Az MTA 194. közgyűlése

Akadémiai elismerések a közgyűlésen

Az MTA 194., rendes közgyűlésének hétfői ünnepi ülésén nyilvánosságra hozták a kitüntetettek névsorát. Idén tizenhárom kutató kapta meg az Akadémiai Díjat. Kiderült az is, hogy kinek ítélték oda a külhoni magyar tudósok teljesítményét honoráló Arany János-életműdíjat, a kereskedelmi-ipari eredményeket elismerő Wahrmann Mór-érmet, az Akadémiai Újságírói Díjat, valamint a QP Akadémiai Kiválósági Díjat is.

2021. május 3.

Akadémiai Díj

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjban részesíti:

Agyagási Klárát, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztikai Intézetének egyetemi tanárát a csuvaskutatás alapmunkájává vált, Chuvash Historical Phonetics című, nagyszabású, a Turcologica című neves sorozat 117. köteteként megjelent, 334 oldalas művének elismeréseként;Dulai Alfréd PhD-t, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának osztályvezetőjét az európai és magyarországi fosszilis gerinctelen – különös tekintettel a Brachiopoda – fauna kutatása terén elért, nemzetközileg is jelentős tudományos eredményeiért, továbbá kiemelkedő tudományos ismeretterjesztő és népszerűsítő tevékenységéért;Gócza Elent, az MTA doktorát, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Genetika és Biotechnológia Intézet Állatbiotechnológia Tanszékének vezetőjét, tudományos tanácsadót az alkalmazott embriológia és állati őssejtkutatás terén végzett kiemelkedő tudományos munkájáért, valamint
a hazai embrionális őssejtkutatás alapjainak megteremtéséért;Kiss Rita Máriát, az MTA doktorát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének vezetőjét, egyetemi tanárát,
a Biomechatronikai Kooperációs Kutatóközpont igazgatóját kiemelkedő iskolateremtő oktatási, hazai és nemzetközi kutatási tevékenysége, valamint
az orvosi és a műszaki tudományok közötti interdiszciplináris együttműködésben játszott kimagasló szerepe elismeréseként;Legeza Örsöt, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet Elméleti Szilárdtest-fizikai Osztályának tudományos tanácsadóját, a Lendület Erősen Korrelált Rendszerek Kutatócsoport vezetőjét a sűrűségmátrixos renormálásicsoport-módszernek és az ezt általánosító tenzorfaktorizációs algoritmusoknak a fizika több területén, valamint a kvantumkémiában való alkalmazásában elért, nemzetközileg is kiemelkedő, úttörő munkájáért;Polgár Csabát, az MTA doktorát, az Országos Onkológiai Intézet megbízott főigazgató főorvosát, a Sugárterápiás Központ központvezető főorvosát nemzetközileg elismert sugárterápiás kutatásaiért, a legkorszerűbb besugárzási eljárások klinikai gyakorlatba való bevezetéséért, valamint kimagasló egyetemi oktatói tevékenységéért;Sándor Istvánt, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docensét az angolszász trust jogintézményének kialakulása, fejlődése, valamint a vegyes és a kontinentális európai jogrendszerekbe való adaptációja terén végzett kutatásaiért, a trust átvételével és a bizalmi vagyonkezelés vagyonvédelmi jellegével kapcsolatos kérdésköröket,
a jogintézmény alkalmazásával és hasznosításával kapcsolatos nemzetközi tendenciákat egyedülálló módon feldolgozó, A vagyonvédelem jogi eszközeinek legújabb nemzetközi tendenciái című munkájáért, amely jelentős gyakorlati haszonnal bír a magyar jogtudomány és törvényhozás számára is;


Tóth Imrét, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológaiai Kar Fizikai Kémiai Tanszékének professor emeritusát
a mágneses magrezonancián alapuló képalkotó módszerekben nélkülözhetetlen fémkomplex kontrasztanyagok szintézisében és fizikai-kémiai jellemzésében elért kimagasló eredményeiért, a multinukleáris NMR-módszerek széles körű koordinációs kémiai alkalmazásáért és fejlesztéséért;
a magyar kémiai kutatások nemzetközi elismertségének öregbítéséért; valamint kiemelkedő kutatói, egyetemi oktatói munkájáért, iskolateremtő tevékenységéért és példamutató szakmai közéleti aktivitásáért;


Winkler Istvánt, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Hang- és Beszédészlelési Kutatócsoportjának vezetőjét, tudományos tanácsadóját az észlelés, emlékezet, beszédfejlődés idegrendszeri alapjaival foglalkozó, nemzetközileg is kiemelkedő szintű kutatásaiért, valamint
a beszédészlelés alapjául szolgáló hallási folyamatokhoz kötődő munkájáért, amellyel hozzájárult a hallható környezet agykérgi feldolgozásának megértéséhez, és amellyel számos elméleti, kísérleti és alkalmazott területen dolgozó kutatót inspirált.
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként megosztott Akadémiai Díjban részesíti:

Csuhaj Varjú Erzsébetet, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszékének egyetemi tanárát ésVaszil Györgyöt, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem Informatikai Kar Számítógéptudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát a formális nyelvek és automaták, valamint a nem hagyományos, elsősorban a bioinspirált számítások elméletének új módszerekkel, modellekkel, fogalomkörökkel való gazdagításáért, továbbá annak megmutatásáért, hogy a kooperáció és kommunikáció megnövelheti az egyes grammatikatípusok nyelvleíró erejét, még erősen korlátozott méretparaméterek esetében is;

Pál Csabát, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének tudományos tanácsadóját,
a Szintetikus és Rendszerbiológiai Egység Lendület Kísérleti Evolúcióbiológiai Csoport vezetőjét és
Papp Balázs PhD-t, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének tudományos főmunkatársát,
a Szintetikus és Rendszerbiológiai Egység Lendület Számítógépes Rendszerbiológiai Csoport vezetőjét számos úttörő kutatási eredményük, több mint 50 közös publikációjuk, valamint a rendszerbiológiai kutatásokat az evolúciós biológiával ötvöző, az antibiotikum-kutatást és a biotechnológiát is támogató új biológiai szemléletmód hazai elterjedésében játszott meghatározó szerepük elismeréseként.


Akadémiai Újságíró Díj

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a tudomány népszerűsítése érdekében kifejtett eredményes újságírói tevékenysége elismeréseként Akadémiai Újságírói Díjban részesíti:

Kocsis-M. Brigittát, az M5 televízió Novum című tudományos magazinjának szerkesztő-műsorvezetőjét magas színvonalú, a fiatalokat célzó kommunikációs csatornákon is végzett újságírói és ismeretterjesztői munkája, valamint széles körű és kimagasló közszolgálati tevékenysége elismeréseként;
Kun Zsuzsát, a Klubrádió szerkesztő-riporterét a Klubdélelőtt című kulturális műsor több mint két évtizedes szerkesztéséért, neves hazai tudósok életútjának, szakmai pályafutásának, valamint a különböző tudományterületek eredményeinek bemutatásáért.
Wahrmann Mór-érem

A Magyar Tudományos Akadémia 2021-ben Wahrmann Mór-érmet adományoz

Zettwitz Sándornak, a 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazgatójának több évtizedes innovatív tevékenységéért, az első magyar ásványgyapotgyártó technológia és gépsor kifejlesztéséért és megvalósításáért, a vércukor-önellenőrzés lehetőségét megteremtő első magyar egyéni vércukormérő készülék kifejlesztéséért, gyártástechnológiájának kidolgozásáért, a projekt irányításáért, az automata vizeletanalizáló rendszer kifejlesztése terén elért eredményeiért, továbbá az innovációs kultúra kialakításáért és kivételesen eredményes vezetői munkásságáért.br />
Arany János-életműdíj

A Magyar Tudományos Akadémia 2021-ben Arany János-életműdíjat adományoz

Deák Istvánnak, az MTA külső tagjának, az amerikai magyar történészek doyenjének a New York-i Columbia Egyetem professzoraként és az egyetem Kelet-közép-európai Intézetének igazgatójaként végzett kiemelkedő munkája, valamint a Szent Korona 1978-as hazahozatalában játszott fontos szerepe elismeréseként.


Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díj

A Magyar Tudományos Akadémia a 2020. évi Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díjat Terence Taónak, a University of California, Los Angeles professzorának ítélte Nonlinear Dispersive Equations című könyvének és nagy hatású matematikai ismeretterjesztő tevékenységének elismeréseként.

A 2020. évi Magyar Tudomány Ünnepén át nem vett díjak

Eötvös József-koszorú

2020-ban a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos életműve elismeréseként Eötvös József-koszorúval tüntette ki

Hegedűs Istvánt, a műszaki tudomány doktorát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének professor emeritusát a vasbeton tartószerkezetek analízise, tervezése és szakértése témakörében kifejtett iskolateremtő munkássága, a doktoranduszi és posztdoktori kutatást támogató, illetve nevelőmunkája, továbbá példamutatóan sikeres kutatói-oktatói életpályája elismeréseként.
Akadémiai Díj

2020-ban a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjban részesítette:

Buczolich Zoltánt, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézet Analízis Tanszékének egyetemi tanárát a valós analízis, az ergodelmélet és a dinamikus rendszerek terén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, hosszú évek óta nyitott problémák megoldása és kiváló oktatási tevékenysége elismeréseként;


Tóthmérész Bélát, a biológiai tudomány doktorát, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Biológiai és Ökológiai Intézet Ökológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát, az MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport vezetőjét, tudományos tanácsadóját az ökológia teljes spektrumát, a természetvédelmi, botanikai, zoológiai, hidrobiológiai és környezetstatisztikai vonatkozásokat is átfogó, széles körű munkásságáért,
a biodiverzitás szerveződésének, fenntartásának és helyreállításának elméleti és gyakorlati problémáival foglalkozó kutatásaiért.