Elnöki összefoglaló az Akadémia utóbbi hónapjainak történéseiről

Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke az Elnökség ez évi utolsó ülésén áttekintette az új vezetők 2020. augusztusi hivatalba lépése óta eltelt időszak legfontosabb eseményeit és eredményeit.

2020. december 22.

Rendkívül gazdag belső testületi és szervezeti élet jellemezte az elmúlt időszakot. Az Akadémia közéleti szerepvállalásából kiemelkedik a kormányzati kapcsolatépítés, amely megalapozta a kölcsönös tiszteletet és az Akadémia küldetésében vállalt tudományos tanácsadást is. A köztestület tagjainak elnöki megkeresésével elindult a Középiskolai MTA Alumni Program. A tudomány eredményeinek széles körű megismerését sikeresen biztosította a Magyar Tudomány Ünnepe hagyományos programsorozata, valamint számos új rendezvény és kiadvány. Különösen a Covid-19-járvány kapcsán volt jelentős az Akadémia által mozgósított szakemberek szerepvállalása. Nemzetközi tevékenységünk is sikeres volt, amelynek egyik kiemelkedő eredménye az Academia Europaea Budapesti Tudásközpont létrejötte. Eredményes volt a kapcsolatépítés az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat vezetésével is. Ennek fontos eleme, hogy az ELKH és az MTA egyetértésre jutott a kutatási hálózatban tervezett beruházások megvalósításával kapcsolatban, aminek a megvalósulása így már csak a szükséges kormányzati döntések meghozatalától függ. A beszéd szerkesztett változatát az alábbiakban közöljük.


Tisztelt Elnökség!

Az Akadémia új küldetésnyilatkozata és a vezetői programokban szereplő új feladatok is előrevetítették, hogy az Akadémia augusztusban hivatalba lépett vezetésének a szokásosnál gyorsabb ütemben kell hozzáfognia feladatai megvalósításához. Ennek egyik első feltétele az volt, hogy az MTA Titkársága frissített Szervezeti és Működési Szabályzata alapján megalkossuk az új titkársági struktúrát, amelyben a köztestületi funkciók szimbolikus és gyakorlati megerősítésére létrehoztuk a Köztestületi Igazgatóságot, azon belül pedig egy külön egységet a stratégiai kezdeményezések számára. A Kutatási Pályázatok Osztályát a Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályát az Elnöki és Alelnöki Titkárság alá vontuk.

A járványhelyzet az Akadémia működését is megnehezítette, testületeinknek át kellett állniuk az online működésre, aminek meg kellett teremteni a jogi kereteit és a műszaki hátterét is. Mára kijelenthetjük, hogy ezeken a nehézségeken úrrá tudtunk lenni. Sőt, elmondhatjuk, hogy a kényszer szülte új megoldások sok tekintetben kifejezetten sikeresnek bizonyultak. Elég, ha csak a minden eddiginél magasabb látogatottság mellett megszervezett Magyar Tudomány Ünnepére gondolunk. Jövőre minden bizonnyal visszaszorul majd a járvány, de azokat a jó gyakorlatokat, új módszereket, amelyeket kidolgoztunk, mindenképpen érdemes lesz megőriznünk.

Megalakultak az új közgyűlési, elnökségi és elnöki bizottságok. Örülök, hogy ott lehettem alakuló üléseiken, ahogyan sikerült minden tudományos osztály legalább egy-egy ülésén is részt vennem. A járvány által ránk kényszerített online ülésezés e tekintetben a segítségemre volt, de szeretném fenntartani ezt a rendszeres találkozásra épülő jó munkakapcsolatot és a jövőben személyesen is jelen lenni minél több akadémiai rendezvényen határon innen és túl.

Számítok rá, hogy az új bizottságok maguk is tesznek javaslatot új szakmai programok indítására, ahogyan azt Bollobás Enikő a Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság elnökeként már meg is tette. Ezért 2021-től a működésük támogatására dedikált pénzforrást is biztosítunk.

Az elnöki programomban kiemelt helyen szereplő kormányzati kapcsolatfelvétel és kommunikáció terén, úgy érzem, jó úton haladunk. Meghívásomra a legtöbb miniszter, a miniszterelnök-helyettes, számos államtitkár és az Országgyűlés elnöke is ellátogatott az MTA Székházába. A köztársasági elnökkel a Sándor-palotában tárgyalhattam. Az Akadémia iránt tapasztalt rokonszenv, a kölcsönös bizalom biztos alapját jelentheti a kézzelfogható eredményekkel járó együttműködésnek. Ennek első lépéseként a miniszterek megnevezték az akadémiai kapcsolatokkal megbízott munkatársaikat. A tudományos tanácsadás rendszerének kidolgozásával és működtetésével megbízott köztestületi igazgató, Oberfrank Ferenc a minisztereken és megbízottaikon keresztül jól működő, eredményes kapcsolatot alakított ki több tárcával, mindenekelőtt a Belügyminisztériummal és a Miniszterelnökséggel, amelyek több felelős döntéshez kérték ki az Akadémia tudományos véleményét. Főtitkári szinten rendszeres egyeztetés indult több, a tudománypolitikát is érintő témában, így például az ITM-mel az OTKA-pályázatok átvétele vagy az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program) továbbvitele kapcsán.

Szintén az elnöki programomban jelentettem be a Középiskolai Alumni Program elindítását, amelynek előkészítésével párhuzamosan megkezdtük 18 000 köztestületi tagunk adatainak a frissítését is. A program indításáról szóló, a közelmúltban elküldött levelemre néhány héten belül több mint ezer köztestületi tag válaszolt, és ajánlotta fel részvételét a középiskolai tudományos klubok szervezésében. Építő javaslataikat, segítőkészségüket szeretném itt is megköszönni. Az EMMI-vel együttműködésben hamarosan a középiskolák igazgatóit is megkeressük, így bízom benne, hogy mire a járvány lecseng, ténylegesen is elindulhatnak a program keretében az első előadások.

A tudományos eredmények bemutatása, népszerűsítése terén az online átállás ellenére kiemelkedően jól sikerült a Magyar Tudomány Ünnepe. Büszkék lehetünk rá, hogy Erdei Anna főtitkárhelyettes asszony és a Kommunikációs Főosztály elismerésre méltó támogatása mellett az MTA köztestülete ilyen gazdag tudományos tartalommal töltötte meg a novemberi hónapot. Az online előadások minden korábbit felülmúló látogatottságában érthető módon közrejátszott az egyik fő téma, a COVID-járvány iránti érdeklődés, éppen ezért fontos, hogy ezen a területen folyamatos maradt az akadémiai szerepvállalás. Külön köszönet illeti Kosztolányi György alelnök urat és Ádám Veronika osztályelnök asszonyt a témában megjelent új kiadványaink és az Orvosi Tudományok Osztályának hírlevele kapcsán is, amelyek nagyon pozitív visszhangot váltottak ki.

Eredményesnek mondható az együttműködésünk az ELKH vezetésével is. Több megoldásra váró kérdésben, így például a kutatóintézeti beruházások, illetve a Lendület-pályázatok átvétele ügyében is sikerült közös álláspontot kialakítanunk, és a kutatóhálózat leválasztását követően megoldatlanul maradt néhány kisebb horderejű kérdésben – mint az informatikai átállás, a Támogatott Kutatócsoportok Irodájának elhelyezése, a nemzetközi szervezeti tagságok vagy az MTA Művészeti Gyűjtemény hosszú távú működése – is sikerült előrelépnünk. Mindeközben tulajdonosként készséggel járultunk hozzá, hogy a kisebb kutatóhálózati ingatlanberuházások révén is folyamatos maradjon az infrastruktúra frissítése, karbantartása.

Megkezdődött az Akadémia vagyoni helyzetének átvilágítása is. Ennek végeztével szeretném, ha közösen olyan vagyongazdálkodási stratégiát dolgoznánk ki, amely egyensúlyt teremt az Akadémia különböző feladatai között, és bevételeinek köszönhetően lehetővé teszi új akadémiai programok indítását saját forrásból is.

A járvány okozta korlátozások talán a nemzetközi kapcsolatainkat érintették a legérzékenyebben, de például az Academia Europaea Budapesti Tudásközpont december 9-i megalakulásával e téren is fontos eseményekről számolhatunk be. Néhány hónap alatt közel egy tucat társakadémiával újítottuk meg egyezményeinket, immár az Akadémia köztestületi szerepét emelve ki a megállapodásokban. Folyamatos az együttműködésünk a World Science Forum szervezésében is állandó partnerként jelen lévő tudományos világszervezetekkel, Hudecz Ferenc alelnök úr akadémiai képviselete mellett pedig a Kínai Tudományos Akadémia vezetésével megalakult új világszervezetben, az Alliance of International Science Organizations-ban, az ANSO-ban is részt veszünk.

Köszönöm a tudományos osztályok együttműködését az MTA nemzetközi szervezeti tagságainak áttekintésében. A jövő év elején az ezekről készített összefoglaló szintén az Elnökség napirendjére kerül majd.

Szeretném külön megemlíteni még néhány kiemelt elnöki és elnökségi bizottság megalakulását, amelyek részben a Közgyűlés által meghatározott, részben saját kezdeményezésre indított feladatokat készítenek elő, illetve valósítanak meg. A kutatóhelyek minősítését előkészítő, Hunyady László elnökletével megalakult elnökségi bizottság munkáját és az annak eredményeként felállítandó minősítési rendszert rendkívül fontosnak tartom. Hasonlóképpen bízom abban is, hogy a Frank Tibor vezetésével megalakított, az Akadémia és a Könyvtára 200 éves évfordulóját előkészítő elnökségi bizottság javaslatai nyomán bő 4 év múlva méltón ünnepelhetjük meg ezt a történelmi évfordulót. Szintén kiemelt figyelemmel várom az Akadémia szavazási rendje, illetve az Alapszabály és Ügyrend módosítására – Makara B. Gábor, illetve Lamm Vanda elnökletével – felállított bizottságok javaslatait is.

Személyes benyomásom, hogy az osztályok jól alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez, valamennyi új osztályelnök nagy lendülettel látott a munkához. Önálló kezdeményezéseik és javaslataik mind saját tudományterületüket, mind a magyar tudományos közösséget a figyelem középpontjába emelik. Új tapasztalataikat gyakran egymással is megosztják, tanácsaikkal, véleményükkel többen is segítették a kormányzati kapcsolatépítést és a tanácsadást is. A konkrét példákat itt most az idő szűkössége miatt nincs mód felsorolni, de köszönöm, ezt a hozzáállást és együttműködést kérem és a magam részéről ígérem a jövőben is.

A röviden és minden bizonnyal nem teljeskörűen áttekintett bő négy hónap igen mozgalmas volt. Cselekvései illeszkednek Akadémiánk küldetéséhez és ahhoz az elnöki programhoz, amelynek megvalósítására bizalmat kaptam a Közgyűléstől, Tőletek. Célom továbbra is az, hogy ezen az úton haladva az Akadémia a tudományos közélet központja, motorja és mértékadó szereplője legyen. Köztestületének tagjai vegyék ki részüket az ország vezetésének, a társadalom felvilágosításának és a fiatalok képzésének felelősségéből. Köszönöm, hogy ebben kezdettől fogva érezhetem az Elnökség támogatását. Köszönöm a színvonalában és mennyiségében is egyedülálló teljesítményt a Titkárság munkatársainak, a főosztályvezetőktől és igazgatóktól egészen a referensekig. Szeretném, ha vezetőtársaimmal, az Elnökség és az adminisztráció minden tagjával ugyanezzel a lendülettel folytathatnánk tovább a közös munkát januártól is közös céljaink elérése érdekében.

Bízom benne, hogy minden korlátozás ellenére a következő napokban találnak majd alkalmat a meghitt, családi körben töltött pihenésre és a lélekemelő ünneplésre egyaránt. Kérem, fogadják legőszintébb jókívánságaimat! Békés, áldott karácsonyt és boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok mindannyiuknak!