Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Győri Miklós

Az oldal tartalma jelnyelven

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-ELTE Autism in Education Research Group

Győri Miklós

A kutatócsoport vezetője dr. habil. Győri Miklós pszichológus, egyetemi docens, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének igazgatója. Kutatási területei az informatikai alapú asszisztív, edukációs és diagnosztikus eljárások és módszerek; az autizmus spektrum pszichológiája és pedagógiája; az atipikus kogníció, nyelv és kommunikáció; a tekintetkövetéses (eye-tracking) módszertanok alkalmazásai. Alapkutatási érdeklődését Autism and cognitive architecture című kötete (Akadémiai Kiadó, 2006), az oktatás, a technológia és az atipikus emberi képességmintázatok összefüggéseivel kapcsolatos munkáit pedig a Joseph Mintzcel és Morten Aagaarddal együtt szerkesztett és írt Touching the Future Technology for Autism? című kötete reprezentálja (IOS Press, 2012). Oktatott és külsősként ma is rendszeresen oktat az ELTE pszichológusképzésében, 2010 óta elsősorban az ELTE gyógypedagógus-képzésében vesz részt, 1996 óta rendszeres óraadó a Bécsi Egyetemen.

Kutatási téma

Az MTA Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán működő Tanszékközi Autizmus Műhely korábbi és jelenlegi kutatásaira alapozva alakította ki szakmódszertani koncepcióját. Alapkutatási és innovatív eszközfejlesztési fókuszai mellett kiemelten koncentrál az evidenciaalapú gyakorlatok meghonosítására és fejlesztésére az autizmus területén, ezen keresztül az autizmussal élő emberek és családtagjaik életminőségének javítására, társadalmi integrációjának megerősítésére. Ennek elsődleges terepe az oktatás. A team olyan szakmai munkacsoport, amely kutatási és gyakorlati kompetenciákat egyesít elsősorban a pedagógia, a gyógypedagógia, valamint a pszichológia és az egészségtudomány területéről. Ebben a multidiszciplináris keretben jelennek meg olyan speciális hangsúlyok, mint a kognitív fejlődés, az oktatási idegtudomány és a korszerű infokommunikációs eszközök evidenciaalapú alkalmazása.

Miközben hazánkban mintegy 100 000 fő él autizmussal, még mindig kevéssé állnak rendelkezésre az érintett személyeket, családaikat és oktatási környezetüket több lépésben támogató, bizonyítékokon alapuló komprehenzív-szupportív technikák, a többszintű, a befogadást szisztematikusan támogató eljárások.
A kutatócsoport alapvető célja, hogy ezen a hiányon enyhítsen kutatások alapján kidolgozott és validált módszertanokkal, amelyek majd széles körben alkalmazhatóak lesznek az autizmus spektrumon lévő személyek társadalmi integrációjának támogatásában, ezen belül kiemelten az inkluzív oktatás elősegítésében. Ennek kiindulópontjaként szolgál az autizmus spektrumon lévő gyermekek és családaik erőforrásainak és nehézségeinek feltárása és erre építve célirányos, személyre szabott – elsősorban az intézményes nevelés keretein belül működő – szakszerű ellátási formák megalapozása.

A csoport kutatásmódszertani elkötelezettségei közül kiemelhető a nagy- és kismintás kvantitatív eljárások, valamint a kvalitatív módszerek tudatos, integrált alkalmazása, az illesztett csoportok összehasonlításán alapuló elrendezések és elemzések, a szisztematikus hatásvizsgálat. A 2016 és 2020 közötti kutatási periódusra kitűzött közelebbi céljai:
• nagymintás, reprezentatív életminőség- és pszichológiaijóllét-vizsgálat autizmussal élő gyermekek, felnőttek és családtagjaik körében;
• kvalitatív vizsgálat a bevont családok egy almintáján a kvantitatív eredmények által kijelölt részkérdések mentén;
• ajánlások megfogalmazása az életminőséget és pszichológiai jóllétet befolyásoló ellátási formákra, módszertanokra;
• tanári módszertani útmutató és aktivitásgyűjtemény kidolgozása autizmussal élő alsó tagozatos gyermekek iskolai integrációjának támogatására;
• a módszertan hatásvizsgálata kontrollcsoportos elrendezésben.

Befogadó intézet

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

A kutatócsoport tagjai

Vargáné dr. Molnár Márta (kutatócsoportvezető-helyettes); Dr. Stefanik Krisztina; Dr. Szekeres Ágota; Havasi Ágnes; Őszi Tamásné; Borsos Zsófia; Horváth Endre; Almási Zsófia (kutatási asszisztens)

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

http://maszk.elte.hu

Elérhetőség

E-mail: maszk [at] barczi [dot] elte [dot] hu

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Kutatási téma