Átadták a Széchenyi-díjakat és a Magyar Érdemrendet

A tudományos élet kiemelkedő képviselőinek elismerésére alapított Széchenyi-díjat a Magyar Tudományos Akadémia tizenegy tagja és az MTA négy doktora vehette át március 15-én a Parlament Kupolatermében. Az elismeréseket Áder János köztársasági elnök nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök társaságában.

2016. március 16.

Széchenyi-díjban részesültek

Bálint Csanád régész, az MTA rendes tagja, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézetének professor emeritusa kiemelkedő jelentőségű, a honfoglalás előtti magyarság emlékanyaga mellett a Kárpát-medence, illetve a kelet-európai sztyeppe történeti és régészeti kérdéseivel, valamint a népvándorlás és a honfoglalás korának kulturális emlékeivel is foglalkozó, sokrétű és elmélyült kutatómunkája, tudományos életműve elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Balla György csecsemő- és gyermekgyógyász, az MTA levelező tagja, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Gyermekgyógyászati Intézetének vezetője a szabadgyök-kutatás és az érbetegségek gyógyítása terén kiemelkedő tudományos tevékenysége, valamint a gyermekgyógyászat, különösen a kis súlyú koraszülöttek és veszélyeztetett újszülöttek magas színvonalú ellátása érdekében végzett lelkiismeretes gyógyítói és eredményes intézményvezetői munkája elismeréseként részesült a díjban.

A Széchenyi-díj átadása március 15-én az Országházban. Az ünnepségen készült fotóinkért kattintson a képre! Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

A diszkrét és konvex geometria, illetve a kombinatorika területén elért nagy jelentőségű kutatási eredményei, valamint azoknak az elméleti számítástudományban, az operációkutatásban és a játékelméletben való alkalmazása érdekében végzett munkája elismeréseként ítélték oda a kitüntetést Bárány Imre matematikusnak, az MTA levelező tagjának, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorának.

Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, az MTA rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete Alkotmányjogi Tanszékének professor emeritusa nemzetközi viszonylatban is rendkívüli értékű egyházjogászi munkája, különösen az Egyházi Törvénykönyv értelmezése és alkalmazása tekintetében meghatározó jelentőségű, valamint az egyháztörténet és a középkori kánonjogtörténet területén is elsőrangú tudományos tevékenysége elismeréseként részesült a díjban.

A rangos kitüntetést vehette át Imre László irodalomtörténész, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa az irodalomtörténet, a műfajelmélet, az összehasonlító irodalomtudomány és kritika területén egyaránt jelentékeny életműve, különösen a 19. és 20. századi magyar és orosz irodalom tekintetében egyedülálló tudományos munkája, illetve példaadó oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként.

Kapitány Ágnes szociológus, az MTA doktora, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja Szociológiai Intézetének tudományos tanácsadója, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi tanára kiváló szociológiai és művelődéskutatói szakmai tevékenysége, különösen a nemzeti identitás változásai és a kulturális mintázatok alakulása tekintetében kiemelkedő jelentőségű kutatásai, illetve a történelmi korszakok világképének szociológiai, kulturális antropológiai és társadalomelméleti összefüggéseit feltáró tudományos munkája elismeréseként kapta meg a díjat.

Kapitány Gábor szociológus, az MTA doktora, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja Szociológiai Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi magántanára kiváló szociológiai és művelődéskutatói szakmai tevékenysége, különösen a nemzeti identitás változásai és a kulturális mintázatok alakulása tekintetében kiemelkedő jelentőségű kutatásai, illetve a történelmi korszakok világképének szociológiai, kulturális antropológiai és társadalomelméleti összefüggéseit feltáró tudományos munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Maróth Miklós klasszika-filológus, orientalista, az MTA rendes tagja, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója az ókori görög és arab kultúra kapcsolatának kutatása tekintetében kivételes, az ugariti és a görög epika közötti hasonlóságokat, illetve a görög retorika és az arab logika közötti kapcsolatokat feltáró kutatásai, valamint értékes, még kiadatlan arab szövegeket megjelentető publikációs munkája és aktív tudományos közéleti tevékenysége okán kapta meg a díjat.

A Széchenyi-díj átadása március 15-én az Országházban. Az ünnepségen készült fotóinkért kattintson a képre! Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Monostori László villamosmérnök, az MTA levelező tagja, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Gyártástudomány és -technológia Tanszékének egyetemi tanára egyedülálló interdiszciplináris felkészültségén alapuló, a mai modern gyártástudományt megalapozó és a termelésinformatika elméleti, illetve alkalmazott kutatása terén iskolateremtő tudományos eredményei, kimagasló tudományszervezői és utánpótlás-nevelői tevékenysége miatt részesült az elismerésben. Kutatásai elősegítik az iparágakon átívelő kutatásfejlesztési együttműködéseket, a kutatási eredmények ipari gyakorlatba való átültetését – áll a díjazottról szóló laudációban.

Oláh Edit molekuláris genetikus, rákkutató, az MTA rendes tagja, az Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Genetikai Osztályának vezetője a daganatos megbetegedésekre hajlamosító genetikai változások kimutatására irányuló, nemzetközileg is figyelemre méltó tudományos eredményei, valamint a genetikai alapú onkológia hazai megalapozását elősegítő, elsőrendű tudományos munkája miatt részesült a kitüntetésben.

Paksa Katalin népzenekutató, az MTA doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum professor emeritusa határainkon túl is nagy jelentőségű és a magyar népzenekutatás számos területén alapvető újdonságokat felmutató tudományos életművét, különösen a népzenetörténet tárgykörében és a magyar népzene kritikai összkiadásának szerkesztése tekintetében páratlan szakmai munkáját ismerték el a díjjal.

Pósfai Mihály geológus, az MTA levelező tagja, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Környezettudományi Intézete Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszékének egyetemi tanára a környezeti ásványtan területén, elsősorban az élő szervezetekben képződő mágneses ásványok vizsgálatával kapcsolatos eredményei, valamint nemzetközi szinten is nagyra értékelt tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként kapott kitüntetést.

Tél Tamás fizikus, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára, az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport vezetője, a nemegyensúlyi statisztikus fizika területén elért, a káoszelmélet és a környezeti áramlások kutatásával, illetve gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos eredményei, valamint a hazai fizikatanár-képzést megújító, iskolateremtő oktatómunkája és aktív tudományos közéleti tevékenysége miatt részesült az elismerésben.

Tóth Miklós biológus, az MTA levelező tagja, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete Állattani Osztályának kutatóprofesszora a kémiai ökológia hazai megalapítójaként egyedülállóan innovatív kutatói pályája során elért eredményei, főként a kártevő rovarfajok feromonjának vizsgálatával kapcsolatos felfedezései, valamint a kártevők elleni környezetkímélő módszerek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása terén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként kapott kitüntetést.

Vörös József közgazdász, az MTA levelező tagja, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdaság-módszertani Intézete Termelés-menedzsment és Döntéstudományi Tanszékének egyetemi tanára a matematikai alapú közgazdaságtan iskolateremtő alakjaként a módszertanilag igényes üzleti tudományok hazai meghonosítása terén elsőrendű szakmai munkája, valamint a különféle gyártási rendszerek mögött meghúzódó termelési filozófiák modellezésében elért jelentős kutatási eredményei miatt részesült a díjban.

Széchenyi-díj (vagy nagydíj) adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el – így rögzíti a díj odaítélésének feltételeit az 1990. évi XII. törvény. A Széchenyi-díjjal okirat, jutalom, jelvény és emlékszobor jár.

A díjjal járó jutalom összege a bérből és a fizetésből élők előző évi – a Központi Statisztikai Hivatal által számított –, országos szintű nettó nominál-átlagkeresetének hatszorosa ötvenezer, illetőleg százezer forintra való felkerekítéssel. Ez jelenleg 11 millió 700 ezer forint, tekintve, hogy 2015-ben 162300 forint volt a havi átlagkereset. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese. A jutalomösszeg adó- és illetékmentes. A díjban részesítettek jogosultak a Széchenyi-díjas cím használatára.

A díjjal járó emlékszobor 89 mm magas, bronzból készült, aranyozott, Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotás. Az emlékszobor talapzata 255 mm magas, 40 mm átmérőjű, rézből készült henger, amelynek a szobrot tartó felső része aranyozott, alsó, oklevéltartó része ezüstözött.

További kitüntetések

A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetésben részesült:

Penke Botond Széchenyi-díjas kémikus, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Vegytani Intézetének egyetemi tanára a hazai peptidkémia és fehérjekutatás területén egyedülálló tudományos pályája, kutatócsoportjaival a neurodegenerációs betegségek gyógyításában elért sikerei, illetve számos új gyógyszerhatóanyag szintetizálása érdekében végzett elsőrangú munkája elismeréseként.

Totik Vilmos Széchenyi-díjas matematikus, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a matematikai analízis rendkívül sokoldalú és nemzetközileg is nagyra becsült kutatójaként elért eredményeiért, továbbá értékes oktatói tevékenységéért.

Bálint Géza, az MTA doktora, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet főorvosa a reumatológia diagnosztikája és terápiája terén, valamint a fizioterápia oktatásában elért kiemelkedő tudományos, szakmai és szervezőmunkája, illetve a szakma nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Lozsádi Károly, az MTA doktora, az Országos Kardiológiai Intézet volt főigazgatója, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa a hazai csecsemő- és gyermekkardiológia, illetve szívsebészet terén egyedülállóan értékes szakmai munkájáért, valamint a gyermekkardiológiai centrum megvalósítása érdekében végzett elsőrangú vezetői tevékenységéért.

Merkely Béla, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának elnöke, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója, az Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Központja Kardiológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Kardiológiai Szakmai Tanács elnöke nemzetközileg is nagyra értékelt kardiológiai kutatási eredményei, illetve a szakmai és tudományos utánpótlás-nevelés, továbbá tehetséggondozás iránt elhivatott oktatómunkája, valamint kiemelkedően eredményes intézményvezetői és elkötelezett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

Szakály Sándor, az MTA doktora, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója a történelemtudományok és a történelemkutatás területén végzett több évtizedes kiemelkedő jelentőségű munkájáért, valamint a határon túli magyarság érdekében tett erőfeszítéseiért.

Szél Ágoston, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem rektora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének igazgatója a nemzetközi tudományos életben is nagyra értékelt szakmai munkája, többek között a fejlődésbiológia és az idegtudomány terén jelentős tudományos eredményei, valamint kiemelkedően magas színvonalú oktatói és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként.

Szepesi Kálmán, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának ortopéd szakorvosa, professor emeritus a hazai ortopédia területén kimagasló tudományos pályájáért, a klinika fejlesztése érdekében végzett eredményes és elhivatott intézményvezetői tevékenységéért, valamint a fiatal szakorvosjelöltek magas szintű képzését szolgáló oktatómunkájáért.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta:

Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora, az MTA Nyelvtudományi Intézete Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályának vezetője és tudományos tanácsadója, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a nemzetközi uralisztika területén meghatározó, többek között a szociolingvisztikai vizsgálatok meghonosítására, illetve a veszélyeztetett nyelvek megmentésére irányuló kutatásokat is magába foglaló tudományos pályája, valamint nagy hatású oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

Buka Ágnes Anna, a fizikai tudomány doktora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjának főigazgató-helyettese, a Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet igazgatója, tudományos tanácsadó a magyar szilárdtestfizikai kutatásokat meghatározó tudományos pályájáért, a tudománymenedzsment terén elért maradandó eredményeiért, valamint a fiatal tudósok utánpótlásának kinevelése érdekében végzett, odaadó oktatói és intézetvezetői munkájáért.

Fülöp Zsolt, az MTA doktora, az MTA Atommagkutató Intézetének tudományos tanácsadója, volt igazgatója a nukleáris asztrofizika területén nemzetközi szinten is nagyra becsült kutatási eredményei, valamint a tudományos ismeretterjesztés és a természettudományos oktatás népszerűsítését szolgáló, sokrétű tudományszervező tevékenysége elismeréseként.

Kiemelkedő, nemzetközileg is nagyra becsült atomfizikai kutatásai, a világ több nagy szinkrotronja mellett használt spektrométerek tervezésében játszott meghatározó szerepe, valamint a fiatal tudósok nevelése és a magyar atomfizika nemzetközi kapcsolatainak erősítése terén végzett elsőrendű munkája elismeréseként Kövér Ákos, az MTA doktora, az MTA Atommagkutató Intézete Atomfizikai Főosztályának vezetője, kutató professor emeritusa.

Hazai és nemzetközi szinten is nagyra becsült, számos tudományos műhelyt és kutatási programot életre hívó tudományetikai, kutatásszervezői és tudománypolitikai tevékenysége, valamint a népegészségügy, a közoktatás és a diplomácia területén egyaránt figyelemre méltó szakmai és társadalmi munkája elismeréseként Oberfrank Ferenc, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének ügyvezető igazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának címzetes egyetemi docense, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár volt vezetője.

Radnóczi György, az MTA doktora, az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója, nemzetközi szinten is nagyra értékelt, főként a szilárdtestfizika és a transzmissziós elektronmikroszkópia területén kimagasló, több jelentős európai uniós kutatás-fejlesztési projektet is eredményező tudományos munkájáért.

A talajfizika és az agroökológiai rendszermodellezés nemzetközi hírű szaktekintélyeként elért tudományos eredményei, főként a talajnedvesség és a növényi vízigény kapcsolatával foglalkozó kutatásai, a klímaváltozás várható hatásait előre jelző szimulációs modellalkalmazások fontos részét képező becslő egyenletek megalkotásának elismeréseként Rajkai Kálmán László, az MTA doktora, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete Talajtani Osztályának vezetője, tudományos tanácsadója.

Az ültetvényszerű fatermesztésben alkalmazott technológiai eljárási rendszerek korszerűsítését is magába foglaló, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkája, illetve jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként Rédei Károly, az MTA doktora, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézetének tudományos tanácsadója, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszékének egyetemi tanára.

Kimagasló, különösen a műzene és a népzene érintkezési területeinek feltárása terén meghatározó jelentőségű zenetudományi és népzenekutatói életműve, illetve az intézet népzenei gyűjteménye, a zeneoktatás multimédiás lehetőségeinek feltárása és a határon túli magyar népzene kutatása terén elért eredményei elismeréseként Richter Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének igazgatója és tudományos főmunkatársa, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatát vehette át:

Oborni Teréz, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa a kora újkori Erdélyi Fejedelemség és a Magyar Királyság kapcsolatrendszerének feltárására, a székely önkormányzatok fejlődésére és a fejedelemség kormányzattörténetére irányuló kutatásai, valamint a hazai és erdélyi magyar történettudomány együttműködését elősegítő, rangos szakmai munkája elismeréseként.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát adományozták:

Balázs Zoltánnak, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja Politikatudományi Intézete tudományos főmunkatársának a politikatudomány területén, főként az erkölcs, a vallás és a hatalom összefüggései tekintetében jelentős tudományos munkája, valamint sokoldalú tudományszervező és publicisztikai tevékenysége elismeréseként.

A Kárpát-medence késő rézkorával és kora bronzkorával kapcsolatos kutatásai, a Magyarország Régészeti Topográfiája kutatási program szervezőjeként végzett kiváló munkája, valamint jelentős régészeti leletmentésekben való közreműködése elismeréseként Ködmönné Bondár Máriának, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézete tudományos főmunkatársának.

A pásztázó elektronmikroszkópia első számú hazai szaktekintélyeként végzett kiváló szakmai munkája, a módszer metodikájának és alkalmazásainak fejlesztésével kapcsolatos kutatásai elismeréseként Tóth Attila Lajosnak, az MTA Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete tudományos főmunkatársának.

Címkék