Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Nemes László Norbert

Az oldal tartalma jelnyelven


Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-LFZE Research Group on Active Music Learning

Dr. habil. Nemes László Norbert, tanszékvezető egyetemi tanár 2008 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) Kodály Intézetének igazgatója. Tizenkét éven át volt társkarnagya a Magyar Rádió Gyermekkórusának, 2014 szeptembere óta a Zeneakadémia rezidens kórusának, az Új Liszt Ferenc Kamarakórusnak karnagya. Művészi munkája elismeréséül 2005-ben Bartók–Pásztory-díjat kapott.
Pályáját kezdetektől fogva az előadóművészi munka és a tanítás párhuzamossága határozza meg. Egyetemi tanulmányainak befejezése óta dolgozik a felsőoktatásban, a Magyar Rádió Gyermekkórusának karnagyaként azonban jelentős tapasztalatot szerzett az általános és középiskolás korú gyermekekkel végzett oktató-nevelő munkában is.
Zenepedagógusként és karnagyként négy kontinensen, Ausztráliától az Egyesült Államokig, tanít rendszeresen, egyetemi mesterkurzusokat, előadásokat és szemináriumokat tart. 2012 óta a pekingi Central Conservatory of Music vendégprofesszora és zenepedagógiai konzulense. A Nemzetközi Kodály Társaság alelnöke, számos zenei szervezet tiszteletbeli tagja.
Az Oxford Handbook of Choral Pedagogy Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepcióját bemutató fejezetének szerzője.

Nemes László Norbert

A 2014 óta működő kutatócsoport a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézete tanárainak, kutatóinak, valamint az MTA Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központ munkatársainak részvételével kialakított interdiszciplináris munkacsoport. A kezdeti nyolcfős csoport, mely leginkább zenepedagógusokból, pszichológusokból és agykutatókból állt, 2016-ban további intézmények munkatársaival bővült, akik tapasztalatokkal rendelkező egyetemi oktatók, fiatal doktoranduszok, egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő iskolai tanárok közül kerültek ki.

Kutatási téma

A szakmódszertani kutatás célja a Kodály-koncepcióra épülő iskolai ének-zene oktatás módszertani továbbfejlesztése az éneklést és a zenehallgatást kísérő mozgás kreatív integrálásával. A fejlesztés két modellben kerül leírásra. Az első modell az irányított, zenét követő mozgásra alapoz (ebben a tekintetben Dalcroze zenepedagógiai elveihez közelítő), a második modell az improvizált, szabad mozgást (Kokas Klára zenepedagógiájának elemeit) használja fel.

A megelőző kutatásokkal egybecsengő tapasztalatok azt mutatják, hogy a mozgással egybekötött zenei foglalkozás (játékos, kreatív éneklés, aktív zenehallgatás) hozzájárul a zenei folyamatok elemző megértéséhez, melyek – már az olvasási készség elsajátítása előtt is – hatással vannak olyan kognitív területek fejlődésére, mint a nyelvi képességek, a memória és a figyelem.

A kutatócsoport szakmai munkájának kiindulópontja, hogy a zenepedagógiai modellek fejlesztését interdiszciplináris keretbe helyezi, a pedagógiai vonatkozások mellé a pszichológia és a kognitív idegtudomány dimenzióit is bekapcsolja. Kutatásának újszerűsége az oktatás-idegtudomány alapelveinek érvényre juttatása. Az új oktatási-nevelési modellek hatásvizsgálatakor az online diagnosztikus képességmérő tesztek mellett nagy precizitású elektrofiziológiai méréseket is használnak a zenei és nem zenei képességek jellemzőinek és ezek longitudinális fejlődésének vizsgálatára.

A célokhoz kapcsolódó munkaformák, módszerek és tervezett feladatok – a tantermi megfigyelésekkel, továbbá az iskolákban zajló és a laboratóriumi vizsgálatokkal párhuzamosan – a tanítás (experimentális munka a tanítási órákon a modellek budapesti és győri bázisiskoláiban és követő helyszínein), a tartalomfejlesztés (módszertani háttéranyagok, segédletek, példatárak, tanári kézikönyvek elő- és elkészítése az általános iskola 1–4. osztályában tanítók számára), valamint a sokoldalú disszemináció hazai és nemzetközi viszonylatban.

Az innovatív kutatómunka ütemterve negyedéves bontásban, négy tanévet figyelembe véve készült el, és összehangolja a kutatás három alcsoportjának tevékenységét, melyek a következők:

• Képességmérési és kognitív pszichológiai alcsoport
• Kreatív énekes játékok ritmikus mozgással alcsoport (1. modell, Budapest, Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola, a Városmajori Gimnázium tagintézménye)
• A Kokas-pedagógia adaptálása az ének-zene tanításba alcsoport (2. modell, Győr, Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola).

Befogadó intézet

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

A kutatócsoport tagjai

• Képességmérési és kognitív pszichológiai alcsoport
Vezető: Dr. Honbolygó Ferenc kutató, MTA TTK Agyi Képalkotó Központ,
Asztalos Kata tanársegéd, művésztanár, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító- és Óvóképző Intézet,
Lukács Borbála PhD-hallgató, ELTE PPK Kognitív Pszichológia Doktori Iskola,
Maróti Emese kutató, MTA TTK Agyi Képalkotó Központ.

• Kreatív énekes játékok ritmikus mozgással alcsoport (1. modell)
Vezető: Szirányi Borbála művésztanár, zenepedagógus, LFZE,
Bali Dániel digitális szerkesztő, zenepedagógus,
Barabás Edina intézeti oktató, zenepedagógus, LFZE,
Eckhardt Fanni hallgató, LFZE,
Mihalovics Csilla vezetőpedagógus, ének-zene tanár, ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola.

• A Kokas-pedagógia adaptálása az ének-zene tanításba alcsoport (2. modell)
Vezető: Dr. Deszpot Gabriella tudományos főmunkatárs, oktató, LFZE,
Bozsakyné Zvezdovics Mónika tanító, Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola,
Buda Sára ének-zene, játék- és szabadidő-szervező tanár, Kroó György Zeneiskola,
Farnadi Tamara zenepedagógus, karnagy, szolfézstanár, Kokas-pedagógia-oktató, Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, AMI, Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola,
Körtvési Katalin művésztanár, Kokas-pedagógia-oktató, LFZE Kodály Intézet.

Kutatási koordinátor: Várkonyi Zsófia, LFZE.

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

http://kodaly.hu/kodaly_mta-lfze/mta-lfze-aktiv-zenetanulas-kutatocsoport-107336

Elérhetőség

E-mail: nemes [dot] laszlo [dot] norbert [at] lisztakademia [dot] hu; nemeslaszlonorbert [at] kodaly [dot] hu

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Kutatási téma