Tisztújítás a Területi Akadémiai Bizottságokban

A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének megválasztását a hagyományoknak megfelelően a Területi Akadémiai Bizottságok tisztújító ülései követik. A tavasszal és nyár elején tartott területi bizottsági tisztújítás során a regionális akadémiai bizottságok új vezetőségi tagokat választottak, és meghatározták a bizottságok munkájának célkitűzéseit a 2023–2026-os akadémiai ciklusra.

2023. július 3.

A Magyar Tudományos Akadémia küldetésnyilatkozatának első pontja alapján „a magyar tudományos közösséget egyesítő és megjelenítő köztestület”, így feladatait is csak az egyes régiókban élő kutatók, tudós értelmiségiek aktív részvételével láthatja el. A Területi Akadémiai Bizottságok ennek a részvételnek a megvalósulásában, az egyes régiók tudományos életében és közéletében játszanak kulcsszerepet.

A 2023–2026-os akadémiai ciklusra a bizottságok az alábbi tisztségviselőket választották meg, és az alábbi célokat tűzték ki.

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (MTA DAB)

Elnök:

Páles Zsolt akadémikus, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár – Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet

Alelnökök:

Harangi Mariann, az MTA doktora, egyetemi tanár – Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Egészségtudományi Intézet

Komlósi István, az MTA doktora, egyetemi tanár – Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet

Pusztai Gabriella, az MTA doktora, egyetemi tanár – Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Doktori Tanács Humán Tudományok Doktori Iskola

Az MTA DAB tudományos titkárát a bizottság szeptemberi ülésén választják meg.

A Debreceni Akadémiai Bizottság egyik feladata, hogy segítse a régió tudományos közösségének munkáját többek között azzal, hogy sokszínű, nyilvános, az inter- és multidiszciplinaritásra hangsúlyt helyező szakmai fórumokat – konferenciákat, szimpóziumokat, vitaüléseket, workshop jellegű rendezvényeket, jubileumi ülésszakokat – szervez, amelyek sok esetben nemzetköziek, máskor regionálisak. Az MTA DAB fontosnak tartja azt is, hogy PhD-fokozatuk megszerzését követően segítse a fiatalok tudományos pálya iránti elkötelezettségének növelését. A kötetlen kollegiális találkozások lehetőségét az MTA DAB Klubja kívánja megteremteni.

A Debreceni Akadémiai Bizottság másik feladata a tudomány álláspontjának, illetve a tudományos közösség szakvéleményének képviselete a régió önkormányzatai, hatóságai és a társadalom felé. Ez többnyire a társadalom szempontjából fontos kérdések tudományos analízisét jelenti, akár külső felkérésre, akár önálló kezdeményezéséből, és jelenti továbbá az önkormányzatokkal való kapcsolattartást, esetleg közös akciókat is.

A bizottság tényleges munkája az egyes szakterületek szerint szerveződő szakbizottságokban folyik. Az MTA DAB céljául tűzte ki az áltudományok elleni küzdelmet és a tudományetikai kérdések megvitatását, ami napjainkban a tudomány képviselőnek kiemelt felelőssége. A bizottság foglalkozni kíván továbbá a tudományos publikálás területén mutatkozó anomáliákkal és az ezek ellen alkalmazható módszerekkel.

A Magyar Tudományos Akadémia és Magyar Művészeti Akadémia megállapodása alapján 2023 tavaszán Debrecenben is megalakult az MMA regionális csoportja. A szerveződő munkacsoport többek között művészeti és művészetelméleti programok szervezésével kívánja segíteni a régióhoz kapcsolódó művészeti tevékenységek eredményeinek bemutatását. A Debreceni Akadémiai Bizottság vallja, hogy a tudományok és a művészetek egymást inspiráló módon fonódnak össze, és hogy korunk információáradatában tudósoknak és művészeknek egyaránt felelősségük rávilágítani arra, ami értéket képvisel, és azt eljuttatni az emberekhez.

A feladatai ellátásához szükséges anyagi feltételek javítására az MTA DAB alapítványt is működtet „A Tudományért a Régióban” néven.

A Debreceni Akadémiai Bizottság székháza

Miskolci Akadémiai Bizottság (MTA MAB)

Elnök:

Kocsis Károly akadémikus, az MTA rendes tagja – CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest, Miskolci Egyetem Műszaki, Föld- és Környezettudományi Kar Földrajz-Geoinformatika Intézet

Alelnökök:

Berkő Péter, az orvostudomány kandidátusa, professor emeritus – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Miskolci Egyetem

Hanák Zsuzsanna PhD, főiskolai tanár – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézet

Gréczi-Zsoldos Enikő PhD, egyetemi docens – Miskolci Egyetem Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet

Tudományos titkár:

Jakab Nóra PhD, egyetemi tanár – Miskolci Egyetem Civilisztikai Tudományok Intézete

Kocsis Károly elnök a bizottság törekvéseinek főbb irányaiként a 2023–2026-os MTA-ciklus idejére hangsúlyozta a kapcsolatfelvétel fontosságát a tudományos minősítéssel rendelkező, de az MTA MAB-hoz még nem tartozó, a régióban élő kutatókkal, tudományos szakemberekkel; a már meglévő kapcsolatok intenzitásának elmélyítését többek között a felsőoktatási intézményekkel, a megyei és városi vezetőkkel, az ipari és egyéb gazdasági kamarákkal, az MTA határon túli szervezeteivel és a Magyar Művészeti Akadémiával; a tudományos eredmények társadalmi közvetítésének felelősségét és a médiajelenlét fokozását; valamint a tudománymecenatúra művelésének szükségességét a forrásfeltárásokban, támogatásokban, díjazásokban.

A Miskolci Akadémiai Bizottság székháza

Pécsi Akadémiai Bizottság (MTA PAB)

Elnök:

Kovács L. Gábor akadémikus, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár – Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézet

Alelnökök:

Font Márta, az MTA doktora, professor emerita – Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet

Kovács Melinda akadémikus, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár – Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Élettani és Takarmányozástani Intézet

Katona Tamás, az MTA doktora, professor emeritus – Pécsi Tudományegyetem Műszaki Informatikai Kar

Molnár Dénes, az MTA doktora, professor emeritus – Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Tudományos titkár:

László Kristóf PhD, egyetemi docens – Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet

A Pécsi Akadémiai Bizottság újonnan megválasztott elnöksége a 2023–2026-os akadémiai ciklusra nézve feladatának érzi a társadalom felé nyitás erősítését, a tudományos eredmények közreadását, rendezvények népszerűsítését, a szélesebb társadalmi rétegek megszólítását – beleértve a fiatalok bevonását is a tudomány világába –, mely célok elérésében fontos eszköz lehet az utóbbi években kialakított online technikai rendszer alkalmazása: a hibrid és online rendezvények révén ugyanis nagyságrendekkel többen tudnak bekapcsolódni a tudományos vérkeringésbe.

Az MTA PAB szeretné a következő időszakban tovább erősíteni a Dél-Dunántúl négy vármegyére kiterjedő régiójában kutatásfejlesztéssel, innovációval foglalkozó szereplők összekapcsolását, magára vállalva egy olyan hídszerepet, melyet az egyetemek, a tudománnyal, kutatással foglalkozó intézmények és a régiós szereplők nem tudnak önállóan kialakítani, megvalósítani. A Pécsi Akadémiai Bizottság szorgalmazza a Magyar Művészeti Akadémiával való szorosabb regionális együttműködést is.

A Pécsi Akadémiai Bizottság székháza

Szegedi Akadémiai Bizottság (MTA SZAB)

Elnök:

Krisztin Tibor, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár – SZTE TTIK Matematikai Tanszékcsoport Bolyai Intézet Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Alelnökök:

Deli Mária Anna, az MTA levelező tagja, kutatócsoport-vezető – SZBK Biofizikai Intézet Biológiai Barrierek Kutatócsoport

Hohmann Judit, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár – SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet

Kemény Lajos, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár – SZTE SZAOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

„A következő akadémiai ciklusban is a legfontosabb cél a tudomány művelése mellett megismertetni a társadalommal a kutatási eredményeket, küzdeni az áltudományok ellen, tudományosan megalapozott előrejelzéseket adni a döntéshozóknak, vonzóvá tenni a kutatói pályát minél több fiatal számára” – mondta Krisztin Tibor, az MTA SZAB ismét megválasztott elnöke.

A Szegedi Akadémiai Bizottság a 2023–2026-os akadémiai ciklusban továbbra is biztosítja a hátteret a szak- és munkabizottságok által szervezett nagyszámú tudományos, tudományt népszerűsítő, ismeretterjesztő rendezvényeknek, innovációs pályázatot hirdet, és szorgalmazza a fiatal kutatók számára kiírt tudományos pályázatok hirdetését, kiterjesztve ez utóbbit – az egyetemmel együttműködve – a középiskolás korosztály számára is. Az MTA SZAB tovább szeretné erősíteni az együttműködést a régió gazdasági szereplőivel, a határon túli kutatókkal, ezen kívül folytatni kívánja gyakori népbetegségekről szóló ismeretterjesztő előadásait, valamint a régió akadémikusainak a bemutatását az Akadémikusok nyakkendő nélkül című sorozattal. A Szegedi Akadémiai Bizottság munkájában új elem a Magyar Művészeti Akadémia Szegedi Munkacsoportjával elkezdett együttműködés, amelytől többek között tudományos-művészeti programjaik gazdagodását várják.

A Szegedi Akadémiai Bizottság székháza

Veszprémi Akadémiai Bizottság (MTA VEAB)

Elnök:

Gelencsér András, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár – Pannon Egyetem Mérnöki Kar MTA-PE Levegőkémia Kutatócsoport

Alelnökök:

Hegyi Judit PhD, egyetemi docens – Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Agrárökonómiai Tanszék

Pituk Mihály, az MTA doktora, egyetemi tanár – Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Matematika Tanszék

Szabó Péter PhD, rektor, főiskolai tanár – Kodolányi János Egyetem Kreatív Iparágak Intézet

Tudományos titkár:

Jankovics Hajnalka PhD, tudományos főmunkatárs – Pannon Egyetem Mérnöki Kar Bio-Nanorendszerek Kutatólaboratórium

Az MTA VEAB újonnan megválasztott elnöke, Gelencsér András akadémikus elmondta, hogy az MTA elnöki programjával összhangban erősíteni kívánja a Veszprémi Akadémiai Bizottság tudománynépszerűsítő tevékenységét a régió felsőoktatási és kutatóintézeteivel szoros együttműködésben. Fontosnak tartja, hogy a széles körű érdeklődésre számot tartó témák tudományos igényű feldolgozása multidiszciplináris szemléletben, népszerű lebonyolítási formákban a régió számos településén megvalósulhasson. Ebben számít a térség önkormányzatainak és intézményeinek közreműködésére is. A bizottság fontos célja emellett a fiatal generáció megszólítása és bevonása az MTA VEAB szak- és munkabizottságainak munkájába és a szervezet tudománynépszerűsítő tevékenységébe.

A Veszprémi Akadémiai Bizottság székháza

A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos élet fokozott fejlesztése és segítése érdekében 1961-től kezdte meg a területi bizottságok hálózatának kiépítését. Szegeden (1961), Pécsett (1969), Veszprémben (1972), Debrecenben (1976), majd Miskolcon (1978) hozott létre területi bizottságokat, 2007-ben pedig külhoni bizottságként megalakult a Kolozsvári Akadémiai Bizottság.

A Területi Akadémiai Bizottságok honlapjai ide kattintva érhetők el.