Pályázati felhívás kétoldalú nemzetközi kutatási projektek mobilitási támogatására

2017. április 11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK MOBILITÁSI TÁMOGATÁSÁRA

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTA tv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) alapján az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében pályázatot hirdet.

A támogatás célja az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében megvalósuló 2-3 éves nemzetközi kutatási projektek támogatása a projektekhez kapcsolódó utazási költségek finanszírozásával.

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2017. április 11.

Jelen kiírás keretében pályázat az alábbi partnerintézményekkel indítandó közös projektek mobilitási költségeinek támogatására nyújtható be a táblázatban foglalt időszakokra:

I. A támogató megnevezése és a támogatás célja

Partner intézmény

Támogatási időszak

Belga Kutatási Alap (FWO)

2018.01.01-2019.12.31

Egyiptomi Tudományos Kutatási és Technológiai Akadémia***

2018.01.01-2019.12.31

Francia Tudományos Kutatási Központ (CNRS)*

2018.01.01-2020.12.31.

Japán Tudományfejlesztési Társaság

2018.04.01-2020.03.31.

Lengyel Tudományos és Művészeti Akadémia

2018.01.01-2020.12.31

Lett Tudományos Akadémia**

2018.01.01-2020.12.31.

Mongol Tudományos Akadémia**

2018.01.01-2020.12.31

Román Akadémia

2018.01.01-2020.12.31

Tajvani Tudományos és Technológiai Minisztérium

2018.01.01-2019.12.31.

Vietnámi Tudományos és Technológiai Akadémia

2018.01.01-2019.12.31

* A CNRS-nél a pályázat leadási határideje: 2017. június 12. (http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article51&lang=fr)
** A partner még nem erősítette meg együttműködési szándékát a fenti időszakra.
*** Egyiptomi részről a projektek mobilitási támogatását a projekt egyiptomi befogadó intézete biztosítja az egyiptomi partnerakadémia helyett.

II. Támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik az Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpont vagy önálló jogi személy akadémiai kutatóintézet, illetve a Támogatott Kutatócsoportok Irodájához tartozó akadémiai támogatott kutatócsoport alkalmazásában állnak. Az elnyert támogatási összeget az MTA Titkársága a projektet befogadó intézményhez csoportosítja át. Befogadó intézmény lehet az MTA irányítása alatt álló kutatóközpont, az MTA önálló jogi személyiséggel rendelkező kutatóintézete, továbbá az MTA támogatott kutatócsoportjai és a Lendület-kutatócsoportok esetén a Támogatott Kutatócsoportok Irodája.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;
 2. a korábban megítélt támogatás felhasználása a pályázónak felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
 3. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;
 4. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;
 5. a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése

Az MTA Titkársága Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatása / Egyezményes (bilaterális) kapcsolatok pénzügyi kerete / projekt alapú együttműködések pénzügyi alkerete.

V. Saját forrás
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

VI. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke, támogatási időszak

A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keret 2018. évben: 80.000.000 Ft (a keretösszeg az MTA 2018. évi költségvetése függvényében változhat). A mobilitási támogatás az I. pontban felsorolt partnerintézményekkel kötött kétoldalú megállapodások alapján a táblázatban megjelölt időszakokra szól. A támogatás egyszeri és jogszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő.

A végleges támogatási összeget a támogató az adott relációra jellemző becsült utazási, szállás és napdíj költségek (normatíva), valamint az adott költségvetési évben rendelkezésre álló forrás alapján állapítja meg, és támogatási előleg formájában, utólagos elszámolás mellett csoportosítja át a befogadó intézménynek. Az adott relációra érvényes aktuális normatívát az 1. számú melléklet tartalmazza. A kétoldalú megállapodások értelmében az utazási költséget a küldő fél, a szállást és a napidíjat a fogadó fél fizeti.

Az éves támogatási összeg az adott év végéig, illetve a támogatási időszak meghosszabbításra vonatkozó kérelem benyújtása és elfogadása esetén a következő év június 30-ig használható fel. A támogatási időszakban fel nem használt támogatás visszafizetendő.

VII. A támogatás mértékének alsó és felső határa, a támogatási intenzitás

Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének nincs alsó és felső határa. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatás intenzitása, a mellékeltben megtalálható normatíva alapján számolt támogatás 100%

VIII. A pályázat benyújtása

a) A pályázatokat 2017. április 11-től lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/projekt_2017/ oldalon érhető el. A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének, a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben.)

A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2017. szeptember 15-én 10 óráig nyújthatóak be.

b) Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázó projektvezető adatait (személyes és munkahelyi adatok, rövid tudományos önéletrajz, szakterület, elérhetőségek – az Akadémiai Adattár alapján); a pályázat adatait (pályázat címe magyarul és angolul, befogadó intézmény, együttműködésben érintett külföldi intézmény, külföldi részről projektvezető adatai – az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatokként);
 2. a tervezett projekt rövid összefoglalóját (az együttműködés előzményei, a téma jelentősége, a kutatási terv rövid ismertetése, a kutatás célja és várható eredményei; vállalt eredmények, a tudományos együttműködésből származó előnyök; fiatal kutatók bevonása a projektbe, az együttműködésben tervezett kiutazási alkalmak és beutazási napok száma és tervezett költségeik éves lebontásban, magyar részről a projektbe bevont további személyek adatai - az elektronikus pályázati rendszerbe kötelezően feltöltendő „Kutatási terv”-ben rögzítve);
 3. a projekt további magyar résztvevőinek rövid szakmai önéletrajzát (az elektronikus pályázati rendszerbe kötelezően feltöltendő);
 4. a pályázó kutató és a befogadó intézmény vezetője által aláírt nyilatkozatot (aláírt szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe kötelezően feltöltendő);
 5. a projekt szempontjából releváns, az utóbbi öt évben megjelent publikációinak jegyzékét és teljes publikációjának elektronikus elérési helyét, amennyiben ezek az adatok nem szerepelnek az AAT-ben (az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő);
 6. együttműködési projekt hosszabbítása esetén az előző periódusban folytatott szakmai tevékenységről szóló beszámolót (az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő).

c) A pályázatokat magyar nyelven kérjük benyújtani. Amennyiben a partnerkutatókkal történő egyeztetés angol nyelven történik, a kutatási terv angol nyelven is benyújtható.

IX. A pályázat érvényessége és a hiánypótlás feltételei

 1. A pályázás feltétele, hogy a projektjavaslat az együttműködő partnerintézményhez is benyújtásra kerüljön. (Ennek igazolása a pályázat mellékleteként külön nem szükséges, azt a partnerintézmény igazolja.)
 2. A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, a pályázó által megadott e-mail címre.
 3. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, a pályázó személye és a befogadó intézmény megfelel a kiírás feltételeinek, továbbá, ha a pályázó a kiírásban meghatározott, támogatásra jogosultak körébe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie. Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

X. A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról

a) A pályázatokat az MTA szakértőiből álló bírálóbizottság minősíti és javasolja támogatásra. Támogatásban azok a pályázatok részesülhetnek, amelyeket mind az Akadémia, mind a partnerintézmény elfogadott és támogatásra javasolt.

Pályázónként legfeljebb 2 nyertes pályázat támogatható.

b) A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2017. december 15.

c) A támogatás odaítéléséről, a külföldi partnerrel való egyeztetést követően a Magyar Tudományos Akadémia elnöke vagy az általa kijelölt grémium dönt. Az Akadémia a döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.

d) Nem támogatható az a pályázat,

- amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;

- amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;

- amely a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

XI. A támogatás folyósítása, elszámolható költségek köre

A pályázat elfogadását követően az Akadémia a projektet befogadó (a projekt vezetőjét alkalmazó) intézménnyel köt támogatási szerződést.

Az elnyert támogatási összeg a befogadó intézményen keresztül éves bontásban kerül kifizetésre. A támogatás keretében utazási és szállás költségek, valamint napidíj elszámolására van lehetőség.

XII. Beszámolás

A nyertes pályázók a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés, a vonatkozó hatályos jogszabályok és az MTA Alapszabálya szerint kötelesek a projekt lejáratát követően 1 hónapon belül záró szakmai beszámolót készíteni, valamint a pályázatban tett vállalásaikat igazolni. A záró beszámolót az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának kell megküldeni.

A pénzügyi elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázóval kötendő támogatási szerződés tartalmazza.

XIII. Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XIV. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a pályázati eljárással, a támogatási döntés meghozatalának módjával, illetve a támogatás folyósítására vonatkozó eljárással kapcsolatosan a kiértesítéstől számított 5 munkanapon belül írásban nyújthat be kifogást az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya részére (fax: +36 1 411-6121 vagy e-mail: mobilitas@titkarsag.mta.hu). A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt konkrét rendelkezést –, amelyekre tekintettel a pályázó az eljárás kifogásolt elemének felülvizsgálatát kéri. Indokolás, illetve pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra.

XV. További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

 1. a támogató az Áht.-ban foglaltak alapján gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatásra vonatkozó adatoknak a közzétételéről;
 2. közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adat és különleges adatnak nem minősülő adat;
 3. támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján ellenőrzi.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosításért kérjük, forduljon az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársaihoz a mobilitas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen.

Budapest, 2017. április 11.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke