Az MTA pályázatai

ARCHÍV - Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás 2015

Archív

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a
Magyar Tudományos Akadémia - Isabel és Alfred Bader
művészettörténeti kutatási támogatás"
elnyerésére 2015-ben

A Magyar Tudományos Akadémia az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá az MTAtv 3.§ (1) bekezdésének j) pontja, és az MTA Alapszabályának 6. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

„MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA - ISABEL ÉS ALFRED BADER MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSI TÁMOGATÁS"

elnyerésére.

1. A támogatás célja

Dr. Alfred Bader, magyar gyökerekkel rendelkező kanadai kémikus, műgyűjtő, vállalattulajdonos, feleségével együtt évek óta támogatja fiatal közép-európai (cseh és osztrák) művészettörténészek kutatásait. Támogatását 2010-től a Magyar Tudományos Akadémiával közreműködve Magyarországra is kiterjesztette.

Fentiek alapján a Magyar Tudományos Akadémia nyílt jellegű pályázatot ír ki a „Magyar Tudományos Akadémia - Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás" elnyerésére.

A kutatási támogatás célja - a felajánló rendelkezése alapján - fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása.

2. A pályázat benyújtásának feltétele

2.1 Támogatott kutatási terület

Elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet történetének kutatása, de támogathatóak az európai reneszánsz és barokk művészet más témakörei is, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtéstörténet.

2.2 A pályázóra vonatkozó feltételek

A támogatás elnyerésére magyar állampolgárságú, PhD-képzésben részt vevő, disszertációjukat készítő fiatal művészettörténészek, ezenkívül a témához már jelentős publikációkkal hozzájárult kutatók nyújthatnak be pályázatot.

3. A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó azonosító adatait (név, születési hely és idő, postacím, e-mail cím, telefonszám, végzettség, jelenlegi munkahely, idegennyelv-tudás); a pályázó tudományos munkásságának összefoglalását; a pályázó bibliográfiáját; részletes munkatervet a tervezett kutatásról, annak céljáról, helyszíneiről, várható költségeiről és a támogatás felhasználásáról; két neves hazai művészettörténész ajánlását; a művészettörténész végzettséget igazoló diploma másolatát; a doktori iskola igazolását a hallgatói jogviszonyról, amennyiben a pályázó PhD-képzésben vesz részt a pályázat benyújtásakor.

A pályázónak minden pályázati dokumentumot alá kell írnia.

4. A pályázat meghirdetése, benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázati kiírást a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága az Akadémia honlapján és az Akadémiai Értesítőben teszi közzé. A kutatási támogatás kuratóriuma a pályázati kiírást meghirdetheti a művészettörténeti doktori iskolában, valamint az MTA köztestületi művészettörténész tagjai között.

A pályázatot postán és elektronikusan kell eljuttatni az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályára.

A pályázat postára adásának (és elektronikus továbbításának) határideje:

2015. január 3.

Postacím: MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály 1245 Budapest, Pf. 1000.

E-mail: horanyi [dot] krisztina [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának (a továbbiakban: Kutatóintézeti Főosztály) munkatársai (06 1/411-6105; 06 1/411-6366) adnak felvilágosítást.

5. A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott pályázatokat a Kutatóintézeti Főosztály iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

A Kutatóintézeti Főosztály 2015. január 9-ig ellenőrzi, hogy a beérkező pályázatok megfelelnek-e az előírt formai követelményeknek.

A formai vizsgálat szempontjai:

a) a pályázat határidőben való feladása,

b) a pályázat kötelező elemeinek megléte,

c) a pályázó személynek a pályázat benyújtására való jogosultsága,

d) kizárás fennállásának vizsgálata.

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, és valamennyi szükséges dokumentumot aláírva, az előírt tartalommal határidőre postára adták és elektronikusan továbbították.

Hiányos vagy hibás pályázatok esetében a Kutatóintézeti Főosztály munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítést követő három munkanap áll rendelkezésre.

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után feladott (továbbított); a megküldési határidő lejártakor hiányosan összeállított és határidőre nem pótolt; illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

A pályázat befogadásáról a Kutatóintézeti Főosztály legkésőbb 2015. január 13-ig küld értesítést elektronikusan a pályázónak.

6. A pályázat tartalmi elbírálása

6.1 A formailag érvényes pályázatok elbírálását a támogatást felajánló és a támogatási pályázatot kiíró által létrehozott hattagú kuratórium végzi.

A kuratórium elnöke:
Galavics Géza (az MTA levelező tagja);

a kuratórium tagjai:
Ember Ildikó (Szépművészeti Múzeum Régi Képtár) és
Závodszky Péter (az MTA rendes tagja), mint Alfred Bader személyes megbízottjai;
Kelényi György (ELTE),
Jernyei Kiss János (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) és
Farbaky Péter (Budapesti Történeti Múzeum).

Nevezettek, az összeférhetetlenség okán, nem lehetnek a pályázók ajánlói.

6.2 Az elbírálás határideje, eredményhirdetés

A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje:

2015. január 25.

A pályázat eredményéről a Kutatóintézeti Főosztály levélben értesíti a pályázókat a döntést követő 15 munkanapon belül, és ezzel egyidejűleg az MTA honlapján (www.mta.hu) közzéteszi a nyertes pályázók nevét és pályázatuk témáját.

7. A támogatás megvalósulásának kizáró oka

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó,

a) aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;

b) aki korábban megítélt támogatását, neki felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően használta fel, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;

c) akinek a pályázatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény megsértése miatt jogerősen kizárták;

d) akinek a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;

e) aki a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

8. Jogorvoslat

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályán.

Az észrevételt e-mailben (horanyi [dot] krisztina [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu) kell benyújtani a pályázó nevének és a pályázati azonosítónak, valamint a sérelmezett döntés okának megjelölésével. Ezt az MTA Kutatóintézeti Főosztálya 2 munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel benyújtóját. Amennyiben az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztálya a válaszadási határidőt elmulasztja vagy jogszabálysértő választ ad, úgy a pályázó kifogást nyújthat be a hatályos jogszabályok szerint.

A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

9. A támogatási időszak, a támogatás mértéke és formája

A nyertes pályázatok támogatása határozott, 18 hónap időtartamra szól, ami a 2015-ben megkötendő támogatási szerződés aláírásától számítandó.

Az elnyerhető támogatás összege személyenként 7 500 USD.

A 2015. évben összesen két pályázó részesíthető támogatásban.

Saját forrás meglétét a támogató nem írja elő, pályázati díj nincs.

10. A támogatás folyósítása

A nyertes pályázó a támogatási összeget az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponton keresztül előfinanszírozással, részletfizetéssel kapja meg, a támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint.

A támogatási összeg felhasználására szolgáló támogatási, számlával elszámolható jogcímek:

utazási költségek; szállásköltségek; kutatási költségek (könyvek, folyóiratok, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszerzése, kutatási engedélyek, múzeumi belépők, konferencia-részvétel költségei); egyéb, a külföldi tartózkodás során felmerült, a támogatott célhoz kapcsolódó, számlával igazolható költségek (utazási költségek, szállásköltségek); napidíj a külföldi tartózkodás költségeire; a pályázati cél megvalósításához, a külföldi tanulmányokhoz vagy kutatásokhoz kapcsolódó hazai részfeladatok (könyv, folyóirat, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszerzése) költségei, szintén számlákkal igazolva.

A pályázó az elnyert kutatási támogatásnak a felajánló és az alapító szándékaival megegyező, szabályszerű felhasználását az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont nevére kiállított számlákkal igazolja.

11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A pályázó a kutatási támogatás felhasználásáról a támogatási időszak felénél rövid szakmai jelentést készít a Bader művészettörténeti támogatás kuratóriuma részére.

A pályázati támogatás felhasználására rendelkezésre álló másfél év lejártát követő, vagy a megítélt összeg kimerülését követő 30 napon belül (ha ez korábban következik be, mint a pályázati idő lejárta) a pályázó szakmai zárójelentést és pénzügyi elszámolást köteles készíteni a Magyar Tudományos Akadémia részére, a támogatási szerződésben részletezettek szerint.

A zárójelentés benyújtásának végső határideje a kutatói támogatás folyósításától számított 1,5 év. A zárójelentést felkért bíráló(k) fogadjá(k) el.

Amennyiben a pályázó a rendelkezésre álló másfél éves időtartam alatt a kutatási támogatást nem tudja vagy nem kívánja szabályszerűen felhasználni, köteles annak fel nem használt, vagy nem szabályszerűen felhasznált részét az alapító Magyar Tudományos Akadémiának (vagy az általa kijelölt, a támogatást kezelő költségvetési szervének) visszafizetni.

A visszafizetési kötelezettségnek az Akadémia (vagy meghatalmazott költségvetési szerve) által küldött felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül kell eleget tenni.

Budapest, 2014. november

Lovász László s.k.,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Címkék