Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-PPHF Valláspedagógiai Szakmódszertani Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Kovács Gusztáv

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-PPHF Religious Education Research Group

Kovács Gusztáv

A kutatócsoport vezetője dr. Kovács Gusztáv főiskolai tanár, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (PPHF) Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszékének vezetője. Tanulmányait Magyarországon, Ausztráliában és Ausztriában végezte. 2008-ban a Bécsi Egyetemen szerzett teológiai doktorátust, majd 2015-ben a Pécsi Tudományegyetemen habilitált filozófiából. 2007 és 2013 között a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának tanára. 2012-ben MTA Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesült. Oktatómunkája során filozófiai és bioetikai tárgyakat tanít magyar, angol és német nyelven, 2009 óta rendszeres előadója külföldi egyetemeknek. Szakterülete az etikaoktatás módszertana, különös tekintettel a teológiai etikára és a bioetikára. Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program keretében a hitoktatás területén próbálja segíteni a 21. század követelményeinek megfelelő szakmódszertani háttér megteremtését.


Kutatási téma

A Valláspedagógiai Szakmódszertani Kutatócsoport 2016-ban alakult a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kebelében működő Kateketikai Munkaközösség munkatársaiból és a velük együttműködő oktatókból, pedagógusokból. Munkánk során a hittanoktatásban kívánunk szemléletformáló tevékenységet folytatni, és ehhez új szakmai módszereket kidolgozni, alkalmazni és szélesebb körben ismertté tenni.

Működésünk alapja annak a társadalmi szükségletnek a felismerése, hogy az ember értéket kereső és értékeket teremtő közegben kíván élni. A felfedezett érték és a megélt valóság közötti hasadék azonban megnehezíti az emberek együttélését. A vallási nevelés feladata, hogy felkészítse az embert az „értékkereső” és „értékteremtő” társadalmi jelenlétre. A valláspedagógia szemléletváltozásának legalapvetőbb eleme, hogy a tartalomról a résztvevőre kerül át a kutatók figyelme. A pedagógus tanulási folyamatban való személyes részvétele, a tanulók életkori sajátosságainak, személyes érdeklődésének előtérbe kerülése alapvetően megváltoztatták a hitoktatás módszertanát. A szakmódszertani kutatómunka célja, hogy megismerje és megismertesse a személyközpontú, egzisztenciális hittantanítás módszertanát. Ehhez kívánjuk felhasználni a nemzetközileg bevált gyakorlatokat, és saját módszertani adatbázist építünk fel, amelyet a lehető legszélesebb körben publikálunk.

A koncepció főbb elemei:
– módszertani adatbázis kiépítése; szakmaspecifikus bibliográfia összeállítása;
– az összegyűjtött, illetve létrehozott szakmai tartalmak tárolása, elérhetővé tétele; weboldal létrehozása és működtetése;
– valláspedagógiai szakmódszertani képzés akkreditálása; folyamatos pedagógus-továbbképzések szervezése; képzők képzése;
– módszertani szakirodalom (tanulást segítő játékgyűjtemények, gondolkodásfejlesztő, közösségi tanulást segítő, illetve valláspedagógiai tárgyú módszertani segédletek) publikálása;
– szervezetépítés; országos, szakmai együttműködésen alapuló kapcsolati háló kialakítása.

A pályázat által lehetővé tett működési időszakban munkánkat két vonalon tervezzük megvalósítani: egyrészt a projekt teljes időszaka alatt szeretnénk támaszkodni Franz Kett pedagógiai módszerére, amelyről közel négy évtizedes hagyománya alapján kiderült, hogy képes meghaladni a hitoktatás klasszikus kereteit, és személete alkalmas arra, hogy a hittant, a vallásos nevelést harmonizálja a közismereti tárgyakkal és értékkereső, értékteremtő magatartásra vezessen. Emellett a projekt első évében szakmódszertani adatbázisunk megalapozását, valamint egy szakmai-kapcsolati háló kiépítését tervezzük megvalósítani. A második, harmadik és negyedik évben tematikus rendszerben tervezve az alábbi témaköröket szeretnénk áttekinteni: gyermekirodalom- és bibliai interpretációk, egyháztörténeti kérdések, valamint etikai, bioetikai kérdések feldolgozása. Mindhárom témakör lehetőséget ad arra, hogy rajta keresztül megmutassuk az egzisztenciális, személyközpontú hittantanításban rejlő lehetőségeket, és tanári kézikönyvek, óravázlat-gyűjtemények összeállításával elősegítsük a hittan közismereti tantárgyakkal való harmonizációját, illetve a kutatócsoport által készített szakmai anyagok tesztelését.

A műhely munkájába szeretnénk bevonni a témák és a szemlélet iránt érdeklődő pedagógusokat és intézményeket; képzőkből és alkotó munkatársakból álló munkacsoportot, illetve szakmai koncepcióért felelős kutatói közösséget kívánunk létrehozni. A projekt során folyamatosan törekszünk a tapasztalatok, eredmények mind szélesebb – hazai és nemzetközi – szakmai közösségben való megosztására, konferenciákon való megvitatására, illetve publikálására.

A projekt megvalósításával párhuzamosan terveink között szerepel a kutatócsoport szervezeti egységének hosszú távú megalapozása, az általunk létrehozott módszertani program és ajánlások szélesebb körben való alkalmazásának lehetővé tétele, országos, illetve nemzetközi konferenciákon való ismertetése.


Befogadó intézmény

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

A kutatócsoport tagjai

• Dr. Kovács Gusztáv (Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola)
• Prof. Piotr Morciniec (Uniwersytet Opolski)
• Csonta István (Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola)
• Dr. Lukács Ottilia (Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, KU Leuven)
• Asztalos Katalin (Oktatási Hivatal)
• Magdalena Pieszko (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza)

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

http://fugefamuhely.hu/index.php

Elérhetőség

E-mail: dr [dot] kovacs [dot] gusztav [at] gmail [dot] com

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Kutatási téma