Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-ELTE Fizika Tanítása Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Tél Tamás

Az oldal tartalma jelnyelven


Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-ELTE Physics Education Research Group

A kutatócsoport bemutatkozása angol nyelven - Introduction of the Research Group

Tél Tamás az ELTE Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára. Kutatási területe a nemegyensúlyi folyamatok, a környezeti áramlások és újabban a klímaváltozás fizikája. Diplomája megszerzése, 1975 óta vesz részt az ELTE tanárképzésében, ahol tíz éve a fizikatanári szak szakfelelőse. A szakmódszertanhoz a kaotikus és nemlineáris jelenségekről Gruiz Mártonnal írt bevezető tankönyve révén került közelebb, mely magyar nyelven 2002-ben, angol nyelven 2006-ban jelent meg. 2007 óta, az akkor megalakult Fizika Tanítása doktori program vezetője és a programmal kapcsolatos konferenciák és kiadványok egyik szervezője. A szakmódszertani kutatócsoport tevékenysége is e doktori program köré épül.

Bemutatkozás

A Kutatócsoport az ELTE „Fizika tanítása” doktori programjának bázisán hálózatszerű szervezetben működik. A csoport tanár tagjai részéről a kutatás önként vállalt többletfeladatként valósul meg úgy, hogy a munka döntő részét mindenki saját iskolájában végzi, miközben folyamatos kapcsolatban áll az együttműködő kollégákkal. Az ábra a Kutatócsoport szerkezeti felépítését mutatja: a kék ellipszisekben láthatóak a munkaközösségek, a zöld téglalapokban a fő külföldi kapcsolatok, a narancssárgában a programfejlesztő partner, s az ábra egyben jelzi a fő kapcsolódásokat is.

Célkitűzések

A Környezetfizika munkaközösség célja, hogy eszközt adjon a fizikatanárok kezébe a környezeti jelenségek fizikájának feldolgozásához. Fő témái a nagyléptékű légköri és óceáni jelenségek, az energetika alapkérdései, a megújuló energiaforrások fizikai alapjai, felhasználásuk lehetőségei és korlátai, a globális felmelegedés, az üvegházhatás és a klímaváltozás fizikai hátterének tanítása, de ide sorolja az űrkutatás és a csillagászat új eredményeinek feldolgozását is

A Modern fizika munkaközösség fő témái a részecskefizika és magfizika korszerű képe, az anyagfizika, félvezetők, biofizika, nemlineáris és kaotikus jelenségek, valamint a kooperatív és komplex rendszerek. Különös hangsúlyt fektet arra, hogy a számítógépes szimulációk minél sokrétűbben jelenjenek meg a tananyagokban. Célja, hogy a fizikai lényeg megtartása mellett a részleteket egységes szemléletű, érdeklődést felkeltő egészbe öntse.

A Kísérleti tankönyv munkaközösség megvizsgálja a tankönyvek átalakulásának hazai és nemzetközi trendjeit, valamint kidolgoz egy új kísérleti fizika-tankönyv koncepciót, melyben a tervek szerint a hagyományos tankönyvi tartalmakat megosztja a legfontosabbakat rögzítő nyomtatott kiadvány („váz tankönyv”) és a tanulási tevékenység sokoldalú támogatását biztosító internetes honlap között.

A Nagymintás oktatási kísérletek munkaközösség célja egy, a közoktatás teljes spektrumát lefedő tanári gárda összegyűjtése, akik képesek a szakmódszertani újításokat tesztelni, valamint az eredményeket tudományos igényességgel kiértékelni. Konkrétan egy modern, mozgás-szimulációs program oktatásban betöltött szerepét vizsgálja nagymintás (több száz diákot érintő) oktatási kísérletben.

A Tanárképzés munkaközösség a hazai fizika tanárképzés és tanártovábbképzés helyzetének és gyakorlatának nemzetközi összehasonlításban történő vizsgálatával, a hazai viszonyokhoz illeszkedő jó gyakorlatok kidolgozásával, szakmai segédanyagok fejlesztésével foglalkozik. Célunk, hogy a munka eredménye a módszertani képzés minden résztvevője számára hasznosítható legyen, és egyúttal a gyakorló középiskolai tanárok napi munkáját is segítse. A munkaközösség ezen kívül foglalkozik az egyetemre nagy számban hiányos tudással bekerült hallgatók motiválásának és felzárkóztatásának problémájával is.

A Science Centerek munkaközösség felderíti az iskolán kívüli tanulási, tanítási módszerekben rejlő lehetőségeket a fizikaoktatás szempontjából. Feltérképezi a hazai Science Centereket, interaktív kiállításokat, „rendhagyó fizikaórákat”. Felméri, hogy a tárlatok és foglalkozások milyen korosztályban és a tananyag mely területeihez kapcsolva hasznosíthatóak, kidolgozza az iskolán kívüli fizikatanítás néhány szakmai programját.

A Tehetséggondozás munkaközösség célja egy újfajta, az iskolától a nemzetközi színtérig tartó, a diákok kísérletező munkájára építő tehetséggondozási módszer kidolgozása és meghonosítása. Kutatásai alapját nemzetközi fizikaversenyek (IYPT, ICYS) képezik, melyek a fizika tanulása mellett számos, a XXI. században hasznos készséget is fejlesztenek. Az iskolai tehetséggondozási munkához olyan módszerek és szakanyagok alakítanak ki, melyek minden magyar iskolában alkalmazhatóak.

A Szenzorok munkaközösség a napjainkat behálózó okos eszközök működési alapját képező szenzorok, mikrokontrollerek világát szeretné közelebb vinni az iskolákhoz. Megkerülhetetlen, hogy ezen eszközök működési elvének fizikai hátteréről, használatuk módjáról ne tanítsunk valamit, ne alkalmazzuk őket a fizika oktatásában. Céljuk, hogy a már meglévő tapasztalataikat, jó gyakorlataikat egy olyan receptkönyvvé formálják, amelyet a téma iránt kevésbé érdeklődő kollégák és tanulók is könnyedén felhasználhatnak.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem csoport célja a kapcsolatok erősítése a helyi fizikatanári és szakmódszertanos közösségek között, tapasztalatcsere a tehetséggondozás és népszerűsítés területén, közös kutatások folytatása elsősorban a komplex rendszerek és kollektív jelenségek, valamint a környezeti problémák tanításával kapcsolatosan.

A Udinei Egyetem csoport célja cserekapcsolat kialakítása az Università degli Studi di Udine egyetemmel. A közös kutatások témái: új módszerek a modern fizika egyes területeinek középiskolai oktatásában, egyes modern fizikai kísérletek új szemléletű értelmezése, valamint a környezetfizika oktatása során felmerülő didaktikai kérdések tanulmányozása.

A Müncheni Egyetem csoport célja cserekapcsolatok kialakítása az egyetem Lehrstuhl für Didaktik der Physik tanszékével és a helyi fizikatanári közösséggel, rendezvények kölcsönös látogatása, közös kutatások folytatása, elsősorban a multimédiás fizikaoktatás, valamint a szenzorok alkalmazása és a környezetfizika tanítása témakörben.

A Helsinki Egyetem csoport célja cserekapcsolat kialakítása az egyetem Department of Teacher Education intézetén belül működő Science Center Pedagogy csoporttal és közös kutatások folytatása az iskolán kívüli tanulás, a felfedezésalapú és a problémaorientált természettudományos oktatás, valamint a társadalmilag érzékeny témák oktatása területén.

A University of British Columbia csoport célja cserekapcsolat kialakítása a Physics and Astronomy és a Curriculum and Pedagogy intézetekkel, és közös kutatások folytatása a tanárképzés, a fizikai kísérletek tervezése és alkalmazása, valamint az alapszakos fizikaoktatás és az iskolán kívüli fizikatanítás terén

Befogadó intézet

ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

A kutatócsoport tagjai

• Bérces György (ELTE TTK Fizikai Intézet)
• Csernovszky Zoltán (Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest)
• Derényi Imre (ELTE TTK Fizikai Intézet)
• Finta Zsanett (Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely)
Fülöp Csilla (Madách Imre Gimnázium, Budapest)
Garamhegyi Gábor (Isaszegi Gimnázium)
Gärtner István (Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest)
Gróf Andrea (Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest)
Gócz Éva (Református Gimnázium és Kollégium, Budapest)
Horváth Zsuzsanna (Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest)
Hömöstrei Mihály (Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest, ELTE)
• Hudoba György (Óbudai Egyetem, Budapest)
Ispánovity Péter (ELTE TTK Fizikai Intézet)
Jaloveczki József (Szent László Általános Művelődési Központ, Baja)
Jenei Péter (ELTE TTK Fizikai Intézet)
Juhász András (ELTE TTK Fizikai Intézet)
Király Andrea (ELTE TTK Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ)
Komáromi Annamária (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest)
Kopasz Katalin (SZTE TTIK Fizikai Intézet)
• Kuczmann Imre (Nádasi Ferenc Gimnázium, Budapest)
Leitner Lászlóné (Szent Imre Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza)
• Lucz Ildikó (Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium)
• Medvegy Tibor (Veszprémi Egyetem)
Meszéna Tamás (Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs)
• Molnár András (fizikatanár PhD hallgató)
Nagy Péter (Neumann János Egyetem, Kecskemét)
Néda Zoltán (BabeşBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)
Oláh Éva Mária (Bálint Márton Általános és Középiskola, Törökbálint)
• Pesthy Sándor (VI. éves fizikatanár hallgató)
Pető Mária (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy)
• Piláth Károly (ELTE Trefort Ágoston Gimnázium)
Radnai Tamás (Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest)
• Raffai Péter (ELTE Atomfizikai Tanszék)
Rajkovits Zsuzsanna (ELTE Fizikai Intézet)
Sándor Bulcsú (BabeşBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár és Goethe Egyetem, Frankfurt)
Schramek Anikó (Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest)
Stonawski Tamás (Nagyecsedi Református Líceum, Nyíregyházi Egyetem)
• Szakmány Csaba (Trefort Gimnázium és Fizikai Intézet, ELTE)
Szeidemann Ákos (Eötvös József Gimnázium, Tata)
Szittyai István (Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét)
Tasnádi Anikó (Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest)
Tasnádi Péter (ELTE TTK Fizikai Intézet)
Teiermayer Attila (Blundell's School, Tiverton, Devon, United Kingdom)
Tél Tamás (ELTE TTK Fizikai Intézet)
Tóthné Juhász Tünde (Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest)
• Tóth Kristóf (VI. éves fizikatanár hallgató)
• Vitkóczy Fanni (ELTE Trefort Ágoston Gimnázium)
Vörös Alpár (Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár)
Wiener Csilla (BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék, Budapest )

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

http://fiztan.phd.elte.hu/kutcsop/index.html

Elérhetőség

E-mail: tel [at] general [dot] elte [dot] hu

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Célkitűzések