Pályázat kétoldalú egyezmények alapján közös projektekhez nyújtott mobilitási támogatásra – 2016

A Magyar Tudományos Akadémia bilaterális együttműködési megállapodásai keretében pályázatot hirdet kétoldalú nemzetközi kutatási projektek mobilitási költségeinek támogatására.

A támogató megnevezése és a támogatás célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet alapján, az 1. sz. mellékletben megjelöltek szerinti időtartamra pályázatot hirdet az MTA és külföldi partnerintézményei közötti konkrét kutatási programokon alapuló együttműködés erősítésére kétoldalú együttműködési megállapodások szerinti kutatói mobilitás támogatására.

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2016. június 14.

Támogatásra jogosultak köre

A támogatásra akadémiai kutatóközpontban, akadémiai kutatóintézetben, felsőoktatási intézményben működő Lendület-kutatócsoportban és támogatott kutatócsoportban dolgozó kutatók pályázhatnak. Az elnyert támogatási összeget az MTA Titkársága a projektet befogadó intézményhez csoportosítja át. Befogadó intézmény lehet az MTA irányítása alatt álló kutatóközpont, az MTA önálló jogi személyiséggel rendelkező kutatóintézete, továbbá az MTA támogatott kutatócsoportjai és a Lendület-kutatócsoportok esetén a Támogatott Kutatócsoportok Irodája.

A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az, aki

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;

 2. a korábbi támogatás felhasználása a pályázónak felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;

 3. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;

 4. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;

 5. a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A rendelkezésre álló forrás megnevezése

Az MTA Titkársága Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatása / egyezményes (bilaterális) kapcsolatok pénzügyi kerete.

Saját forrás

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges

A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke, támogatási időszak

A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keret 2017. évben: 76.500.000 Ft (a keretösszeg az MTA 2017. évi költségvetése függvényében változhat).

A mobilitási támogatás az 1.sz. mellékletben felsorolt partnerintézményekkel kötött kétoldalú megállapodások alapján a mellékletben megjelölt időszakokra szól. A támogatás egyszeri és jogszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő.

A támogatási összeg az adott relációra érvényes normatíva alapján kerül megállapításra és támogatási előleg keretében, utólagos elszámolás mellett az MTA Titkársága folyósítja. A kétoldalú megállapodások értelmében az utazási költséget a küldő fél, a szállást és a napidíjat a fogadó fél fizeti.

A támogatás mértékének alsó és felső határa, a támogatási intenzitás

Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének nincs alsó és felső határa.

A támogatásra javasolt pályázatok esetében a pályázati projekt teljes költségvetésétől függően a támogatási intenzitás 10% és 100% között alakulhat.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat 2016. június 14-től lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/projekt_2016 oldalon érhető el. A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének, a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben)

A pályázati anyagok feltöltésének határideje: 2016. szeptember 30., 10:00

Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázó projektvezető adatait (alapadatok, rövid tudományos önéletrajz, tudományos fokozat, szakterület, munkahely, beosztás, elérhetőségek – az Akadémiai Adattár alapján); a pályázat adatait (pályázat címe magyarul és angolul, befogadó intézmény, együttműködésben érintett külföldi intézmény, külföldi részről projektvezető adatai – az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatokként);

 2. a tervezett projekt rövid összefoglalóját (az együttműködés előzményei, a téma jelentősége, a kutatási terv rövid ismertetése, a kutatás célja és várható eredményei; vállalt eredmények, a tudományos együttműködésből származó előnyök; fiatal kutatók bevonása a projektbe, az együttműködésben tervezett kiutazási alkalmak és beutazási napok száma és tervezett költségeik éves lebontásban, magyar részről a projektbe bevont további személyek adatai - az elektronikus pályázati rendszerbe kötelezően feltöltendő „Kutatási terv”-ben rögzítve);

 3. a projekt további magyar résztvevőinek rövid szakmai önéletrajzát (az elektronikus pályázati rendszerbe kötelezően feltöltendő);

 4. a pályázó kutató és a befogadó intézmény vezetője által aláírt nyilatkozatot (aláírt szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe kötelezően feltöltendő)

 5. a projekt szempontjából releváns, az utóbbi öt évben megjelent publikációinak jegyzékét és teljes publikációjának elektronikus elérési helyét, amennyiben ezek az adatok nem szerepelnek az AAT-ben (az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő);

 6. együttműködési projekt hosszabbítása esetén az előző periódusban folytatott szakmai tevékenységről szóló beszámolót (az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő).

A pályázatokat magyar nyelven kérjük benyújtani. Amennyiben a partnerkutatókkal történő egyeztetés angol nyelven történik, a kutatási terv angol nyelven is benyújtható.

A pályázat érvényessége és a hiánypótlás feltételei

a. A pályázás feltétele, hogy a projektjavaslat az együttműködő partnerintézményhez is benyújtásra kerüljön. (Ennek igazolása a pályázat mellékleteként külön nem szükséges, azt a partnerintézmény igazolja.)

b. A pályázat formailag akkor érvényes, ha

 • a pályázó személye és a befogadó intézmény megfelel a kiírás feltételeinek,
 • a pályázó valamennyi szükséges dokumentumot az előírt határidőre, a szükséges aláírásokkal ellátva benyújtotta (a benyújtás időpontja a weblapra történő feltöltés időpontja).

c. Ha a pályázat nem felel meg a b) pontban meghatározott követelményeknek, az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül.

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

A pályázat elbírálása

 1. A pályázatokat az MTA szakértőiből álló bíráló bizottság minősíti és javasolja támogatásra.

  Támogatásban azok a pályázatok részesülhetnek, amelyeket mind az Akadémia, mind a partnerintézmény elfogadott és támogatásra javasolt.

  Pályázónként legfeljebb 2 nyertes pályázat támogatható.

 2. A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje:
  2017. február 28.

 3. A támogatás odaítéléséről, a külföldi partnerrel való egyeztetést követően a Magyar Tudományos Akadémia elnöke vagy az általa kijelölt grémium dönt. A pályázat eredményéről a pályázókat az MTA a döntést követő 8 munkanapon belül levélben értesíti.

 4. Nem támogatható az a pályázat,
 • amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • amely a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A támogatás folyósítása, elszámolható költségek köre

A pályázat elfogadását követően az Akadémia a projektet befogadó (a projekt vezetőjét alkalmazó) intézménnyel köt támogatási szerződést.

Az elnyert támogatási összeg a befogadó intézményen keresztül éves bontásban kerül kifizetésre. A támogatás keretében utazási és szállás költségek, valamint napidíj elszámolására van lehetőség.

Beszámolás

A nyertes pályázók a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés, a vonatkozó hatályos jogszabályok és az MTA Alapszabálya szerint kötelesek a projekt lejáratát követően 1 hónapon belül záró szakmai beszámolót készíteni, valamint a pályázatban tett vállalásaikat igazolni. A záró beszámolót az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának kell megküldeni, a beszámolók elfogadásáról az érintett tudományág szerint illetékes tudományos osztály dönt.

A pénzügyi elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázóval kötendő támogatási szerződés tartalmazza.

Jogorvoslat

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevételt tehet az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályán.

Az észrevételt faxon (+36 1 411-6121) vagy e-mailben (nemzetkozi [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu) lehet benyújtani a pályázó, a pályázati azonosító és a sérelmezett döntés okának megjelölésével. Ezt az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya 5 munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel benyújtóját.

Amennyiben az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya a válaszadási határidőt elmulasztja vagy jogszabálysértő választ ad, továbbá ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást a pályázó jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes, a pályázó kifogást nyújthat be az Akadémia elnökéhez. A kifogás benyújtására a pályázati kiírásban a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, írásban van lehetőség.

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

További információk

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosításért kérjük, forduljon az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársaihoz.