Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

Tanulj, Tanítsd, Tudd! (TANTUdSZ) Ifjúsági Egészségnevelési Program

Falus András rövid pályázati összefoglalója.

A TANTUdSZ (Tanulj, Tanítsd, Tudd!) ifjúsági egészségnevelési program egy sajátos logika és módszertan mentén építi fel elgondolását. Elsődleges célja nem pusztán az egészségtudományi témákhoz kötődő tudásátadás, hanem az ismeretek bensővé tétele s olyan formán való megjelenítése, hogy az példaértékűvé és taníthatóvá váljon, egyben kedvelhető, szerethető legyen a fiatalabb korcsoportok számára.

Kísérletet tettünk arra, hogy felsorakoztassuk azokat a tudományos érveket, melyek elengedhetetlenné teszik egy korszerűbb pedagógiai módszertanra és tudományos alapokra épülő egészségnevelő program megszületését. A program létéhez további meggyőző érveket szolgáltattak a 898 középiskolás diák körében készített, hiánypótló „pilot” tudományos kutatásunk adatai, valamint a szakmai kerekasztal-beszélgetések során elhangzottak. A hazai szakmai közvélemény számára publikált felmérésünk eredményei rámutattak, hogy az egészségvédelemmel, egészségtudatossággal, betegségmegelőzéssel foglalkozó programok száma nem elégséges a középiskolások körében, s jelentős részük még mindig a hagyományos oktatási módszerekre épít. A kutatás eredményei igazolták, hogy a már országos szinten jogszabály által kialakított keretrendszerben működő iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) kiváló lehetőség lenne a középiskolás diákok számára az egészségvédő és betegségmegelőző programok szervezésében.

Ezen ismeretek birtokában és a TANTUdSZ program szellemiségével összhangban felsorakoztattuk azokat a lehetséges témákat, melyek egyértelműen nélkülözhetetlenek az ifjúság „egész”-séges attitűdjének, világlátásának formálásához. A szakmódszertani pályázat során megvizsgáltuk, hogy milyen innovatív tudásátadási módszereket lehetne alkalmazni az „egészség mint érték” szerteágazó szemléletmód átadása során a gyakorlatban. Kísérletet tettünk arra, hogy az egyes innovatív módszerekhez életkori és tematikus bontásban adjunk példákat.

Megállapítottuk, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő, innovatív, játékos, célorientált és mérhető egészségnevelő módszerek alkalmazása az alap- és középfokú oktatási intézményekben, a képzők képzése, a nagyobbak kisebbek iránti felelősségének (példamutatásának) növelése, a pedagógia- és az egészségtudomány összekapcsolása s ezek mindennapos gyakorlatba történő átültetése megalapozhatja a jövő nemzedék egészségesebb életvitelét, elősegítheti az egészségtudatosabb magatartást s mindezek interiorizálódását.

Meggyőződésünk, hogy a fiatalabb korosztályok – vagyis a leendő édesanyák, édesapák, nagyszülők – megfelelő magatartásában rejlik társadalmunk hosszabb távú pozitív jövője, testi-lelki egészsége, s ezt elősegítheti a TANTUdSZ program módszerének kidolgozása és gyakorlati megvalósítása.

Beszámoló a TANTUdSZ program kommunikációs tevékenységeiről

A TANTUdSZ Ifjúsági egészségnevelési program kommunikációját, médianyilvánosságát az alábbi elvégzett tevékenységek biztosítják mostanáig (ám ezek köre a 2015. december 31-i pályázati elszámolási határidő után is folytatódik).

Arculat, logó

Megtervezésre kerül a TANTUdSZ arculata és logója. A logót és a fejlécet minden, a TANTUdSZ programmal kapcsolatos megjelenés alkalmával feltüntetjük.

Rádióinterjú-sorozat

A Kossuth Rádió Közelről című műsorában 2014 májusa óta hetente EDUVITAL percek címmel, az EDUVITAL szakemberei adnak interjút. A hétköznap főműsoridőben sugárzott adás hallgatószáma országosan napi szinten 380–450 ezer fő. 2015. március 19-én a téma a tervezett TANTUdSZ program volt, dr. Feith Helga Judit adott szakértői interjút. Az anyag az EDUVITAL honlapjáról letölthető az alábbi linken:

http://eduvital.net/index.php/hu/gyujtemeny/audio-video/168-kozelrol

http://eduvital.net/images/audio/150319_Kossuth.mp3

Könyvfejezet – Utószó helyett a TANTUdSZ programról

A prof. dr. Falus András társalapító és Melicher Dóra ügyvezető által vezetett EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság „EDUVITAL Művek” címmel kiadványsorozatot indít, melynek első műve egy 33 szerző tollából származó, 25 fejezetes könyv Sokszínű egészségtudatosság – Értsd, csináld, szeresd! című, a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott szakkönyv, melyet első kiadásban 1500 ingyenes példányban jelentettek meg. A könyvet országosan, széles körben népszerűsítik megannyi fórum és médium keretében. E könyv zárófejezetét a születő TANTUdSZ programnak szentelték „Utószó helyett a TANTUdSZ programról” címmel, szerzői prof. dr. Falus András, dr. Feith Helga Judit, Melicher Dóra. A könyv szinopszisát, tartalomjegyzékét, valamint az „Utószó helyett a TANTUdSZ programról” című fejezet in press változatát mellékletként csatoljuk. (12., 13., 14. sz. melléklet)

Orvosi Hetilap-cikk

Tapasztalatok és motiváltság: magyar középiskolások véleménye az egészségvédő programokról (Orv. Hetil., 2016, 157(2), 65–69.)

Tudományos és hiánypótló felmérésünk és az abból levonható tapasztalatok egyrészt stratégiai kiindulópont a középiskolás korcsoport TANTUdSZ-ba történő bevonását illetően. Másrészt a megkérdezett diákok személyes elkötelezettsége és motiváltsága kapcsolati pontokat nyújt a további TANTUdSZ programok megvalósítása vonatkozásában.

A TANTUdSZ program népszerűsítésére minden lehetséges elektronikus és papíralapú tömeg- és szakmai kommunikációs eszközt megragadtunk.