Majd 200 jelölt közül választ új tagokat az MTA

Új levelező, rendes, külső és tiszteleti tagokat választanak a Magyar Tudományos Akadémia májusi közgyűlésén. A közös akadémiai jelöltlistára 193-an kerültek fel: ők azok, akik a tudományos osztályok tagjelölő ülésein a szavazatok több mint felét megkapták.

2019. május 7.

Az MTA háromévente választ levelező és rendes, valamint külső és tiszteleti tagokat (legutóbb 2016 májusában volt tagválasztás). A tagság feltételeit az MTA Alapszabálya, a jelölés és a választás szabályait az akadémikusválasztás eljárási szabályzata határozza meg.

Az Alapszabály szerint az a személy választható levelező taggá, aki rendelkezik az MTA doktora vagy annak megfelelő tudományos fokozattal, és aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli, valamint magyar állampolgár. Rendes taggá az a levelező tag választható, aki akadémiai tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el. Külső taggá azt az életvitelszerűen külföldön élő, tudományos tevékenységet külföldön folytató tudóst választhatják meg az akadémikusok, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, magát magyarnak vallja, és szoros kapcsolatot tart a magyar tudományos élettel. A tiszteleti tagságot olyan tudományos tevékenységet külföldön folytató tudós kaphatja meg, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, és a magyar tudomány különleges megbecsülésére tarthat számot.

A mostani akadémikusválasztásra eredetileg 193 hazai és külföldi új tagot ajánlottak a tudományos osztályok.

Az ajánláshoz hozzátartozik a javasolt személy tudományos tevékenységének értékelő ismertetése, megjelölve az ajánlott személy kiemelkedő tudományos eredményeit és azok hazai, valamint külföldi elismertségét. Fontos körülmény, hogy az ajánlottaknak rögzíteniük kellett publikációs és hivatkozási adataikat a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT), s az MTMT munkatársai bibliográfiai szempontból ellenőrizték a jelöltek közleményjegyzékének adatait. Az ajánlási folyamat október 1-jével zárult le.

Az év elején a tudományos osztályok tagjelölő osztályüléseket tartottak, amelyeken szavazati joggal a hazai akadémikusok, tanácskozási joggal a külső és tiszteleti tagok vettek részt. A tagjelölő osztályülésen titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel (több mint 50% „igen” szavazattal) határoztak az ajánlott személy tagjelöltségéről. A szavazatok több mint felét megkapó ajánlottak kerültek fel a közös akadémiai jelöltlistára.

A választható új tagok számáról és a tudományos osztályok közötti elosztásukról az MTA Elnöksége döntött márciusában. Az új tagok számának elosztása során a testület a tudományágak fejlődését és arányos képviseletük elvét vette figyelembe. Az Elnökség a tudományos osztályok között egyenlően el nem osztható helyek felét elsősorban azok között a tudományos osztályok között osztotta szét, amelyek az osztályok között egyenlően elosztott helyre női jelöltet fogadtak el, másodsorban olyan női jelölteket támogatott, akik az osztályuktól elnyerték a szavazatok több mint 50%-át, de a rangsorban elért helyük az egyenlően elosztott hely megszerzésére nem volt elegendő. Az új tagokat 2019. május 7-én, az MTA éves közgyűlésének második ülésnapján választják.

Az ajánlottak listája itt található, az ajánlások szövege pedig a Magyar Tudomány honlapján itt olvasható.