Átadták a Széchenyi-díjakat és a Magyar Érdemrend kitüntetéseket

A tudományos élet kiemelkedő képviselőinek elismerésére alapított Széchenyi-díjat a Magyar Tudományos Akadémia nyolc tagja és az MTA négy doktora vehette át március 15-én a Parlament Kupolatermében. Az elismeréseket Áder János köztársasági elnök nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke társaságában.

2019. március 15.

Képgalériánk az elismerések ünnepélyes átadásárólA Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve doktorai közül Széchenyi-díjban részesült:

Buzás Edit Irén, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének Igazgatója, egyetemi tanár a sejtek közti kommunikációban központi szerepet játszó extracelluláris vezikulák szerkezetének és működésének vizsgálata terén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint az immunológia oktatásában végzett magas szintű munkája elismeréseként;

Csermely Péter, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének egyetemi tanára a komplex rendszerek adaptációs, tanulási és döntéshozatali mechanizmusainak hálózatos vizsgálata területén elért iskolateremtő, a gyógyszerkutatásban is sikeresen alkalmazott eredményei, valamint a tudományos élet ifjú tehetségeinek felkutatása és pályájának egyengetése érdekében végzett, nemzetközileg is kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

Fodor Pál történész, turkológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója az orientalisztika, azon belül főként a turkológia és a történettudomány területén végzett kiemelkedő jelentőségű kutatásai, valamint a magyar bölcsészettudomány nemzetközi megbecsültségét erősítő intézményvezetői és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;

Kádár Béla, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli elnöke a gazdaság- és iparfejlődés, illetve a nemzetközi kapcsolatok és az összehasonlító gazdaságpolitika területén végzett, főként a történelmileg megkésett modernizáció problémáival, valamint a gazdasági növekedési folyamatokkal kapcsolatos, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó kutatásai elismeréseként;

Karádi István Péter, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar III. Számú Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára a zsír- és szénhidrát-anyagcsere betegségeinek kutatása, valamint megelőzése és terápiája terén elért kiemelkedő eredményei, továbbá a belgyógyászat számos területét magába foglaló, iskolateremtő oktatói munkája elismeréseként;

Kiss Jenő, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének professor emeritusa a magyar nyelvtörténet, nyelvjárások és a szociolingvisztika területén folytatott kimagasló színvonalú kutatásai, valamint iskolateremtő oktatói és jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként;

Kiss L. László, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója a pulzáló csillagok, exobolygók és kis égitestek asztrofizikájában elért, világszerte elismert kiemelkedő eredményei, valamint a Piszkéstetői Obszervatórium műszerparkjának felújításában végzett munkája, továbbá nagy hatású oktatói és tudománynépszerűsítő tevékenysége elismeréseként;

Kurutzné Kovács Márta, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Tartószerkezetek Mechanikája Tanszékének professor emeritája a szerkezeti mechanika és a határterületi biomechanika területén, különösen az emberi gerinc kísérleti és numerikus biomechanikai vizsgálatában elért, nemzetközileg is figyelemre méltó tudományos eredményei, valamint mérnökgenerációk számára meghatározó, iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként;

Pócs Éva, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézet Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszékének professor emeritája a szellemi néprajz és a magyar néphit kiemelkedő kutatójaként a közép- és délkelet-európai hiedelmek kölcsönhatásainak kutatásában elért eredményei, valamint a történelmi antropológia új, tudományközi kutatási területének létrehozásában vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

Rónyai Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének kutatóprofesszora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézet Algebra Tanszékének egyetemi tanára a hazai számítástudomány klasszikus algebrai irányzatának megteremtésében betöltött kimagasló szerepe, a gyűrűelmélet, valamint a kommutatív algebra és az algebrai számelmélet algoritmikus kérdéseinek vizsgálatában elért eredményei elismeréseként;

Sótonyi Péter Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Állatorvostudományi Egyetem rektora kimagasló színvonalú kutatói és tudománypolitikai tevékenysége, a hazai állatorvosképzés megújításában betöltött szerepe, valamint az állatorvosi anatómia oktatását nemzetközileg is elismert oktatóprogramok készítésével új alapokra helyező, nagy hatású munkája elismeréseként;

Vörös Attila, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Természettudományi Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa a geológiai-paleontológiai tudományterület kimagasló kutatóegyéniségeként a közép-európai térség földtörténetének vizsgálatában elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos eredményei elismeréseként.

Széchenyi-díj (vagy nagydíj) adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el – így rögzíti a díj odaítélésének feltételeit az 1990. évi XII. törvény. A Széchenyi-díjjal okirat, jutalom, jelvény és emlékszobor jár.

A díjjal járó emlékszobor 89 mm magas, bronzból készült, aranyozott, Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotás. Az emlékszobor talapzata 255 mm magas, 40 mm átmérőjű, rézből készült henger, amelynek a szobrot tartó felső része aranyozott, alsó, oklevéltartó része ezüstözött.


A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve doktorai közül a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesült:

Gyulai József Széchenyi-díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök Tanszékének professor emeritusa és a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tanácsadója a hazai anyagtudomány, főként a mikro- és nanoszerkezetű félvezető anyagok kutatása területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, a fiatalabb generációk tudományos kibontakozását segítő egyetemi oktatói munkája, valamint jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként.


A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve doktorai közül a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:

Bársony István Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének kutatóprofesszora a funkcionális anyagok kutatása és innovatív mérnöki alkalmazása területén végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő munkája, valamint tudományterülete kapcsolatainak szervezésében, illetve a mérnöki-kutatói utánpótlás nevelésében elért sikerei elismeréseként;

Dékány Imre Széchenyi-díjas vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézet Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének professor emeritusa a hazai egészségipar fejlesztéséhez a vegyszer nélküli fertőtlenítési eljárás megvalósításával hozzájáruló munkája, valamint a nanomedicina és a bio-nanotechnológia területén kutatóként és oktatóként elért kiemelkedő eredményei elismeréseként;

Illés Árpád, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézetének igazgatóhelyettese, a Hematológiai Tanszék vezető egyetemi tanára a belgyógyászat területén több évtizede lelkiismeretesen, kiemelkedő színvonalon végzett gyógyító és szakmai munkája, valamint sokrétű tudományos tevékenysége elismeréseként;

Vécsei László Széchenyi-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára kimagasló színvonalú orvosi, kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája, valamint jelentős egyetemi közéleti tevékenysége elismeréseként.


A Magyar Tudományos Akadémia doktorai, valamint a tudomány doktorai közül a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:

Bártfai György, az orvostudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának professor emeritusa, a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság tiszteletbeli elnöke;

Boros Imre Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Intézet Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszékének egyetemi tanára;

Dávid Géza, a történelemtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Orientalisztikai Intézet Török Filológiai Tanszékének egyetemi tanára;

Enyedi Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének igazgatóhelyettese, egyetemi tanár;

Gődény Mária, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központjának osztályvezető főorvosa;

Groma István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

Hangos Katalin, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára;

Husti István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet Alkalmazott Menedzsment Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

Lehota József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Marketing Módszertani Tanszékének egyetemi tanára;

Nagyné László Krisztina, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének egyetemi tanára;

Ohmacht Róbert, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet Analitikai Biokémia Tanszékének professor emeritusa;

Rácz József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet Pszichológiai Tanácsadás Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

Renner Antal,
az orvostudomány doktora, a Péterfy KH-RI és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet baleseti és kézsebésze, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa;

Szollár Lajos, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kórélettani Intézetének professor emeritusa;

Tóth Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézetének vezetője, egyetemi tanára;

Vargyas Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet Etnológiai Témacsoportjának tudományos tanácsadója;

Varró András, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA-SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoport vezetője.

Az MTA doktorai és az Akadémia kutatóintézethálózatának munkatársai közül a Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést kapta:

Barna Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja Növényvédelmi Intézetének kutatóprofesszorának, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara Növényvédelmi Intézetének egyetemi tanára;

Dobos István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi tanára;

Paparó Margit, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének kutatóprofesszor emeritája, nyugalmazott tudományos tanácsadó;

Szőcs Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete Állattani Osztályának tudományos tanácsadója;

Vörös Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja Balatoni Limnológiai Intézetének kutatóprofesszor emeritusa;

valamint Faragó László János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, a Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszékének egyetemi tanára.

Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

Nagy Barnabás, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja Növényvédelmi Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa;

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott:

Rakovics Vilmos, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Mikrorendszerek Laboratóriumának tudományos főmunkatársa;

valamint Varga Dezső, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet Nagyenergiás Fizikai Osztálya MTA Lendület Innovatív Detektorfejlesztő Kutatócsoportjának vezetője, tudományos munkatársa.

Prometheus-díjat kapott:

Hargitai Tibor, a KFKI Atomenergiai Kutatóintézet, Budapesti Kutatóreaktor nyugalmazott vezetője.