Az MTA pályázatai

Támogatott kutatócsoporti pályázati felhívás

Pályázati felhívás a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoportok létesítésére a 2019. július 1. – 2024. június 30. közötti támogatási időszakra

2018. június 29.

A Magyar Tudományos Akadémia
pályázatot hirdet

akadémiai támogatású kutatócsoportok létrehozására
a 2019. július 1. – 2024. június 30. közötti időszakra

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdésének l) pontja, 17. § (3) bekezdése, az MTA Alapszabályának 47. § (1)–(2) bekezdései, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (PDF)pályázatot ír ki kutatócsoport-támogatás elnyerésére. A nyertes kutatócsoportok támogatására rendelkezésre álló éves keretet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben a Magyar Tudományos Akadémia Intézményekkel történő feladatellátásra vonatkozó költségvetésének az MTA Támogatott Kutatóhelyek címében a 2019. évre meghatározott kiadási előirányzat határozza meg, amelyből várhatóan 15 kutatócsoport támogatására nyílik lehetőség.

1. A pályázat célja és a támogatás formája

A meghirdetett pályázat célja
– hazai felsőoktatási intézményekben és – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző közgyűjteményben vagy közintézményben kiemelkedő kutatási eredményeket elért személyek által vezetendő tudományos műhelyek kialakítása és működésük támogatása,
– a kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése (előnyben részesítve a fiatal kutatói utánpótlás nevelést),
– az MTA kutatóintézet-hálózata és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés erősítése,
– a kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák művelésének támogatása bármely tudományterületen, elsősorban a felfedező kutatások területén.

A pályázható támogatás határozott időtartamra, 2019. július 1-től 2024. június 30-ig szól. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az igényelhető legalacsonyabb összeg évi 20 millió forint, a legmagasabb összeg évi 40 millió forint, mely foglalkoztatási költségeket és dologi kiadásokat tartalmazhat. A benyújtott pályázatban a dologi kiadásokat kötelező megtervezni. A pályázati támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól a nyertes pályázóval kötendő támogatási szerződés rendelkezik.

2. A pályázat benyújtásának feltételei

Pályázatot felsőoktatási intézményben és – alapító dokumentuma alapján, az abban meghatározott területen kutatási tevékenységet végző – közgyűjteményben, illetve egyéb nem akadémiai közintézményben működő akadémiai támogatású kutatócsoport (a továbbiakban: kutatócsoport) létrehozására lehet benyújtani.

2.1. A pályázóra (kutatócsoport-vezetőre) vonatkozó feltételek

A pályázat nyílt, pályázni a kutatócsoport leendő vezetője jogosult. Jelen pályázati felhívásra ugyanazon személy csak egy pályázatot nyújthat be. Az a személy nyújthat be pályázatot, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

• Az MTA rendes tagja, az MTA levelező tagja, az MTA külső tagja, vagy az MTA doktora tudományos címmel (illetve a tudomány doktora fokozattal) rendelkezik a pályázat benyújtásakor (az MTA doktora cím megszerzésére irányuló eljárásának a beadási határidőig le kell zárulnia).
• Hazai felsőoktatási intézményben, vagy – az alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző közgyűjteményben, vagy szintén az alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző egyéb nem akadémiai közintézményben (továbbiakban: befogadó intézmény) igazoltan munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll a támogatási időszakban (legkésőbb 2019. július 1-jétől kezdődően).
Nem nyújthat be pályázatot az a személy, aki a befogadó intézményi jogviszonyra vonatkozó feltétel teljesítése mellett a támogatási időszakban az MTA költségvetési szervénél (kutatóközpont, önálló kutatóintézet) vagy más fenntartású kutatóintézetnél bármely munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy gazdálkodó szervezetnél tudományos kutatásra irányuló jogviszonyban áll. Ez alól kivételt jelent,
– ha a pályázó a pályázatban külön nyilatkozik arról, hogy a pályázat elnyerése esetén e jogviszonyát a támogatási szerződés megkötésének napjáig megszünteti és a támogatási időszak alatt sem létesíti újra, valamint
– ha a befogadó intézmény a befogadó nyilatkozatban vállalja, hogy a pályázóval a támogatási időszakban munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít.
Amennyiben a pályázónak a pályázat benyújtásakor nem áll fenn munkavégzésre irányuló jogviszonya a befogadó intézményben, úgy abban az esetben van lehetősége pályázatot benyújtani, ha a befogadó intézmény a befogadó nyilatkozatában vállalja, hogy a pályázóval a támogatási időszakban munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít.
• A pályázat lehetővé teszi több befogadó helyen működő csoport indítását, ebben az esetben mindegyik befogadó helytől befogadó nyilatkozatot kell kérnie a pályázónak.
• A támogatási időszak végéig (2024. június 30-ig) nem tölti be a 70. életévét (tehát 1954. június 30. után született). Amennyiben a pályázó az új támogatási időszak első két évét követően a támogatási ciklus folyamán betölti 70. életévét (1951. június 30. után született), lehetősége van társpályázóval való közös pályázásra. A társpályázó a támogatási időszak végéig nem töltheti be 70. életévét (tehát a 1954. június 30. után született), illetve igazoltan munkára irányuló jogviszonyban kell állnia a befogadó intézménnyel. A pályázó számára előírt tudományos címet a csoportvezetői feladatok átvételéig meg kell szereznie (az MTA doktora cím megszerzési eljárásának a csoportvezetés átvételének megadott időpontjáig le kell zárulnia). A pályázatban a társpályázónak ugyanazokat az adatokat kell megadnia és ugyanazokat a nyilatkozatokat kell csatolnia, mint a pályázónak.

A pályázati támogatás a kutatócsoport vezetőjének személyére szól, így a támogatás, illetve a kutatócsoport-vezetés nem ruházható át. A kutatócsoport-vezetés átruházásának tilalma alól az MTA elnöke csak indokolt esetben (pl. tartós akadályoztatás, elhalálozás), egyedi elbírálás alapján adhat felmentést. A kutatócsoport új vezetőjére a pályázóra vonatkozó feltételeknek kell teljesülniük. Ha ezek a feltételek (az egyedi felmentés kiadásától számított) egy évig nem teljesülnek, a kutatócsoportot meg kell szüntetni.

A kutatócsoport vezetője kutatói és vezetői többletmunkájának elismeréseképpen – a támogatási időszakban a Támogatott Kutatócsoportok Irodájával (TKI) a befogadó intézményben fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya mellé további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítve – a pályázat terhére havonta az egyetemi tanári beosztás első fokozatához meghatározott illetmény egynegyedének megfelelő személyi juttatásban részesülhet. Amennyiben a pályázó e juttatásra igényt tart, a tervezhető összeget a pályázat költségtervében szerepeltetni kell.

2.2. A kutatócsoport tagjaira vonatkozó feltételek

A kutatócsoport a pályázó kutatócsoport-vezetőből és a kutatócsoport (az elnyert támogatási keret terhére illetményben részesülő) tagjaiból áll.

A kutatócsoport tervezhető (TKI-állományba kerülő, ott támogatásként közalkalmazotti illetményben részesülő) alkalmazottainak létszáma (teljes állású foglalkoztatásra számolva) minimálisan 3, maximálisan 8 fő. Részmunkaidőben foglalkoztatottak (pl. a befogadó intézményben főállásban foglalkoztatottak) esetében a foglalkoztatás részideje a teljes foglalkoztatási idő legalább 50%-a. A tervezhető létszámba a kutatócsoport vezetőjét nem kell beszámítani. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyeknél az alkalmazottak kizárólag a kutatócsoportnál állnak alkalmazásban (teljes munkaidő) és a fiatal kutatói utánpótlást segítik elő. A kutatócsoport tervezett tagjait lehetőleg név szerint kell megadni.

A pályázó a pályázat 10. számú mellékletében megnevezhet olyan kutatókat, akik a támogatási ciklus folyamán nem állnak a TKI alkalmazásában és nem részesülnek a kutatócsoport pénzügyi keretéből, de együttműködnek a kutatócsoporttal a vállalt kutatási feladatok végrehajtásában (alkalmazásban nem álló együttműködő). E kutatók tudományos tevékenysége (szükséges affiliációval ellátott publikációi) a kutatócsoport eredményeit gyarapítja. A megnevezett, alkalmazásban nem álló együttműködők száma nem haladhatja meg a TKI állományába kerülő, ott közalkalmazotti illetményben részesülő tagok számának 50%-át.

A kutatócsoportnak nem lehet a TKI alkalmazásában álló tagja olyan személy, aki az MTA irányítása alatt álló költségvetési szervnél (kutatóközpont, kutatóintézet) vagy más közintézménynél bármely kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy gazdálkodó szervezetnél tudományos kutatásra irányuló jogviszonyban áll.

2.3. A befogadó intézménnyel kapcsolatos feltételek

Pályázatot benyújtani csak a befogadó intézmény illetékes vezetőinek egyetértésével lehet. A befogadó intézménynek a megadott űrlapon a támogatás ideje alatt vissza nem vonható érvénnyel nyilatkoznia kell arról, hogy
– biztosítja a kutatócsoport elhelyezéséhez szükséges helyiség(ek)et és az infrastruktúrát;
– fenntartja a pályázónak a pályázat benyújtásakor fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonyát (vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít a támogatási ciklus kezdetétől nyertes pályázat esetén) és azt a támogatási ciklus ideje alatt fenntartja;
– társpályázó esetén a társpályázóval fenntartja a pályázat benyújtásakor fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonyát (vagy nyertes pályázat esetén munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít legkésőbb a csoport vezetésének átvételétől) és azt a támogatási ciklus ideje alatt fenntartja.

3. A pályázat tartalmi és formai követelményei

Pályázni lehet az MTA kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, a magyarországi kutatásokban újdonságot jelentő témák kutatására valamennyi tudományterületen, elsősorban a felfedező kutatások területén.

A pályázó az MTA internetalapú pályázati felületén (https://palyazat.mta.hu/tk_2018) nyújtja be a pályázatát. A pályázati weboldalra az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer az AAT-ben tárolt adatokat automatikusan átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében kérjük a pályázókat, hogy szükség esetén az AAT-ben tárolt adataikat frissítsék.

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat (a A pályázati mellékletek (D1-D10) letöltése ZIP formátumbanpályázati dokumentumok űrlapjai az internetalapú pályázati felületről tölthetők le, és azokat kitöltve a felület megfelelő helyére kell feltölteni PDF formátumban; a D1-es és D3-as űrlapokat aláírással ellátva kell feltölteni):
1. D1 űrlap: a befogadó intézmény befogadó nyilatkozata a helyiség(ek) és az infrastruktúra biztosításáról, valamint a pályázó fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonyáról vagy a támogatási időszakra vonatkozó jogviszony létesítésének kötelezettségvállalásról. A nyilatkozatot a befogadó intézmény belső rendjének megfelelő vezetők írhatják alá. A befogadó nyilatkozathoz csatolni kell a befogadó intézmény vezetője aláírási címpéldánya eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát. Az összes, egy egyetemhez tartozó pályázathoz elegendő egy aláírási címpéldányt beküldeni. A nyilatkozatot eredeti aláírásokkal és pecséttel ellátva, valamint az aláírási címpéldányok eredeti vagy közjegyzővel hitelesített másolatát postán is be kell küldeni az MTA Kutatási Pályázatok Főosztályára (1051 Budapest, Nádor u. 7.).
Több befogadó intézmény esetén valamennyi intézmény befogadó nyilatkozata szükséges az infrastruktúra biztosításáról, a foglalkoztatásra vonatkozó nyilatkozatrészt csak annak a befogadó intézménynek kell kitölteni, amelyik a pályázót (leendő kutatócsoport-vezetőt) foglalkoztatni fogja a támogatási időszakban. (Több nyilatkozat esetén azokat egy dokumentumba szkennelve kell feltölteni.)
2. D2 űrlap: a kutatási koncepció összefoglalása, rövid, szakértői értékelésre alkalmas bemutatása (terjedelme 200–250 szó, azaz legalább 1800, legfeljebb 2300 leütés szóközzel).
3. D3 űrlap: részletes kutatási terv, ebben ki kell térni a résztémákra és azok ütemezésére is, terjedelme legalább 17 000, legfeljebb 20 000 karakter leütéssel, a megadott terjedelembe bele kell érteni az esetlegesen szükséges jegyzeteket és publikációs hivatkozásokat is. A tématervben meg kell adni a kutatás ütemezését (főbb munkafázisok, várt eredmények, tervezett publikációk stb.) éves bontásban. A dokumentumot eredeti aláírással ellátva postán is be kell küldeni.
4. D4 űrlap: a létrehozandó kutatócsoport vezetője és a kutatócsoportban alkalmazandók adatai. A pályázatban meg kell adni a tervezett kutatócsoportban foglalkoztatni kívánt minden egyes résztvevő adatait. A tervezett létszámnak, a kutatói (pl. tudományos munkatárs) vagy nem kutatói beosztásoknak és a foglalkoztatási kategóriáknak (pl. részfoglalkoztatás) összhangban kell állnia a költségtervvel. A csoport tagjait lehetőleg névvel kell megadni, de lehetőség van név nélküli megadásra is, az űrlapon mindkét típusra külön-külön táblázat vonatkozik.
5. D5 űrlap: a pályázó (leendő kutatócsoport-vezető) és a megnevezett tervezett csoporttagok szakmai életrajza (a pályázathoz kizárólag az internetalapú pályázati felületről letölthető életrajzi űrlap fogadható el).
6. D6 űrlap: a pályázó (leendő kutatócsoport-vezető) és a tervezett kutatócsoport megnevezett tagjainak tudománymetriai adatai. Kötelezően megadandó adatok:
a) a 2014. január 1. és a pályázat benyújtásának napja közötti időszak 5 legfontosabb tudományos közleménye, és ezek független idézeteinek száma;
b) a 2014. január 1. és a pályázat benyújtásának napja közötti időszak összes közleményének száma, és ezek független idézeteinek száma;
c) a 10 legtöbbet idézett tudományos publikáció bármely időszakból, és ezek független idézeteinek száma;
d) a teljes tudományos publikációs listája MTMT-linkje, indokolt esetben egyéb adatbázis linkje (az elérhető publikációs adatbázis hozzáférhetőségéről és az ott található adatok helyességéről a pályázónak kell gondosodnia);
e) Hirsch-index a teljes publikációs listára vonatkozóan;
f) a 2014. január 1. és a pályázat benyújtásának napja közötti időszakban a meghívásos konferenciákon tartott előadások száma;
g) a benyújtott és megítélt oltalmak típusai és száma bármely időszakból.
Megadható adatok:
a) a 2014. január 1. és a pályázat benyújtásának napja közötti időszak 5 legfontosabb tudományos közleményének összesített impaktfaktora;
b) a 2014. január 1. és a pályázat benyújtásának napja közötti időszak összes közleményének összesített impaktfaktora;
c) a bármely időszakból származó 10 legtöbbet idézett tudományos publikáció összesített impaktfaktora;
d) a teljes publikációs listára vonatkozó összesített impaktfaktor.
Csak a pályázóra (leendő kutatócsoport-vezetőre) vonatkozóan kell megadni:
a) a témavezetésével megvédett PhD-disszertációk számát;
b) jelenlegi PhD-hallgatóinak és doktorjelöltjeinek számát.
7. D7 űrlap: a 2014. január 1. és a pályázat benyújtásának napja közötti időszakban elnyert hazai és nemzetközi kutatási pályázatok adatai, amelyben a pályázó témavezető vagy részt vevő kutató volt.
8. D8 űrlap: beszámoló a 2014. január 1. és a pályázat benyújtásának napja közötti időszak kutatásairól.
A jelenleg is akadémiai támogatott kutatócsoportot vagy Lendület kutatócsoportot vezető pályázóknak és tervezett csoporttagjainak nem kell kitölteniük ezt az űrlapot. Az MTA Titkárság az MTA Ügyrendje értelmében az értékelők rendelkezésére bocsátja az e csoportok tevékenységéről és eredményeiről szóló éves tudományos beszámolóikat. A csoportvezetőnek lehetősége van arra, hogy a csoport tevékenységén kívül (pl. külföldön) elért eredményeit is bemutassa, ebben az esetben a D8 űrlapot használhatja (max. 4000 karakter terjedelemben szóközzel, az esetleges jegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt).
A többi pályázónak és a tervezett kutatócsoportjuk megnevezett tagjainak saját tudományos tevékenységéről személyenként kell elkészíteni a beszámolót. A pályázó (leendő kutatócsoport-vezető) beszámolójának terjedelme min. 8000, max. 12 000 karakter szóközzel együtt. A terjedelembe beleértendők az esetleges megjegyzések és az irodalomjegyzék is. A tervezett kutatócsoport megnevezett tagjainak beszámolója max. 4000 karakter szóközzel együtt.
9. D9 űrlap: részletes költségterv, amelyhez Útmutató a D9-es melléklethez (PDF)külön útmutatót bocsátunk rendelkezésre a pályázati felületen.
A pályázat nem kötelező eleme:
10. D10 űrlap: kiegészítő információk, amelyben olyan adatokat és információkat lehet megadni, amelyeket a pályázó lényegesnek tart a pályázat megítélése szempontjából. Ezen az űrlapon lehet megadni azoknak az együttműködő kutatóknak a nevét, akik a támogatási ciklus folyamán nem állnak a TKI alkalmazásában és nem részesülnek a kutatócsoport pénzügyi keretéből, de együttműködnek a kutatócsoporttal a vállalt kutatási feladatok végrehajtásában. Szintén itt lehet felsorolni a már elfogadott, de a pályázat beadási határidejéig még meg nem jelent publikációkat (a megadott publikáció elfogadásáról szóló értesítést is csatolni kell) és egyéb értékelhető tudományos eredményt. (A kiegészítő információk terjedelme nem haladhatja meg az 5 oldalt.)

4. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázati űrlapokat és a pályázathoz tartozó dokumentumokat az elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/tk_2018) kell benyújtani. A dokumentumok kitöltéséhez az űrlapokon található részletesebb útmutató. A pályázati felület technikai használatához külön Pályázati felület technikai útmutatója (PDF)útmutató áll rendelkezésre. Az űrlapok az internetes felületről és az MTA honlapjáról is letölthetőek.

A pályázat elektronikus benyújtásának határideje: 2018. október 1. (hétfő) 16.00 óra. Két dokumentumot (a D1 jelzésű intézményi befogadó nyilatkozatot, valamint a D3 jelzésű részletes kutatási tervet) aláírva, egy példányban postán vagy kézbesítéssel is el kell küldeni az alábbi címre:

MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya
1051 Budapest, Nádor u. 7.

A postabélyegző legkésőbbi dátuma a fent megadott határidő napja lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Támogatott kutatócsoporti pályázat 2018”. A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázat elektronikus benyújtási határidejének letelte után a pályázati web-felület lezárul, és a pályázati anyagok további feltöltésére vagy a feltöltött anyagok cseréjére nincs lehetőség. A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársai adnak tájékoztatást tamogatottkutcsop [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve az alábbi telefonszámokon:
+36 1 411 6336 (bölcsészet- és társadalomtudományok);
+36 1 411 6376 (élettudományok);
+36 1 411 6287 (matematika és természettudományok).

5. A pályázat érvényességének vizsgálata, formai befogadása

A benyújtott pályázatokat az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya ellenőrzi. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak azokat a pályázatokat vetjük alá formai ellenőrzésnek, amelyeknek mind a kilenc kötelezően feltöltött része megtalálható a pályázati weboldalon. A formai ellenőrzés, illetve a hiánypótlás csak a feltöltött űrlapok kitöltöttségére vonatkozik. A formai vizsgálat szempontjai:
a)valamennyi kötelezően benyújtandó dokumentum megléte a pályázati web-felületen a megfelelő űrlapon a megkívánt formátumban,
b) a pályázati űrlapok és a mellékletek előírásszerű kitöltöttsége,
c) a pályázó személynek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
d) a postázási határidő betartása,
e) a postán küldött, aláírással és pecséttel ellátott dokumentumok megléte és
azonossága a web-felületre feltöltött dokumentumokkal,
f) a pályázati eljárásból való kizárás fennállásának vizsgálata.

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, valamennyi szükséges dokumentumot az előírásoknak megfelelően kitöltve feltöltött a pályázati felületre, és a postán küldendő dokumentumok eredeti aláírással és pecséttel ellátva az előírt határidőig postázásra kerültek. A pályázati kiírásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, (2) a befogadó intézmény nem felel meg a kiírás feltételeinek, (3) a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (4) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. A pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasítását az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályának meg kell indokolnia.

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

6. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai

6.1. A pályázat elbírálásnak menete

A pályázatok értékelése két szakaszban történik. Az első szakaszban a formailag érvényes pályázatokról az MTA elnöke által felkért 3-3 szakember anonim bírálatot készít. A bírálók szövegesen értékelik és megadott szempontok szerint pontozzák a beadott pályázatokat. A szöveges értékelésben a bírálónak egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot, és reálisnak tartja-e a kért éves támogatási összeget. Ha a kért összeg a bíráló véleménye szerint nem reális, javaslatot tehet az összeg csökkentésére.

A bírálati eredmények összesítését követően az értékelés második szakaszában az MTA elnöke által felkért értékelő zsűri – az anonim bírálatok szöveges értékeléseit, valamint a pontszámok átlagát figyelembe véve – három tudományterületi szekcióban egyenként értékeli és rangsorolja a pályázatokat és javaslatot tesz a támogatandó pályázatokra, azok sorrendjére és a támogatás mértékére. A zsűri rangsorolása során szempont, hogy a pályázó korábban vezetett-e sikeres kutatócsoportot, részt vett-e (és ha igen, milyen mértékben) a tudományos utánpótlás nevelésében. A zsűri a rendelkezésre álló támogatási keret által meghatározott, támogatásban részesíthető pályázatok számánál 30%-kal több pályázatot rangsorol. A zsűri javaslata alapján annak eredményét az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának (a továbbiakban: AKT) véglegesíti és döntésre megküldi az MTA elnökének.

6.2. A pályázatok értékelésének szempontjai

Pontozásos értékelés (maximum: 50 pont)
A) A téma tudományos relevanciája, újdonsága, megvalósíthatósága, nemzetközi beágyazottsága. A pályázatban tervezett kutatás viszonyulása az MTA kutatóhálózatában folyó kutatásokhoz (a kutatóintézet-hálózatban hiányzó, az ottani kutatási profilt kiegészítő, illetve a hazai kutatásban újdonságot jelentő téma) (max. 20 pont);
B) A pályázó és a megnevezett csoporttagok tudományos teljesítményének értékelése az elmúlt években (2014. január 1-től a pályázat benyújtásáig, max. 15 pont);
C) A pályázó pályázati tevékenysége az elmúlt években (2014. január 1-től a pályázat benyújtásáig, max. 5 pont);
D) A kutatás gazdasági hasznosíthatósága, fejlesztési lehetőségei / a kutatások relevanciája a jelen társadalmi viszonyok között / a kutatások hozzájárulása a nemzeti kulturális örökség méltó megőrzéséhez a tudományos feldolgozás által (a három megközelítés közül az adott pályázatra vonatkozót kell figyelembe venni, max. 10 pont);

Szöveges értékelés
E) A pályázat kutatási koncepciójának, valamint a pályázó korábbi (a pályázat benyújtásáig teljesített) munkájának átfogó szöveges értékelése, valamint a pontozásos értékelés indoklása (2000–3000 karakter terjedelemben).

Nyilatkozatok
F) arról, hogy a bíráló támogatandónak vagy elutasítandónak tartja-e a pályázatot (igen/nem);
G) arról, hogy a bíráló reálisnak tartja-e az éves költségtervet. (Amennyiben nem, de a pályázat egyébként támogatásra méltó, a bíráló javaslatot ad az általa reálisnak tartott támogatási összegre a felvázolt kutatási program megvalósításához.) Nemleges nyilatkozat esetén indoklást kell megadni.

6.3. Az elbírálás határideje, eredményhirdetés

A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2019. február 15.
A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázókat az MTA a döntést követő 10 munkanapon belül levélben értesíti, és ezzel egyidejűleg az MTA honlapján (www.mta.hu) közzéteszi a nyertes pályázók nevét, a pályázatuk témáját és a támogatási összeget.

7. Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs. A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel, illetve a kifogásolt döntéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.
A kifogást a kifogásolt intézkedés napjától, mulasztás esetén a kifogásolt mulasztás napjától, illetve döntést érintő kifogás esetén a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a tamogatottkutcsop [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.) A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

8. Szerződéskötés, a kutatócsoportok megalakulása és működése

A támogatott kutatócsoportok az MTA TKI szervezeti és működési szabályzata, valamint az MTA és a befogadó intézmények által megkötött keretmegállapodás alapján az MTA TKI szervezeti keretében működnek.
Az MTA TKI a pályázatot elnyerő személlyel (kutatócsoport-vezetővel) támogatási szerződést köt, a kutatócsoport tagjaival pedig közalkalmazotti jogviszonyt létesít 2019. július 1-től. A kutatócsoportok vezetői a támogatási időszakban a befogadó intézményekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak. Az MTA TKI-val munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést létesítenek, amennyiben a pályázat költségei között megtervezték az egyetemi tanári beosztás első fokozatához meghatározott illetmény egynegyedének megfelelő juttatást. A szerződések megkötéséhez szükséges információkat az MTA TKI bocsátja rendelkezésre.
A támogatásban részesülő kutatócsoportok szakmai felügyeletét az MTA elnöke látja el, a kutatóintézet-hálózathoz hasonlóan az MTA Titkárság és a kutatóhálózat testületi felügyeletét ellátó AKT közreműködésével, valamint az MTA tudományterületileg illetékes tudományos osztályainak bevonásával. A kutatócsoportok kötelesek munkájukról évente az AKT részére beszámolót készíteni. Az éves szakmai beszámoló benyújtásának határidejét és feltételeit az MTA főtitkára évente közzéteszi. A szakmai beszámoló elkészítéséért és AKT-ra való benyújtásáért a pályázó (kutatócsoport vezető) felelős.
A kutatócsoportok tudományos eredményességét és teljesítményét az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa a kutatóközpontokhoz és kutatóintézetekhez hasonlóan – a szokásos évenkénti jelentések és ellenőrzések alapján – elemzi és értékeli. A kutatócsoport teljesítményébe a kutatócsoport-vezetőnek és a kutatócsoport tagjainak azok a publikációk számíthatók be, amelyekben munkahelyként – legalább a szerzők egyikénél – a kutatócsoportot jelölték meg munkahelyként, vagy ahol szerepel, hogy az adott munka a kutatócsoport részvételével/támogatásával készült. Ez a követelmény vonatkozik az alkalmazásban nem álló együttműködők publikációinak beszámítására is.

9. További információk

Az MTA tájékoztatja a pályázókat, hogy
a) a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.
b) Az MTA a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy az MTA által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
– a pályázati kiírást előkészítő,
– a pályázatot kiíró,
– a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
– a döntéshozó
személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.
d) Az MTA a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

10. A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja, és jogalapja

a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Főosztálya kezeli, az Akadémia Egységes Pályázati Keretrendszerében.
Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik. A nyertes pályázók személyes adatait az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája a szerződés megkötése céljából kezeli.
b) A személyes adatkezelés jogalapja, az MTA Tv.-ben meghatározott közfeladat ellátása.
c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a tamogatottkutcsop [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.

Budapest, 2018. június 28.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke