó kutatóra vonatkozó, az AAT-ben tárolt adatokat átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében szükség lehet az AAT-ben tárolt adatok frissítésére.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kutatónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben már rendelkezik AAT-azonosítóval (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 3. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A pályázat elkészítését az elektronikus pályázati rendszerben a 2. sz. útmutató segíti.

Az MTA Titkárság a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 19. § (1) alapján látja el a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

Az elektronikus pályázati felületen történő kitöltéssel:

a pályázatot benyújtó kutató adatait (név, születési dátum, állampolgárság, biológiai nem, elérhetőség, munkahely, tudományos fokozat és annak megszerzésének időpontja – ha van, MTMT-azonosítója – ha van);

• a pályázat alapadatait (pályázat címe, tudományterülete, kutatás rövid leírása, kommunikációs összefoglaló magyar és angol nyelven, befogadó kutatóhely neve);

•a pályázatot benyújtó kutató tudományos eredményeit (korábban elnyert tudományos díjak, elismerések és hazai és/vagy nemzetközi kutatási pályázati támogatások felsorolását);

• amennyiben a kutatás etikai kockázattal jár, ennek bemutatását;

• az igényelt támogatás összegét;

• kiegészítő adatokat (javasolt bírálók neve és elérhetősége, nem kívánt bírálók neve, a kutatócsoport tervezett tagjai – ha releváns).

Az elektronikus pályázati felületre történő feltöltéssel (PDF-formátumban):

kutatási tervet (angol nyelven), melynek részei:

1. a tervezett kutatás rövid összefoglalója (magyar és angol nyelven egyaránt);

2. a teljes futamidejű kutatási program leírása, majd az első év kutatási tervének részletes bemutatása a várható eredmények felvázolásával és a tervezett disszeminációval;

3. a kutatási ötlet újszerűségének részletes kifejtése, szokatlan megoldási javaslat részletezése, a felfedező kutatás, vagy annak produktuma megvalósításához köthető kockázati tényezők ismertetése;

4. a kutatási terv személyi és kutatóhelyi előzményei: a pályázatot benyújtó kutató (és kutatócsoport esetén a kutatócsoport meghatározó résztvevőinek) szakmai önéletrajza, publikációs listája és tudománymetriai adatai;

5. az aktuális összesítő és szakterületi MTMT-táblázatok – ha vannak;

6. ha a kutatás etikai engedélyhez kötött, akkor erre a kutatási tervben ki kell térni. (A támogatás elnyerése esetén, a kutatás elkezdése előtt a megfelelő hatóságok által kiállított etikai engedélyek másolatát be kell küldeni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Osztályára.)

• a költségtervet (a letölthető sablon szerint, aláírásokkal ellátva);

• a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt befogadó nyilatkozatot (a letölthető sablon szerint);

• a pályázatot benyújtó kutató által aláírt pályázói nyilatkozatot (az adatok valódiságáról, valamint a személyes adatai kezeléséről a letölthető sablon szerint);

• egyéb dokumentumokat (pl. már meglévő etikai engedély).

Eredeti dokumentumok benyújtásával (postai úton vagy AVDH, vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás esetén a pályázati felületre való feltöltéssel is elegendő):

a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt befogadó nyilatkozatot (a letölthető sablon szerint);

• a pályázatot benyújtó kutató által aláírt pályázói nyilatkozatot (a letölthető sablon szerint).

A benyújtott pályázati anyagot a Kutatási Pályázatok Osztálya ellenőrzi. A Kutatási Pályázatok Osztálya a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót – az általa megadott e-mail-címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításra került.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó kutató személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, (2) a felhívásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát.

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül és nem kerül elbírálásra, melyről a pályázót az MTA főtitkára értesíti.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó kutató az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati felhívásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a postcovid [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Osztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.) A kifogást – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el az MTA elnöke. Hiányos tartalommal, illetve határidőn túl benyújtott pályázatok, valamint a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogások érdemi vizsgálat nélkül kerülnek elutasításra.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A pályázatok értékelése és a támogatói döntés meghozatala – a pályázatok benyújtásához igazodóan – két ciklusban történik: a július 30. és szeptember 30. között benyújtott pályázatokról 2021. október 29-ig, míg az október 1. és november 30. között beadott pályázatokról 2021. december 30-ig dönt az MTA főtitkára.

A formailag elfogadott pályázatokat az MTA főtitkára által felkért, a pályázatok tematikája alapján kiválasztott interdiszciplináris szakértői zsűri értékeli (lásd értékelési szempontok) rangsorolja, és javaslatot tesz a támogatandó pályázatokról az MTA főtitkára számára. Az MTA főtitkára a döntését a támogatást nyert kutatásokról a benyújtásától számított 90 napon belül hozza meg. A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 5 munkanapon belül elektronikus levélben értesítést kapnak a Kutatási Pályázatok Osztályától, a nyertesek névsorát az MTA a honlapján közzéteszi.

A nyertes pályázók támogatásának feltételei

A befogadó kutatóhely számára kiállított támogatói okirat feltételeinek teljesítése esetén a pályázati támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására éves ütemezésben kerül sor.

Az elnyert támogatási összeget az MTA Titkárság fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással biztosítja a projektet befogadó intézmény számára vagy közvetlenül a befogadó intézményhez utalja, támogatási előleg formájában.

A költségvetési támogatás folyósításának és felhasználásának részletes szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről támogatói okirat rendelkezik. A támogatói okirat kibocsátására az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett, valamint a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az összeg – a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetendő.

A támogatás személyi, dologi és beruházási költségekre egyaránt felhasználható. A támogatás maximum 10%-áig rezsiköltség elszámolható.

Annak a kutatásban résztvevő kutatónak, akinek bért illetve bérkiegészítést terveznek a támogatási keret terhére, a munkaideje legalább 50%-át (legalább 0,5 FTE értéket) a pályázatban tervezett kutatás megvalósítására kell fordítania. Más pályázati és projekt részvételeinek beszámításával az együttes FTE-érték a támogatás ideje alatt nem haladhatja meg az 1-et.

A támogatást nyert kutatónak a kutatás kezdetétől számított kilenc hónap eredményeiről részletes szakmai beszámolót kell benyújtania a tizedik hónap végéig. A beszámolóhoz csatolni kell a következő év részletes kutatási tervét is. A szakmai beszámolók értékelését az MTA főtitkára által felkért interdiszciplináris zsűri végzi.

A beszámolók alapján a zsűri javaslatot tesz a beszámolók minősítésére az MTA főtitkára részére, aki dönt a minősítésről (eredményes vagy nem eredményes) és döntéséről a Kutatási Pályázatok Osztálya értesíti a beszámolót benyújtó kutatót és a befogadó kutatóhely vezetőjét. Az eredményes kutatások támogatása a döntés értelmében folytatódik a kutatás tervezett végéig, a nem eredményes kutatások 1 év időtartam után tovább nem támogathatók.

További információk

Az MTA tájékoztatja a pályázókat, hogy
a) a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.

b) Az MTA a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy az MTA által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.

c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
– a pályázati kiírást előkészítő,
– a pályázatot kiíró,
– a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
– a döntéshozó személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.

d) Az MTA a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja, és jogalapja

a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságon belül a Kutatási Pályázatok Osztálya kezeli, az Akadémia Egységes Pályázati Keretrendszerében (EPK).

Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságnak a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.

A nyertes pályázók személyes adatait a befogadó kutatóhely a foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötése céljából, valamint az MTA Titkárság a támogatói okirat kibocsátása és a támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli.

b) A személyes adatkezelés jogalapja az MTAtv.-ben és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben meghatározott közfeladat ellátása.

c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a postcovid [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.

d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal „Hasznos információk” cím alatt, az „Adatkezelési tájékoztató”-ra kattintva érhető el.

Budapest, 2021. június „…”.

Kollár László P.
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára