Pályázat nemzetközi konferenciaszervezés támogatására

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása nemzetközi konferenciaszervezés támogatására 2020–2021

2020. július 16.

I. A támogató megnevezése és a pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a magyar tudomány nemzetközi elismertsége és kapcsolatainak fejlesztése érdekében Magyarországon vagy az 1. számú mellékletben felsorolt határon túli magyar tudományos szervezetek országaiban nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására pályázatot hirdet.

A 2020-2021. évi pályázat meghirdetésének időpontja: 2020. július 15.

II. A támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. a pályázati kiírásban előírt, vagy a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése

Az MTA Fejezet Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat támogatása / nemzetközi konferenciaszervezés támogatás 2020, illetve 2021. évi pénzügyi kerete.

V. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke, támogatási időszak

A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keretösszeg 2020. és 2021. évben összesen 35.000.000 Ft, ebből 2020. évre rendelkezésre áll 10.000.000 Ft, 2021. évre pedig várhatóan 25.000.000 Ft. A 2021. évi keretösszeg a 2021. évi költségvetési törvényben jóváhagyásra kerülő forrás függvényében változhat.

A 2020. évi pályázati keretösszeg 2020. szeptember 1. és 2020. december 15. közötti időszakban megvalósuló rendezvények, a 2021. évi keretösszeg pedig 2021. január 1. és 2021. december 15. közötti időszakban megvalósuló rendezvények támogatására fordítható.

VI. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

A jelen pályázat keretében a rendezvény jellegétől és létszámától függően 500.000 Ft és 3.000.000 Ft közötti támogatási összeg igényelhető. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a rendezvény teljes költségvetésétől függően 10% és 100% között alakulhat.

A támogatás határon túli szervezetek esetében vissza nem térítendő, amit támogató támogatói okirat kibocsátását követően támogatási előleg formájában, egy összegben folyósít. Az MTA tudományos osztályai esetében a támogatási összeg felhasználását támogató a kincstári szabályoknak megfelelően előirányzat-átcsoportosítással teszi lehetővé. A támogatási összeg felhasználásáról a rendezvényt követően, a támogatói okiratban vagy a támogatói értesítésben foglaltak szerint kell beszámolni.

VII. Elszámolható költségek

 1. meghívott előadók, résztvevők szállás- és útiköltsége,
 2. vendéglátás (előadók és résztvevők részére),
 3. rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó egyéb költségek (pl.: terembérlet, technikai eszközök biztosítása, meghívók, nyomtatott anyagok, honlap készítés).

A támogatás terhére nem számolható el tárgyi eszköz beszerzés, napidíj, előadók honoráriuma.

VIII. Saját forrás mértéke

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges, de előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál.

IX. A pályázat benyújtása

 1. A támogatásra jogosult nevében a pályázat benyújtására az osztály/szervezet képviseletére jogosult személy, így az osztály elnöke, illetve határon túli szervezetek esetében a befogadó intézményként a tudományos szervezet vezetője aláírásával kerülhet sor. Amennyiben az osztály/szervezet nevében meghatalmazott képviselő jár el, úgy meghatalmazása egy eredeti példányának csatolása is szükséges.
 2. A pályázatokat 2020. július 15-től folyamatosan lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/nkp_2020/ oldalon érhető el. A pályázatok értékelése 3 fordulóban történik (ld. XII.) Az elektronikus pályázati rendszerben történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (A határon túli magyar tudományos szervezetek esetében amennyiben a pályázat benyújtója nem tagja az MTA köztestületének, a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben.)

A pályázatok legkésőbb 2021. február 15-én 12 óráig nyújthatóak be.

 1. Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
  1. a pályázatot benyújtó adatait
   (a rendezvény szervezéséért felelős személy adatai – az Akadémiai Adattár alapján; a tudományos rendezvényt szervező tudományos osztály vagy határon túli magyar tudományos szervezet adatai);
  2. a tudományos rendezvényre vonatkozó adatokat
   (a rendezvény címe, típusa, szakterülete, helyszíne, időpontja, várható előadók és résztvevők száma – az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatokként);
  3. az MTA-tól kért támogatás összegét, illetve a rendezvény várható összköltségét
   (az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatként);
  4. a tudományos rendezvény rövid leírását
   (a kitöltendő dokumentum az elektronikus pályázati rendszerből letöltendő, majd aláírt, szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő); A rendezvény rövid leírását is tartalmazó pályázati űrlapot a tudományos rendezvény szervezéséért felelős személynek, valamint a szervező tudományos osztály elnökének/határon túli magyar tudományos szervezet vezetőjének és pénzügyi ellenjegyzőjének aláírásával kell ellátni. Az aláírt pályázati űrlapot fel kell tölteni az Elektronikus Pályázati Keretrendszerbe.
 1. a pályázó (rendezvényt szervező tudományos osztály vagy határon túli szervezet) írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
  1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
  2. határon túli szervezetek esetében a befogadó intézmény azon állam joga szerint, melyben a szervezetet létrehozták, nem áll jogerős végzéssel elrendelt vég-felszámolás csődeljárás vagy ezekkel egyenértékű, más eljárás hatálya alatt, illetve a szervezet megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban,
  3. ha van; a saját forrás rendelkezésére áll,
  4. megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
  5. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
  6. a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
 2. a pályázatot benyújtó személy írásbeli nyilatkozatát
  1. annak tudomásulvételéről, hogy személyes adatai kezelésének a jogalapja a törvényben meghatározott közfeladat ellátása, az adatkezelés célja a pályázat lefolytatása. A pályázat benyújtója kijelenti, hogy megismerte és tudomásul veszi az MTA Titkársága és MTA (mint Adatkezelők) közös adatkezelési tájékoztatóját (GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatást) amely az mta.hu honlap alján a hasznos információk menüpont alatt, a: https://mta.hu/data/dokumentumok/kozerdeku_adatok/2018/Adatkezelesi%20tajekoztato%20MTA%20Titkarsag_16.pdf linken érhető el.
  2. A pályázat benyújtója hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az AAT-ban rögzített személyes adatait (név, elérhetőség,) az Adatkezelő nyertes pályázat esetén a pályázat lezárását követő 2 évig, nem nyertes pályázat esetén 6 hónapig megőrzi. Az Adatkezelő a megőrzési idő leteltét követően a személyes adatokat törli.
   (Az egybe szerkesztett nyilatkozatot az elektronikus pályázati rendszerben kell kitölteni, és onnan kinyomtatva, aláírva is meg kell küldeni az Adatkezelőnek.)

X. A pályázatok érvényessége és a hiánypótlás feltételei

Az érvényes pályázat befogadásáról a támogató a pályázat beérkezését követő 7. napig befogadó nyilatkozatok küld a pályázó részére.

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, és a pályázatot benyújtó megfelel a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylők körébe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, a támogató képviseletében az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázat benyújtóját az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll rendelkezésre.

Hiánypótlás nem nyújtható be abban az esetben, ha a pályázó a pályázatot nem a pályázati rendszerből letöltendő űrlapon nyújtotta be.

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

XI. A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról

A benyújtott pályázatokat az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottsága által kijelölt szakmai zsűri három fordulóban értékeli.

 • Az I. bírálati fordulóban elbírált pályázatok benyújtási határideje:
  2020. augusztus 15.,
 • a II. fordulóban elbírált pályázatok benyújtási határideje:
  2020. október 30.,
 • a III. fordulóban elbírált pályázatok benyújtási határideje:
  2021. február 15.

A második és harmadik fordulóban a megelőző fordulókban benyújtott pályázatok ismételten nem nyújthatóak be. Mindhárom fordulóban a teljes még fennmaradó támogatási időszakra benyújthatók pályázatok.

A pályázatok elbírálására 60 nap áll rendelkezésre.

Értékelési szempontok:

 • rendezvény témája (mennyire jelentős, időszerű, releváns, megalapozhat-e új kutatásokat)
 • hozzájárulása a kutatóhely és a tudományterület nemzetközi kapcsolatainak, stratégiai céljainak eléréséhez,
 • nemzetköziség (külföldi előadók és résztvevők száma, aránya, ragja, láthatóság, disszemináció)
 • fiatal kutatók bevonása, részvétele,
 • szakmai és pénzügyi megvalósíthatóság,
 • rendelkezésre álló saját forrás, illetve a saját és egyéb forrás aránya
 • az MTA Titkársága által biztosított források hatékony felhasználása, hozzájárulása a rendezvény sikeréhez.

Az Akadémia a támogatási döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.

XII. A támogatás folyósítása, beszámolás

A sikeres pályázatot követően a támogatást elnyert pályázó részére az Akadémia - a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Ávr.) 65/A. § (1) bekezdés ba.) pontjára is figyelemmel a határon túli szervezetek esetében támogatói okiratot, az MTA tudományos osztályai esetében támogatói értesítő levelet bocsát ki. A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a támogatói okirat, illetve értesítő levél aláírását követően az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatósága gondoskodik. A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg a visszafizetés okától függően részben vagy egészben visszafizetendő a támogatói okirat szerint.

Az elnyert támogatási összeg felhasználásáról a kedvezményezett köteles elszámolni, az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és határidőket a támogatói okirat tartalmazza.

XIII. Jogorvoslat

A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a tihanyi [dot] barbara [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya 1051 Budapest, Nádor u. 7. címére. A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra

A kifogás elbírálásában nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett. Ha a kifogás alapos, a sérelmezett helyzet megszüntetésre kerül, egyéb esetben a kifogás elutasításra kerül, és a döntésről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogás benyújtója írásban értesítésre kerül.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

A pályázat tartalmi elutasítása esetén, továbbá a pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XV. További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

 1. a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható. A Támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről,
 2. a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a Támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal , a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
 3. Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
 4. Támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.

Szakmai kérdésekben az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya (e-mail: tihanyi [dot] barbara [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, tel.: 06-1-411-6157), pénzügyi kérdésekben a tudományos osztályok tekintetében az MTA Titkársága Gazdasági Osztálya (e-mail: gazdasagi [dot] osztaly [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, tel.: 06-1-411-6127), a határon túli magyar tudományos szervezetek esetében az MTA Fejezeti és Intézményi Pénzügyek Osztálya (e-mail: fejezeti [dot] penzugyek [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, tel.: 06-1-411-6228) nyújt további tájékoztatást.

Budapest, 2020. július 15.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke