A kiemelkedő tudományos tevékenység elismerése a Magyar Tudományos Akadémia 191. közgyűlésén

Huszonegy kutatót tüntettek ki Akadémiai Díjjal az MTA 191. közgyűlésén hétfőn. Az MTA legfőbb döntéshozó testületének ünnepi ülésén átadták továbbá a külhoni magyar tudósok teljesítményét honoráló Arany János-életműdíjat, a kereskedelmi-ipari eredményeket elismerő Wahrmann Mór-érmet, az Akadémiai Újságírói Díjat, valamint a tavaly alapított QP Akadémiai Kiválósági Díjat is.

2019. május 6.

Akadémiai Díj

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjban részesítette Baloghné Bereczky Zsuzsánnát, Bánfalvi Zsófiát, Demeter Gábort, Farkas Istvánt, Jordán Ferencet, Kéki Sándort, Péntek Jánost, Tóth István Györgyöt, Derényi Imrét, Palla Gergelyt, Gát Györgyöt, Weisz Ferencet. A kitüntetéseket Lovász László, az MTA elnöke adta át.

Baloghné Bereczky Zsuzsánna, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. A kitüntetést a hemosztázis-rendellenességek vizsgálatában és az öröklött trombózishajlam mechanizmusával és diagnosztikájával kapcsolatban tett új felismerései, megállapításai, valamint a trombóziskutatásban általa kialakított széles nemzetközi kollaboráció elismeréseként kapta.

Bánfalvi Zsófia, az MTA doktora, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója a burgonya kutatása terén elért eredményeiért, sikerekben gazdag kutatói, oktatói és tudományos közéleti munkásságáért részesült az elismerésben.

Demeter Gábor, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársa a nagy hagyományú magyar Balkán-kutatás területén folytatott nemzetközileg is elismert tudományos tevékenységet. A díjat tudományszervezői munkásságáért és a Hungarian Historical Review-ban végzett szerkesztői munkájáért kapta.

Baloghné Bereczky Zsuzsánna / Bánfalvi Zsófia / Demeter Gábor Baloghné Bereczky Zsuzsánna / Bánfalvi Zsófia / Demeter Gábor

Farkas István, az MTA doktora, a Szent István Egyetem Környezetipari Rendszerek Intézet egyetemi tanára, a doktori iskola vezetője a megújuló energiaforrások széles körű magyarországi alkalmazása érdekében tett erőfeszítéseiért, a napenergia-hasznosítás területén végzett kiemelkedő, nemzetközileg is elismert kutatásaiért és iskolateremtő tevékenységéért részesült a kitüntetésben.

Jordán Ferenc, az MTA doktora, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet igazgatója, az elismerést az ökológiai hálózatok és biológiai rendszerek széles körű vizsgálatáért, a fajok fontosságának mérésére szolgáló, világszerte használt elméleti módszerek kifejlesztéséért, valamint az ökológián kívül sok egyéb témában is használt módszertani fejlesztéseiért kapta.

Kéki Sándor, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Alkalmazott Kémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a fizikai kémia, a polimerkémia, az anyagtudomány és a tömegspektrometria területén végzett magas szintű, nemzetközileg is elismert tevékenységéért részesült a díjban. Olyan, széles gyakorlati alkalmazást valószínűsítő intelligens anyagok előállítását tette lehetővé, mint az új alakmemória-tulajdonsággal bíró poliuretánok, az öngyógyuló polimerek, illetve a fényemittáló polimerek és szolvatokróm anyagok.

Farkas István / Jordán Ferenc / Kéki Sándor Farkas István / Jordán Ferenc / Kéki Sándor

Péntek János, az MTA külső tagja, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára a magyar történeti nyelvészet és dialektológia nélkülözhetetlen forrásának, a háromkötetes, szöveges idézetekkel és képekkel gazdagon illusztrált A moldvai magyar nyelv szótára című munkának a megalkotásában játszott jelentős szerepéért kapta a kitüntetést.

Tóth István György, a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezérigazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi magántanára a társadalomszerkezet, a jövedelemeloszlás, a hazai és nemzetközi szegénység és kirekesztés, a jóléti állam gazdaságtana, valamint az értékek és attitűdök területén végzett kiváló szociológiai kutatásaiért, a szociológiát, közgazdaság-tudományt, statisztikát, demográfiát, értékvizsgálatokat egyesítő interdiszciplináris munkássága elismeréseként kapta a díjat.

Derényi Imre, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Fizika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára és Palla Gergely, az MTA doktora, az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport tudományos főmunkatársa megosztott Akadémia Díjban részesült. Az elismerést a statisztikus fizika interdiszciplináris, a fizika és a biológia határterületein végzett, nemzetközileg is elismert munkásságukért, a nagy hálózatok belső, sűrűbben összekapcsolt részei közötti átfedések kimutatását elsőként lehetővé tévő munkájukért, valamint e struktúrák gyakorlati és evolúcióelméleti jelentőségének feltárásáért kapták.

Péntek János / Tóth István György / Derényi Imre Péntek János / Tóth István György / Derényi Imre

Gát György, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Analízis Tanszék egyetemi tanára és Weisz Ferenc, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Numerikus Analízis Tanszék egyetemi tanára a klasszikus Fourier-, a diadikus és a napjainkban kiemelt fontosságú wavelet-analízis területén elért jelentős, nemzetközi visszhangot kiváltó eredményei elismeréseként kapták megosztva a díjat.

 Palla Gergely / Gát György / Weisz Ferenc Palla Gergely / Gát György / Weisz Ferenc

Akadémiai Újságírói Díj

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a tudomány népszerűsítése érdekében kifejtett eredményes újságírói tevékenysége elismeréseként Akadémiai Újságírói Díjban részesítette Lacza Tihamért, a pozsonyi rádió magyar nyelvű adásának nyugalmazott szerkesztőjét, Hevesi Endre-díjas tudományos újságírót, aki több szlovákiai magyar folyóirat, különösképpen a Szabad Újság és a Hét szerkesztőjeként és a Szlovák Rádió magyar adásának szerkesztő-riportereként végzett kiemelkedő munkát. Több mint negyven könyvet fordított le, számos ismertterjesztő kötet, így a periódusos rendszer kultúrtörténetével foglalkozó és a szlovákiai magyar tudósok életpályáját ismertető mű szerzője.

Wahrmann Mór-érem

Az Akadémia Vezetői Kollégiuma 2019-ben Wahrmann Mór-érmet adományoz Várkonyi Attilának, a FastVentures alapítójának és a Bolyai-díj társalapítójának. A biotechnológia és orvosi technológia területén Magyarország egyik legmeghatározóbb „üzleti angyal” befektetőjeként a növekedésük korai fázisában járó technológiai cégek sikerében és nemzetközi növekedésében ért el meghatározó eredményeket.

Várkonyi Attila / Lacza Tihamér Várkonyi Attila / Lacza Tihamér

Arany János-életműdíj

Pozsony Ferenc Pozsony Ferenc

A Magyar Tudományos Akadémia Arany János-életműdíjat adományoz Pozsony Ferencnek, az MTA külső tagjának, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Néprajz és Antropológia Intézet egyetemi tanárának, a Kriza János Néprajzi Társaság tiszteletbeli elnökének. A néprajzkutatás és folklorisztika terén kifejtett szerteágazó, úttörő és iskolateremtő munkássága néprajzkutatók egész nemzedékét indította útjára. Kiemelkedő tudományos tevékenysége mellett hangsúlyos a kisebbségi magyar közösség szolgálatában végzett tevékenysége, intézményszervező aktivitása is.

QP Akadémiai Kiválósági Díj

A Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zrt., valamint a Magyar Tudományos Akadémia QP Akadémiai Kiválósági Díjat adományoz Ercsey-Ravasz Mária-Magdolnának, Fekete Andreának, Hős Csaba Jánosnak, Varga Dezsőnek, Fuglinszky Ádámnak és Tőkey Balázsnak.

Ercsey-Ravasz Mária-Magdolna, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Fizika Intézet Erdélyi Idegtudományi Intézet kutatója az alkalmazott kutatásokban elért kiemelkedő sikereiért, az analóg számítógépek terén folytonos dinamikus rendszereken alapuló algoritmusok kidolgozásáért, valamint az agykutatásban az agy strukturális hálózatának tanulmányozásával és modellezésével elért különleges eredményeiért kapta a díjat.

Fekete Andrea, az MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika orvosa. A díjat a cukorbetegség okainak és gyógyításának vizsgálatában elért kiemelkedő eredményeiért kapta. Kimutatta, hogy a vesefibrózisok 35%-áért felelős diabetes mellitusban aktiválódó RAAS (renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer) hatására romlik a vesefunkció, így annak gátlásával mérsékelhető a vesekárosodás.

Hős Csaba János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék docense az alkalmazott áramlástan területén kifejtett, széles körű, magas színvonalú, innovatív, a mérnöki gyakorlathoz mindig ragaszkodó kutató-fejlesztő munkájáért kapta a díjat.

Ercsey-Ravasz Mária-Magdolna / Fekete Andrea / Hős Csaba János Ercsey-Ravasz Mária-Magdolna / Fekete Andrea / Hős Csaba János

Varga Dezső, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa a részecskefizikai detektorok kutatása és fejlesztése terén elért eredményeiért kapta a díjat. Vezetése alatt sikerült kifejleszteni az aktív tűzhányók vulkanikus tevékenységének megfigyelését szolgáló, de föld alatti struktúrák, illetve nagy, nem hozzáférhető tárgyak leképezésére is alkalmas Müografikus Megfigyelő Rendszert.

Fuglinszky Ádám, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanára és Tőkey Balázs, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar adjunktusa a Szerződési jog – különös rész című, 2018-ban megjelent, kézikönyvként és tankönyvkét egyaránt bevezetett művéért részerült megosztva az elismerésben. A könyv példásan közvetíti a magánjog tudományának legújabb elméleti eredményeit a joggyakorlat és a jogi oktatás számára.

Varga Dezső / Fuglinszky Ádám / Tőkey Balázs Varga Dezső / Fuglinszky Ádám / Tőkey Balázs

A díjátadóról készült felvétel