Pedagógus kutatói pályadíj 2015

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára - a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján - nyílt jellegű pályázatot hirdet a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére.

A Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával, vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki közoktatási intézményben (gimnáziumban, szakközépiskolában, általános iskolában) legalább öt éve (egymást követő, de nem feltétlenül folyamatos) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a 2015/2016-ös tanév első félévében legalább félállásban oktat. Az öt éves oktatói munkakörben töltött időszakkal a pályázat benyújtásának időpontjában kell rendelkezni.

Pályázni lehet olyan tudományos munkával

(monográfiával, nagyobb terjedelmű tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén.

A pályázathoz mellékelni kell a jelen pályázati felhívás mellékletét képező kitöltött jelentkezési lapot, a pályázó szakmai önéletrajzát, valamint a közoktatási intézmény (gimnázium, szakközépiskola, általános iskola) igazolását a tanári pályán eltöltött évekről.

A pályázatot és annak mellékleteit elektronikus formában kell benyújtani az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály ped [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címére küldött levélben. Amennyiben a pályamű nagy terjedelme szükségessé teszi, a pályázat beadása a Pedagógus Kutatói Pályadíj elektronikus felületén keresztül is megtörténhet, amely a következő címen érhető el: https://www.titkarsag.mta.hu/pedagogus/. E-mail küldése ez esetben is javasolt.

A pályázati anyagok benyújtásának határideje 2015. szeptember 21.

A korábbi években Pedagógus Kutatói Pályadíjat elnyert díj birtokosa, a Pályadíj elnyerését követő öt év eltelte utáni évben pályázhat ismételten.

A pályázat befogadásáról az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztálya a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére a pályázat befogadásáról, vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha

1. a pályázó személye nem felel meg a kiírás második bekezdésében szereplő feltételeknek, vagy a jelen pályázat kiírását is magába foglaló elmúlt 5 évben a pályázó már nyert el Díjat,

2. kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be,

3. a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát.

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztályának vezetője hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül.

A benyújtott pályaművet a tudományterületileg illetékes akadémiai kutatóintézet bírálja el, majd az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának szakbizottságai rangsorolják. A bírálók és szakbizottságok értékelő véleményére támaszkodva az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amely alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről.

A díjazásra 2 400 000 forint keretösszeg áll rendelkezésre. Évente legfeljebb 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj összege személyenként bruttó 200 000 forint, amely egy összegben, vissza nem térítendő formában kerül folyósításra.

A Pedagógus Kutatói Pályadíj esetében az elszámolható és el nem számolható költségek köre a díj jellegénél fogva nem definiálható, a díjösszeg szabadon felhasználható, azzal elszámolni nem szükséges.

A pályázók kiértesítésére a döntést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Az oklevelek ünnepélyes átadása 2016. január közepén történik, amelyről az MTA honlapján és a sajtó útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben

az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály munkatársai adnak tájékoztatást a ped [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve a +36 1 411 6105-es telefonszámon.