Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-SZTE Mikrobiológia és Egészségnevelés Szakmódszertani Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Burián Katalin

Az oldal tartalma jelnyelven

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-SZTE Microbiology and Health Education Research Group

Burián Katalin

Burián Katalin a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen végzett általános orvosként 1992-ben. A későbbiekben szakvizsgát tett orvosi mikrobiológiából, valamint PhD-fokozatot szerzett és habilitált. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetének tanszékvezetője. Munkája során előadásokat tart az orvostan-, fogorvostan- és gyógyszerésztan-hallgatók részére magyar és angol nyelven az orvosi mikrobiológia és immunológia tárgykörében, valamint részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében is. Tevékenyen részt vállalt az intézet által oktatott orvosi mikrobiológia gyakorlati anyagának kidolgozásában. Oktatói tevékenysége során 28 hallgató szakdolgozati munkáját irányította konzulensként, 2 végzett PhD-hallgatója van. Jelenleg is 8 szakdolgozó, valamint 2 tudományos diákkörös munkáját támogatja. Az általa felkészített hallgatók szakmai fórumokon számos alkalommal elnyerték a „Legjobb fiatal szerző” díjat, illetve sikeresen szerepeltek diákköri konferenciákon. Igen sokrétű oktatási tapasztalatokkal rendelkezik. A hallgatók körében nagy népszerűségnek örvendenek az általa tartott előadások és gyakorlatok, 2007-ben elnyerte a hallgatók által adományozott „Az év legjobb oktatója” megtisztelő címet. Kutatási témái a patogének kölcsönhatása a gazdaszervezettel, valamint a különböző mikroorganizmusok által okozott megbetegedések megelőzése vakcinálással. Az MTA tantárgy-pedagógiai programjának keretében oktatási tapasztalataival próbál segíteni a középiskolai egészségnevelési és mikrobiológiai irányú oktatás javításában.

Kutatási téma

A kutatócsoport célja olyan mikrobiológiai gyakorlatok és projektek kidolgozása, amelyek elősegítik a középiskolai biológiai ismeretek elmélyítését, elméleti és gyakorlati alkalmazását. A gyakorlatok hiánypótló funkciót töltenének be a középiskolai biológia tantárgy oktatásában, mivel a tényleges gyakorlati feladatokra, kísérletekre, kísérletek tervezésére, problémák megoldására, gyakorlati készségek megszerzésére a tanórán és a fakultációs órákon a tanárok óraterhelése és a tantárgyi követelmények teljesítése miatt kevés idő jut, vagy a fontossági sorrendet mérlegelve kimaradnak a tantárgyi tematikából. A diákok az egészséges életmóddal, a betegségek prevenciójával és a higiéniai alapismeretekkel kapcsolatban szereznek majd megfelelő tájékozottságot. Fejlesztési követelményként a projekt célja a betegségek elleni tudatos prevenció fontosságának hangsúlyozása (pl. vakcinák fontossága, bakteriális és virális eredetű megbetegedések kezelése, szexuális úton terjedő betegségek ismertetése és az ellenük való védekezés tudatosítása), valamint az egyén felelősségének hangsúlyozása. A mikrobiológiai gyakorlatok további célja, hogy kialakítsa az új ismeretek önálló megszerzésének képességét, gyakorlati jártasságot biztosítson a tanulóknak a laboratóriumi vizsgálatokban, megtanítsa értelmezni a kísérletek során kapott eredményeket, és tudatos kérdésfeltevésre ösztönözze a diákokat. A tematika feldolgozása során a mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva teszi nyilvánvalóvá, hogy az elsajátítandó tudás nem csupán elméleti ismeretekhez, hanem gyakorlati készséghez is hozzásegíti a diákokat. A csoportos oktatási forma erősíti az együttműködési készségek kialakítását, megkönnyíti a későbbi integrációt a felsőoktatásban, a munkahelyen, és elősegíti a társadalmi környezetbe való beilleszkedést. A projekt során lehetőség nyílik kisebb csoportokban való munkára, szakirodalmi források feldolgozására és a gyakorlati csoport előtti bemutatására. Ez a diákok szociális és kommunikációs készségeit, valamint előadókészségét is erősíti. A módszertani programnak szerves része a pedagógusok szakmai továbbképzése is.

Befogadó intézet

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

A kutatócsoport tagjai

Dr. Spengler Gabriella PhD, tudományos munkatárs, SZTE Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet;
Dr. Mosolygó Tímea PhD, tanársegéd, SZTE Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet;
Dr. Hohmann Judit, az MTA doktora, SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet;
Vadászné Horváth Ildikó biológiatanár, Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola;
Dr. Kovács Józsefné Király Tünde biológiatanár, Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola;
Kovács Veronika biológiatanár, Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola;
Udvarhelyi Brigitta biológiatanár, Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

http://web.med.u-szeged.hu/medmicro/MTA.html

Elérhetőség

E-mail: burian [dot] katalin [at] med [dot] u-szeged [dot] hu

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Kutatási téma