Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Pályázat a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának elnyerésére 2017-ben

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

2017. január 31.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET
a 156/1997. (IX. 19.) számú Kormányrendelettel létrehozott
BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű, kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek az elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:
• magyar állampolgár vagy határainkon túli magyar kutató,
• a pályázat benyújtásakor PhD- vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló doktori oklevéllel rendelkezik, illetve ha ekkor még nem rendelkezik vele, de az egyetem doktori tanácsának a fokozat odaítéléséről szóló döntése már megtörtént, akkor ezt a tényt igazolja,
• a pályázat benyújtásakor még nem szerzett MTA doktora címet,
• a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig nem töltötte be a 45. életévét,
• kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

Nem részesülhet Bolyai-ösztöndíjban a pályázó, ha
• az ösztöndíjas időszak alatt más magyar állami és/vagy nemzetközi forrásból származó, saját személyi juttatásának kifizetésére felhasználható ösztöndíjban is részesül.

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatot elnyert kutatók 2017. szeptember 1-jétől, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának kedvező döntése alapján részesülnek az ösztöndíjban.

Az ösztöndíj határozott időre (3, 2 vagy 1 évre) szól, és legfeljebb két alkalommal ítélhető oda. Aki korábban egy alkalommal már részesült Bolyai-ösztöndíjban, az abban az esetben nyújthat be újabb pályázatot, ha az első ösztöndíjas ciklusának záró kutatási jelentése „kiemelkedő” vagy „jó” minősítésű volt.

A sikeres pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi tudományos intézménynél legalább heti 20 órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ez alól kivételt jelentenek a határon túli magyar kutatók, viszont az ő esetükben is elengedhetetlen a projektet befogadó magyarországi kutatóhely fogadókészségéről szóló nyilatkozat.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 62. § (3) bekezdése alapján az ösztöndíj havi bruttó összege 2017-ben 124.500,- Ft, amely személyi jövedelemadó alá vont, társadalombiztosítási járulék- és egészségügyi hozzájárulás-köteles jövedelem.

A Támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

A rendelkezésre álló költségvetési forrásból a 2017-ben elnyerhető új ösztöndíjak tervezett száma 160. Ebből a korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma 32.

A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók 2017. június 15-ig kapnak értesítést.

A pályázat támogatásáról szóló döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázat fő részei a következők:
a) a pályázó személyének,
b) tudományos eredményeinek,
c) munkássága hatásának,
d) a tervezett kutatómunkának
tárgyilagos bemutatása.

A pályázó személyének bemutatása érdekében pályázatához tudományos önéletrajzot nyújt be, mellékeli a tudományos fokozatáról szóló oklevél egyszerű másolatát, valamint az intézményi fogadókészséget igazoló iratot.

A pályázó tudományos eredményeit pontos bibliográfiai adatokkal ellátva az MTA Könyvtár és Információs Központ közreműködésével működtetett Adatbázis (Magyar Tudományos Művek Tára, MTMT) rendszerének megfelelő vagy a következő csoportosításban mutatja be:
a) önálló könyv, könyvfejezet,
b) önálló szerzői teljesítménynek minősülő kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár,
c) tanulmány, cikk,
d) tankönyv, felsőoktatási jegyzet,
e) szabadalom vagy más értékelhető alkotás.

A pályázó tudományos kutatói tevékenységének hatását a következő csoportosításban mutatja be:
a) munkásságának tudományos kritikai fogadtatása,
b) munkásságának mások által való idézettsége,
c) tudományos kutatói csoport, illetőleg program irányítása,
d) szerkesztőségi munka tudományos művek kiadásában,
e) tudományos testületekben tagság, tisztség,
f) elnyert tudományos díjak.

A pályázó megjelöli azt a tudományterületet és tudományágat, amelynek körébe tervezett kutatómunkája tartozik.

A pályázó éves bontású kutatási munkatervet nyújt be, amelyben ismerteti a tervezett kutatás előzményeit, a célkitűzést, bemutatja az alkalmazni kívánt módszereket, és megjelöli a várható tudományos eredményeket, valamint az eredmények tudományos, illetőleg társadalmi hasznosíthatóságának jelentőségét.

A pályázat benyújtásával, elbírálásával, valamint az ösztöndíjjal kapcsolatos további részletes szabályokat a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Felhívjuk a pályázók figyelmét ezek áttekintésére!

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer használatával lehet, amely 2017. február 1-től az alábbi internetes helyen érhető el:

https://dtt.mta.hu/mta_bolyai_palyazat/

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat kézzel aláírva, egy példányban, személyesen vagy postai úton is eljuttatja az alábbi címre:

MTA Titkárság, Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.

A borítékon szíveskedjék feltüntetni: „Bolyai-pályázat”.

Rögzítési határidő:
2017. március 3. déli 12.00 óra (közép-európai idő szerint)
Ezt követően a pályázati anyagok nyomtatására még van lehetőség.

Benyújtási határidő:
személyes beadás, illetve postai küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja: 2017. március 8.

A honlapon elkészített elektronikus pályázat kizárólag az eredeti aláírásokkal ellátott és határidőre beküldött nyomtatott példánnyal együtt érvényes, amennyiben az formailag és tartalmilag megfelel a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzatában előírtaknak. A késedelmesen, valamint a formailag nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázatok szakértői elbírálására nem kerül sor.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma felhívja a pályázók figyelmét:

– a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) használatára, és ezt javasolja a pályázati anyag részeként elkészítendő publikációs és hivatkozási listák összeállításához,
– az MTA Tudományetikai kódex megismerésére.

A pályázat elkészítéséhez szükséges letölthető nyomtatvány:

Kutatóhelyi fogadókészség igazolása Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázatához

A Támogató tájékoztatja a leendő nyertes pályázókat, hogy

a) a Kincstár monitoring rendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoring rendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható. A Támogató a monitoring rendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a Támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoring rendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.

b) közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a döntéshozó személy, valamint testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.

c) a Támogató a támogatás felhasználását a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (az Ávr.-ben) meghatározott rendelkezések alapján, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető az MTA Kutatási Pályázatok Főosztályán Kiss Mihálynétól (telefon: +36-1-411-6339, e-mail: kiss [dot] mihalyne [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu).

Budapest, 2017. február

BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
KURATÓRIUMA