Tájékoztató a Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőinek választási folyamatáról

Magyar Tudományos Akadémia új vezetőit jövő májusban választja meg a Közgyűlés.

2022. december 8.

A Magyar Tudományos Akadémián azért van szükség tisztújításra, mert az MTA Alapszabályának 27. § (2) bekezdése alapján az MTA tisztségviselőinek – vagyis elnökének, főtitkárának, főtitkárhelyettesének és három alelnökének, továbbá az Elnökség három akadémikus tagjának – hároméves megbízatása 2023 májusában lejár. Az akadémiai szabályozás szerint a Közgyűlés a tisztségviselőket három évre választja, akik legfeljebb egy alkalommal választhatók újra.

A választásban részvételre a hazai rendes és levelező tag akadémikusok, valamint a köztestület nem akadémikus közgyűlési képviselői jogosultak.

A tisztújítást a Jelölőbizottság készíti elő.

Az MTA Alapszabályának 27/A. § (1) bekezdése alapján a Jelölőbizottságnak 22 tagja és ezzel azonos számú póttagja van. Minden tudományos osztály két tagot és két póttagot választ: egy tagot és egy póttagot a hazai akadémikusok közül, egy tagot és egy póttagot pedig az osztály nem akadémikus közgyűlési képviselői közül. A Jelölőbizottság munkáját annak elnöke irányítja, aki tevékenységéről az Akadémia Közgyűlésének számol be.

A Jelölőbizottság tagjai közül a Közgyűlés – lehetőség szerint több tag Elnökség általi jelölése mellett – választja meg a Jelölőbizottság elnökét. Ez megtörtént az MTA 2022. májusi, 195. közgyűlésén. Az MTA legfőbb döntéshozó testülete, a Közgyűlés határozata nyomán Bollobás Enikő, az MTA levelező tagja lett a Jelölőbizottság elnöke. A Jelölőbizottság első, alakuló ülését 2022. szeptember 14-én tartotta. Tagjai közül ekkor választotta meg titkárát. A döntés értelmében a feladatot Király Miklós nem akadémikus közgyűlési képviselő látja el.

Az ez év májusában újjáalakult Jelölőbizottság a korábbi tisztújítási folyamatoknak megfelelő ütemezéssel készíti elő az MTA tisztségviselőinek megválasztását.

Ennek során befolyás nélkül, tárgyszerűen és teljes körűen felméri a Közgyűlés tagjainak akaratát véleményük kikérésével. A Jelölőbizottság autonóm döntését széleskörű és elmélyült tájékozódás alapján hozza. Ennek része egyebek mellett az elektronikus közvélemény-kutatás is.

A jelöltállító eljárásában a bizottság – a hatályos akadémiai törvény, az Alapszabály és Ügyrend, valamint a Jelölőbizottság ügyrendje rendelkezéseinek megfelelően – dönt a Közgyűlés elé terjesztendő jelöltek személyéről, és gondoskodik a közgyűlési előterjesztésről.

A Jelölőbizottság elnöke a jelölési folyamatban a jelöltállítás során közvetlenül, elektronikus és hagyományosan, levél útján keresi meg és tájékoztatja a választásra jogosultakat.

A jelen választási folyamatban az Akadémia választott vezetői, vagyis az elnök, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, a három nagy tudományterületet képviselő alelnökök, illetve a három nagy tudományterületet képviselő akadémikus elnökségi tagok esetében az elektronikus közvélemény-kutatás az MTA auditált, zárt e-választási rendszerében szeptember 29-től október 30-ig tartott. A kilenc posztra minden, az akadémiai szabályozások értelmében választható személyt meg lehetett jelölni, de jelölő személyenként egy-egy pozícióra legfeljebb hármat.

A felmérés hitelesített eredményét, vagyis az előzetes jelöltlistát a Jelölőbizottság elnöke a november 9-i ülésen ismertette a Jelölőbizottság tagjaival. Az 557 válaszadásra jogosult közül 256-an nyilvánítottak véleményt az elnöki pozíció betöltésével kapcsolatban, ami igen jelentős mintavételi arányt mutat. A Jelölőbizottság ennek alapján, illetve a tudományos osztályok körében folytatott kollegiális konzultációk alapján felhatalmazta a Jelölőbizottság elnökét arra, hogy az érdemi támogatással rendelkező lehetséges jelölteket keresse fel, és tájékozódjon arról, vállalják-e a jelöltséget az adott posztra.

A Jelölőbizottság elnöke az előzetes jelöltlistán szereplőkkel novemberben folytatott megbeszéléseket.

A Jelölőbizottság 2023. januárban ülésezik legközelebb. Ekkor válik ismertté, hogy a megkeresett jelöltek közül ki vállalja a jelöltséget. A Jelölőbizottság ennek ismeretében kialakítja a jelöltekkel egyeztetett listát az MTA választott vezetői posztjaira. Ez tehát már csak azoknak a jelölteknek a nevét tartalmazza, akik ténylegesen vállalják az MTA 2023. májusi, tisztújító közgyűlésén az adott poszton történő megmérettetést.

A Jelölőbizottság 2023. február folyamán ismét ülésezik majd. Ekkor tárgyalják meg az elnöki, főtitkári és főtitkárhelyettesi koncepciókat, a tudományos osztályok véleményét a jelöltlistákról, majd kialakítják a végleges jelöltlistákat.

A jelölési szakaszt a bizottság a következő, 2023. márciusi ülésén zárja le. Ekkor hagyják jóvá a 2023. május első hetében ülésező tisztújító Közgyűlés tagjainak kiküldendő dokumentumokat és listákat.

Tekintettel arra, hogy a személyi javaslatokat az MTA Ügyrendjének 21. § (3) bekezdése szerint a Jelölőbizottságnak legalább a tisztújító Közgyűlés előtt hat héttel kell közölnie, az ezt tartalmazó körlevelet a testület 2023. március végéig fogja elküldeni a Közgyűlés tagjainak. Ezt követően az MTA legfőbb döntéshozó testületének akadémikus tagjai és a nem akadémikus közgyűlési képviselők a körlevélben foglaltakkal kapcsolatban a kézhezvételtől számított két héten belül írásban közölhetik majd észrevételeiket a Jelölőbizottsággal, amit legalább negyven – közülük legalább húsz akadémikus – közgyűlési tag aláírásával ellátott levélben tehetnek meg.

A Jelölőbizottság az esetleges észrevételeket összesíti és kialakítja állásfoglalását, amelyet ismertet a Közgyűléssel. Az MTA leendő elnökét, főtitkárát, főtitkárhelyettesét és alelnökeit, valamint az Elnökség három akadémikus tagját a hagyományok szerint május első hetében ülésező Közgyűlés három évre választja meg, akik e megbízatásukat a Közgyűlés által történő megválasztásukat követő hónap első napján nyerik el teljes joghatállyal, ekkor lépnek hivatalukba.

Budapest, 2022. december 8.

Bollobás Enikő akadémikus
a Jelölőbizottság elnöke


A tisztségviselő-választásra vonatkozó rendelkezések: