Támogatás egyszeri utazásokhoz

Pályázati felhívás kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz nyújtott 2020. évi és 2021. évi mobilitási igénybejelentésekhez

2020. december 11.

I. A felhívás célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTA-tv.) 3. §-a (1) bekezdésének j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az Akadémia nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében mobilitási támogatást nyújt egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő utazásokhoz. Az egyezmények értelmében a kiutazás költségét a küldő fél, a szállást és a napidíjat a fogadó fél fizeti. A felhívással kapcsolatos igazgatási, pénzügyi és ellenőrzési feladatokat az MTA Titkársága költségvetési szerv látja el az MTA tv. 19. § (1) alapján.

A felhívás keretében az alábbi relációkban lehet jelentkezést benyújtani:

 • Belorusz Nemzeti Tudományos Akadémia
 • Belga Kutatási Alap (FNRS)
 • Bolgár Tudományos Akadémia
 • Észt Tudományos Akadémia
 • Indiai Nemzeti Tudományos Akadémia (INSA)
 • Izraeli Tudományos Akadémia
 • Kínai Tudományos Akadémia
 • Kínai Társadalomtudományi Akadémia
 • Lengyel Tudományos Akadémia
 • Lengyel Tudományos és Művészeti Akadémia
 • Lett Tudományos Akadémia
 • Litván Tudományos Akadémia
 • Mongol Tudományos Akadémia
 • Osztrák Tudományos Akadémia
 • Román Akadémia
 • Skót Királyi Társaság*
 • Svéd Királyi Irodalom- és Történettudományi Akadémia
 • Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia
 • Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia
 • Török Tudományos Akadémia
 • Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia
 • Vietnami Társadalomtudományi Akadémia (VASS)

* A Skót Királyi Társaság évente két alkalommal bírálja a partner akadémiáktól beérkezett jelöléseket. Ezért a kiutazások megtervezésekor kérjük figyelembe venni, hogy az őszi-téli tanulmányutakra szóló jelöléseket legkésőbb május 31-ig kell az MTA-nak kiküldenie elbírálásra a Skót Királyi Társaság számára, míg a következő év tavaszi-nyári időszakára tervezett jelöléseket november 29-ig.

Az elhúzódó koronavírus-járvány kapcsán bevezetett nemzetközi utazási korlátozásokra és egyéb korlátozási intézkedésekre való tekintettel a Skót Királyi Társaság bizonytalan időre felfüggesztette a tanulmányutak támogatását.

II. Igényjogosultak köre

A felhívására az MTA köztestületének tagjai jelentkezhetnek az MTA tudományos osztályainak ajánlásával.

A jelentkezőnek már létező szakmai kapcsolattal és partnere részéről ezt igazoló meghívólevéllel kell rendelkeznie.

III. A felhívásra való jelentkezést kizáró okok

Nem részesülhet támogatásban a jelentkező, ha

 1. a benyújtott kérelmében a döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;
 2. korábban megítélt támogatás felhasználása a jelentkezőnek felróható okból nem megfelelően történt;
 3. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt igénybejelentését jogerősen kizárták;
 4. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;
 5. a jelentkezés feltételeként meghatározott nyilatkozatot nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése:

A XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia / I. cím MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak / Sajátos nemzetközi kapcsolatok / Egyezményes (bilaterális) keret / tematikus együttműködések, egyezmény szerinti egyéni utazások pénzügyi alkerete.

V. Az elnyerhető támogatás formája és mértéke, támogatási időszak

A rendelkezésre álló teljes pénzügyi keret:

 • a 2020. évben: 10.000.000 Ft
 • a 2021. évben: 20.000.000 Ft[1]

A mobilitási támogatás a felsorolt partnerintézményekkel kötött kétoldalú megállapodások alapján legkésőbb 2021. december 15-ig lezáruló utazások finanszírozására használható fel. A támogatás egyszeri és jogszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő.

A támogatás a kétoldalú megállapodások értelmében a küldő fél esetében az utazási költséget, esetlegesen szállás költséget, a fogadó fél esetében a szállást és a napidíjat fedezi.

Az utazáshoz kapcsolódó szállás- és jegyfoglalásokért az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya felelős.

VI. A mobilitási igények benyújtása

 1. A mobilitási igényeket július 8-tól lehet benyújtani elektronikus igénybejelentési rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/mobilitas_2020_2021 oldalon érhető el. A weboldalra történő feltöltés útmutatója itt olvasható.
 2. A partnerszervezetek engedélyezési eljárása miatt a kiutazások megszervezését legkésőbb az utazás kezdetének időpontja előtt 1 hónappal el kell indítani (egyes távoli relációkban –így különösen az ázsiai térségben – az ügyintézés több időt is igénybe vehet). A jelentkezésben megjelölt kiutazási időponttól csak nagyon ritka, szakmailag indokolt esetben lehet eltérni. Az utazásokhoz kapcsolódó bármilyen költség utólagos elszámolására nincs lehetőség.

  A 2020. évi utazások támogatására jelen felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2020. október 30-án 12 óráig lehet jelentkezni.

  A 2021. évi utazások támogatására jelen felhívás közzétételétől kezdődően 2021. október 30-án 12 óráig lehet jelentkezni.

  A felhívásra való jelentkezés folyamatos, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülése után további igénybejelentés nem fogadható be és nem támogatható.
 1. Az elektronikus formában benyújtandó igénybejelentésnek tartalmaznia kell:
  1. Az elektronikus igénybejelentési rendszerből letölthető és oda visszatöltendő adatlapon:
   1. A jelentkező adatait (személyes adatok, munkahely adatai, tudományos fokozat és tudományos pálya rövid bemutatása);
   2. A tervezett tanulmányútra vonatkozó adatokat (meglátogatandó intézmény adatai, a tanulmányút részletezett programterve, tervezett kiutazás dátuma, hossza, partner intézmény adatai)
   3. A jelentkező, valamint a tudományterület szerint illetékes MTA tudományos osztály elnökének aláírásával ellátott nyilatkozatot.
  2. A már létező szakmai kapcsolatot igazoló meghívólevelet
   (aláírt, szkennelt változata az elektronikus igénybejelentési rendszerbe feltöltendő);

VII. Az igénybejelentés érvényessége és a hiánypótlás feltételei

 1. A jelentkezés befogadásáról az MTA Titkársága a beérkezést követő 7 napon belül befogadó nyilatkozatot küld a jelentkező részére az általa megadott e-mail címre.
 2. Az igénybejelentés formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, ha a jelentkező személye megfelel a felhívás feltételeinek, továbbá, ha a jelentkező a felhívásban meghatározott, igényjogosultak körébe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. Amennyiben az igénybejelentés hibás vagy hiányos, az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhíváskézhezvételét követő 5 munkanap áll a jelentkező rendelkezésére.

  Ha a jelentkező a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a jelentkező személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, az igénybejelentés érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát az MTA Titkárságának meg kell jelölnie. Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő jelentkezések.

VIII. Az igénybejelentés elbírálása, döntés a támogatásról

 1. Támogatásban azok a jelentkezők részesülhetnek, amelyeket mind az Akadémia, mind a partnerintézmény elfogadott és támogatásra javasolt.
 2. Nem támogatható az az igénybejelentés,
  • amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
  • amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
  • amely a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
 3. Az Akadémia képviseletében eljáró Titkárság a döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a jelentkezőt.

IX. Elszámolható költségek köre

Az igénybejelentést követően megítélt támogatás kizárólag az MTA Titkárság által megrendelt utazási és szállásköltségekre fordítható.

X. Beszámolás

A nyertes jelentkező az utazást követő 8 napon belül köteles benyújtani úti beszámolóját a MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához a szakmai beszámoló című formanyomtatványon az Elektronikus Pályázati Keretrendszerbe feltöltve.

XI. Adatvédelem

A jelentkező tudomásul veszi, hogy személyes adatai kezelésének a jogalapja törvényben meghatározott közfeladat ellátása, az adatkezelés célja az igénybejelentés elbírálása és teljesítése. Az MTA Titkársága és az MTA közös adatkezelési tájékoztatója, az mta.hu honlapon a hasznos információk menüpontbanérhető el.

XII. Jogorvoslat

A igénybejelentés eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XIII. További információk

Az MTA Titkársága tájékoztatja a jelentkezőket, hogy

 1. az Áht.-ban foglaltak alapján gondoskodik az igénybejelentés útján biztosított támogatásra vonatkozó adatoknak a közzétételéről;
 2. közérdekből nyilvános a jelen felhívást előkészítő, a igénybejelentést kiíró, a döntést előkészítő és a döntéshozó személy által az igénybejelentéssel, az igénybejelentési eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adat és különleges adatnak nem minősülő adat;
 3. az MTA Titkársága a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján ellenőrzi.

A felhívással kapcsolatban további felvilágosításért kérjük, forduljon az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársaihoz a mobilitas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen.

Budapest, 2020. július 8.

Lovász László

a Magyar Tudományos Akadémia

elnöke

[1] A 2021. évi keret összege irányadó, a igénybejelentés felhívásának időpontjában még az MTA 2021. évi költségvetésének függvényében változhat.